Morfin "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Morfin "Alternova" 30 mg tabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Morfin "Alternova" 30 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52839
 • Sidste ændring:
 • 02-02-2018

Indlægsseddel

dk-pl-169ar02tcl

Indlægsseddel: Information til brugeren

Morfin Alternova 10 mg og 30 mg tabletter

morphinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin Alternova

Sådan skal du tage Morfin Alternova

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Morfin Alternova er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende

smertebehandling før operation.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Morfin Alternova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Morfin Alternova:

hvis du er allergisk over for morfin eller morfinlignende stoffer (opioider), eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Morfin Alternova (angivet i afsnit 6)

hvis du har nedsat tarmfunktion, eller hvis du har forstoppelse

hvis du har vejrtrækningsproblemer, svær astma eller lungesygdom

hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion

hvis du har eller får pludselige, voldsomme mavesmerter

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Morfin Alternova.

Du skal være opmærksom på, at du kan blive fysisk og psykisk afhængig af morfin, og at

virkningen af morfin kan være nedsat efter lang tids brug.

Tal med din læge inden du tager Morfin Alternova, hvis du:

har besvær med vejrtrækningen

får pludselige mavesmerter

har nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Side 2 af 6

har kronisk forstoppelse eller anden forstyrrelse i tarmfunktionen

har forhøjet tryk i hjernen (ved sygdom eller på grund af slag mod kraniet)

har krampeanfald

har epilepsi, da morfin øger risikoen for anfald

har galdevejssygdomme

har betændelse i bugspytkirtlen

har et alkoholmisbrug

har nedsat funktion af binyrebarken (Addisons sygdom)

lider af forstørret blærehalskirtel

har for lavt stofskifte (myxødem)

har for lavt blodtryk pga. blodmangel

har bevidsthedsforstyrrelser

er ældre

Hvis du skal have foretaget operation, skal du oplyse, at du er i behandling med Morfin Alternova.

Brug af anden medicin sammen med Morfin Alternova

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling, hvis du tager anden

medicin. Det gælder:

medicin mod kramper (chloralhydrat)

muskelafslappende medicin

beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner)

medicin mod psykoser (phenothiaziner)

anden medicin mod stærke smerter eller misbrug (opioider)

medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

MAO-hæmmere, som anvendes mod Parkinsons sygdom og svær depression; der skal gå 14

dage mellem behandling med MAO-hæmmere og Morfin Alternova

medicin mod infektion (rifampicin)

medicin mod for megen mavesyre; der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af denne type

medicin og Morfin Alternova

Brug af Morfin Alternova sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Morfin Alternova i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Morfin Alternova.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal undgå at blive gravid, og både mænd og kvinder skal bruge sikker prævention.

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Morfin Alternova. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Morfin Alternova, da Morfin Alternova går over i modermælken. Tal

med lægen.

Frugtbarhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af morfins virkning på fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfin Alternova især i

begyndelsen af behandlingen og ved stigning i dosis virker sløvende, og at det kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Side 3 af 6

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

Morfin Alternova indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Morfin Alternova

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Stærke smerter: Den normale dosis er 10 – 30 mg hver 4. time. Lægen kan vælge at øge dosis. Følg

lægens anvisning.

Behandling før operation: Individuel dosering.

Børn (legemsvægt under 50 kg)

Stærke smerter: 0,2-0,5 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis, hver 3.-4. time. Ved væsentligt stærke smerter

anbefales en begyndelsesdosis på 0,3 mg pr. kg legemsvægt.

Behandling før operation: Individuel dosering.

Morfin Alternova tabletter er ikke anbefalet til børn under 2 år.

Ældre

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- eller nyrefunktion

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i

behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brug til børn

Hvis børn har svært ved at sluge tabletten hel, kan tabletten deles i to lige store doser.

Hvis du har taget for meget Morfin Alternova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Morfin Alternova, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er hæmmet vejrtrækning, meget små pupiller, sygelig søvnighed, som kan

udvikle sig til en bedøvelsesagtig tilstand eller koma. Slappe arme og ben, smerter, feber, nyresvigt,

kold og klam hud, langsom puls og lavt blodtryk. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop,

hjertestop eller død.

Hvis du har glemt at tage Morfin Alternova

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Morfin Alternova

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du stopper for hurtigt med behandlingen af Morfin Alternova, kan der forekomme

abstinenssymptomer (f.eks. svedudbrud, uro, rastløshed, opkastning, kramper, irritabilitet, kvalme,

diaré, mave- eller ledsmerter).

Side 4 af 6

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Øget tryk i kraniet pga. blødninger eller skader i hovedet

Besvimelse

Kvalme, opkastninger og mavesmerter på grund af tarmslyng

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund

af overfølsomhed (allergisk reaktion)

Væske i lungerne

Spædbørn af mødre, der har fået morfin, kan få abstinenssymptomer i form af opkastninger,

hyperaktivitet, irritabilitet, rastløshed, stoppet næse, øget appetit, rysten, kramper og skinger

gråd

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Hæmmet vejrtrækning (kan være alvorligt ved høje doser)

Sløvhed

Døsighed

Hovedpine

Forstoppelse

Kvalme

Opkastning

Mundtørhed

Humørsvingninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Stikkende og prikkende fornemmelse i huden

Uklarhed

Svimmelhed

Små pupiller

Vejrtrækningsbesvær (følelse af kramper og sammensnøring af luftrør)

Nedsat hosterefleks

Smerter og ubehag fra øverste del af mave-tarmkanalen

Diaré

Vandladningsbesvær

Udslæt

Nældefeber

Kløe

Øget svedtendens

Rygsmerter

Appetitløshed

Urinvejsinfektion

Kraftesløshed

Kulderystelser

Feber

Væskeophobning

Depression

Side 5 af 6

Forvirring

Søvnløshed

Adfærdsændring

Forbigående hallucinationer

Mareridt (især hos ældre)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hjertebanken

Smagsforstyrrelse

Urinvejskramper

Opstemthed

Angst

Ophidselse

Slaphed

Rysten

Kramper

Muskelstivhed

Svimmelhed ved pludselig ændring fra liggende/siddende til stående stilling på grund af

blodtryksfald

Synsforstyrrelser

Psykisk og fysisk afhængighed

Nedsat sexlyst

Impotens (rejsningsbesvær)

Udebleven menstruation

Ansigtsrødmen

Galdevejskramper

Utilpashed

Nedsat virkning af medicinen

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Langsom puls

Hurtig puls

Astmaanfald hos overfølsomme

For højt blodtryk

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Høje doser kan medføre kramper og smerter, som ikke kan fjernes med yderligere morfin

Morfin Alternova kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver som forhøjet levertal og øget udskillelse

af et hormon (ADH).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

Side 6 af 6

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfin Alternova indeholder:

Aktivt stof: Morphinhydrochlorid 10 mg og 30 mg

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat. Majsstivelse. Gelatine. Magnesiumstearat (E470b).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

10 mg: Hvide, runde og flade tabletter med delekærv på den ene side, diameter 6,5 mm. Tabletten er

præget ”10”. Tabletten kan deles i to lige store doser.

30 mg: Hvide, runde og flade tabletter med delekærv på den ene side, diameter 10 mm. Tabletten er

præget ”30”. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder: 100 tabletter.

Blisterpakninger: 10, 30 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Fremstiller

Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør

Eller

Extractum Pharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6, Ungarn

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04.03.2016.