Moxalole

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Moxalole pulver til oral opløsning
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Moxalole pulver til oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41102
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Moxalole, pulver til oral opløsning

Macrogol 3350

Natriumchlorid

Natriumhydrogencarbonat

Kaliumchlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid Moxalole nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller

sundhedspersonalet, har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2

uger med forstoppelse. Hvis du tager Moxalole for hård og indeklemt afføring, skal du følge lægens

instruktioner.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Moxalole

Sådan skal du tage Moxalole

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Moxalole hjælper dig med at få en behagelig tarmbevægelse, også selvom du har haft forstoppelse i meget

lang tid.

Moxalole virker også mod meget hård og indeklemt afføring, som din læge har konstateret, har hobet sig op i

ende- og tyktarm.

Macrogol 3350 binder vand og giver derved et øget tarmindhold, som bevirker at tarmbevægelserne

normaliseres. De fysiologiske konsekvenser er øget bevægelse af blødgjort afføring og tømningen af tarmen

lettes. Moxalole indeholder salte for at undgå forstyrrelser i kroppens normale salt- og væskebalance.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 2

uger. Hvis du tager Moxalole for hård og indeklemt afføring, skal du følge lægens instruktioner.

Lægen kan have givet dig Moxalole for noget anden. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MOXALOLE

Tal med lægen eller sundhedspersonalet inden du anvender Moxalole.

Tag ikke Moxalole

hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer macrogol, natriumchlorid, kaliumchlorid og

natriumhydrogencarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

hvis du har en tilstopning i tarmen, har hul i tarmen eller har en alvorlig betændelse i tarmen som

colitis ulcerosa (tyktarmsbetændelse), Morbus Crohn (betændelsestilstand i en eller flere dele af mave-

tarmkanalen), toksisk megacolon (sygelig stor udspiling af tyktarmen med ansamling af tarmindhold)

eller tarmslyng (ileus).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller sundhedspersonalet inden du anvender Moxalole.

Hvis du føler dig svag, stakåndet, er meget tørstig med hovedpine, har hjertesvigt eller får opsvulmede

ankler, skal du stoppe med at tage Moxalole og kontakte din læge med det samme.

Moxalole bør ikke indtages i længere perioder, medmindre det er aftalt med lægen, for eksempel hvis du

tager medicin, der kan forårsage forstoppelse, eller hvis du har en sygdom, der forårsager forstoppelse for

eksempel Parkinson's sygdom eller multipel sclerose (MS).

Børn

Dette lægemiddel bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer

og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Moxalole.

Hvis du er gravid eller ammer, skal du tale med din læge, før du anvender Moxalole.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Moxalole påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MOXALOLE

Tag altid Moxalole nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis mod forstoppelse er:

1 brev 1-3 gange dagligt. Normal dosis for de fleste patienter er 1-2 breve om dagen. Afhængig af den

individuelle respons kan der være behov for 3 breve om dagen. Dosis afhænger af sværhedsgraden af din

forstoppelse. Dosis kan nedjusteres til laveste effektive dosis efter et par dage. Behandlingsvarigheden er

normalt 2 uger. Hvis symptomerne fortsætter efter 2 uger, skal du kontakte din læge.

Bland indholdet af 1 brev med et ½ glas vand (ca. 125 ml). Omrør indtil pulveret er opløst og drik derefter.

Du kan blande opløsningen med frugtjuice eller frugtsirup umiddelbart inden du drikker opløsningen, hvis du

ønsker det.

Børn (under 12 år): Anbefales ikke.

Den sædvanlige dosis til opløsning af hård og indeklemt afføring som din læge har konstateret, har hobet sig

op i ende- og tyktarm:

Voksne: Normal dosis er 8 breve dagligt. De 8 breve skal tages inden for en periode på 6 timer hver dag i op

til 3 dage, hvis det er påkrævet. Ved hård indeklemt afføring er behandlingsvarigheden sædvanligvis højest 3

dage.

Hvis du bruger Moxalole mod hård indeklemt afføring, kan du blande 8 breve med 1 liter vand. Opløsningen

kan opbevares i køleskabet.

Patienter med nedsat hjerte-kar-funktion:

Til behandling af hård indeklemt afføring bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve i

timen.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Regulering af dosis er ikke nødvendig ved behandling af forstoppelse eller hård indeklemt afføring.

Hvis du har taget for meget Moxalole

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Moxalole, end der står her, eller mere end

lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du tager for meget Moxalole, og du får meget kraftig diaré eller begynder at kaste op, skal du stoppe

med at tage Moxalole indtil det er gået over og start derefter igen med en lavere dosis. Hvis du er bekymret,

skal du kontakte din læge eller apoteket.

Hvis du har glemt at tage Moxalole

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Moxalole kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Smerter og kramper i maven, diaré, opkast, kvalme, rumlen i maven, problemer med luft i mave og

tarme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

Kløe.

Hovedpine.

Hævede hænder, fødder og ankler.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 personer):

Udslæt.

Fordøjelsesbesvær, udspilet og oppustet mave.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mindre end 1 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner som kan medfører besvær med at trække vejret, hævelse af ansigt,

tunge eller svælg. Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks kontakte læge og stoppe med

at tage Moxalole.

Allergiske reaktioner (f.eks. reaktioner i huden, løbenæse).

For højt eller for lavt indhold af kalium i blodet.

Ubehag omkring endetarmsåbningen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, via mail på

dkma@dkma.dk, eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København

S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Moxalole utilgængeligt for børn.

Brug ikke Moxalole efter den udløbsdato, der står på brevene og pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Skal opbevares i den

originale emballage for at beskytte mod fugt. Færdigblandet opløsning kan opbevares tæt tillukket i køleskab

(2-8 °C). Kassér resterne af den færdigblandede opløsning, hvis den ikke er brugt indenfor 6 timer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Moxalole indeholder:

Aktive stoffer: Macrogol 3350 (også kendt under navnet polyethylenglycol 3350) 13,125 g;

natriumchlorid 350,7 mg; natriumhydrogencarbonat 178,5 mg; kaliumchlorid 46,6 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Acesulfamkalium (E950) (sødestof); citronaroma (smagsstof).

Udseende og pakningstørrelser

Hvidt pulver til oral opløsning.

Breve á 13,8 g i kartoner med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 eller 2x50 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller:

Recipharm Höganäs AB

Sportshallsvägen 6

Höganäs

Sverige

eller

Klocke Pharma-Service GmbH

Strassburger Strasse 77

D-77767 Appenweier

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Norge, Frankrig, Finland, Ungarn, Island, Polen og Sverige: Moxalole

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tyskland, Estland, Grækenland, Italien, Irland, Letland, Litauen,

Luxembourg, Romanien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Holland, Portugal og Storbritanien: Molaxole

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2016

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018

EU/3/18/2104 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2104 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2104 (Active substance: (4-{(2S,4S)-4-ethoxy-1-[(5-methoxy-7-methyl-1H-indol-4-yl)methyl]piperidin-2-yl}benzoic acid-hydrogen chloride(1/1))) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9019 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/157/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fibrinogen,thrombin,aprotinin,calcium chloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0199/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency