Mycostatin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mycostatin 100.000 IE/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 100.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mycostatin 100.000 IE/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45336
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mycostatin® 100.000 IE/ml oral suspension

Nystatin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel,

da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Mycostatin

3. Sådan skal du tage Mycostatin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mycostatin indeholder det aktive stof, nystatin, der

tilhører gruppen af svampedræbende midler.

Mycostatin anvendes til behandling af svamp i mund,

svælg, mave og tarm. Det virksomme stof, nystatin,

optages ikke i kroppen. Det virker kun på slimhinder i

mundhulen og i mavetarmkanalen.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Mycostatin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringseti-

ketten.

Tag ikke Mycostatin

• hvis du er overfølsom (allergisk) over for nystatin

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mycostatin

(angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Mycostatin. Brug kun Mycostatin til behandling af

svamp i mund, svælg, mave og tarm.

Ved irritation eller overfølsomhed skal du standse

behandlingen med Mycostatin. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Mycostatin sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Mycostatin efter et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Mycostatin under graviditet.

Amning

Du kan tage Mycostatin, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mycostatin indeholder

saccharose,

methylparahydroxybenzoat,

propylparahydroxybenzoat og alkohol

Mycostatin indeholder saccharose. Kontakt lægen, før

du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter. Saccharose kan være

skadelig for tænderne.

Mycostatin indeholder methylparahydroxybenzoat

(E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der

kan give en allergisk reaktion (kan optræde efter

behandlingen).

Mycostatin indeholder en mindre mængde alkohol,

mindre end 100 mg pr. dosis.

3. Sådan skal du tage Mycostatin

Tag altid Mycostatin nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Husk at ryste flasken grundigt inden brug.

11-2017

P061800-6

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden

Voksne, børn og spædbørn fra 1 måned

1 ml 4 gange daglig.

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen

er 1-2 uger. Lægen kan anbefale en større dosis.

Det er bedst, at du tager Mycostatin efter et måltid.

Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før

du synker den.

Ved behandling af spædbørn kan du give suspensionen

dråbevis eller fortynde den med vand og smøre den på

det angrebne område.

Svampeinfektion i mave og tarm

Voksne

5 ml 3 gange daglig. Lægen kan anbefale en større

dosis.

Børn og spædbørn fra 1 måned

1 ml 4 gange daglig.

Suspensionen skal sluges med det samme.

For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal

du fortsætte med behandlingen 2-3 dage efter, at

symptomerne er væk.

Hvis du har taget for meget Mycostatin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere Mycostatin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet

(og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastninger

og diarré.

Hvis du har glemt at tage Mycostatin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mycostatin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især

på hænder og fødder samt i og omkring munden

ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Kvalme, opkastning, sure opstød og diarré.

• Udslæt, nældefeber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Overfølsomhed/ Øget følsomhed, udslæt (nælde-

feber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Mycostatin utilgængeligt for børn.

Tak ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Mycostatin indeholder:

– Aktivt stof: Nystatin 100.000 IE/ml.

– Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, ethanol

96 %, carboxymethylcellulosenatrium, glycerol,

methylparahydroxybenzoat (E 218),

propylparahydroxybenzoat (E 216), vandfri

dinatriumphosphat, kanel-aroma, kirsebær-aroma,

pebermynteessens, natriumhydroxid, saltsyre og

renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Mycostatin er en gul suspension.

Pakningsstørrelse

Mycostatin fås i en pakningsstørrelse á 60 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Mycostatin

er et registreret varemærke, der tilhører

E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2017.