Montelukast "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Orion" 4 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Orion" 4 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 45200
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel : Information til brugeren

Montelukast Orion 4 mg tyggetabletter

Montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dit barn personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som dit barn har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis dit barn får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Montelukast Orion

Sådan skal du tage Montelukast Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Montelukast Orion er en leukotrienreceptor-antagonist, der blokerer visse stoffer, kaldet leukotriener.

Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne og er også årsag til allergiske

symptomer. Ved at blokere leukotrienernes virkning kan Montelukast Orion mindske astmasymptomer

og hjælpe med at kontrollere astmaen.

Lægen har foreskrevet Montelukast Orion til behandling af dit barns astma og til at forhindre

astmasymptomer om dagen og om natten.

Montelukast Orion er til behandling af patienter i alderen 2-5 år, der ikke er tilstrækkeligt

behandlet

med deres nuværende medicin, og som har brug for yderligere behandling.

Montelukast Orion kan også anvendes som behandling i stedet for kortikosteroider som inhalation

til patienter i alderen 2 - 5 år, som ikke for nylig har taget kortikosteroidtabletter mod deres astma,

og som har vist, at de ikke er i stand til at anvende kortikosteroider som inhalation.

Montelukast Orion hjælper også med at forebygge forsnævring af luftvejene ved fysisk aktivitet

hos patienter i alderen 2 år og derover..

Din læge vil beslutte, hvordan Montelukast Orion skal anvendes, afhængigt af symptomerne og hvor

alvorlig dit barns astma er.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk sygdom.

Særlige kendetegn for astma er:

forsnævring af luftvejene, som gør vejrtrækningen besværlig. Denne forsnævring kan forværres

eller bedres som reaktion på forskellige forhold.

følsomme luftveje, som reagerer på mange ting, for eksempel cigaretrøg, pollen, kold luft eller

fysisk aktivitet.

hævelse (betændelse) i slimhinden i luftvejene.

Symptomer på astma er: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.

2.

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Montelukast Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Fortæl din læge om alle helbredsproblemer eller allergier dit barn har eller tidligere har haft.

Giv ikke Montelukast Orion til dit barn

hvis han/hun er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Montelukast Orion (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du giver Montelukast Orion til dit barn. Fortæl det

straks til lægen, hvis dit barns astma eller vejrtrækning bliver værre.

Montelukast Orion-tabletter er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis der opstår

et astmaanfald, så følg den instruktion lægen har givet. Du skal altid have dit barns

inhalationsmedicin til astmaanfald med dig.

Det er vigtigt, at dit barn tager den astmamedicin, som lægen har udskrevet. Montelukast Orion

må ikke erstatte eventuel anden medicin mod astma, som lægen har udskrevet til dit barn.

Hvis dit barn er i behandling med astmamedicin, skal du være opmærksom på at kontakte lægen,

hvis han/hun udvikler en kombination af influenzalignende symptomer, stikkende og prikkende

eller sovende fornemmelser i arme eller ben og/eller udslæt.

Dit barn bør ikke tage acetylsalicylsyre eller anden betændelseshæmmende medicin (også kendt

som ikke-steroid anti-inflammatorisk medicin eller NSAID), hvis de forværrer hans/hendes astma.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 2 år.

Der fås Montelukast Orion 5 mg tyggetabletter til børn i alderen 6 til 14 år.

Der fås Montelukast Orion 10 mg tabletter til unge på 15 år og ældre.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Orion

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, dit barn tager anden medicin eller har gjort det for

nylig inklusiv håndkøbslægemidler.

Nogle former for medicin kan påvirke virkningen af Montelukast Orion, eller Montelukast Orion kan

indvirke på, hvordan anden medicin virker.

Fortæl det til lægen, hvis dit barn tager følgende medicin, før du begynder at give Montelukast Orion:

phenobarbital (mod epilepsi)

phenytoin (mod epilepsi)

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

gemfibrozil (mod høje lipidniveauer i plasma),

Brug af Montelukast Orion sammen med mad og drikke

Montelukast Orion 4 mg tyggetabletter må ikke tages sammen med mad, men skal tages mindst 1 time

før eller 2 timer efter et måltid.

Graviditet, amning og fertilitet

Dette punkt er ikke relevant for Montelukast Orion 4 mg tyggetabletter, da disse er beregnet til brug

hos børn fra 2 - 5 år.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette punkt er ikke relevant for Montelukast Orion 4 mg tyggetabletter, da disse er beregnet til brug

hos børn fra 2 - 5 år. Følgende information er dog relevant for det aktive stof, montelukast.

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Orion påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Det

er dog forskelligt, hvordan man reagerer på medicin. Der er set bivirkninger (såsom svimmelhed og

døsighed) med Montelukast Orion, som kan påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Montelukast Orion indeholder aspartam

Montelukast Orion tyggetabletter indeholder aspartam, en phenylalaninkilde. Kan være skadelig for

patient fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). Hvis dit barn har fenylketonuri (en sjælden, arvelig

stofskiftesygdom), bør du være opmærksom på, at hver 4 mg tyggetablet indeholder phenylalanin

(svarende til 0,169 mg phenylalanin pr. 4 mg tyggetablet).

3.

Sådan skal du tage Montelukast Orion

Giv altid lægemidlet til dit barn nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg dit barns læge

eller på apoteket.

Denne medicin skal gives til et barn under opsyn af en voksen person.

Dit barn må kun tage én Montelukast Orion tablet dagligt som foreskrevet af lægen.

Dit barn skal også tage tabletten, selvom barnet ikke har symptomer, eller hvis han/hun har et akut

astmaanfald.

Børn i alderen 2 – 5 år

Den anbefalede dosis er én Montelukast Orion 4 mg tyggetablet dagligt om aftenen. Tabletten skal

indtages gennem munden. Tabletten kan tygges eller synkes. Hvis tabletten synkes skal den tages med

tilstrækkelige mængder af væske (f.eks. et glas vand). Montelukast Orion 4 mg tyggetablet bør ikke

tages sammen med mad men bør tages mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Hvis dit barn er i behandling med Montelukast Orion, må barnet ikke få andre lægemidler, der

indeholder det samme aktive stof, montelukast.

Hvis dit barn har taget for mange Montelukast Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis dit barn har taget mere af Montelukast Orion, end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og barnet sig utilpas.

Tag pakningen med.

I de fleste tilfælde med overdosering er der ikke indberettet bivirkninger. De mest almindelige

symptomer set i forbindelse med overdosering hos voksne og børn er mavesmerter, søvnighed, tørst,

hovedpine, opkastning og hyperaktivitet.

Hvis du har glemt at give Montelukast Orion til dit barn

Giv Montelukast Orion, som lægen har foreskrevet. Hvis du har glemt at give dit barn en dosis, skal

du blot genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt.

Du må ikke give en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis dit barn holder op med at tage Montelukast Orion

Montelukast Orion kan kun behandle dit barns astma, hvis han/hun fortsætter med at tage det.

Det er vigtigt, at dit barn fortsætter med at tage Montelukast Orion, så længe lægen foreskriver det for

at bevare kontrollen med barnets astma.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger, som er rapporteret i forbindelse med

montelukast, skal du stoppe med at give eller tage Montelukast Orion og straks kontakte lægen:

Pludselig hiven efter vejret, hævelser af læber, tunge og svælg eller på kroppen, udslæt,

besvimelse eller vejrtræknings- eller synkebesvær (alvorlig allergisk reaktion). Denne

bivirkning er ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

Influenzalignende sygdom, stikken og prikken eller følelsesløshed i arme og ben, forværrede

lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss-syndrom). Denne bivirkning er meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer).

I kliniske undersøgelser var de meget almindelige bivirkninger formodet at være relateret til

montelukast: (kan forekomme hos flere end l ud af 10 personer):

mavesmerter

tørst

Derudover er der i kliniske undersøgelser med montelukast 10 mg filmovertrukne tabletter og 5 mg

tyggetabletter rapporteret følgende bivirkning:

hovedpine.

Disse var sædvanligvis normalt lette og sås hyppigere hos patienter behandlet med montelukast end

hos patienter, der fik placebo (tablet uden virkning).

Derudover er der, mens medicinen har været på markedet, set:

Meget almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos flere end l ud af 10 personer):

infektion i de øvre luftveje

Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

diarré, kvalme, opkastning

udslæt

feber.

forhøjede levertal (transaminaser: ALAT, ASAT)

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

ændringer i adfærd og humør så som ændret drømmemønster, herunder mareridt, søvnbesvær,

søvngængeri, irritabilitet, angstfølelse, rastløshed, uro herunder aggressiv opførsel eller

fjendtlighed, depression

svimmelhed, døsighed, stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed, krampeanfald

næseblod

mundtørhed, fordøjelsesbesvær

blå mærker, kløe, nældefeber

led- eller muskelsmerter, muskelkramper

svaghed/træthed, utilpashed, hævelser

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

øget blødningstendens

rysten, opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse

hjertebanken

hævelse under huden (ødem)

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til1 ud af 10.000 personer):

leverproblemer (hepatisk eosinofilinfiltration)

hallucinationer, forvirring, selvmordstanker og –adfærd

hævelse (inflammation) af lungerne

hepatitis (leverbetændelse)

ømme, røde knuder under huden oftest på skinnebenene (erythema nodosum), alvorlige

hudreaktioner (erythema multiforme) der kan forekomme uden forudgående tegn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den

originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Orion indeholder

Aktivt stof: montelukast. Hver tablet indeholder 4,16 mg montelukastnatrium svarende til 4

mg montelukast.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat,

aspartam (E951), rød jernoxid (E172), mannitol (E421), kirsebæraroma (Firmenich CHERRY

501027 AP0551).

Udseende og pakningsstørrelser

4 mg Montelukast Orion tyggetabletter er lyserøde, ovale, hvælvede, uovertrukne tabletter med

delekærv på begge sider. Tabletten kan deles i to lige store doser.

Tabletterne er pakket i Alu/Alu-blisterkort. Blisterkortene er pakket i æsker.

Pakningsstørrelser:

28, 56 og 98 tyggetabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed