Montelukast "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40574
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

NDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Montelukast Teva 10 mg, filmovertrukne tabletter

montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Montelukast Teva til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette lægemiddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Teva

Sådan skal du tage Montelukast Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Montelukast Teva er en leukotrienreceptor-antagonist, der blokerer visse stoffer (leukotriener) i

kroppen. Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne og forårsager også

allergiske symptomer. Ved at blokere leukotrienernes virkning kan Montelukast Teva mindske

astmasymptomer, hjælpe med at kontrollere astma og mindske sæsonbetingede allergiske symptomer

(såsom høfeber eller sæsonbetinget allergisk betændelse af næseslimhinden).

Din læge har foreskrevet Montelukast Teva til behandling af din astma og til at forhindre dine

astmasymptomer om dagen og om natten.

Montelukast Teva er til behandling af patienter i alderen 15 år og opefter, der ikke er tilstrækkeligt

behandlet på deres nuværende astmamedicin, og som har brug for yderligere behandling. Til patienter

med astma og sæsonbestemte allergier kan Montelukast Teva også behandle sæsonbestemte

allergisymptomer.

Hos patienter i alderen 15 år og opefter kan Montelukast Teva hjælpe til at forhindre astmasymptomer,

som udløses af fysisk aktivitet.

Lægen kan have givet dig Montelukast Teva for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom.

Særlige kendetegn for astma er:

forsnævring af luftvejene, som gør vejrtrækningen besværlig. Denne forsnævring kan ændres

som reaktion på forskellige forhold.

følsomme luftveje, som reagerer på mange ting, for eksempel cigaretrøg, pollen, kold luft eller

fysisk aktivitet.

hævelse (betændelse) af luftvejene.

Symptomer på astma er: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.

Hvad er sæsonbetinget allergi?

Sæsonbetinget allergi (også kendt som høfeber eller sæsonbetinget allergisk betændelse af

næseslimhinden) er en allergisk reaktion, som ofte er forårsaget af pollen i luften fra træer, græs og

ukrudt. Symptomerne på sæsonbetinget allergi er typisk: tilstoppet, løbende, kløende næse, nysen,

hævede, røde, kløende øjne, der løber i vand.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE MONTELUKAST TEVA

Tag ikke Montelukast Teva

hvis du er allergisk over for det aktive stof eller ét af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast

Teva (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Montelukast Teva.

Det er vigtigt, at Montelukast Teva tages dagligt om aftenen som anvist af lægen, også selv

om du ikke har symptomer, eller hvis du har et astmaanfald.

Montelukast Teva filmovertrukne tabletter er IKKE beregnet til behandling af akutte anfald af

åndenød. Det vil ikke hjælpe dig i sådan en situation og bør ikke anvendes med dette formål.

Hvis der opstår et anfald, skal den instruktion, som lægen har givet, følges nøjagtigt. Det er

meget vigtigt altid at have den nødvendige medicin ved hånden, hvis et sådant anfald skulle

opstå.

Hvis du anvender beta-agonist-inhalator oftere, end du plejer, skal du kontakte din læge så

hurtigt som muligt.

Det er vigtigt, at du anvender al den astmamedicin, som lægen har udskrevet. Montelukast

Teva må ikke erstatte den steroidmedicin (til inhalation eller taget gennem munden), som du

måske anvender i forvejen.

Patienter med aspirinudløst astma, der tager Montelukast Teva, skal fortsat undgå at tage

aspirin eller andre nonsteroide anti-inflammatoriske lægemidler.

En sjælden sygdom er set hos et meget lille antal af patienter, der tager astmamedicin,

herunder montelukast. Hvis du oplever en kombination af nogen af de følgende symptomer,

især hvis de er vedvarende og bliver værre, skal du søge lægehjælp med det samme:

influenzalignende symptomer, herunder åndenød, en prikkende fornemmelse eller

følelsesløshed i arme og ben og/eller udslæt.

Montelukast Teva anbefales ikke til børn og unge under 15 år.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Teva

Montelukast Teva kan anvendes sammen med anden medicin, som du eventuelt tager for din astma.

Anden medicin kan dog påvirke virkningen af Montelukast Teva, eller Montelukast Teva kan påvirke

virkningen af anden medicin.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det er især vigtigt, hvis du tager:

phenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi)

phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi)

rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose og andre infektioner).

Brug af Montelukast Teva sammen med mad og drikke

Montelukast Teva skal tages om aftenen og kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse.

Graviditet og amning

Graviditet:

Kvinder, som er gravide, planlægger at blive gravide eller tror, de kan være gravide, skal kontakte

lægen, før de tager Montelukast Teva.

Amning:

Det vides ikke, om Montelukast Teva udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller planlægger at

amme, skal du kontakte lægen, før du tager Montelukast Teva.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Teva påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Der

har dog i meget sjældne tilfælde været patienter, der har rapporteret om døsighed eller svimmelhed.

Montelukast Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MONTELUKAST TEVA

Tag altid Montelukast Teva filmovertrukket tablet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets

anvisning, også selv om du ikke har symptomer, eller har et akut astmaanfald. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Den anbefalede dosis for voksne og unge i alderen 15 år og opefter er én Montelukast Teva 10 mg

filmovertrukket tablet dagligt om aftenen.

Tag ikke Montelukast Teva sammen med anden medicin, der indeholder samme virksomme

indholdsstof, montelukast.

Hvis du har taget for mange Montelukast Teva filmovertrukne tabletter

Det er vigtigt ikke at tage for mange tabletter. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller

et barn) har taget mere af Montelukast Teva, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas. Symptomer på overdosering indbefatter mavesmerter, søvnighed,

tørst, hovedpine, opkastning og ufrivillige bevægelser.

Tag denne indlægsseddel og eventuelle resterende tabletter med til lægen eller på skadestuen eller

apoteket.

Hvis du har glemt at tage Montelukast Teva

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én

gang dagligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.

Hvis du holder op med at tage Montelukast Teva

Det er vigtigt at blive ved med at tage Montelukast Teva, hvad enten der er symptomer eller ej, så

længe lægen foreskriver det for at bevare kontrollen med din astma. Montelukast Teva kan kun hjælpe

med at holde din astma under kontrol ved vedvarende brug.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Der fås en Montelukast Teva 4 mg tyggetablet til børn i alderen 2-5 år.

Der fås en Montelukast Teva 5 mg tyggetablet til børn i alderen 6-14 år.

4.

BIVIRKNINGER

Montelukast Teva kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner er også blevet rapporteret, og disse indbefatter hævelse af ansigt, læber, tunge

og/eller svælg, hvilket kan forårsage åndedrætsbesvær eller synkebesvær, kløe og udslæt. Det er meget

vigtigt, at du stopper med at tage Montelukast Teva, og at du søger lægehjælp omgående, hvis du får

en allergisk reaktion.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret i kliniske studier i omtrent angivne hyppigheder:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 ud af 10 og 1 ud af 100 patienter):

Mavesmerter og hovedpine.

Derudover er følgende bivirkninger blevet rapporteret, mens lægemidlet har været på markedet.

Bivirkningerne er angivet efter hyppighed og starter med de hyppigst forekommende bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Infektion i de øvre luftveje (fx forkølelse, ømhed i halsen).

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Diarré, kvalme, opkastning, udslæt, feber, forhøjede leverenzymer.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Allergiske reaktioner, herunder hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, hvilket kan forårsage

vejrtræknings- eller synkebesvær, unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri,

irritabilitet, angst, rastløshed, uro, herunder aggressiv opførsel eller fjendtlighed, depression,

svimmelhed, døsighed, prikken og stikken eller følelsesløshed i fingrene, krampeanfald, næseblod, tør

mund, fordøjelsesbesvær, blå mærker, kløe, nældefeber, led- eller muskelsmerter, muskelkramper,

træthed, en følelse af utilpashed, hævelse på grund af væskeophobning.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Øget blødningstendens, rysten, hjertebanken, hævelse under huden (hævelse af ansigt, læber, tunge

og/eller svælg med synke- eller åndedrætsbesvær).

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer, desorientering, selvmordstanker og -forsøg, leverbetændelse,

ømme, røde buler under huden, især på skinnebenene (erythema nodosum), alvorlige

hudreaktioner (erythema multiforme), der kan forekomme uden advarsel, ansamling af hvide

blodlegemer (eosinofilocytter) i leveren.

Meget sjældne tilfælde af en lidelse, der hedder Churg-Strauss syndrom, er blevet rapporteret hos

astmapatienter i behandling med montelukast. Hvis dit barn får en kombination af følgende

symptomer, især hvis symptomerne er vedvarende eller bliver værre, skal du søge lægehjælp med det

samme: influenzalignende symptomer, øget åndenød, prikken eller stikken eller følelsesløshed i arme

og ben og/eller udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Montelukast Teva efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

C. Opbevar blisterkortet i den ydre karton, for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Montelukast Teva indeholder:

Det aktive stof er: montelukastnatrium svarende til 10 mg montelukast.

De øvrige indholdsstoffer er:

Tabletkerne: natriumlaurilsulfat, lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose, pregelatineret stivelse

(majs), natriumstivelsesglycolat (majs) Type A, magnesiumstearat.

Tabletovertræk: Opadry 20A23676 Gul indeholdende hydroxypropylcellulose, hypromellose,

titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Montelukast Teva 10 mg filmovertrukne tabletter er beige, runde, filmovertrukne tabletter, påtrykt

”93” på den ene side og ”7426” på den anden side af tabletten.

Montelukast Teva 10 mg filmovertrukne tabletter fås i pakningsstørrelser med 7, 14, 15, 20, 28, 30,

50, 56, 60, 90, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Teva Operations Poland Sp. z o.o.

ul.Mogilska 80

31-546 Kraków

Polen

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Danmark: Montelukast Teva

Estland: Montelukast Teva

Finland: Montelukast Teva 10mg kalvopäällysteiset tabletit

Grækenland: Montelukast Teva 10mg Film-coated Tablets

Irland: Montelukast Teva 10mg Film-Coated Tablets

Letland: Montelukast Teva

Litauen: Montelukast Teva 10mg plėvele dengtos tabletės

Norge: Montelukast Teva 10 mg, filmdrasjerte tabletter

Østrig: Montelukast ratiopharm 10mg Film-coated Tablets

Polen: Montelukastum 123ratio

Portugal: Montelucaste Teva

Slovakiet: Montelukast Teva 10 mg

Slovenien: Montelukast Teva 10 mg filmsko obložene tablete.

Spanien: Montelukast Teva 10mg recubiertos con película EFG

Tjekkiet: Montelukast Teva 10mg, potahované tablety

Ungarn: Montelukast Teva 10mg filmtabletta

Denne indlægsseddel blev senest revideret i 07/2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed