Mixamin Glucos 120 mg/ml

Primær information

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mixamin Glucos 120 mg/ml infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37754
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mixamin Glucos 120 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Mixamin Glucos 120 mg/ml

Sådan skal du bruge Mixamin Glucos 120 mg/ml

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mixamin Glucos 120 mg/ml er en opløsning indeholdende aminosyrer, kulhydrater og elektrolytter

(salte). Mixamin Glucos 120 mg/ml gives til dig af sundhedspersonalet, når andre former for

indtagelse af føde ikke har været tilstrækkelig eller ikke har virket. Det gives i dit blod via et drop eller

en infusionspumpe.

Mixamin Glucos 120 mg/ml er egnet til patienter, som har en begrænset glucose tolerance (kaldes

nogle gange præ-diabetes).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Mixamin Glucos 120 mg/ml

Du må ikke få Mixamin Glucos 120 mg/ml

hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

hvis du har en sjælden genetisk sygdom, hvor din krop ikke nedbryder (metaboliserer)

aminosyrer korrekt

hvis du er i en ustabil tilstand for eksempel kort efter en alvorlig skade med chok, akut

hjerteanfald, akut slagtilfælde, eller hvis du har en ubehandlet sukkersyge eller er i en

udefineret koma

hvis du har en alvorlig leversygdom

hvis du har en alvorlig nyresygdom uden adgang til dialyse

hvis du har et højt kalium- eller natriumniveau i dit blod

hvis du har for meget sukker i dit blod (hyperglykæmi), der ikke responderer på insulin

hvis du lider af metabolisk acidose (en forstyrrelse, der resulterer i for meget syre i blodet)

hvis du har for meget væske i kroppen (hyperhydreret) eller i lungerne (pulmonært ødem)

hvis du har hjertesvigt eller hjertesygdom, der ikke er behandlet

hvis du har et lavt natriumniveau (der vil blive kompenseret for dette før behandling)

Din læge vil være opmærksom på disse tilstande.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Mixamin Glucos 120 mg/ml, hvis du lider af

nogen af følgende tilstande:

lever eller nyresygdom

hjerte- eller lungesvigt

sukkersyge

laktisk acidose (en tilstand forårsaget af en ophobning af mælkesyre i kroppen. Det kan

medføre, at blodet bliver surt)

nedsat aminosyremetabolisme (din krop har problemer med at udnytte aminosyrerne)

nedsat binyrebarkfunktion (en lidelse i binyrerne)

Din læge vil jævnligt tage nogle prøver, som kan bekræfte, at dine serumelektrolytter, din

væskebalance og nyrefunktion og dit blodsukker er under kontrol.

Børn

Mixamin Glucos 120 mg/ml må ikke gives til børn under 2 år.

Brug af anden medicin sammen med Mixamin Glucos 120 mg/ml

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Din læge vil beslutte, hvorvidt du må få Mixamin Glucos 120 mg/ml.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikke relevant, da medicinen gives på hospitalet.

3.

Sådan skal du bruge Mixamin Glucos 120 mg/ml

Mixamin Glucos 120 mg/ml vil blive givet i dit blod via et drop eller infusionspumpe af

sundhedspersonalet på hospitalet. Din læge vil beslutte den korrekte dosis til dig, afhængig af din vægt

eller din evne til at udnytte den mængde aminosyrer eller glucose, som er en del af medicinen.

Hvis du har fået for meget Mixamin Glucos 120 mg/ml

Det er megt usandsynligt, at du vil få mere infusion end du skal, idet din læge eller sundhedspersonalet

vil overvåge dig i løbet af behandlingen.

Symptomer på overdosering eller for hurtig infusion inkluderer kulderystelser, sygdomsfølelse og

opkastning. Hvis du oplever disse symptomer eller tror, at du har fået for meget Mixamin Glucos 120

mg/ml, skal du straks informere din læge eller sundhedspersonalet. Hvis det sker, vil infusionen straks

blive stoppet. Det kan være muligt at fortsætte behandlingen med en reduceret dosis.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter):

kvalme, opkastning

hovedpine

kulderystelser

feber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Din læge eller hospitalsfarmaceut er ansvarlig for korrekt opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af

Mixamin Glucos 120 mg/ml.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares over 25ºC

Opbevar posen i den ydre karton for at beskytte mod lys

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, som står på etiketten

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mixamin Glucos 120 mg/ml indeholder:

Aktive stoffer

Aminosyre

opløsning

500 ml

Kulhydrat

opløsning

500 ml

Færdigblandet

opløsning

1000 ml

Isoleucin

2,50 g

2,50 g

Leucin

3,70 g

3,70 g

Lysinhydroklorid

svarende til lysin

4,125 g

3,3 g

4,125 g

3,3 g

Methionin

2,15 g

2,15 g

Phenylalanin

2,55 g

2,55 g

Threonin

2,20 g

2,20 g

Tryptophan

1,00 g

1,00 g

Valin

3,10 g

3,10 g

Arginin

6,00 g

6,00 g

Histidin

1,50 g

1,50 g

Glycin

5,50 g

5,50 g

Serin

3,25 g

3,25 g

Tyrosin

0,20 g

0,20 g

Taurin

0,50 g

0,50 g

Alanin

7,00 g

7,00 g

Prolin

5,60 g

5,60 g

Natriumglycerophosphat, hydreret

4,59 g

4,59 g

Eddikesyre

4,5 g

4,5 g

Kaliumhydroxid

1,981 g

1,981 g

Saltsyre 25%

1,47 ml

1,47 ml

Glucosemonohydrat

svarende til glucose, vandfri

132 g

120 g

132 g

120 g

Natriumchlorid

1,169 g

1,169 g

Calciumchloriddihydrat

0,294 g

0,294 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,61 g

0,61 g

Zinkchlorid

5,45 mg

5,45 mg

De øvrige indholdsstoffer er:

Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid (pH-justering)

Saltsyre (pH-justering)

Udseende og pakningsstørrelser

Mixamin Glucos 120 mg/ml leveres i tokammerposer af 1000, 1500 og 2000 ml pakket i kartoner.

Emballagen består af en tokammerinderpose og en yderpose. Inderposen er opdelt i 2 kamre af en

brydbar forsegling. En ilt-absorber er placeret mellem inderpose og yderpose.

Pakningsstørrelser:

6 x 1000 ml

4 x 1500 ml

4 x 2000 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Dansk repræsentant:

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S.

Tlf. nr. 33 18 16 00

Fremstiller

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

613 46 Bad Homburg v.d.H

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Aminomix 2 Novum - Infusionslösung

Belgien

Aminomix 2 Novum oplossing voor infusie

Tjekkiet

Aminomix 2 Novum

Danmark

Mixamin Glucos 120 mg/ml

Frankrig

Aminomix 500 E, solution pour perfusion

Tyskland

Aminomix 2 Novum Infusionslösung

Ungarn

Aminomix 2 Novum oldatos infúzió

Italien

Aminomix con glucosio 12% ed elettroliti

Luxemburg

Aminomix 2 Novum Infusionslösung

Holland

Aminomix 2 Novum, oplossing voor intraveneuze infusie

Slovakiet

Aminomix 2 Novum

Slovenien

Mixamin glukoza 12 % raztopina za infundiranje

Sverige

Mixamin Glucos 120 mg/ml

Denne indlægsseddel blev senest revideret i januar 2016.

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Advarsler og forsigtighedsregler:

I tilfælde af, at infusionen administreres over mindre end 24 timer, bør infusionshastigheden øges

gradvist i løbet af den første time og nedsættes gradvist i løbet af den sidste time for at undgå en

pludselig ændring i blodsukkerniveauet.

Ved administration til børn over 2 år er det essentielt, at posens volumen anvendes, da indholdet i en

enkelt pose svarer til det daglige behov.

Det er yderligere essentielt, at terapien suppleres med produkter, som tilfører energi, vitaminer og

spormetaller. Pædiatriske formuleringer bør foretrækkes som supplement.

Uforligeligheder

Uforligeligheder kan forekomme ved tilsætning af polyvalente kationer, f.eks. calcium, specielt i

kombination med heparin. Uorganisk phosphat bør ikke tilsættes pga. risiko for udfældning af

calcium- og magnesiumphosphat.

Instruktioner vedrørende håndtering og destruktion:

De to opløsninger i posen bør blandes umiddelbart før brug.

Fjern yderposen og læg infusionsposen på en solid overflade med portene pegende væk.

Rul posen fra toppen (håndtaget) ned til portene, indtil forseglingen åbnes. Bland grundigt.

Anvend kun produktet såfremt aminosyre- og glucoseopløsningerne er klare, og posen er

ubeskadiget.

Skal anvendes straks efter, at emballagen er åbnet.

Enhver ubrugt rest bør kasseres.

Mixamin Glucos 120 mg/ml kan blandes aseptisk med anden ernæring som fedt, yderligere

elektrolytter, spormetaller og vitaminer. Der skal udvises omhyggelighed med hensyn til blandbarhed

og især til uforligelighed.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter tilsætningen. Anvendes

blandingen ikke umiddelbart, er opbevaringstid og – betingelser før brug brugerens ansvar.

Opbevaringstiden bør almindeligvis ikke overstige 24 timer ved 4-8

C, med mindre blandingerne er

foretaget under kontrollerede og validerede aseptiske forhold.

Kemiske og fysiske stabilitetsdata kan rekvireres hos indehaveren af markedsføringstilladelsen for et antal

af ”All-In-One” blandinger opbevaret ved 4ºC i op til 7 dage.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety