Mucolysin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mucolysin 600 mg brusetabletter
 • Dosering:
 • 600 mg
 • Lægemiddelform:
 • brusetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mucolysin 600 mg brusetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40659
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Sandoz and

are registered trademarks of Novartis

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucolysin

600 mg brusetabletter

acetylcystein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen

eller apotekspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin

Sådan skal du tage Mucolysin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mucolysin er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin

Tag ikke Mucolysin:

hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år uden lægens anvisning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin:

hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).

hvis du har eller har haft mavesår.

hvis du er særlig følsom over for histamin.

Vær opmærksom på følgende:

Mycolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte

din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin.

Brug af anden medicin sammen med Mucolysin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge:

hvis du er i behandling med oralt antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers

mellemrum.

hvis du tager hostestillende medicin.

hvis du er i behandling med nitroglycerin (glycetyltrinitrat).

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin med eller uden mad.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du bør ikke tage Mucolysin, hvis du er gravid eller ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mucolysin indeholder natrium

Mucolysin indeholder 139 mg natrium svarende til 6 mmol pr. dosis (brusetablet). Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Mucolysin indeholder lactose og sorbitol (E420)

Denne medicin indeholder lactose og sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Mucolysin

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne:

½ brusetablet (300 mg) 2 gange daglig eller 1 brusetablet 1 gang daglig.

Børn:

Unge over 14 år: ½ brusetablet (300 mg) 1 gang daglig.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år.

Brugsanvisning:

Du skal opløse brusetabletten i et halvt glas vand.

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende

slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen.

Hvis du har taget for meget Mucolysin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Mucolysin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Mucolysin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede:

Mundbetændelse, mavesmerter, diarré, opkastning, halsbrand og kvalme.

Hovedpine og feber.

Overfølsomhedsreaktioner (hududslæt og hævelser, kløe, nældefeber, hududslæt, åndenød, hurtig puls

og nedsat blodtryk). Kan blive alvorligt. Kontakt evt. læge. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt.

Susen for ørerne (tinnitus).

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede:

Blødninger i forbindelse med administration af acetylcystein, delvist i form af

overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk.

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Plastrør: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale beholder, for at

beskytte mod fugt.

Folieposer: Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringen.

Tag ikke Mucolysin efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucolysin 600 mg brusetabletter indeholder

Aktivt stof: acetylcystein.

Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat, natriumcarbonat, vandfri, mannitol

(E421), lactose, vandfri, askorbinsyre, saccharinnatrium (E954), natriumcyclamat (E952), natriumcitrat.

Smag: sorbitol (E420), mannitol (E421), gluconolacton, maltodextrin, silica, kolloid vandfri,

skovbæraroma, vanillin, brombæraroma.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Mucolysin er en hvid, rund brusetablet med delekærv på den ene side og med en glat overflade.

Pakningsstørrelser

10, 20, 50 og 100 brusetabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39079 Barleben, Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest revideret 28. juni 2016