Morfin "DAK"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Morfin "DAK" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Morfin "DAK" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13764
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Morfin DAK 10 mg og 30 mg

tabletter

Morphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Morfin DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin DAK

3. Sådan skal du tage Morfin DAK

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Morfin DAK er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til

indledende smertebehandling før operation.

Lægen kan have givet dig Morfin DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MORFIN DAK

Tag ikke Morfin DAK hvis du

er overfølsom over for morfin eller morfinlignende stoffer (opioider) eller et af de øvrige

indholdsstoffer

er i behandling med anden morfinlignende medicin

har nedsat tarmfunktion eller hvis du har forstoppelse

har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom

har alvorlig nedsat leverfunktion

har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Vær ekstra forsigtig med at tage Morfin DAK

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morfin, og at

virkningen af morfin kan være nedsat efter lang tids brug.

Tal med din læge inden du tager Morfin DAK, hvis du

har besvær med vejrtrækningen

har hjerteflimmer eller meget hurtig puls

får pludselige mavesmerter

har nedsat lever- og/eller nyrefunktion

har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen

har forhøjet tryk i hjernen (på grund af slag mod kraniet)

har krampeanfald

har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald

har galdevejssygdomme

har betændelse i bugspytkirtlen

har et alkoholmisbrug

har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)

lider af forstørret blærehalskirtel

har for lavt stofskifte (myxødem)

har for lavt blodtryk

har bevidsthedsforstyrrelser

er ældre

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Morfin DAK er optaget på

dopinglisten.

Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Morfin

DAK.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

muskelafslappende medicin

beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)

medicin mod psykoser (phenothiaziner)

anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider)

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal

gå 14 dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin DAK

medicin mod infektion (rifampin)

medicin mod for megen mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af

denne type medicin og Morfin DAK

Brug af Morfin DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Morfin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin DAK.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid, må du kun tage Morfin DAK efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Morfin DAK, da Morfin DAK går over i modermælken. Tal

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin DAK - især i

begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis - virker sløvende. Det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Morfin DAK

Morfin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MORFIN DAK

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse den.

Tag altid Morfin DAK efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Stærke smerter: Den normale dosis er 10 – 30 mg hver 4. time. Lægen kan vælge at øge

dosis. Følg lægens anvisning.

Behandling før operation: Individuel dosering.

Børn

Stærke smerter: 0,5 mg pr. kg legemsvægt.

Behandling før operation: Individuel dosering.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for mange Morfin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Morfin DAK, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed,

som kan udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben,

smerter, feber, nyresvigt, kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig

overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop eller død.

Hvis du har glemt at tage Morfin DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Morfin DAK

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Morfin DAK.

Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer (f.eks.

svedudbrud, uro, rastløshed, opkastning, kramper, irritabilitet, kvalme, diaré, mave- eller

ledsmerter).

4.

BIVIRKNINGER

Morfin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorlig ved høje doser); sløvhed;

døsighed; hovedpine; forstoppelse; kvalme; opkastning; mundtørhed; humørsvingninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Stikkende og prikkende fornemmelse i huden; uklarhed; svimmelhed; små

pupiller; vejrtrækningsbesvær (følelse af kramper og sammensnøring af luftrør); nedsat

hosterefleks; smerter og ubehag fra øverste del af mave-tarmkanalen; diaré;

vandladningsbesvær; udslæt; nældefeber; kløe; øget svedtendens; rygsmerter;

appetitløshed; urinvejsinfektion; kraftesløshed; kulderystelser; feber; væskeophobning;

depression; forvirring; søvnløshed; adfærdsændring; forbigående hallucinationer; mareridt

(især hos ældre).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet; besvimelse; kvalme,

opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng; pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed

(allergisk reaktion); væske i lungerne.

Spædbørn af mødre, der har fået morfin, kan få abstinenssymptomer i form af

opkastninger, hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten,

kramper og skinger gråd.

Ikke alvorlige: Hjertebanken; smagsforstyrrelse; urinvejskramper; opstemthed; angst;

ophidselse; slaphed; rysten; kramper; muskelstivhed; svimmelhed ved pludselig ændring

fra liggende/siddende til stående stilling på grund af blodtryksfald; synsforstyrrelser; psykisk

og fysisk afhængighed; nedsat sexlyst; impotens; manglende menstruation,

ansigtsrødmen; galdevejskramper; utilpashed; nedsat virkning af medicinen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytskirtlen.

Ikke alvorlige: Langsom puls; hurtig puls; astmaanfald hos overfølsomme; for højt

blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Høje doser kan medføre kramper og smerter, som ikke kan fjernes med yderligere morfin.

Morfin DAK kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som forhøjet levertal og øget udskillelse

af et hormon (ADH).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk , eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med

almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Morfin DAK utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Morfin DAK ved almindelig temperatur.

Brug ikke Morfin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Morfin DAK 10 mg og 30 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Morphinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat

(E 470b) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Morfin DAK er runde, hvide tabletter med delekærv.

Morfin DAK findes i pakningsstørrelser à 10, 30 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i december 2012

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

Hy-Vee Voluntarily Recalls Spring Pasta Salad Due to Reported Illnesses

WEST DES MOINES, Iowa (July 17, 2018) — Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its Hy-Vee Spring Pasta Salad due to the potential that it may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention last night when approximately 20 illnesses in Minnesota, South Dakota, Nebraska and Iowa were potentially linked back to customers consuming the salad. The voluntary recall includes Hy-Vee Spring Pasta Salads in both 1 pound (16 oz.) an...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Mbandaka Infections Likely Linked to Kellogg’s Honey Smacks Cereal

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, are investigating a multistate outbreak of Salmonella Mbandaka illnesses that may be linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.