Modafinil "Bluefish"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Modafinil "Bluefish" 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Modafinil "Bluefish" 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 52181
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

21. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Modafinil ”Bluefish”, tabletter

0.

D.SP.NR.

28722

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Modafinil ”Bluefish”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 100 mg modafinil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: 49,4 mg lactosemonohydrat

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide runde, bikonvekse tabletter uden ujævnheder, 9 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Modafinil er indiceret til voksne til behandling af overdreven træthed ved narkolepsi med

eller uden katapleksi.

Overdreven træthed er defineret som besvær med opretholdelse af årvågenhed og en øget

tendens til at falde i søvn i uhensigtsmæssige situationer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling bør initieres af eller under supervision af en læge med relevant viden om

sygdomme inden for indikationsområdet (se pkt. 4.1).

Diagnosen narkolepsi bør stilles i henhold til guideline for International Klassifikation af

Søvnlidelser (ICSD2).

52181_spc.docx

Side 1 af 12

Monitorering af patienten og klinisk evaluering af behovet for behandling bør foretages

regelmæssigt.

Dosering

Den anbefalede startdosis er 200 mg daglig. Den daglige dosis kan tages som en enkelt

dosis om morgenen eller som to doser; en om morgenen og en midt på dagen afhængigt af

lægens vurdering af patientens respons.

Doser på op til 400 mg fordelt på én eller to doser kan anvendes hos patienter med

utilstrækkeligt respons på den initiale 200 mg modafinildosis.

Langvarig brug

Læger, som udskriver modafinil til en længerevarende periode, skal periodevis reevaluere

langtidsbrugen hos patienterne, da langtidseffekten af modafinil ikke er evalueret (> 9

uger).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Der er utilstrækkelig information til at bedømme sikkerhed og virkning ved nedsat

nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Ved svært nedsat leverfunktion skal dosis af modafinil halveres (se pkt. 5.2).

Ældre

Der er begrænsede data tilgængelige for brug af modafinil hos ældre. Da ældre generelt har

nedsat clearance og øget systemisk eksponering, bør behandling påbegyndes ved 100 mg

dagligt hos patienter over 65 år.

Pædiatrisk population

Modafinil bør ikke anvendes til børn under 18 år på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.4).

Administration

Til oral anvendelse. Tabletterne bør sluges hele.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Ukontrolleret moderat til svær hypertension og hos patienter med hjertearytmi.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diagnosen søvnproblemer

Modafinil bør kun anvendes til patienter, som har fået en komplet evaluering af deres

overdrevne træthed, og til patienter, hvor diagnosen narkolepsi er stillet i henhold til ICSD-

diagnosekriterier. Ud over patientens sygehistorie består sådan en evaluering normalt af

søvnmålinger foretaget i et laboratorium samt eksklusion af andre mulige årsager til

hypersomni.

52181_spc.docx

Side 2 af 12

Alvorlige tilfælde af hududslæt herunder Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal

nekrolyse og medicinudslæt med eosinofili og systemiske symptomer

Der er set alvorlige tilfælde af hududslæt, som nødvendiggjorde hospitalsindlæggelse og

seponering af modafinil. Udslættene opstod 1-5 uger efter behandlingens start. Der er

ligeledes set enkelte tilfælde af hududslæt efter længerevarende behandling (fx 3 måneder).

I kliniske forsøg med modafinil var forekomsten af hududslæt med seponering til følge

cirka 0,8 % (13 pr. 1.585) hos pædiatriske patienter (alder <17 år); dette inkluderer

alvorlige udslæt. Der er ikke set alvorlige hududslæt i kliniske studier af modafinil hos

voksne (0 pr. 4.264). Modafinil bør seponeres ved det første tegn på udslæt, og

behandlingen bør ikke genoptages (se pkt. 4.8).

I forbindelse med global post-marketing erfaring er der rapporteret sjældne tilfælde af

alvorlige eller livstruende hududslæt herunder Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk

epidermal nekrolyse (TEN) og medicinudslæt med eosinofili og systemiske symptomer

(DRESS) hos voksne og børn.

Pædiatrisk population

Da sikkerhed og virkning hos børn ikke er klarlagt i kontrollerede studier, og da der er

risiko for alvorlige kutane overfølsomhedsreaktioner og psykiske bivirkninger, bør

modafinil ikke anvendes.

Multiorganoverfølsomhedsreaktion

Multiorganoverfølsomhedsreaktioner, herunder mindst ét letalt tilfælde efter

markedsføring, har optrådt i tæt tidsmæssig relation til påbegyndelse af modafinil-

behandling.

Selvom der har været et begrænset antal rapporter, kan multiorganoverfølsomheds-

reaktioner medføre hospitalsindlæggelse eller være livstruende. Der er ingen kendte

faktorer, som kan forudsige risikoen for eller sværhedsgraden af multiorganoverføl-

somhedsreaktioner forbundet med modafinil. Tegn og symptomer på denne bivirkning var

forskellige; dog havde patienterne typisk, men ikke udelukkende, feber og udslæt i

forbindelse med anden organpåvirkning. Andre associerede symptomer inkluderede

myokarditis, hepatitis, unormale leverfunktionsprøver, hæmatologiske abnormiteter (f.eks.

eosinofili, leukopeni, trombocytopeni), pruritus og asteni.

Da multiorganoverfølsomhedhed er variabel i sin udtryksform, kan andre organsystem-

symptomer og tegn forekomme.

Modafinil skal seponeres, hvis der er mistanke om en multiorganoverfølsomhedsreaktion.

Psykiske sygdomme

Patienterne skal monitoreres ved hver dosisjustering og regelmæssigt under behandlingen

for udvikling af de novo eller forværring af allerede eksisterende psykiske sygdomme (se

nedenfor og pkt. 4.8). Hvis psykiske symptomer opstår i forbindelse med modafinil-

behandling, skal modafinil seponeres, og behandlingen bør ikke genoptages. Der skal

udvises forsigtighed ved anvendelse af modafinil til patienter, der har en anamnese med

psykiske sygdomme herunder psykoser, depression, mani, svær angst, agitation, insomni

eller stofmisbrug (se nedenfor).

52181_spc.docx

Side 3 af 12

Angst

Modafinil er forbundet med opståen eller forværring af angst. Patienter med svær angst må

kun behandles med modafinil på en specialafdeling.

Selvmordsrelateret adfærd

Selvmordsrelateret adfærd (inklusive selvmordsforsøg og selvmordstanker) er rapporteret

hos patienter i modafinilbehandling. Patienter i modafinilbehandling skal følges tæt under

behandlingen for forekomst eller forværring af selvmordsrelateret adfærd. Modafinil skal

seponeres, hvis der opstår selvmordsrelaterede symptomer.

Psykotiske eller maniske symptomer

Modafinil er forbundet med opståen eller forværring af psykotiske eller maniske

symptomer (inklusive hallucinationer, vrangforestillinger, agitation og mani). Patienter i

modafinilbehandling skal følges tæt for forekomst eller forværring af psykotiske eller

maniske symptomer. Modafinil skal seponeres, hvis der opstår psykotiske eller maniske

symptomer.

Bipolar lidelse

Modafinil skal anvendes med forsigtighed til patienter med samtidig bipolar lidelse på

grund af mulig fremprovokering af en blandet/manisk episode hos disse patienter.

Aggressiv eller fjendtlig adfærd

Behandling med modafinil kan forårsage eller forværre aggressiv eller fjendtlig adfærd.

Patienter i modafinilbehandling skal følges tæt for forekomst eller forværring af aggressiv

eller fjendtlig adfærd. Det kan være nødvendigt at seponere modafinil, hvis der opstår

symptomer.

Kardiovaskulær risiko

Det anbefales at tage ekg på patienten, før modafinilbehandling startes. Patienter med

unormale fund skal evalueres yderligere af en specialist, før behandling med modafinil kan

overvejes.

Blodtryk og hjertefrekvens skal monitoreres regelmæssigt hos patienter i

modafinilbehandling. Modafinil skal seponeres, hvis patienterne får arytmi eller moderat til

svær hypertension. Behandlingen må ikke genoptages, før tilstanden er blevet passende

evalueret og behandlet.

Modafinil bør ikke anvendes til patienter, som har en anamnese med venstre

ventrikelhypertrofi eller cor pulmonale, og til patienter med mitralprolaps, som har oplevet

mitralprolaps-syndromet ved tidligere behandling med CNS-stimulerende stoffer.

Syndromet kan vise sig ved iskæmiske ekg-ændringer, brystsmerter eller arytmi.

Insomni

Der skal udvises forsigtighed ved tegn på insomni, da modafinil fremmer vågen tilstand.

Vedligeholdelse af god søvnhygiejne

Patienterne skal informeres om, at modafinil ikke er en erstatning for søvn, og at god

søvnhygiejne skal opretholdes. En god søvnhygiejne kan bl.a. sikres ved at evaluere

indtaget af koffein.

52181_spc.docx

Side 4 af 12

Patienter, der bruger hormonelle kontraceptiva

Seksuelt aktive kvinder i den fertile alder skal have fastlagt en svangerskabsforebyggende

metode før anvendelse af modafinil. Effektiviteten af hormonelle

svangerskabsforebyggende midler kan reduceres ved samtidig brug af modafinil, derfor

anbefales en anden eller en supplerende svangerskabsforebyggende metode under

behandlingen og to måneder efter seponering af modafinil (se også pkt. 4.5 mht. potentiel

interaktion med hormonelle kontraceptiva).

Misbrug, forkert brug og diversion

Da studier med modafinil har vist en risiko for afhængighed, kan muligheden for

afhængighed ved længerevarende brug ikke udelukkes.

Der skal udvises forsigtighed, når modafinil administreres til patienter, som tidligere har

haft et misbrug af alkohol, lægemidler eller illegale stoffer.

Lactoseintolerance

Tabletterne indeholder lactose og bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Modafinils metabolisme kan øges via induktion af CYP3A4/5-aktivitet, men effekten er

beskeden, og det er ikke sandsynligt, at den har en signifikant klinisk betydning.

Antikonvulsiva: samtidig administration af potente CYP-induktorer, såsom carbamazapin

og phenobarbital, kan nedsætte plasmakoncentrationen af modafinil. På grund af

modafinils mulige hæmning af CYP2C19 og suppression af CYP2C9 kan clearance af

phenytoin nedsættes ved samtidig administration af modafinil. Patienterne skal monitoreres

for tegn på phenytointoksicitet, og gentagne målinger af plasmakoncentrationen af

phenytoin kan være hensigtsmæssigt før påbegyndelse eller ved seponering af

modafinilbehandling.

Hormonelle kontraceptiva: effektiviteten af hormonelle kontraceptiva kan være nedsat på

grund af modafinils induktion af CYP3A4/5. Det anbefales, at patienter i

modafinilbehandling bruger en anden eller en supplerende svangerskabsforebyggende

metode. For at opnå tilstrækkelig beskyttelse skal patienten fortsætte med disse metoder i

to måneder efter seponering af modafinil.

Antidepressiva: flere tricykliske antidepressiva og selektive serotonin-reuptake-hæmmere

bliver hovedsageligt metaboliseret af CYP2D6. Hos patienter, som mangler CYP2D6

(omkring 10 % af den hvide population), bliver en supplerende metaboliseringsvej, hvor

CYP2C19 er involveret, vigtigere. Da modafinil kan hæmme CYP2C19, kan det være

nødvendigt at nedsætte dosis af antidepressivum hos disse patienter.

Antikoagulantia: på grund af modafinils mulige suppression af CYP2C9 nedsættes

warfarinclearance ved samtidig administration af modafinil. Protombintid skal monitoreres

regelmæssigt de første to måneder efter initiering af modafinilbehandling og ved

efterfølgende ændringer af modafinildosis.

Andre lægemidler: stoffer, som hovedsageligt elimineres via CYP2C19-metabolisme, som

diazepam, propanolol og omeprazol, kan have reduceret clearance ved samtidig

52181_spc.docx

Side 5 af 12

administration af modafinil, hvorfor dosisreduktion kan være nødvendig. Desuden er in

vitro induktion af CYP1A2-, CYP2B6- og CYP3A4/5-aktivitet observeret i humane

hepatocytter, som hvis det forekom in vivo, kunne nedsætte plasmakoncentrationen af

lægemidler, der metaboliseres af disse enzymer, og dermed muligvis nedsætte den

terapeutiske effekt. Resultater fra kliniske interaktionsstudier antyder, at den største effekt

kan være på CYP3A4/5-substrater, som undergår en signifikant præsystemisk elimination,

især via CYP3A4-enzymer i mavetarmkanalen. Eksempler herpå inkluderer ciclosporin,

hiv-proteasehæmmere, buspiron, triazolam, midazolam samt de fleste calciumantagonister

og statiner. I et tilfælde blev en reduktion på 50 % af ciclosporin-koncentrationen

observeret hos en patient i ciclosporinbehandling, hvor modafinilbehandling blev opstartet.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af modafinil til gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Modafinil bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke

anvender sikker kontraception. Da modafinil kan nedsætte effektiviteten af orale

kontraceptiva, er alternative, supplerende former for prævention nødvendig (se pkt. 4.5).

Amning

De tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at

modafinil/metabolitter udskilles i mælk (se pkt. 5.3).

Modafinil bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Patienter med et unormalt træthedsniveau, som anvender modafinil, skal gøres

opmærksomme på, at deres niveau af vågen tilstand ikke nødvendigvis bliver normalt.

Patienter, der lider af overdreven træthed, inklusive de patienter, som tager modafinil, skal

have revurderet deres grad af træthed ofte, og hvis det er relevant, skal de rådes til ikke at

føre motorkøretøj eller udøve anden farlig aktivitet. Bivirkninger som sløret syn eller

svimmelhed kan også påvirke evnen til at føre motorkøretøj (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Nedenstående bivirkninger er rapporteret fra kliniske studier og/eller fra post-marketing

erfaring.

Hyppigheden af bivirkninger, som er fundet i kliniske studier med 1.561 patienter, og som

i det mindste kan have en mulig relation til behandlingen med modafinil, er defineret på

følgende måde: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

52181_spc.docx

Side 6 af 12

Den almindeligste bivirkning er hovedpine, som er set hos ca. 21 % af patienterne.

Hovedpinen opleves normalt som let eller moderat i sværhedsgrad, den er dosisafhængig

og forsvinder i løbet af få dage.

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig: faryngit, sinuit

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig: eosinofili, leukopeni

Immunsystemet

Ikke almindelig: lette allergiske reaktioner (f.eks. høfeberlignende symptomer)

Ikke kendt: angioødem, urticaria. Overfølsomhedsreaktioner (karakteriseret ved feber,

udslæt, lymfadenopati og tegn på samtidig engagement af flere organsystemer), anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Almindelig: nedsat appetit

Ikke almindelig: hyperkolesterolæmi, hyperglykæmi, diabetes mellitus, øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: nervøsitet, søvnløshed, angst, depression, unormale tanker, konfusion,

pirrelighed

Ikke almindelig: søvnproblemer, emotionel labilitet, nedsat libido, fjendtlighed,

depersonalisation, personlighedsforstyrrelse, unormale drømme, agitation, aggression,

selvmordstanker, psykomotorisk hyperaktivitet

Sjælden: hallucinationer, mani, psykose

Ikke kendt: vrangforestillinger

Nervesystemet

Meget almindelig: hovedpine

Almindelig: svimmelhed, døsighed, paræstesi

Ikke almindelig: dyskinesi, hypertoni, hyperkinesi, amnesi, migræne, tremor, vertigo,

stimulering af CNS, hypæstesi, koordinationsbesvær, bevægelsessygdomme, talebesvær,

smagsforvrængning

Øjne

Almindelig: sløret syn

Ikke almindelig: unormalt syn, tørre øjne

Hjerte

Almindelig: takykardi, palpitationer

Ikke almindelig: ekstrasystoler, arytmi, bradykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig: vasodilation

Ikke almindelig: hypertension, hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig: dyspnø, forværring af hoste, astma, næseblod, rinit

52181_spc.docx

Side 7 af 12

Mave-tarmkanalen

Almindelig: abdominalsmerter, kvalme, mundtørhed, diarré, dyspepsi, forstoppelse

Ikke almindelig: flatulens, refluks, opkastning, dysfagi, glossit, mundsår

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: svedtendens, udslæt, akne, pruritus

Ikke kendt: alvorlige hudreaktioner inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og medicinudslæt med eosinofili og systemiske

symptomer (DRESS)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig; rygsmerter, nakkesmerter, myalgi, myasteni, kramper i benene, artralgi,

trækninger

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: unormal urin og urineringsfrekvens

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: menstruationsforstyrrelser

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: asteni, brystsmerter

Ikke almindelig: perifert ødem, tørst

Undersøgelser

Almindelig: unormale leverfunktionstest, en dosisafhængig stigning af basisk fosfatase og

gammaglutamyltransferase er set.

Ikke almindelig: unormalt EKG, vægtøgning, vægttab

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er forekommet dødsfald ved overdosering af modafinil alene eller i kombination med

andre lægemidler.

De almindeligste symptomer set i forbindelse med overdosering af modafinil alene eller i

kombination med andre lægemidler inkluderer: Søvnløshed, symptomer fra

centralnervesystemet som rastløshed, desorientering, konfusion, agitation, angst, eksitation

og hallucinationer, fordøjelsesproblemer som kvalme og diarré samt kardiovaskulære

ændringer som takykardi, bradykardi, hypertension og brystsmerter.

52181_spc.docx

Side 8 af 12

Behandling

Provokeret opkastning eller ventrikelskylning skal overvejes. Hospitalisering og

overvågning af psykomotorisk status; kardiovaskulær monitorering eller overvågning

anbefales, indtil symptomerne er forsvundet.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N06B A07. Psykoanaleptika, centralt virkende sympatomimetik.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Modafinil fremmer vågen tilstand hos en række forskellige arter, inklusive mennesket. Den

præcise mekanisme, hvormed modafinil fremmer vågen tilstand, er ukendt.

I prækliniske modeller har modafinil svage til ubetydelige interaktioner med receptorer,

der er involveret i regulering af den sovende/vågne tilstand (f.eks. adenosin,

benzodiazepin, dopamin, GABA, histamin, melatonin, noradrenalin, orexin og serotonin).

Modafinil hæmmer heller ikke aktiviteten af adenylylcyklase, catechol-O-metyltransferase,

glutaminsyredecarboxylase MAO-A eller B, nitrogenoxid-syntetase, fosfodiesterase II-VI

eller tyrosinhydroxylase.

In vitro og in vivo data indikerer, at modafinil binder til dopamin-transporteren og hæmmer

dopamin-reuptake, selvom modafinil ikke direkte virker som en dopaminreceptoragonist.

Årvågenhedseffekten af modafinil antagoniseres af D1/D2-receptorantagonister, hvilket

indikerer, at modafinil har en indirekte agonistaktivitet.

Modafinil er ikke en direkte α1-receptoragonist. Modafinil binder imidlertid til

noradrenalintransporteren og hæmmer noradrenalin-uptake, men disse interaktioner er dog

svagere end dem, der er observeret for dopamin- transporteren. Selvom modafinil-

induceret årvågenhed kan svækkes af α

-receptorantagonisten prazosin, er modafinil

inaktiv i andre assay-systemer (f.eks. ductus deferens), som reagerer på α-

receptoragonister.

I prækliniske modeller øger ækvivalente årvågenhedsfremmende doser af methylphenidat

og amphetamin den neuronale aktivitet i hele hjernen, mens modafinil derimod i

modsætning til de klassiske psykomotoriske stimulanter hovedsageligt påvirker

hjerneområder, der er involveret i regulering af ophidselse, søvn, årvågenhed og

søvnløshed.

Hos mennesker genopretter og/eller øger modafinil opmærksomhedsfunktionen og

omfanget af normal vågentilstand i dagtimerne, afhængigt af den indgivne dosis.

Administration af modafinil resulterer i elektrofysiologiske ændringer, som indikerer øget

opmærksomhed og forbedringer i objektive mål for evnen til at opretholde årvågenhed.

Modafinils virkning hos patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA), som oplever

overdreven søvnighed om dagen, selvom de behandles med kontinuerligt positivt

sluteksspirationstryk (PEEP), er blevet undersøgt i korttids, randomiserede, kontrollerede

52181_spc.docx

Side 9 af 12

kliniske forsøg. Selvom en statistisk signifikant forbedring af søvnigheden blev set, var

effekten og responsraten lille, når den blev vurderet ved objektive målinger, og den var

begrænset til en lille sub-population af de behandlede patienter. I lyset heraf og på grund af

modafinils kendte sikkerhedsprofil, vejer risikoen tungere end den påviste fordel.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Modafinil er et racemisk blanding, og enantiomererne har forskellig farmakokinetik, hvor

eliminationshalveringstiden af R-isomeren er tre gange større end af S-isomeren hos

voksne.

Linearitet/non-linearitet

Modafinils farmakokinetiske egenskaber er lineære og tidsafhængige. Den systemiske

eksposition stiger proportionelt med den indgivne dosis i intervallet 200-600 mg.

Absorption

Modafinil absorberes godt, og den maksimale plasmakoncentration nås ca. to til fire timer

efter administration.

Mad har ingen effekt på den overordnede biotilgængelighed. Absorptionen (t

) kan dog

blive forhalet med ca. en time, hvis modafinil tages i forbindelse med et måltid.

Fordeling

Modafinil er bundet moderat til plasmaprotein (ca. 60 %), især til albumin. Denne protein-

bindingsgrad indikerer en lille risiko for interaktion med stærkt proteinbundne lægemidler.

Biotransformation

Modafinil metaboliseres i leveren. Hovedmetabolitten (40-50 % af dosis), modafinilsyre,

besidder ingen farmakologisk aktivitet.

Elimination

Modafinil og dets metabolitter udskilles hovedsageligt renalt. En lille del (<10% af dosis)

udskilles uændret. Modafinils effektive eliminationshalveringstid efter gentagne doser er

ca. 15 timer.

Nedsat nyrefunktion

Svær, kronisk nyrefunktionsnedsættelse (creatinin-clearance op til 20 ml/min) påvirkede

ikke signifikant modafinils farmakokinetik ved en dosis på 200 mg. Dog steg

eksponeringen af modafinilsyre 9 gange. Der er utilstrækkelige data til at bestemme

modafinils sikkerhed og virkning hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med cirrose er modafinils orale clearance nedsat med ca. 60 %, og steady-

state koncentrationen er fordoblet sammenlignet med værdierne hos raske personer. Dosis

af modafinil skal halveres hos patienter med svært nedsat leverfunktion.

Ældre

Der er begrænsede data tilgængelige for brug af modafinil hos ældre. Da ældre generelt har

nedsat clearance og øget systemisk eksponering, bør dosering påbegyndes ved 100 mg

daglig hos patienter over 65 år.

52181_spc.docx

Side 10 af 12

Pædiatrisk population

Hos patienter i alderen 6-7 år er den estimerede halveringstid ca. 7 timer, men stiger med

alderen, indtil den nærmer sig halveringstiden hos voksne (ca. 15 timer). Denne forskel i

clearance kompenseres delvist af yngre patienters mindre størrelse og lavere vægt, hvilket

resulterer i sammenlignelig eksponering efter administration af sammenlignelige doser. En

af de cirkulerende metabolitter, modafinilsulfon, findes i højere koncentrationer hos børn

og unge end hos voksne.

Efter gentagen administration af modafinil til børn og unge ses endvidere en tidsafhængig

reduktion i den systemiske eksponering, som når ligevægt efter ca. 6 uger. Når steady-state

er nået, synes modafinils farmakokinetiske egenskaber ikke at ændre sig ved fortsat

administration i op til et år.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske studier ved enkelt og gentagen indgift har ikke afsløret nogen specielle,

toksiske reaktioner hos dyr.

Modafinil anses ikke for at være mutagent eller karcinogent.

Reproduktionstoksicitetsstudier udført i rotter og kaniner viste en øget forekomst af

skeletale forandringer (ændringer i antallet af ribben og forsinket ossifikation), embryo-

føtal dødelighed (peri-implantationstab og resorption) og en vis evidens for et øget antal

dødfødsler (kun rotter) uden maternel toksicitet ved en klinisk relevant eksponering.

Reproduktionstoksicitetsstudier viste hverken effekt på fertilitet eller teratogen effekt eller

effekt på levedygtighed, vækst og udvikling hos afkommet.

Modafinileksponering hos dyr, baseret på aktuelle plasmaniveauer i generelle toksikologi-,

reproduktions- og karcinogenicitetstudier, var mindre eller tilsvarende den, der forventes

hos mennesker. Denne omstændighed skyldes metabolisk auto-induktion, som er set i de

prækliniske studier.

I generelle toksikologi-, reproduktions- og karcinogenicitetstudier var modafinil-

eksponeringen hos dyr, baseret på en mg/kg-dosis, imidlertid højere end den forventede

eksponering hos mennesker, beregnet på samme måde.

I et rotte peri-post-natalstudie var koncentrationen af modafinil i mælk omkring 11,5 gange

højere end i plasma.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Prægelatineret stivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Povidon

Talcum

Magnesiumstearat

52181_spc.docx

Side 11 af 12

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Aluminiumblisterpakninger.

Pakker med 20, 30, 50, 60, 90 eller 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bluefish Pharmaceuticals AB

Gävlegatan 22

113 30 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

52181

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

14. maj 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. december 2016

52181_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her