Montelukast "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Montelukast "Mylan" 10 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Montelukast "Mylan" 10 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 44786
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Montelukast Mylan 10 mg filmovertrukne tabletter

montelukast

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Montelukast Mylan til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Mylan

Sådan skal du tage Montelukast Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Montelukast Mylan indeholder montelukast, som er en leukotrienreceptor-antagonist, der blokerer

visse stoffer (leukotriener) i kroppen.

Leukotriener forårsager forsnævring og hævelse af luftvejene i lungerne samt allergisymptomer.

Ved at blokere leukotrienernes virkning kan Montelukast Mylan mindske astmasymptomer, hjælpe

med at kontrollere astmaen og mildne symptomerne på sæsonbetinger allergi (også kaldet høfeber

eller sæsonbetinget allergisk rinitis).

Lægen har ordineret Montelukast Mylan til behandling af astma og til at forhindre

astmasymptomer om dagen og om natten.

Montelukast Mylan anvendes til behandling af voksne og unge fra 15 år og opefter, der ikke

er tilstrækkeligt behandlet med deres nuværende medicin, og som har brug for yderligere

behandling.

Montelukast Mylan hjælper også til at forebygge forsnævring af luftvejene ved fysisk

aktivitet.

Hos de patienter, der får Montelukast Mylan til behandling af astma, kan montelukast også

mildne symptomerne på høfeber.

Deres læge vil beslutte, hvordan Montelukast Mylan skal anvendes afhængigt af symptomerne, og

hvor alvorlig astmaen er.

Montelukast Mylan anvendes til voksne og teenagere i alderen 15 år og derover.

Hvad er astma?

Astma er en kronisk lungesygdom.

Særlige kendetegn for astma er:

Forsnævring af luftvejene som gør vejrtrækningen besværlig. Denne forsnævring kan enten

forværres eller bedres afhængig af forskellige forhold.

Følsomme luftveje som reagerer på mange ting, for eksempel cigaretrøg, pollen, kold luft

eller fysisk aktivitet.

Hævelse (betændelse) i luftvejene.

Symptomer på astma er: Hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet.

Hvad er høfeber?

Sæsonbetinger allergi (også kaldet høfeber eller sæsonbetinger allergisk rinitis) er en allergisk

reaktion, der ofte udløses af luftbåren pollen fra træer, græs eller ukrudt. Typiske symptomer på

høfeber er tilstoppet, løbende, kløende næse, nysen, rindende, hævede, røde og kløende øjne.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Montelukast Mylan

Tag ikke Montelukast Mylan

hvis du er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i Montelukast

Mylan (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Montelukast Mylan.

Fortæl det straks til lægen, hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre.

Montelukast Mylan er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du fået et

astmaanfald, skal du følge den instruktion lægen har givet. Du skal altid have din

inhalationsmedicin til astmaanfald med dig.

Tal med din læge, hvis du har brug for mere inhalationsmedicin end normalt til akutte

astmaanfald.

Det er vigtigt, at du tager al den astmamedicin, som lægen har udskrevet. Montelukast Mylan

må ikke erstatte eventuel anden astmamedicin, som lægen har udskrevet til dig.

Hvis du er i behandling med astmamedicin, bør du kontakte lægen, hvis du udvikler en

kombination af influenzalignende symptomer, stikkende og prikkende eller sovende

fornemmelse i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.

Du bør ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller anti-inflammatorisk medicin (NSAID), hvis

det gør din astma værre.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 15 år.

Der er andre lægemiddelformer af det aktive stof montelukast, som kan anvendes til behandling af

børn og unge under 18 år afhængigt af aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Mylan

Nogle former for medicin kan påvirke virkningen af Montelukast Mylan, eller Montelukast Mylan kan

indvirke på, hvordan din øvrige medicin virker.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl det til lægen hvis du tager følgende medicin, før du begynder at tage Montelukast Mylan:

phenobarbital (mod epilepsi)

phenytoin (mod epilepsi)

rifampicin (mod tuberkulose og andre infektioner)

gemfibrozil (mod forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet)

Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Din læge vil

vurdere, om du kan tage Montelukast i denne periode.

Amning

Man ved ikke, om Montelukast Mylan udskilles i modermælk. Hvis du ammer eller planlægger at

amme, bør du tale med lægen, før du tager Montelukast Mylan.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Montelukast Mylan påvirker evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Der er dog forskel på, hvordan den enkelte reagerer. Visse bivirkninger (f.eks. svimmelhed og

døsighed), som meget sjældent er blevet rapporteret med montelukast, kan påvirke nogle patienters

evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Montelukast Mylan indeholder Sunset Yellow (E110)

Tabletterne indeholder også Sunset Yellow (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3.

Sådan skal du tage Montelukast Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Tag kun én Montelukast Mylan tablet dagligt, som foreskrevet af din læge.

Du skal tage tabletten, selvom du ikke har nogen astmasymptomer eller astmaanfald.

Voksne (herunder ældre) og unge over 15 år

Den anbefalede dosis er:

1 tablet dagligt, som tages om aftenen.

Brug til børn og unge

Montelukast Mylan tabletter er ikke egnet til børn og unge under 15 år.

Hvis du tager Montelukast Mylan, må du ikke tage andre lægemidler, som indeholder samme

aktive stof, montelukast.

Dette lægemiddel skal tages gennem munden.

Du kan tage Montelukast Mylan med eller uden mad.

Hvis du har taget for mange Montelukast Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Montelukast Mylan, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet

I de fleste tilfælde med overdosering er der ikke indberettet bivirkninger. De mest almindelige

symptomer set i forbindelse med overdosering er mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine,

opkastning og hyperaktivitet.

Hvis du har glemt at tage Montelukast Mylan

Tag Montelukast Mylan, som lægen har foreskrevet. Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot

genoptage behandlingen og fortsætte med én tablet én gang dagligt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Montelukast Mylan

Montelukast Mylan kan kun behandle din astma, hvis du fortsætter med at tage det. Det er vigtigt, at

du fortsætter med at tage Montelukast Mylan, så længe lægen foreskriver det for at kontrollere med

astmaen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, der er rapporteret i forbindelse med

montelukast, skal du stoppe med at tage Montelukast Mylan og straks kontakte lægen:

Alvorlig allergisk reaktion med udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og svælg, der kan give

vejrtræknings- og synkebesvær, pludselig hiven efter vejret, besvimelse.

Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af en kombination af influenzalignende sygdom,

stikkende og prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af

lungesymptomer og/eller udslæt (Churg-Strauss’ syndrom) hos astmatiske patienter i

behandling med montelukast.

Selvmordstanker og –adfærd

Krampeanfald

Gulfarvning af huden eller øjnene, som kan skyldes leverbetændelse (hepatitis) eller andre

leverproblemer (hepatisk eosinofil-infiltration)

Smerter i brystet med tør hoste, feber, åndenød og hvæsende vejrtrækning på grund af

lungebetændelse, der skyldes en øget mængde af bestemte hvide blodlegemer (pulmonær

eosinofili)

I kliniske undersøgelser med montelukast var de mest almindelige indberettede bivirkninger

(forekommer hos op til 1 ud af 10 personer), der menes at skyldes montelukast, følgende:

mavesmerter

hovedpine

Disse bivirkninger var sædvanligvis milde og forekom med større hyppighed hos patienter, der blev

behandlet med montelukast, end hos patienter, der blev behandlet med placebo (en tablet der ikke

indeholder medicin).

Følgende bivirkninger er indberettet efter at dette lægemiddel kom på markedet:

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Infektion i de øvre luftveje

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Diarre

Kvalme, opkastning

Udslæt

Feber

Forhøjede leverenzymer

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Adfærds- og humørmæssige ændringer, f.eks. unormale drømme herunder mareridt,

søvnbesvær, søvngængeri, irritation, angst, rastløshed, uro herunder aggressiv adfærd eller

fjendtlighed, depression, rysten (tremor)

Svimmelhed, døsighed

Snurrende og prikkende fornemmelse og følelsesløshed

Næseblod

Mundtørhed

Fordøjelsesproblemer

Blå mærker, kløe, nældefeber

Led- eller muskelsmerter, muskelkramper

Træthed, utilpashed

Hævelse

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Øget blødningstendens

Hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (palpitationer)

Koncentrationsbesvær

Nedsat hukommelse

Meget sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

Hallucinationer (se, føle og høre ting, der ikke er virkelige), desorientering

Ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum)

Hududslæt i form af blister, som ligner små pletter (mørk plet omgivet af en næsten farveløs

ring med en mørk kant yderst, der kaldes erythema multiforme.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Mylan indeholder:

Aktivt stof: montelukast

En tablet indeholder 10 mg montelukast som montelukastnatrium.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol, granulat

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Natriumlaurylsulfat

Silica, kolloid, vandfri

Filmovertræk:

Polydextrose

Titandioxid (E171)

Hypromellose

Triacetin

Indigo Carmine Aluminium Lake (E132)

Macrogol 4000

Sunset Yellow Aluminium Lake (E110) (se punkt 2 ”Montelukast Mylan indeholder sunset yellow

(E110”)

Macrogol 8000

Udseende og pakningsstørrelser

Montelukast Mylan er blå, filmovertrukne, runde tabletter med udadbuede sider og skrå kanter og

mærket med ”MO” over ”10” på den ene side og ”M” på den anden side.

Montelukast Mylan fås i blisterpakninger med 10, 14, 20, 28, 28 x 1, 30, 50, 56, 60, 84, 90 eller 100

tabletter eller i tabletbeholdere af polypropylen med polyethylenlåg med 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100,

112, 120, 180 eller 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories

35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Irland

Eller

Generics [UK] Ltd,

Station Close,

Potters Bar,

Hertfordshire,

EN6 1TL,

Storbritannien

Eller

Mylan Hungary Kft

H-2900 Komarom

Mylan utca 1

Ungarn

Eller

Mylan B.V.

Dieselweg 25, 3752

LB Bunschoten

Holland

eller

Orifice Medical AB

Aktergatan 2

S-271 53 Ystad

Sverige

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien

Montemyl 10 mg filmomhulde tabletten

Bulgarien

Montelugen 10 mg film coated tablets

Cypern

Montelukast/ Mylan επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg

Danmark

Montelukast Mylan

Finland

Montelukast Mylan

Frankrig

Montelukast Mylan 10mg, comprimé pelliculé

Grækenland

Montelukast/ Mylan επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10 mg

Holland

Montelukast Mylan 10mg, filmomhulde tabletten

Irland

Montelukast Mylan 10mg film coated tablets

Italien

Montelukast Mylan Generics

Portugal

Montelucaste Mylan

Rumænien

Montelukast Mylan 10 mg comprimate filmate

Slovakiet

Montelukast Mylan 10mg

Slovenien

Montelukast Mylan 10mg filmsko obložene tablete

Spanien

Montelukast Mylan 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Storbritannien

Montelukast 10mg Tablets

Sverige

Montelukast Mylan

Tjekkiet

Montelukast Mylan 10mg, potahované tablety

Tyskland

Montelukast dura 10mg Filmtabletten

Ungarn

Montelukast Mylan

Østrig

Montelukast Arcana 10 mg Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

25-4-2018

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

TACROLIMUS Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

ISONIAZID Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

FOSINOPRIL SODIUM AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

DIAZEPAM Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

MONTELUKAST Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

CYTOMEL (Liothyronine Sodium) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [TOPCO ASSOCIATES LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

QUIP (Sodium Monofluorophosphate) Paste, Dentifrice [Quip NYC Inc.]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

Tegretol vs. Depakote

Tegretol vs. Depakote

Tegretol (carbamazepine) and Depakote (divalproex sodium) are anticonvulsants used to treat seizure and bipolar disorder. Tegretol is also used to treat nerve pain such as trigeminal neuralgia and diabetic neuropathy. Depakote is also used to treat migraine headaches.

US - RxList

23-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Liquid [ShopKo]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

DOCUSATE SODIUM Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

RABEPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

MIRTAZAPINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXYCYCLINE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FLUVOXAMINE MALEATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed