Mycophenolatemofetil "Sandoz"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mycophenolatemofetil "Sandoz" 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mycophenolatemofetil "Sandoz" 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46200
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Mycophenolatemofetil "Sandoz", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

27002

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mycophenolatemofetil "Sandoz"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg mycophenolatmofetil.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lavendelfarvede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, der er glatte på begge sider.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Mycophenolatemofetil "Sandoz" er indiceret i kombination med ciclosporin og

kortikosteroider til profylakse af akut transplantatafstødning hos patienter, der får allogen

nyre-, hjerte- eller levertransplantation.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Mycophenolatemofetil "Sandoz" skal iværksættes og vedligeholdes af

kvalificerede transplantationsspecialister.

Dosering

Anvendelse i forbindelse med nyretransplantation

Voksne

Oralt Mycophenolatemofetil "Sandoz" bør gives indenfor 72 timer efter transplantation.

Den anbefalede dosis til nyretransplanterede patienter er 1 g administreret to gange daglig

(døgndosis: 2 g).

46200_spc.doc

Side 1 af 20

Pædiatrisk population 2-18 år

Den anbefalede dosis mycophenolatmofetil er 600 mg/m

administreret peroralt to gange

daglig (op til maksimalt 2 g daglig). Mycophenolatemofetil "Sandoz" må kun ordineres i

en dosis på 1 g to gange daglig (en daglig dosis på 2 g) til patienter med et

kropsoverfladeareal, der er større end 1,5 m

. Da nogle bivirkninger optræder hyppigere

hos denne aldersgruppe (se pkt. 4.8) end hos voksne, kan det være nødvendigt at foretage

en midlertidig dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen. I så fald skal der tages

højde for relevante kliniske faktorer, herunder bivirkningens sværhedsgrad.

Pædiatrisk population < 2 år

Der foreligger begrænsede data om sikkerheden og effekten hos børn under 2 år. Dataene

er ikke tilstrækkelige til at give anbefalinger om dosering, og derfor frarådes det at

anvende lægemidlet til denne aldersgruppe.

Anvendelse ved hjertetransplantation

Voksne

Der skal iværksættes peroral behandling med mycophenolatmofetil inden for fem dage

efter transplantationen. Den anbefalede dosis til hjertetransplanterede patienter er 1,5 g

administreret to gange daglig (en daglig dosis på 3 g).

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data om hjertetransplanterede børn.

Anvendelse ved levertransplantation

Voksne

Der skal administreres mycophenolatmofetil intravenøst i de første fire dage efter lever-

transplantationen, og derefter skal der iværksættes behandling med peroralt mycophenolat-

mofetil, så snart det tolereres. Den anbefalede perorale dosis til levertransplanterede

patienter er 1,5 g administreret to gange daglig (en daglig dosis på 3 g).

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data om levertransplanterede børn.

Anvendelse i særlige populationer

Ældre

Den anbefalede dosis på 1 g administreret to gange daglig til nyretransplanterede patienter

og 1,5 g to gange daglig til hjerte- eller levertransplanterede patienter kan også anvendes til

ældre.

Nedsat nyrefunktion

Det skal undgås at administrere doser på over 1 g to gange daglig til nyretransplanterede

patienter med svær kronisk nyreinsufficiens (glomerulær filtrationshastighed på < 25

ml/min./1,73 m

) ud over perioden umiddelbart efter transplantationen. Disse patienter skal

også observeres nøje.

Det er ikke nødvendigt at foretage dosisjustering hos patienter, der oplever forsinket

graftfunktion efter en nyretransplantation (se pkt. 5.2). Der foreligger ingen data om hjerte-

eller levertransplanterede patienter med svær kronisk nyreinsufficiens.

46200_spc.doc

Side 2 af 20

Svært nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at foretage dosisjustering hos nyretransplanterede patienter med

svær parenkymatøs leversygdom. Der foreligger ingen data om hjertetransplanterede

patienter med svær parenkymatøs leversygdom.

Behandling ved afstødning

Mycophenolsyre (MPA) er den aktive metabolit af mycophenolatmofetil. Afstødning af en

transplanteret nyre medfører ikke ændringer i farmakokinetikken af MPA. Det er ikke

nødvendigt at foretage dosisreduktion eller afbryde behandlingen med

Mycophenolatemofetil "Sandoz". Der er ikke grundlag for at justere dosen af

Mycophenolatemofetil "Sandoz" efter afstødning af et transplanteret hjerte. Der foreligger

ingen farmakokinetiske data vedrørende afstødning af en transplanteret lever.

Administration

Oral administration.

Forsigtighedsregler vedrørende håndtering eller administration af lægemidlet

Da mycophenolatmofetil har vist sig at have teratogene effekter hos rotter og kaniner, må

Mycophenolatemofetil "Sandoz" -tabletterne ikke knuses.

4.3

Kontraindikationer

Mycophenolatmofetil må ikke gives til patienter med overfølsomhed over for

mycophenolatmofetil, mycophenolsyre eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1. Der er set overfølsomhedsreaktioner over for mycophenolatmofetil (se

pkt. 4.8).

Mycophenolatmofetil må ikke gives til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke

anvender særdeles effektive antikonceptionsmetoder (se pkt. 4.6).

Behandling med mycophenolatmofetil må ikke påbegyndes hos kvinder i den

fødedygtige alder, før der er foretaget en graviditetstest for at udelukke utilsigtet brug

under graviditet (se pkt. 4.6).

Mycophenolatmofetil må ikke anvendes under graviditet, medmindre der ikke findes

nogen velegnet alternativ behandling til forebyggelse af afstødning af et transplanteret

organ (se pkt. 4.6).

Mycophenolatmofetil må ikke gives til kvinder, der ammer (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Neoplasmer

Patienter, der får immunosuppressive regimener med kombinationer af lægemidler,

herunder mycophenolatmofetil, har en øget risiko for at udvikle lymfomer og andre

maligniteter, især i huden (se pkt. 4.8). Risikoen synes snarere at være relateret til

intensiteten og varigheden af den immunosuppressive behandling end til brugen af et

bestemt middel. Et generelt råd til at minimere risikoen for hudkræft er, at patienterne

bærer beskyttende påklædning og bruger solcreme med høj beskyttelsesfaktor for at

begrænse eksponeringen for sollys og UV-stråler.

Infektioner

Patienter, der behandles med immunosuppressiva, herunder mycophenolatmofetil, har en

øget risiko for at udvikle opportunistiske infektioner (bakterie-, svampe-, virus- og

protozoinfektioner), fatale infektioner og sepsis (se pkt. 4.8). Sådanne infektioner omfatter

46200_spc.doc

Side 3 af 20

latent viral reaktivering, såsom reaktivering af hepatitis B eller hepatitis C og infektioner

forårsaget af polyomavira (BK-virus-relateret nefropati, JC-virus-relateret progressiv

multifokal leukoencefalopati (PML)). Der er rapporteret om tilfælde af hepatitis på grund

af reaktivering af hepatitis B eller hepatitis C hos smittebærende patienter i behandling

med immunosuppressiva. Disse infektioner er ofte forbundet med en høj samlet

immunosuppressiv belastning og kan medføre alvorlige eller fatale tilstande, som læger

skal tage højde for i differentialdiagnosticeringen af immunkompromitterede patienter med

tiltagende forringelse af nyrefunktionen eller neurologiske symptomer.

Der er rapporteret om hypogammaglobulinæmi i forbindelse med tilbagevendende

infektioner hos patienter i behandling med mycophenolatmofetil i kombination med andre

immunosuppressiva. I nogle tilfælde medførte et skift fra mycophenolatmofetil til et andet

immunosuppressivum normalisering af serumniveauerne af IgG. Serumniveauerne af

immunoglobuliner bør måles hos patienter i behandling med mycophenolatmofetil, som

udvikler tilbagevendende infektioner. I tilfælde af vedvarende og klinisk relevant

hypogammaglobulinæmi bør hensigtsmæssige kliniske tiltag overvejes under hensyntagen

til mycophenolsyres potente cytostatiske virkninger på T- og B-lymfocytter.

Der er offentliggjort rapporter om bronkiektasi hos voksne og børn, der fik

mycophenolatmofetil i kombination med andre immunosuppressiva. I nogle tilfælde

medførte et skift fra mycophenolatmofetil til et andet immunosuppressivum en bedring i

respirationssymptomer. Risikoen for bronkiektasi kan være relateret til

hypogammaglobulinæmi eller til en direkte virkning på lungerne. Der har også været

enkeltstående rapporter om interstitiel lungesygdom og lungefibrose, hvoraf nogle tilfælde

var fatale (se pkt. 4.8). Det anbefales at undersøge patienter, der får vedvarende

lungesymptomer, såsom hoste og dyspnø.

Blod og immunsystem

Patienter, der får mycophenolatmofetil, skal monitoreres for neutropeni, hvilket kan være

relateret til mycophenolatmofetil-behandlingen, samtidig medicinering, virusinfektioner

eller en kombination af disse årsager. Patienter, der tager mycophenolatmofetil, skal have

foretaget komplette blodtællinger ugentligt i den første måned af behandlingen, to gange

om måneden i den anden og tredje måned og derefter månedligt i resten af det første år.

Hvis der udvikles neutropeni (absolut neutrofiltal på < 1,3 x 10

/µl), kan det være

hensigtsmæssigt at afbryde eller seponere behandlingen med mycophenolatmofetil.

Der er rapporteret om tilfælde af PRCA (pure red cell aplasia) hos patienter, som blev

behandlet med mycophenolatmofetil i kombination med andre immunosuppressiva.

Mekanismen bag mycophenolatmofetil-induceret PRCA kendes ikke. PRCA kan afhjælpes

ved at reducere dosis af eller ophøre med behandlingen med mycophenolatmofetil. Der bør

kun foretages ændringer i behandlingen med mycophenolatmofetil under passende

overvågning af de transplanterede personer for at minimere risikoen for

transplantatafstødning (se pkt. 4.8).

Patienter, der får mycophenolatmofetil, skal instrueres i omgående at indberette ethvert

tegn på infektion, uventede blå mærker, blødninger eller andre tegn på

knoglemarvsdepression.

Patienterne skal orienteres om, at vaccinationer kan have mindre effekt under behandlingen

med mycophenolatmofetil, og at brugen af levende svækkede vacciner skal undgås (se pkt.

46200_spc.doc

Side 4 af 20

4.5). Influenzavaccination kan være gavnlig. Receptudstederen henvises til de nationale

retningslinjer for influenzavaccination.

Mave-tarm-kanalen

Mycophenolatmofetil er blevet forbundet med en øget incidens af bivirkninger i

fordøjelsessystemet, herunder sjældne tilfælde af sårdannelse, blødning og perforation i

mave-tarm-kanalen. Mycophenolatmofetil skal derfor administreres med forsigtighed hos

patienter med aktiv alvorlig sygdom i fordøjelsessystemet.

Mycophenolatmofetil er en IMPDH-hæmmer (inosinmonophosphatdehydrogenase-

hæmmer). Det må derfor ikke bruges til patienter med sjælden arvelig mangel på

hypoxanthin-guanin-phosphoribosyl-transferase (HGPRT), f.eks. Lesch-Nyhans syndrom

og Kelley-Seegmillers syndrom.

Interaktioner

Der skal udvises forsigtighed ved skift fra kombinationsbehandlingsregimener

indeholdende immunosuppressiva, som påvirker MPA's enterohepatiske recirkulation,

f.eks. ciclosporin, til andre regimener uden denne virkning, f.eks. sirolimus, belatacept,

eller omvendt, da dette kan resultere i ændring af eksponeringen af MPA. Lægemidler af

andre grupper, som påvirker MPA's enterohepatiske kredsløb, f.eks. colestyramin, skal

anvendes med forsigtighed, da de potentielt kan reducere plasmaniveauet og virkningen af

mycophenolatmofetil (se også pkt. 4.5).

Det anbefales, at mycophenolatmofetil ikke administreres samtidigt med azathioprin, da

denne kombination ikke er blevet undersøgt.

Da colestyramin signifikant reducerer MPA’s AUC, skal der udvises forsigtighed ved

samtidig administration af mycophenolatmofetil og lægemidler, som påvirker den

enterohepatiske recirkulation, da effekten af mycophenolatmofetil kan blive reduceret.

Benefit/risk-forholdet for mycophenolatmofetil i kombination med tacrolimus eller

sirolimus er ikke klarlagt (se også pkt. 4.5).

Særlige populationer

Ældre patienter kan have en øget risiko for at få bivirkninger såsom bestemte infektioner

(herunder vævsinvasiv sygdom forårsaget af cytomegalovirus) og muligvis gastrointestinal

blødning og lungeødem sammenlignet med yngre personer (se pkt. 4.8).

Teratogene virkninger

Mycophenolat er et potent teratogent stof hos mennesker. Der er rapporteret om tilfælde af

spontan abort (hyppighed 45-49 %) og medfødte misdannelser (estimeret hyppighed 23-27

%) hos patienter, som blev eksponeret for mycophenolatmofetil under graviditeten. Derfor

er mycophenolatmofetil kontraindiceret under graviditet, medmindre der ikke findes en

anden passende alternativ behandling til at forhindre afstødning af transplantatet.

Kvindelige og mandlige patienter i den reproduktive alder skal være klar over risiciene og

følge de anbefalinger, der er givet i pkt. 4.6. (f.eks. svangerskabsforebyggende metoder,

graviditetstest) inden, under og efter behandlingen med mycophenolatmofetil. Lægen skal

sikre, at kvinder og mænd, der tager mycophenolat, forstår risikoen for skadelige

virkninger hos barnet, nødvendigheden af en effektiv antikonception og nødvendigheden af

omgående at kontakte lægen, hvis der er risiko for en opstået graviditet.

46200_spc.doc

Side 5 af 20

Antikonception (se pkt. 4.6)

På grund af mycophenolatmofetils genotoksiske og teratogene potentiale skal kvinder i den

fødedygtige alder anvende to pålidelige former for antikonception samtidig, inden

behandlingen med mycophenolatmofetil påbegyndes, under behandlingen og i 6 uger efter

behandlingens ophør, medmindre afholdenhed er den valgte antikonceptionsmetode (se

pkt. 4.5).

Mænd, der er seksuelt aktive, anbefales at bruge kondom under behandlingen og i mindst

90 dage efter behandlingens ophør. Brugen af kondom gælder både for fertile mænd og

mænd, der har fået foretaget vasektomi, da risikoen forbundet med overførslen af

sædvæske også gælder for mænd, der har fået foretaget vasektomi. Desuden anbefales

kvindelige partnere til mandlige patienter behandlet med mycophenolatmofetil at anvende

særdeles effektiv antikonception under behandlingen samt i i alt 90 dage efter sidste dosis

Mycophenolatemofetil "Sandoz".

Oplysningsmateriale

For at hjælpe patienter med at undgå føtal eksponering for mycophenolat og give

yderligere vigtige sikkerhedsmæssige oplysninger vil indehaveren af

markedsføringstilladelsen udlevere oplysningsmateriale til læger og sundhedspersonale.

Oplysningsmaterialet vil understrege advarslerne om den teratogene effekt af

mycophenolat, rådgive om antikonception inden behandlingen påbegyndes, og vejlede om

nødvendigheden af at foretage graviditetstest. Fyldig patientinformation om den teratogene

risiko og forholdsreglerne for graviditetsforebyggelse skal udleveres af lægen til kvinder i

den fødedygtige alder og, hvor det er relevant, til mandlige patienter.

Yderligere forsigtighedsregler

Patienter må ikke donere blod under behandlingen og i mindst 6 uger efter seponering af

mycophenolat. Mænd må ikke donere sæd under behandlingen og i mindst 90 dage efter

seponering af mycophenolat.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aciclovir

Der blev observeret højere plasmakoncentrationer af aciclovir ved samtidig administration

af mycophenolatmofetil og aciclovir sammenlignet med administration af aciclovir alene.

Ændringerne i farmakokinetikken af MPAG (phenolglucuronidet af MPA)

(koncentrationen af MPAG steg med 8 %) var minimale og anses ikke for at være klinisk

signifikante. Da plasmakoncentrationen af både MPAG og aciclovir stiger ved nedsat

nyrefunktion, er der potentiale for, at mycophenolatmofetil og aciclovir eller dets prodrugs,

f.eks. valaciclovir, konkurrerer om den tubulære sekretion, hvorved koncentrationerne af

begge stoffer kan stige yderligere.

Antacida og protonpumpehæmmere

Der er observeret nedsat eksponering af MPA, når antacida, såsom magnesium- og

aluminiumhydroxider, og protonpumpehæmmere, inklusive lansoprazol og pantoprazol,

bliver administreret sammen med mycophenolatmofetil. Der blev ikke set signifikante

forskelle i hyppigheden af afstødning eller tab af transplantat hos mycophenolatmofetil-

patienter, som tog protonpumpehæmmere versus mycophenolatmofetil-patienter, som ikke

tog protonpumpehæmmere. Disse data supporterer ekstrapolering af dette fund til alle

antacida, fordi reduktionen i eksponering er betydelig mindre, når mycophenolatmofetil

46200_spc.doc

Side 6 af 20

gives samtidig med magnesium-og aluminumhydroxider, end når mycophenolatmofetil

gives samtidig med protonpumpehæmmere.

Colestyramin

Efter administration af en enkelt dosis mycophenolatmofetil på 1,5 g til normale raske

forsøgspersoner, som var blevet forudbehandlet med 4 g colestyramin tre gange daglig i

fire dage, sås der en reduktion på 40 % i MPA’s AUC (se pkt. 4.4 og pkt. 5.2). Der skal

udvises forsigtighed ved samtidig administration på grund af potentialet for, at effekten af

mycophenolatmofetil kan blive nedsat.

Lægemidler, der påvirker den enterohepatiske cirkulation

Der skal udvises forsigtighed ved administration af lægemidler, som påvirker den

enterohepatiske cirkulation, da der er potentiale for, at effekten af mycophenolatmofetil

kan blive nedsat.

Ciclosporin A

Farmakokinetikken af ciclosporin A påvirkes ikke af mycophenolatmofetil. Hvis samtidig

behandling med ciclosporin seponeres, kan der derimod forventes en øgning af MPA’s

AUC på ca. 30 %. CsA påvirker MPA's enterohepatiske recirkulation, hvilket resulterer i

en reduktion af eksponeringen for MPA på 30-50 % hos nyretransplanterede patienter

behandlet med mycophenolatmofetil og CsA sammenlignet med patienter, der får

sirolimus eller belatacept og sammenlignelige doser af mycophenolatmofetil (se også pkt.

4.4). Omvendt må der forventes ændringer i eksponeringen for MPA hos patienter, som

skiftes fra CsA til et af de immunosuppressiva, der ikke påvirker MPA's enterohepatiske

kredsløb.

Telmisartan

Samtidig administration af telmisartan og mycophenolatmofetil resulterede i et fald i

MPA-koncentrationerne på ca. 30 %. Telmisartan ændrer eliminationen af MPA ved at øge

ekspressionen af PPAR-gamma (peroxisom-proliferator-aktiveret receptorgamma), hvilket

resulterer i en øget UGT1A9-ekspression og -aktivitet. Der blev ikke set nogen kliniske

konsekvenser af de farmakokinetiske lægemiddelinteraktioner ved sammenligning af

hyppigheden af afstødning af transplantat eller tab af transplantat eller bivirkningsprofilen

mellem mycophenolatmofetil-patienter med og uden samtidig telmisartan-medicinering.

Ganciclovir

På grundlag af resultaterne fra et studie med enkeltdosisadministration af de anbefalede

doser af peroralt mycophenolat og intravenøst ganciclovir og de kendte effekter af nedsat

nyrefunktion på farmakokinetikken af mycophenolatmofetil (se pkt. 4.2) og ganciclovir

forventes det, at samtidig administration af disse midler (som konkurrerer om

mekanismerne i den renale tubulære sekretion) vil resultere i en stigning i koncentrationen

af MPAG og ganciclovir. Der forudses ingen væsentlig ændring i farmakokinetikken af

MPA, og der kræves ingen justering af dosen af mycophenolatmofetil. Ved samtidig

administration af mycophenolatmofetil og ganciclovir eller dets prodrugs, f.eks.

valganciclovir, til patienter med nedsat nyrefunktion skal dosisanbefalingerne for

ganciclovir følges, og patienterne skal monitoreres nøje.

Perorale kontraceptiva

Farmakokinetikken og farmakodynamikken af perorale kontraceptiva blev ikke påvirket

ved samtidig administration af mycophenolatmofetil (se også pkt. 5.2).

46200_spc.doc

Side 7 af 20

Rifampicin

Hos patienter, der ikke også tog ciclosporin, resulterede samtidig administration af

mycophenolatmofetil og rifampicin i en reduktion af eksponeringen for MPA (AUC0-12 t.)

på 18 % til 70 %. Det anbefales at monitorere niveauet af eksponering for MPA og at

justere doserne af mycophenolatmofetil i overensstemmelse hermed for at opretholde den

kliniske effekt ved samtidig administration af rifampicin.

Sevelamer

Der blev observeret et fald i C

og AUC

0-12h

af MPA på henholdsvis 30 % og 25 %, når

mycophenolatmofetil blev administreret samtidigt med sevelamer. Dette havde ingen

kliniske konsekvenser (dvs. transplantatafstødning). Det anbefales dog at administrere

mycophenolatmofetil mindst en time før eller tre timer efter indtagelse af sevelamer for at

minimere indflydelsen på absorptionen af MPA. Der foreligger ingen data om

administration af mycophenolatmofetil sammen med andre fosfatbindere end sevelamer.

Trimethoprim/sulfamethoxazol

Der blev ikke observeret nogen effekt på biotilgængeligheden af MPA.

Norfloxacin og metronidazol

Hos raske frivillige forsøgspersoner blev der ikke observeret signifikante interaktioner, når

mycophenolatmofetil blev administreret samtidigt med enten norfloxacin eller

metronidazol. Ved kombination af norfloxacin og metronidazol blev eksponeringen for

MPA dog reduceret med ca. 30 % efter en enkelt dosis mycophenolatmofetil.

Ciprofloxacin og amoxicillin plus clavulansyre

Der er rapporteret om reduktioner af MPA-koncentrationen før dosering (dalværdi) på ca.

50 % hos nyretransplanterede patienter i dagene umiddelbart efter påbegyndelsen af

peroral behandling med ciprofloxacin eller amoxicillin plus clavulansyre. Denne effekt

havde en tendens til at aftage ved fortsat brug af antibiotika og til at ophøre inden for få

dage efter seponering af antibiotikaene. Ændringen i niveauet før dosering tegner sig

muligvis ikke helt nøjagtigt for ændringer i den samlede eksponering for MPA. Derfor

burde en ændring i dosen af mycophenolatmofetil normalt ikke være nødvendig i fraværet

af klinisk påvisning af dysfunktion af transplantatet. Der bør imidlertid foretages nøje

klinisk monitorering under kombinationsbehandlingen og i kort tid efter behandlingen med

antibiotika.

Tacrolimus

Hos levertransplanterede patienter, der påbegyndte behandling med mycophenolatmofetil

og tacrolimus, blev AUC og C

af MPA, som er den aktive metabolit af

mycophenolatmofetil, ikke påvirket i signifikant grad ved samtidig administration af

tacrolimus. I modsætning hertil blev AUC af tacrolimus øget med ca. 20 %, når der blev

administreret flere doser mycophenolatmofetil (1,5 g to gange daglig) til

levertransplanterede patienter, som tog tacrolimus. Hos nyretransplanterede patienter blev

koncentrationen af tacrolimus imidlertid ikke ændret af mycophenolatmofetil (se også pkt.

4.4).

Andre interaktioner

Samtidig administration af probenecid og mycophenolatmofetil hos aber øger MPAG's

AUC i plasma til det tredobbelte. Derfor kan andre stoffer, som udskilles ved renal tubulær

sekretion, konkurrere med MPAG og på denne måde øge plasmakoncentrationen af MPAG

eller de andre stoffer, der udskilles ved tubulær sekretion.

46200_spc.doc

Side 8 af 20

Levende vacciner

Der må ikke administreres levende vacciner til patienter med nedsat immunrespons.

Antistofresponsen på andre vacciner kan være nedsat (se også pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Antikonception hos mænd og kvinder

Mycophenolatmofetil er kontraindiceret hos kvinder i den fødedygtige alder, der ikke

anvender særdeles effektive antikonceptionsmetoder.

På grund af mycophenolatmofetils genotoksiske og teratogene potentiale skal kvinder i den

fødedygtige alder anvende to pålidelige former for antikonception samtidig, inden

behandlingen med mycophenolatmofetil påbegyndes, under behandlingen og i 6 uger efter

behandlingens ophør, med mindre afholdenhed er den valgte antikonceptionsmetode (se

pkt. 4.5).

Mænd, der er seksuelt aktive, anbefales at bruge kondom under behandlingen og i mindst

90 dage efter behandlingens ophør. Brugen af kondom gælder både for fertile mænd og

mænd, der har fået foretaget vasektomi, da risikoen forbundet med overførslen af

sædvæske også gælder for mænd, der har fået foretaget vasektomi. Desuden anbefales det,

at kvindelige partnere til mandlige patienter i behandling med mycophenolatmofetil

anvender særdeles effektiv antikonception under behandlingen samt i i alt 90 dage efter

sidste dosis Mycophenolatemofetil "Sandoz".

Graviditet

Mycophenolatmofetil er kontraindiceret under graviditet, medmindre der ikke findes nogen

velegnet alternativ behandling til forebyggelse af afstødning af et transplanteret organ.

Behandlingen må ikke påbegyndes, før der foreligger en negativ graviditetstest for at

udelukke utilsigtet brug under graviditet (se pkt. 4.3).

Kvindelige og mandlige patienter i den reproduktive alder skal gøres opmærksom på den

øgede risiko for spontan abort og medfødte misdannelser i begyndelsen af behandlingen og

skal rådgives om graviditetsforebyggelse og planlægning.

Inden behandlingen med mycophenolatmofetil påbegyndes, skal kvinder i den fødedygtige

alder have foretaget en graviditetstest for at udelukke utilsigtet eksponering af embryoet

for mycophenolat. Der anbefales to serum- eller uringraviditetstest med en sensitivitet på

mindst 25 mIE/ml. Den anden test skal udføres 8-10 dage efter den første, og umiddelbart

før mycophenolatmofetil-behandlingen påbegyndes. Graviditetstest skal gentages som

klinisk indiceret (f.eks. efter enhver rapportering af manglende antikonception).

Resultaterne af alle graviditetstest skal drøftes med patienten. Patienterne skal instrueres i

omgående at kontakte deres læge, hvis graviditet opstår.

Mycophenolat er et potent teratogent stof hos mennesker med en øget risiko for spontane

aborter og medfødte misdannelser i tilfælde af eksponering under graviditet.

Der er rapporteret om spontane aborter hos 45-49 % af gravide kvinder, som var

eksponeret for mycophenolatmofetil, sammenlignet med en rapporteret hyppighed på

46200_spc.doc

Side 9 af 20

mellem 12 og 33 % hos organtransplanterede patienter, der er blevet behandlet med

andre immunosuppressiva end mycophenolatmofetil.

Baseret på publicerede rapporter forekom der misdannelser hos 23-27 % af

levendefødte børn, hvor moderen var eksponeret for mycophenolatmofetil under

graviditeten (sammenlignet med 2-3 % af levendefødte børn i den samlede population

og ca. 4-5 % af levendefødte børn hos organtransplanterede patienter, der blev

behandlet med andre immunosuppressiva end mycophenolatmofetil).

Efter markedsføringen er der set medfødte misdannelser, herunder indberetninger om

multiple misdannelser, hos børn af patienter, der var eksponeret for mycophenolatmofetil

under graviditeten i kombination med andre immunosuppressiva. Følgende misdannelser er

de hyppigst indberettede:

Misdannelse af ørerne (f.eks. unormal form eller manglende ydre øre/mellemøre), atresi

i ydre øregang

Medfødt hjertesygdom såsom atriale og ventrikulære septale defekter

Misdannelser i ansigtet såsom læbespalte, ganespalte, mikrognati og okulær

hypertelorisme

Abnormale øjne (f.eks. coloboma)

Misdannelser af fingrene (f.eks. polydaktyli, syndaktyli)

Trakeo-øsofageale misdannelser (f.eks. øsofagusatresi)

Misdannelser i nervesystemet såsom spina bifida

Nyreabnormaliteter.

Der har desuden været enkeltstående rapporter om følgende misdannelser:

Mikroftalmi

Medfødt cyste i plexus choroideus

Manglende udvikling af septum pellucidum

Manglende udvikling af den olfaktoriske nerve.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det er påvist, at mycophenolatmofetil udskilles i mælken hos diegivende rotter. Det er

ukendt, om stoffet udskilles i human mælk. Mycophenolatmofetil er kontraindiceret hos

ammende kvinder (se pkt. 4.3) på grund af risikoen for alvorlige bivirkninger af

mycophenolatmofetil hos det ammede spædbarn.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Den farmakodynamiske profil og de indberettede bivirkninger tyder på, at der

sandsynligvis ikke er nogen effekt.

4.8

Bivirkninger

Følgende uønskede effekter dækker de bivirkninger, der er set i kliniske forsøg

De væsentligste bivirkninger, der er forbundet med administration af mycophenolatmofetil

i kombination med ciclosporin og kortikosteroider, omfatter diarré, leukopeni, sepsis og

opkastning, og der er tegn på en højere frekvens af bestemte typer infektioner (se pkt. 4.4).

46200_spc.doc

Side 10 af 20

Maligniteter

Patienter, der får immunosuppressive regimener med kombinationer af lægemidler,

herunder mycophenolatmofetil, har en øget risiko for at udvikle lymfomer og andre

maligniteter, især i huden (se pkt. 4.4). Der udvikledes lymfoproliferativ sygdom eller

lymfom hos 0,6 % af de patienter, som fik mycophenolatmofetil (2 g eller 3 g daglig) i

kombination med andre immunosuppressiva i kontrollerede kliniske forsøg hos nyre- (data

fra brug af 2 g), hjerte- og levertransplanterede patienter, som blev fulgt i mindst et år. Der

opstod non-melanome hudkarcinomer hos 3,6 % af patienterne og andre former for

malignitet hos 1,1 % af patienterne. Sikkerhedsdataene om nyre- og hjertetransplanterede

patienter efter tre år viste ingen uventede ændringer i incidensen af maligniteter i forhold

til dataene efter et år. Levertransplanterede patienter blev fulgt i mindst et år, men under tre

år.

Opportunistiske infektioner

Alle transplanterede patienter har en øget risiko for at få opportunistiske infektioner.

Risikoen øges i takt med den samlede immunosuppressive belastning (se pkt. 4.4). De mest

almindelige opportunistiske infektioner hos patienter, der fik mycophenolatmofetil (2 g

eller 3 g daglig) sammen med andre immunosuppressiva i kontrollerede kliniske forsøg hos

nyre- (data fra brug af 2 g), hjerte- og levertransplanterede patienter, der blev fulgt i mindst

et år, var candidiasis mucocutanea, CMV-viræmi/-syndrom og herpes simplex. Andelen af

patienter med CMV-viræmi/-syndrom var 13,5 %.

Pædiatrisk population

Typen og hyppigheden af bivirkninger i et klinisk studie hos 92 børn og unge i alderen 2-

18 år, som fik en dosis mycophenolatmofetil på 600 mg/m

peroralt to gange daglig,

svarede generelt til den type og hyppighed, der blev observeret hos voksne patienter, som

fik 1 g mycophenolatmofetil to gange daglig. Følgende behandlingsrelaterede bivirkninger

var dog hyppigere i populationen af børn og unge, især hos børn under 6 år, end hos

voksne: Diarré, sepsis, leukopeni, anæmi og infektion.

Ældre

Ældre patienter (≥ 65 år) kan generelt have en øget risiko for at få bivirkninger på grund af

immunosuppression. Ældre patienter, der får mycophenolatmofetil som en del af et

kombinationsregimen med immunosuppressiva, kan have en øget risiko for at få bestemte

infektioner (herunder vævsinvasiv sygdom forårsaget af cytomegalovirus) og muligvis

gastrointestinal blødning og lungeødem sammenlignet med yngre personer.

Andre bivirkninger

I følgende tabel ses de bivirkninger, der muligvis eller sandsynligvis var relateret til

behandlingen med mycophenolatmofetil, og som forekom hos ≥ 1/10 og hos

1/100 til <

1/10 af de patienter, der blev behandlet med mycophenolatmofetil i de kontrollerede

kliniske forsøg hos nyre- (data fra brug af 2 g), hjerte- og levertransplanterede patienter.

Bivirkninger, som muligvis eller sandsynligvis var relateret til behandlingen med

mycophenolatmofetil, og som forekom hos nyre-, hjerte- og levertransplanterede

patienter, der i kliniske forsøg blev behandlet med mycophenolatmofetil i

kombination med ciclosporin og kortikosteroider

Inden for systemorganklasserne er bivirkningerne anført efter frekvens ved brug af

følgende kategorier: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke

46200_spc.doc

Side 11 af 20

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (<

1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Bivirkninger

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget

almindelig

Sepsis, gastrointestinal candidiasis,

urinvejsinfektioner, herpes simplex, herpes

zoster

Almindelig

Pneumoni, influenza, luftvejsinfektioner,

moniliasis i luftvejene, gastrointestinale

infektioner, candidiasis, gastroenteritis,

infektioner, bronkitis, pharyngitis, sinuitis,

svampeinfektioner i huden, candida i huden,

vaginal candidiasis, rhinitis

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl.

cyster og polypper)

Meget

almindelig

Almindelig

Hudkræft, benigne neoplasmer i huden

Blod og lymfesystem

Meget

almindelig

Leukopeni, trombocytopeni, anæmi

Almindelig

Pancytopeni, leukocytose

Metabolisme og ernæring

Meget

almindelig

Almindelig

Acidose, hyperkaliæmi, hypokaliæmi,

hyperglykæmi, hypomagnesiæmi,

hypokalcæmi, hyperkolesterolæmi,

hyperlipidæmi, hypofosfatæmi, hyperurikæmi,

urinsyregigt, anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Meget

almindelig

Almindelig

Agitation, forvirring, depression, angst,

tankeforstyrrelser, søvnmangel

Nervesystemet

Meget

almindelig

Almindelig

Kramper, hypertoni, tremor, somnolens,

myastenisk syndrom, svimmelhed, hovedpine,

paræstesi, dysgeusi

Hjerte

Meget

almindelig

Almindelig

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Meget

almindelig

46200_spc.doc

Side 12 af 20

Systemorganklasse

Bivirkninger

Almindelig

Hypotension, hypertension, vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum Meget

almindelig

Almindelig

Pleuraekssudat, dyspnø, hoste

Mave-tarm-kanalen

Meget

almindelig

Opkastning, abdominalsmerter, diarré, kvalme

Almindelig

Gastrointestinal blødning, peritonitis, ileus,

colitis, ulcus ventriculi, ulcus duodeni, gastritis,

øsofagitis, stomatitis, obstipation, dyspepsi,

flatulens, opstød

Lever og galdeveje

Meget

almindelig

Almindelig

Hepatitis, icterus, hyperbilirubinæmi

Hud og subkutane væv

Meget

almindelig

Almindelig

Hudhypertrofi, udslæt, akne, alopeci

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget

almindelig

Almindelig

Artralgi

Nyrer og urinveje

Meget

almindelig

Almindelig

Nedsat nyrefunktion

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Meget

almindelig

Almindelig

Ødem, pyreksi, kulderystelser, smerter,

utilpashed, asteni

Undersøgelser

Meget

almindelig

Almindelig

Forhøjede leverenzymer, øget niveau af

kreatinin i blodet, øget niveau af

lactatdehydrogenase i blodet, øget niveau af

urinstof i blodet, øget niveau af basisk fosfatase

i blodet, vægttab

Bemærk! Henholdsvis 501 (2 g mycophenolatmofetil daglig), 289 (3 g

mycophenolatmofetil daglig) og 277 (2 g intravenøst/3 g peroralt mycophenolatmofetil

daglig) patienter blev behandlet i fase III-studier med henblik på at forebygge afstødning af

nyre-, hjerte- og levertransplantater.

46200_spc.doc

Side 13 af 20

Følgende uønskede effekter dækker de bivirkninger, der er set efter markedsføringen

De typer bivirkninger af mycophenolatmofetil, der er rapporteret efter markedsføringen,

svarer til de typer bivirkninger, der er set i de kontrollerede studier hos nyre-, hjerte- og

levertransplanterede patienter. Yderligere bivirkninger, der er rapporteret efter

markedsføringen, er beskrevet nedenfor med rapporteringsfrekvensen anført i parentes,

hvis den er kendt.

Mave-tarm-kanalen

Gingival hyperplasi (

1/100 til < 1/10), colitis, herunder colitis forårsaget af

cytomegalovirus (≥ 1/100 til < 1/10), pancreatitis (≥ 1/100 til < 1/10) og villusatrofi i

tarmene.

Infektioner

Alvorlige livstruende infektioner, herunder meningitis, endocarditis, tuberkulose og

infektioner med atypiske mykobakterier. Der er rapporteret om tilfælde af BK-virus-

relateret nefropati og JC-virus-relateret progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) hos

patienter, som blev behandlet med immunosuppressiva, herunder mycophenolatmofetil.

Der er rapporteret om agranulocytose (

1/1.000 til < 1/100) og neutropeni, og derfor

tilrådes det at foretage regelmæssig monitorering af patienter, som tager

mycophenolatmofetil (se pkt. 4.4). Der er rapporteret om aplastisk anæmi og

knoglemarvsdepression, i nogle tilfælde med fatal udgang, hos patienter, som blev

behandlet med mycophenolatmofetil.

Tilstande, der er relateret til blod og lymfesystemet

Der er rapporteret om tilfælde af PRCA (pure red cell aplasia) hos patienter, som blev

behandlet med mycophenolatmofetil (se pkt. 4.4).

Der er observeret enkeltstående tilfælde af abnorm neutrofilmorfologi, herunder den

erhvervede Pelger-Hüet-anomali, hos patienter, som blev behandlet med

mycophenolatmofetil. Disse ændringer er ikke forbundet med nedsat neutrofilfunktion.

Disse ændringer kan indikere et ‘skift til venstre’ i neutrofilers modenhed i hæmatologiske

undersøgelser, der fejlagtigt kan blive fortolket som et tegn på infektion hos

immunkompromitterede patienter, f.eks. patienter, der får mycophenolatmofetil.

Overfølsomhed

Der er rapporteret om overfølsomhedsreaktioner, herunder angioneurotisk ødem og

anafylaktisk reaktion.

Graviditet, puerperium og den perinatale periode

Der er rapporteret om tilfælde af spontane aborter hos patienter eksponeret for

mycophenolatmofetil, primært i første trimester, se pkt. 4.6.

Medfødte tilstande

Efter markedsføringen er der set medfødte misdannelser hos børn af patienter, der var

eksponeret for mycophenolatmofetil i kombination med andre immunosuppressiva, se pkt.

4.6.

Tilstande, der er relateret til luftveje, thorax og mediastinum

Der er i enkeltstående tilfælde rapporteret om interstitiel lungesygdom og lungefibrose, i

nogle tilfælde med fatal udgang, hos patienter, som blev behandlet med

mycophenolatmofetil i kombination med andre immunosuppressiva. Der er også

rapporteret om bronkiektasi hos børn og voksne (hyppighed ikke kendt).

46200_spc.doc

Side 14 af 20

Tilstande, der er relateret til immunsystemet

Der er rapporteret om hypogammaglobulinæmi hos patienter, der fik mycophenolatmofetil

i kombination med andre immunosuppressiva (hyppighed ikke kendt).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er modtaget rapporter om overdosering med mycophenolatmofetil fra kliniske forsøg

og i perioden efter markedsføringen. I mange af disse tilfælde blev der ikke rapporteret om

hændelser. I de tilfælde af overdosering, hvor der blev rapporteret om hændelser, faldt

hændelserne inden for lægemidlets kendte sikkerhedsprofil.

Det forventes, at en overdosis af mycophenolatmofetil muligvis vil kunne resultere i

oversuppression af immunsystemet og øge modtageligheden for infektioner og

knoglemarvsdepression (se pkt. 4.4). Hvis der udvikles neutropeni, skal behandlingen med

mycophenolatmofetil afbrydes, eller dosen skal reduceres (se pkt. 4.4).

Det forventes ikke, at klinisk signifikante mængder af MPA eller MPAG vil kunne fjernes

ved hæmodialyse. Galdesyrebindende midler, f.eks. colestyramin, kan fjerne MPA ved at

nedsætte den enterohepatiske recirkulation af lægemidlet (se pkt. 5.2).

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse samt efter ordination af speciallæger i gastroenterologi, hepatologi,

kardiologi, lungemedicin eller nefrologi)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 04 AA 06. Immunosuppressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Mycophenolatmofetil er 2-morpholinoethylesteren af MPA. MPA er en kraftig, selektiv,

non-kompetitiv og reversibel hæmmer af inosinmonophosphatdehydrogenase og hæmmer

derfor de novo-forløbet af guanosinnukleotidsyntesen uden inkorporering i DNA.

Da delingen af T- og B-lymfocytter i meget høj grad er afhængig af de novo-syntesen af

puriner, mens andre celletyper kan benytte nødforløb, har MPA en kraftigere cytostatisk

effekt på lymfocytter end på andre celler.

46200_spc.doc

Side 15 af 20

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter peroral administration sker der en hurtig og omfattende absorption af

mycophenolatmofetil og en komplet præsystemisk metabolisering til den aktive metabolit,

MPA. Som det ses ved undertrykkelse af akut afstødning efter nyretransplantation, er den

immunosuppressive aktivitet af mycophenolatmofetil korreleret med koncentrationen af

MPA. Den gennemsnitlige biotilgængelighed af peroralt mycophenolatmofetil baseret på

AUC over MPA er 94 % i forhold til intravenøst mycophenolatmofetil. Mad har ingen

effekt på omfanget af absorptionen (MPA’s AUC) af mycophenolatmofetil, når det

administreres i doser på 1,5 g to gange daglig til nyretransplanterede patienter. C

MPA faldt imidlertid med 40 % ved samtidig indtagelse af mad.

Mycophenolatmofetil kan ikke måles systemisk i plasma efter peroral administration.

Fordeling

Som følge af enterohepatisk recirkulation observeres der normalt sekundære stigninger i

plasmakoncentrationen af MPA ca. 6-12 timer efter dosisadministration. Samtidig

administration af colestyramin (4 g tre gange daglig) er forbundet med en reduktion i

MPA’s AUC på ca. 40 %, hvilket tyder på, at der er en væsentlig enterohepatisk

recirkulation. MPA er ved klinisk relevante koncentrationer 97 % bundet til

plasmaalbumin.

Biotransformation

MPA metaboliseres hovedsageligt af glucuronyltransferase (isoform UGT1A9) og

omdannes til det inaktive phenolglucuronid af MPA (MPAG). In vivo omdannes MPAG

tilbage til fri MPA via enterohepatisk recirkulation. Der dannes også et mindre

acylglucuronid (AcMPAG). AcMPAG er farmakologisk aktiv og formodes at forårsage

nogle af bivirkningerne ved MMF (diarré, leukopeni).

Elimination

En ubetydelig mængde af stoffet udskilles som MPA (< 1 % af dosen) i urinen. Peroral

administration af radioaktivt mærket mycophenolatmofetil resulterer i komplet genvinding

af den administrerede dosis, hvor 93 % af den administrerede dosis genfindes i urinen, og 6

% genfindes i fæces. Størstedelen (ca. 87 %) af den administrerede dosis udskilles i urinen

som MPAG.

MPA og MPAG fjernes ikke ved hæmodialyse ved de klinisk anvendte koncentrationer.

Der fjernes dog små mængder MPAG ved høje plasmakoncentrationer af MPAG (> 100

µg/ml). Ved at påvirke lægemidlets enterohepatiske cirkulation reducerer

galdesyrebindende midler, som f.eks. colestyramin, MPA’s AUC (se pkt. 4.9).

MPA’s fordeling afhænger af flere transportører. Organiske anion-transporterende

polypeptider (OATP’er) og "multidrug resistance-associated protein 2" (MRP2) er

involverede i fordelingen af MPA; OATP-isoformer, MRP2 og brystcancer-resistent

protein (BCRP) er transportører, som er forbundet med glukoronidernes udskillelse via

galdevejene. "Multidrug resistance protein 1" (MDR1) er ligeledes i stand til at

transportere MPA, men dets bidrag synes at være begrænset til absorptionsprocessen. I

nyrerne kan MPA og dets metabolitter i vidt omfang interagere med renale organiske

aniontransportører.

46200_spc.doc

Side 16 af 20

I perioden kort efter transplantationen (< 40 dage efter transplantationen) havde nyre-,

hjerte- og levertransplanterede patienter gennemsnitligt et ca. 30 % lavere AUC og en ca.

40 % lavere C

af MPA i forhold til længere tid efter transplantationen (3-6 måneder efter

transplantationen).

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

I et studie med enkeltdoser (6 forsøgspersoner/gruppe) var det observerede gennemsnitlige

AUC over MPA i plasma hos forsøgspersoner med svær kronisk nyreinsufficiens

(glomerulær filtrationshastighed på < 25 ml/min./1,73 m

) 28-75 % større end det

observerede gennemsnit hos normale raske forsøgspersoner eller forsøgspersoner med

mindre udtalt nyreinsufficiens. Det gennemsnitlige MPAG’s AUC ved enkeltdoser var dog

3-6 gange større hos forsøgspersoner med svær nyreinsufficiens end hos forsøgspersoner

med mild nyreinsufficiens eller normale raske forsøgspersoner, hvilket stemmer overens

med den kendte renale elimination af MPAG. Gentagen dosering med

mycophenolatmofetil hos patienter med svær kronisk nyreinsufficiens er ikke blevet

undersøgt. Der foreligger ingen data om hjerte- eller levertransplanterede patienter med

svær kronisk nyreinsufficiens.

Forsinket graftfunktion efter nyretransplantation

Hos patienter med forsinket graftfunktion efter nyretransplantation var det gennemsnitlige

MPA’s AUC (0-12 t.) af samme størrelsesorden som det, der blev set hos patienter uden

forsinket graftfunktion efter nyretransplantation. Det gennemsnitlige MPAG’s AUC (0-12

t.) i plasma var 2-3 gange større end hos patienter uden forsinket graftfunktion efter

nyretransplantation. Der kan ske en forbigående stigning i den frie fraktion og

plasmakoncentrationen af MPA hos patienter med forsinket graftfunktion efter

nyretransplantation. Det synes ikke at være nødvendigt at justere dosen af

mycophenolatmofetil.

Nedsat leverfunktion

Hos frivillige med alkoholforårsaget cirrose var glucuronideringen af MPA i leveren

relativt upåvirket af parenkymatøs leversygdom. Effekten af leversygdom på denne proces

afhænger sandsynligvis af den givne sygdom. Leversygdom med overvejende biliær skade,

f.eks. primær biliær cirrose, kan imidlertid bevirke en anden effekt.

Pædiatrisk population

De farmakokinetiske parametre blev evalueret hos 49 nyretransplanterede børn og unge (i

alderen 2-18 år), som fik en peroral dosis mycophenolatmofetil på 600 mg/m

to gange

daglig. Med denne dosis blev der opnået AUC-værdier af MPA af samme størrelsesorden

som de værdier, der blev set hos voksne nyretransplanterede patienter, som fik

mycophenolatmofetil i en dosis på 1 g to gange daglig kort efter og længere tid efter

transplantationen. AUC-værdierne af MPA på tværs af aldersgrupperne var af samme

størrelsesorden kort efter og længere tid efter transplantationen.

Ældre

Farmakokinetikken af mycophenolatmofetil hos ældre (> 65 år) er ikke blevet formelt

evalueret.

46200_spc.doc

Side 17 af 20

Patienter, der tager perorale kontraceptiva

Farmakokinetikken af perorale kontraceptiva blev ikke påvirket ved samtidig

administration af mycophenolatmofetil (se også pkt. 4.5). Et studie med samtidig

administration af mycophenolatmofetil (1 g to gange daglig) og kombinations-p-piller med

ethinylestradiol (0,02 mg til 0,04 mg) og levonorgestrel (0,05 mg til 0,15 mg), desogestrel

(0,15 mg) eller gestoden (0,05 mg til 0,10 mg), der blev udført hos 18 ikke-transplanterede

kvinder (som ikke tog andre immunosuppressiva) over 3 menstruationscyklusser i træk,

viste, at mycophenolat ikke havde nogen klinisk relevant indflydelse på p-pillernes

ovulationsundertrykkende effekt. Serumniveauet af LH, FSH og progesteron blev ikke

påvirket i signifikant grad.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Mycophenolatmofetil havde ingen tumorigen effekt i eksperimentelle modeller. Den

højeste dosis, som er undersøgt i dyreforsøg vedrørende karcinogenicitet, resulterede i ca.

2-3 gange den systemiske eksponering (AUC eller C

), der blev observeret hos

nyretransplanterede patienter ved den anbefalede kliniske dosis på 2 g/dag, og 1,3-2 gange

den systemiske eksponering (AUC eller C

), der blev observeret hos

hjertetransplanterede patienter ved den anbefalede kliniske dosis på 3 g/dag.

To genotoksicitetsanalyser (in vitro-analyse af lymfomer fra mus og in vivo-

mikronukleustest af knoglemarv fra mus) viste, at mycophenolatmofetil havde potentiale

til at forårsage kromosomaberrationer. Disse effekter kan relateres til den

farmakodynamiske virkningsmekanisme, dvs. hæmning af nukleotidsyntesen i følsomme

celler. Der blev ikke påvist genotoksisk aktivitet i andre in vitro-analyser til sporing af

genmutation.

Mycophenolatmofetil havde ingen effekt på hanrotters fertilitet ved perorale doser på op til

20 mg/kg/dag.

Den systemiske eksponering ved denne dosis svarer til 2-3 gange den kliniske eksponering

ved den anbefalede kliniske dosis på 2 g/dag hos nyretransplanterede patienter og 1,3-2

gange den kliniske eksponering ved den anbefalede kliniske dosis på 3 g/dag hos

hjertetransplanterede patienter. I et dyreforsøg vedrørende fertilitet og reproduktion hos

hunrotter forårsagede perorale doser på 4,5 mg/kg/dag misdannelser (herunder anoftalmi,

agnati og hydrocefalus) hos den første generation afkom, mens der ikke sås maternel

toksicitet. Den systemiske eksponering ved denne dosis var ca. 0,5 gange den kliniske

eksponering ved den anbefalede kliniske dosis på 2 g/dag hos nyretransplanterede patienter

og ca. 0,3 gange den kliniske eksponering ved den anbefalede kliniske dosis på 3 g/dag hos

hjertetransplanterede patienter. Der sås ingen effekter på fertiliteten eller

reproduktionsparametrene hos moderdyrene eller i den efterfølgende generation.

I dyreforsøg vedrørende teratologi hos rotter og kaniner forekom der fosterresorption og

-misdannelser hos rotter ved brug af 6 mg/kg/dag (herunder anoftalmi, agnati og

hydrocefalus) og hos kaniner ved brug af 90 mg/kg/dag (herunder kardiovaskulære og

renale abnormiteter som ektokardi og ektopiske nyrer samt mellemgulvs- og navlebrok),

mens der ikke sås maternel toksicitet. Den systemiske eksponering ved disse niveauer

svarer omtrent til eller er lavere end 0,5 gange den kliniske eksponering ved den

anbefalede kliniske dosis på 2 g/dag hos nyretransplanterede patienter og ca. 0,3 gange den

kliniske eksponering ved den anbefalede kliniske dosis på 3 g/dag hos

hjertetransplanterede patienter (se pkt. 4.6).

46200_spc.doc

Side 18 af 20

Det hæmopoietiske og det lymfatiske system var de organer, der primært blev påvirket i

toksikologiske dyreforsøg, hvor der blev administreret mycophenolatmofetil til rotter, mus,

hunde og aber. Disse effekter forekom ved niveauer af systemisk eksponering, som svarer

til eller er lavere end den kliniske eksponering ved den anbefalede dosis på 2 g/dag hos

nyretransplanterede patienter. Der blev observeret gastrointestinale effekter hos hunde ved

niveauer af systemisk eksponering, som svarede til eller var lavere end den kliniske

eksponering ved den anbefalede dosis. Ved den højeste dosis blev der hos aber også

observeret gastrointestinale og renale effekter svarende til dehydrering (niveauer af

systemisk eksponering, som svarede til eller var højere end den kliniske eksponering).

Mycophenolatmofetils ikke-kliniske toksicitetsprofil synes at stemme overens med de

hændelser, der er observeret i kliniske forsøg hos mennesker, hvorfra der nu frembringes

sikkerhedsdata af større relevans for patientpopulationen (se pkt. 4.8).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Povidon

Talcum

Magnesiumstearat

Croscarmellosenatrium

Filmovertræk

Hypromellose

Hydroxypropylcellulose

Titandioxid (E171)

Macrogol (400)

Sort jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVdC/Al-blisterpakning

Pakningsstørrelser: 50, 100, 120, 150, 180 og 250 stk.

HDPE-beholder

Pakningsstørrelser: 50 og 150 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

46200_spc.doc

Side 19 af 20

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Da mycophenolatmofetil har vist sig at have teratogene effekter hos rotter og kaniner, må

tabletterne ikke knuses.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER/NUMRE

46200

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

18. juni 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. april 2018

46200_spc.doc

Side 20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

24-9-2018

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Sandoz GmbH)

Rixathon (Active substance: rituximab) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6230 of Mon, 24 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-9-2018

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Sandoz GmbH)

Binocrit (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5856 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/725/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Sandoz GmbH)

Zarzio (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5764 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Sandoz GmbH)

Hyrimoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5097 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4320

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Sandoz GmbH)

Halimatoz (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5098 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4866

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Sandoz GmbH)

Hefiya (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5099 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4865

Europe -DG Health and Food Safety

13-7-2018

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Sandoz GmbH)

Erelzi (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4712 of Fri, 13 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Sandoz GmbH)

Temozolomide Sandoz (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4480 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Sandoz GmbH)

Pemetrexed Sandoz (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4485 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-5-2018

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Sandoz GmbH)

Zessly (Active substance: infliximab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3215 of Wed, 23 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4647

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid (Active substance: mycophenolate mofetil or mycophenolic acid) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1540 of Thu, 08 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety