Mycostatin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mycostatin 100.000 IE/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 100.000 IE/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mycostatin 100.000 IE/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 17400
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mycostatin.

3. Sådan skal du tage Mycostatin.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Mycostatin er et svampedræbende middel.

• Mycostatin virker ved at hæmme og dræbe forskellige svampe‑

typer.

• Det virksomme indholdsstof nystatin, optages ikke i kroppen. Det

virker kun på slimhinder i mundhulen og i mavetarmkanalen.

• Du kan tage Mycostatin

til behandling af svampeinfektioner i

mund, svælg, mave og tarm.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin‑

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Mycostatin

Tag ikke Mycostatin

• hvis du er overfølsom over for nystatin eller et eller flere af de

øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigthedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet, før du tager Mycosta-

tin

• hvis du har svamp andre steder end i mund, svælg og tarm. Myco‑

statin er kun beregnet til lokale svampeinfektioner.

• hvis du oplever irritation og overfølsomhed skal du standse be‑

handlingen med Mycostatin. Tal med lægen.

Brug af anden medicin sammen med Mycostatin

• Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som

ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Mycostatin sammen med mad og drikke og alkohol

• Det er bedst at tage Mycostatin efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper‑

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan tage Mycostatin under graviditet.

Amning:

• Du kan tage Mycostatin, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mycostatin påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikker‑

heden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Mycostatin

• Dette lægemiddel indeholder saccharose. Hvis din læge har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du

tager Mycostatin.

• Vær omhyggelig med tandhygiejnen pga. sukker, men børst ikke

tænder lige efter indtagelse af Mycostatin. Tal evt. med tandlægen.

• Mycostatin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100

mg pr. dosis.

• Mycostatin indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og pro‑

pylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give allergiske reaktioner

(som kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du tage Mycostatin

Tag altid Mycostatin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Ryst altid flasken grundigt inden brug.

Afmål 1 ml eller 5 ml vha. enten en engangssprøjte eller den med‑

følgende pipette. Den gennemsigtige beskyttelseshætte på pipetten

skal fjernes inden brug.

Den sædvanlige dosis er

Svampeinfektion i munden

Voksne, børn, spædbørn og nyfødte: 1 ml 4 gange dagligt.

Den normale behandlingstid ved svamp i mundhulen er 1‑2 uger, og

må ofte gentages efter en pause på 2 uger.

Lægen kan anbefale større dosis.

Det er bedst, at du tager Mycostatin efter et måltid.

Hold suspensionen i munden så længe som muligt, før du synker den.

Hos spædbørn og nyfødte kan du give suspensionen dråbevis eller

fortynde den med vand og smøre den på det angrebne område.

Svampeinfektion i mave og tarm

Voksne: 5 ml 3 gange dagligt. Lægen kan anbefale større dosis.

Børn, spædbørn og nyfødte: 1 ml 4 gange dagligt.

Slug suspensionen med det samme.

For at undgå at svampeinfektionen kommer igen, skal du fortsætte

med behandlingen 2‑3 dage efter at symptomerne er væk.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har

brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd

med lægen.

Hvis du har taget for meget Mycostatin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere

Mycostatin, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Kvalme, opkastninger og diaré.

Hvis du har glemt at tage Mycostatin

• Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke

om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den

glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Mycostatin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 1.000 patienter):

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring mundet ledsaget af feber (Stevens‑John‑

sons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Kvalme, opkastning, sure opstød/halsbrand.

• Diarré.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mycostatin

®

100.000 IE/ml oral suspension

Nystatin

1000096034‑001‑02

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs‑

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Mycosta‑

tin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Hyppigheden er ikke kendt:

• Overfølsomhed/øget følsomhed.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser, inklusive hævelse af ansigt (Angi‑

oødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske

eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK‑2300 København S, Web‑

sted: www.meldenbivirkning.dk eller E‑mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Mycostatin utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Mycostatin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

• Du kan opbevare Mycostatin ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen‑

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Mycostatin, 100.000 IE/ml, oral suspension indeholder:

Nystatin 100.000 IE/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Saccharose, glycerol, saccharinnatrium, carboxymethylcellulosena‑

trium, ethylalkohol, dinatriumhydrogenphosphat, methylparahy‑

droxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), kirsebær‑

aroma, pebermynteolie, kanel‑aroma og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Mycostatin er en gul opslemning.

Mycostatin fås i:

Mycostatin 100.000 IE i pakninger med 60 ml, 100 ml eller 2 x 60 ml.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 04/2015.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700