Morfin "Takeda"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Morfin "Takeda" 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Morfin "Takeda" 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57284
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

20. januar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Morfin "Takeda", injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

30162

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Morfin "Takeda"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder 10 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende til 7,6 mg morphin (base).

1 hætteglas med 10 ml indeholder 100 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende til 76

mg morphin (base).

1 ml indeholder 20 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende til 15,2 mg morphin (base).

1 hætteglas med 10 ml indeholder 200 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende til 152

mg morphin (base).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

Klar, farveløs til bleggul opløsning, pH 3,0.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stærke smerter.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Der kan være betydelig variation i både dosisbehov og respons, og dosis justeres til den

enkelte patient i forhold til virkning og bivirkninger.

Voksne

Intramuskulær, subkutan administration: Anbefalet enkeltdosis 5-15 mg.

Langsom intravenøs administration: 5-10 mg. Kan gentages efter behov med intervaller på

4-5 timer op til 6 gange pr. døgn (24 timer).

57284_spc.docx

Side 1 af 8

Særlige populationer

Ældre

Ældre bør behandles med en lavere initialdosis og derefter titreres individuelt til det

ønskede terapeutiske respons (se pkt. 4.4 og 5.2). Morphin elimineres langsommere hos

ældre, hvorfor en reduceret samlet daglig dosis kan være nødvendig.

Nedsat leverfunktion

Halveringstiden er øget hos patienter med nedsat leverfunktion. Morphin skal derfor

anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4). Initialdosis

bør reduceres, og dosisintervallet kan eventuelt forlænges.

Nedsat nyrefunktion

Der skal udvises forsigtighed, og dosis skal reduceres hos patienter med kronisk nyresvigt

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Børn

Intravenøs administration:

Kun ved behov for hurtig virkning:

Der administreres meget langsomt 0,05-0,1 mg/kg legemsvægt (det anbefales at fortynde

med en isotonisk natriumchloridopløsning).

Subkutan eller intramuskulær administration: 0,05-0,2 mg/kg legemsvægt, højst hver 4.

time ved behov. Enkeltdosis må ikke overstige 15 mg.

Morphin skal gives med forsigtighed til spædbørn og småbørn, idet de kan være mere

følsomme over for opioider på grund af den lave legemsvægt.

Administration

For instruktioner om fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre opioider eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Svære respiratoriske lidelser (respirationsdepression, svær astma bronkiale eller

obstruktiv lungesygdom).

Paralytisk ileus eller gastrointestinal obstruktion.

Akut leversygdom.

Akutte abdominalsmerter.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Morphin er en opioidagonist og har som andre opioidagonister et misbrugspotentiale.

Morphin bør derfor kun anvendes i kortere perioder pga. risiko for udvikling af tolerance

og afhængighed ved langvarig brug.

Morphin skal anvendes med ekstrem forsigtighed og med reduceret dosis hos patienter

med nedsat lungekapacitet, nedsat leverfunktion og nyresvigt og hos børn, ældre eller

svækkede patienter. Ophobning af morphin-6-glucuronid kan medføre langvarig

respirationsdepression, især hos patienter med nedsat nyrefunktion.

57284_spc.docx

Side 2 af 8

Der skal udvises forsigtighed hos patienter med hovedskader, forhøjet intrakranielt tryk

eller krampeanfald.

I tilfælde af shock skal eventuelle analgetika altid administreres intravenøst.

Der skal udvises stor forsigtighed ved samtidig brug af MAO-hæmmere og i to uger efter

behandling hermed (se pkt. 4.5).

Morphin skal anvendes med forsigtighed til patienter med:

hypothyroidisme

hypotension

galdevejs- eller urinvejsspasmer (se pkt. 5.1)

atrieflagren og andre supraventrikulære takykardier

akutte abdominalsmerter

i behandling med andre CNS-hæmmende lægemidler (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Generelt

Morphin reducerer den gastrointestinale motilitet og kan dermed reducere absorptions-

hastigheden for andre lægemidler.

Opioidantagonister/partielle opioidagonister

Opioiodantagonister (f.eks. naltrexon) og partielle opioidagonister (f.eks. buprenorphin)

kan binde opioidreceptorer kompetitivt.

MAO-hæmmere

Der skal udvises stor forsigtighed ved samtidig brug af MAO-hæmmere og i to uger efter

behandling hermed.

CNS-hæmmende lægemidler

Forstærket/additiv CNS-hæmning ved brug i kombination med andre CNS-hæmmende

lægemidler såsom generelle anæstetika, alkohol og de fleste psykofarmaka.

Rifampicin

Rifampicin øger morphins metabolisme via induktion af hepatiske cytokrom P450 3A4-

enzymer og reducerer dermed plasmakoncentrationerne (både AUC og C

) af morphin og

dets metabolit morphin-6-glucoronid. Rifampicin reducerer den analgetiske virkning

væsentligt. Morphindosisbehovet estimeres til at være 1,5-2 gange højere ved brug i

kombination med rifampicin. Idet graden af interaktion varierer meget, skal den kliniske

virkning og mulige bivirkninger overvåges tæt.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er begrænsede data om teratogene risici ved brug af morphin under graviditeten, men

hidtil har erfaringer ikke vist tegn på en øget risiko for medfødte misdannelser. Der er set

abstinenssymptomer hos nyfødte såsom krampeanfald, irritabilitet, opkastning og øget

mortalitet efter langvarig/hyppig administration til gravide kvinder. Morphin må ikke

anvendes under graviditet, især ikke i tredje trimester, medmindre den potentielle fordel

opvejer de mulige risici for fostret.

57284_spc.docx

Side 3 af 8

Morphin passerer placenta og må ikke anvendes i 2. fase af fødslen og til præmature

fødsler, da det kan medføre respirationsdepression hos den nyfødte. Det kan være

nødvendigt med genoplivning.

Amning

Morphin udskilles i modermælk med omkring 1-12 % af den dosis, der er administreret til

moderen. Det er muligt, at et ammet barn kan blive påvirket. Morphin må ikke anvendes

under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Morphin påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

a.

Resumé af sikkerhedsprofilen

Morphin kan medføre de velkendte opiatrelaterede bivirkninger såsom respirations-

depression, hæmmet hosterefleks, obstipation, urinretention, pruritus, hallucinationer,

eufori, konfusion, sedation, kvalme og opkastning.

De mest almindelige bivirkninger er obstipation, kvalme og sedation. Obstipation

forekommer hos samtlige patienter. Ca. 30 % af ambulante patienter får kvalme.

Obstipation og kvalme bør forebygges ved hjælp af samtidig administration af hhv.

laksantia og antiemetika. Den sederende virkning forsvinder som regel efter et par dages

kontinuerlig brug.

Der kan opstå galdevejs- og urinvejsspasmer hos prædisponerede personer. Den

respirationshæmmende virkning er dosisafhængig og udgør sjældent et klinisk problem.

Afhængighed og tolerance er normalt ikke et problem ved behandling af stærke smerter

hos cancerpatienter.

b.

Liste over bivirkninger i tabelform

Der er anvendt følgende konvention for hyppighederne:

Almindelig (≥1/100 til <1/10);

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000);

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

57284_spc.docx

Side 4 af 8

System-

organklasse

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Ikke kendt

(hyppighed kan

ikke estimeres ud

fra

forhåndenværend

e data)

Psykiske

forstyrrelser

Eufori,

hallucinationer,

desorientering,

afhængighed,

humørsvingninger

Nervesystemet

Sedation

Svimmelhed,

dysfori

Hovedpine, øget

intrakranielt tryk

hos patienter med

svære hovedskader

Øjne

Miosis

Hjerte

Bradykardi,

palpitationer

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Luftveje, thorax og

mediastinum

Bronkial

konstriktion,

respirationsdepress

Mave-tarm-kanalen

Obstipation,

kvalme,

opkastning

Mundtørhed

Lever og galdeveje

Galdevejsspasmer

Hud og subkutane

væv

Pruritus

Urticaria, udslæt

Nyrer og urinveje

Urinretention

(øget udskillelse

af ADH)

Urinvejsspasmer

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

Reaktion på

injektionsstedet

(kvadler og

rødmen)

Der er observeret

abstinenssymptom

er hos spædbørn af

mødre, der har

brugt morphin (se

pkt. 4.6).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

57284_spc.docx

Side 5 af 8

4.9

Overdosering

Toksicitet

Meget individuelt. Toksisk dosis for voksne: 40-60 mg per os, 30 mg intravenøst medfører

risiko for alvorlig forgiftning. Børn: 5-10 mg per os. Letal dosis: Voksne (uden tolerance):

200-300 mg per os; hos små børn ca. 20 mg per os.

Symptomer

CNS-hæmning er det primære problem. Miosis (sammentrækning af pupillerne),

respirationsdepression og hypotension. I mange tilfælde kredsløbssvigt og dyb koma.

Kvalme og obstipation. Bleg og klam hud, hypotermi og kramper (især hos børn).

Kredsløbssvigt. Muligvis acidose, rhabdomyolyse og nyresvigt.

Behandling

Behandling skal især målrettes respirationsdepression. Naloxon gives intravenøst i tilfælde

af udtalt CNS-hæmning og respirationsdepression. Gentag efter behov, indtil der opnås

normal respiration. Ventrikeltømning og aktivt kul hvis indiceret, men tag højde for

risikoen for hurtig indtræden af CNS-hæmning. Ventilationsbehandling af

lungekomplikationer eller manglende virkning af naloxon. Symptombehandling. En

intravenøs injektion begynder at virke efter 30-60 sekunder og varer normalt i 45-60

minutter. En intramuskulær injektion begynder at virke efter 10 minutter og varer 2-3

timer. På grund af risikoen for recidiv af respirationsdepression skal patienten monitoreres

i 24 timer.

4.10

Udlevering

A§4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 02 AA 01. Analgetica, opioider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Morphin virker som en agonist på opioidreceptorerne i CNS og virker direkte på

nerveplekser i tarmvæggen.

Farmakodynamisk virkning

Analgetisk, respirationshæmmende, sedativ og virkninger på det centrale nervesystem.

Hæmmer hosterefleksen, har en antidiuretisk og miotisk virkning.

Morphin fungerer respirationshæmmende ved at hæmme respirationscenteret i medulla

oblangata. Denne virkning kan medføre hypoventilation, særligt hos patienter med nedsat

respiratorisk kapacitet, som skyldes lungesygdom eller brug af lægemidler. Morphins

virkning kan øges efter encephalitis. CNS-symptomer omfatter eufori, depression og søvn-,

koncentrations- og hukommelsesproblemer. Der kan opstå kvalme og opkastning som

følge af stimulering af dopaminreceptorerne i triggerzonen i medulla oblongata.

Urinvolumen er nedsat på grund af den øgede frigørelse af antidiuretisk hormon. Morphin

57284_spc.docx

Side 6 af 8

øger tonus i glat muskulatur i mave-tarm-kanalen og kan medføre obstipation. Morphin er

mindre egnet ved patienter med galde- og urinvejsspasmer på grund af det øgede tryk i

galde- og urinvejene. Morphin kan skabe afhængighed, og patienter udvikler tolerance.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Subkutan og intramuskulær administration: Virkning indtræder 15-30 minutter efter

administration; maksimal analgetisk virkning efter 45-90 minutter. Intravenøs

administration: Virkning indtræder med det samme; maksimal analgetisk virkning efter

omkring 20 minutter. Varighed 4-5 timer.

Fordeling

Proteinbindingen er ca. 35 %. Den højeste koncentration er i parenkymatøst væv, f.eks.

nyrer, lever, lunger, milt. Lavere i CNS og skeletmuskulaturen.

Biotransformation

Metaboliseres hovedsageligt i leveren ved konjugering med glucuronsyre til morphin-3-

glucuronid og morphin-6-glucuronid.

Elimination

Ca. 10 % udskilles via galde og fæces, resten i urinen, primært som konjugater. Ca. 90 %

udskilles inden for 24 timer. Halveringstid: Omkring 2-4 timer. Morphin udskilles

langsommere hos ældre, og det kan være nødvendigt at reducere den daglige dosis. I

tilfælde af udtalt nyresvigt resulterer gentagen administration i ophobning af den aktive

metabolit morphin-6-glucuronid, som har en lang halveringstid.

Linearitet/non-linearitet

Lineær farmakokinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data er ufuldstændige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyremonohydrat

Dinatriumedetat

Saltsyre (til pH-justering)

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt.

6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

57284_spc.docx

Side 7 af 8

Opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Morfin "Takeda" 10 mg/ml

1 × 10 ml, 10 × 10 ml hætteglas af type I PhEur glas. Hætteglassene er lukket med

bromobutylpropper med Teflon-belægning og forseglet med hvide flip-off-låg af

aluminium/polypropylen.

Morfin "Takeda" 20 mg/ml

1 × 10 ml, 10 × 10 ml hætteglas af type I PhEur glas. Hætteglassene er lukket med

bromobutylpropper med Teflon-belægning og forseglet med røde flip-off-låg af

aluminium/polypropylen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Morfin "Takeda" kan fortyndes i en natriumchloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) eller en

glucoseopløsning 50 mg/ml (5 %) eller en Ringer-lactatopløsning umiddelbart inden

anvendelse.

Opløsningen skal efterses for synlige partikler inden administration. Opløsningen må kun

anvendes, hvis den er klar og fri for partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Tåstrup

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg/ml: 57284

20 mg/ml: 57285

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. januar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57284_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

22-8-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

FDA Drug Safety Communication: FDA to evaluate increased risk of heart-related death and death from all causes with the gout medicine febuxostat (Uloric)

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that preliminary results from a safety clinical trial show an increased risk of heart-related death with febuxostat (Uloric) compared to another gout medicine called allopurinol. We required the Uloric drug manufacturer, Takeda Pharmaceuticals, to conduct this safety study when we approved the medicine in 2009. Once we receive the final results from the manufacturer, we will conduct a comprehensive review and will update the public with any new inf...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

12-9-2018

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Takeda Pharma A/S)

ADCETRIS (Active substance: Brentuximab vedotin) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)5973 of Wed, 12 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2455/R/58

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Takeda Pharma A/S)

Entyvio (Active substance: vedolizumab) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5712 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10186/201711

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Takeda Pharma A/S)

Ninlaro (Active substance: ixazomib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4463 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Takeda GmbH)

SOMAC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4345 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1098/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Takeda GmbH)

PANTOZOL Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4344 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1013/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Takeda GmbH)

CONTROLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018) 4343 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1097/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Takeda GmbH)

PANTOLOC Control (Active substance: pantoprazole) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)4105 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1100/PSUSA/2285/201708

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Active substance: alogliptin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3345 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2182/R/19

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/09/667 (Active substance: Expanded human allogeneic mesenchymal adult stem cells extracted from adipose tissue) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3029 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/054/09/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Takeda Pharma A/S)

Alofisel (Active substance: Darvadstrocel) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3050 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4258/T/1

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety