Mitomycin "medac"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mitomycin "medac" 40 mg pulver og solvens til intravesikal opløsning
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • pulver og solvens til intravesikal opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mitomycin "medac" 40 mg pulver og solvens til intravesikal opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 53379
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

1. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Mitomycin "medac", pulver og solvens til intravesikal opløsning 40 mg

0.

D.SP.NR.

06279

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mitomycin "medac"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 40 mg mitomycin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til intravesikal opløsning

Pulver: Gråt til gråblåt pulver eller kage.

Solvens: Klar og farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Mitomycin ”medac” er indiceret til intravesikal administration til forebyggelse af recidiv

hos voksne patienter med overfladisk karcinom i urinblæren efter transuretral resektion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Mitomycin ”medac” skal administreres af læger, der har erfaring med denne behandling,

og kun hvis det er klart indiceret.

Mitomycin ”medac” er beregnet til intravesikal anvendelse efter rekonstitution.

Dosering

Der er mange intravesikale mitomycin-regimer – de varierer med hensyn til mitomycin-

dosis, instillationshyppighed og behandlingsvarighed.

Medmindre andet er angivet, er mitomycin-dosen 40 mg, der instilleres i blæren én gang

om ugen. Regimer med instillation én gang hver 2. uge, én gang om måneden eller hver 3.

måned kan også anvendes.

Speciallægen afgør, hvilket regime, hvilken hyppighed og hvilken behandlingsvarighed der

passer bedst til den enkelte patient.

53379_spc.docx

Side 1 af 11

pH-værdien i urinen skal være over 6.

Særlige populationer

Dosen skal reduceres hos patienter, der tidligere har fået store mængder cytostatika, der

lider af myelosuppression, eller som er ældre.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra kliniske forsøg vedrørende brugen af mitomycin

hos patienter i alderen 65 år eller derover.

Lægemidlet må ikke bruges til patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

Lægemidlet anbefales ikke til patienter med nedsat leverfunktion, da der ikke foreligger

tilstrækkelige data om dets virkning og sikkerhed hos denne gruppe patienter.

Pædiatrisk population

Mitomycins sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Mitomycin ”medac” er beregnet til intravesikal instillation, når det er blevet opløst.

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se

pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Amning

Perforering af blærevæggen

Cystitis

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

På grund af mitomycins toksiske virkning på knoglemarven skal andre myelotoksiske

behandlinger (navnlig andre cytostatika og strålebehandling) administreres med særlig

forsigtighed for at minimere risikoen for additiv myelosuppression.

Langvarig behandling kan forårsage kumulativ knoglemarvstoksicitet.

Knoglemarvssuppression kan typisk først mærkes efter et stykke tid og kraftigst efter 4-

6 uger. Efter længerevarende behandling kan der forekomme kumulativ

knoglemarvssuppression, og individuel dosisjustering er derfor ofte påkrævet.

Ældre patienter har ofte nedsat fysiologisk funktion og knoglemarvsdepression, der kan

være langvarig, hvorfor mitomycin skal administreres med særlig forsigtighed hos denne

population og med tæt overvågning af patientens tilstand.

Mitomycin er et mutagent og potentielt karcinogent stof for mennesker. Kontakt med hud

og slimhinder skal undgås.

53379_spc.docx

Side 2 af 11

Hvis der opstår lungesymptomer, der ikke kan tilskrives den underliggende sygdom, skal

behandlingen seponeres med det samme. Lungetoksicitet kan behandles godt med

steroider.

Behandlingen skal også straks seponeres, hvis der er symptomer på hæmolyse eller tegn på

nedsat nyrefunktion (nefrotoksicitet). Hvis der opstår hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS:

irreversibelt nyresvigt, mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi [MAHA-syndrom] og

trombocytopeni), har det almindeligvis døden til følge.

Ved doser på > 30 mg mitomycin/m² legemsoverflade er der set mikroangiopatisk

hæmolytisk anæmi. Tæt overvågning af nyrefunktionen anbefales.

Nye resultater indikerer, at et terapeutisk forsøg kan være en mulighed til fjernelse af

immunkomplekser, der synes at spille en væsentlig rolle i forekomsten af symptomer via

stafylokokprotein A.

Forekomsten af akut leukæmi (i nogle tilfælde efter en præleukæmisk fase) og

myelodysplastisk syndrom er indberettet hos patienter, der har fået samtidig behandling

med andre antineoplastiske stoffer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Mulige interaktioner ved systemisk behandling

Der kan forekomme myelotoksiske interaktioner med andre knoglemarvstoksiske

behandlinger (navnlig andre cytotoksiske lægemidler, strålebehandling).

Samtidig behandling med vinca-alkaloider eller bleomycin kan forværre lungetoksiciteten.

Der er rapporteret om øget risiko for hæmolytisk-uræmisk syndrom hos patienter, der får

mitomycin samtidig med 5-fluorouracil eller tamoxifen.

Dyreforsøg tyder på, at virkningen af mitomycin går tabt, hvis det indgives samtidig med

pyridoxinhydrochlorid (B

-vitamin).

Der må ikke foretages injektion med levende vacciner i forbindelse med mitomycin-

behandling, da mitomycin-behandlingen kan øge risikoen for, at en levende vaccine

medfører infektion.

Doxorubicins kardiotoksicitet kan forstærkes af mitomycin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Kønsmodne patienter skal bruge prævention eller være seksuelt afholdende under

kemoterapien og i 6 måneder efter selve behandlingen.

Mitomycin er genotoksisk. Mænd, der er i behandling med mitomycin, rådes derfor til at

undgå at gøre en kvinde gravid i behandlingsperioden og i op til 6 måneder efter selve

behandlingen. De skal søge råd om nedfrysning af sæd, inden behandlingen går i gang, da

mitomycin kan forårsage irreversibel infertilitet.

53379_spc.docx

Side 3 af 11

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af mitomycin til gravide kvinder. Dyreforsøg har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Mitomycin har mutagen, teratogen og karcinogen

virkning og kan derfor forstyrre den embryonale udvikling.

Kvindelige patienter må ikke blive gravide, mens de er i behandling med mitomycin. Hvis

en kvindelig patient bliver gravid, mens hun er i mitomycin-behandling, skal hun have

genetisk rådgivning.

Amning

Det formodes, at mitomycin udskilles i human mælk. Da det er dokumenteret, at

mitomycin har mutagene, teratogene og karcinogene virkninger, skal amning ophøre under

mitomycin-behandlingen (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Selv når dette lægemiddel anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det

medføre kvalme og opkastning og dermed nedsætte reaktionstiden så meget, at evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner forringes. Dette gælder navnlig ved samtidig

indtagelse af alkohol.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er anført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheden

defineres som:

Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til

< 1/100), sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Mulige bivirkninger ved intravesikal behandling

Opløsningen til intravesikal instillation eller den dybe resektion kan medføre bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger ved intravesikalt administreret mitomycin er allergiske

hudreaktioner i form af lokalt eksantem (f.eks. kontaktdermatitis, herunder palmoplantart

erytem) og cystitis.

Hud og subkutane væv

Almindelig

Allergisk hududslæt, kontaktdermatitis, palmoplantart

erytem, pruritus

Sjælden

Generaliseret eksantem

Nyrer og urinveje

Almindelig

Cystitis (evt. hæmoragisk cystitis), dysuri, nykturi,

pollakisuri, hæmaturi, lokal irritation af blærevæggen

Meget sjælden eller ikke kendt

Nekrotiserende cystitis, allergisk (eosinofil) cystitis, stenose

af de fraførende urinveje, reduceret blærekapacitet,

kalcifikation af blærevæggen, blærevægsfibrose, perforeret

blære

53379_spc.docx

Side 4 af 11

Hvis der opstår cystitis, skal symptomerne behandles med lokale antiinflammatoriske

lægemidler og smertestillende medicin. I de fleste tilfælde kan mitomycin-behandlingen

fortsættes, om nødvendigt med en reduceret dosis. Der er rapporteret om isolerede tilfælde

af allergisk (eosinofil) cystitis, hvor det var nødvendigt at seponere behandlingen.

Efter intravesikal administration er det kun mindre mængder mitomycin, der når det

systemiske kredsløb. I meget sjældne tilfælde er følgende systemiske virkninger dog blevet

indberettet:

Mulige systemiske bivirkninger, der meget sjældent forekommer efter intravesikal

administration

Blod og lymfesystem

Leukocytopeni, trombocytopeni

Luftveje, thorax og mediastinum

Interstitiel lungesygdom

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, opkastning, diarré

Lever og galdeveje

Forhøjede aminotransferaser

Hud og subkutane væv

Alopeci

Nyrer og urinveje

Nyredysfunktion

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Feber

Mulige bivirkninger ved systemisk behandling

De mest almindelige bivirkninger ved systemisk administreret mitomycin er

gastrointestinale symptomer som kvalme og opkastning samt knoglemarvssuppression med

leukopeni og som regel dominerende trombocytopeni. Knoglemarvssuppression

forekommer hos op til 65 % af patienterne.

Hos op til 10 % af patienterne må alvorlig organtoksicitet i form af interstitiel

lungebetændelse eller nefrotoksicitet forventes.

Mitomycin er potentielt hepatotoksisk.

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Knoglemarvssuppression, leukopeni,

trombocytopeni

Sjælden

Livstruende infektion, sepsis, hæmolytisk

anæmi

Immunsystemet

Meget sjælden

Alvorlig allergisk reaktion

Hjerte

Sjælden

Hjertesvigt efter tidligere behandling med

antracykliner

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Interstitiel lungebetændelse, dyspnø,

hoste, åndenød

Sjælden

Pulmonal hypertension, pulmonal

veneokklusiv sygdom (PVOD)

53379_spc.docx

Side 5 af 11

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning

Ikke almindelig

Mucositis, stomatitis, diarré, anoreksi

Lever og galdeveje

Sjælden

Nedsat leverfunktion, øgede

aminotransferaser, gulsot, veneokklusiv

sygdom (VOD) i leveren

Hud og subkutane væv

Almindelig

Eksantem, allergisk hududslæt,

kontaktdermatitis, palmoplantart erytem

Ikke almindelig

Alopeci

Sjælden

Generaliseret eksantem

Nyrer og urinveje

Almindelig

Nedsat nyrefunktion, øget

serumkreatinin, glomerulopati,

nefrotoksicitet

Sjælden

Hæmolytisk-uræmisk syndrom (HUS)

(almindeligvis dødeligt),

mikroangiopatisk hæmolytisk anæmi

(MAHA-syndrom)

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ved ekstravasation: Cellulitis,

vævsnekrose

Ikke almindelig

Feber

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

53379_spc.docx

Side 6 af 11

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering må svær myelotoksicitet eller endog myeloftise forventes, idet

den fulde kliniske virkning først ses efter ca. 2 uger.

Den tid, der går, før antallet af leukocytter falder til den laveste værdi, kan være 4 uger.

Det skal derfor omhyggeligt sikres, at patienten overvåges hæmatologisk over en længere

periode, hvis der er mistanke om overdosering.

Til dato er der dog ikke indberettet nogen tilfælde af overdosering ved intravesikal

administration af mitomycin.

Da der ikke findes nogen effektiv antidot, skal der udvises ekstrem forsigtighed ved den

enkelte indgivelse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 DC 03. Antineoplastiske stoffer, andre cytotoxiske antibiotica og

beslægtede stoffer, andre cytotoxiske antibiotica.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Antibiotikummet mitomycin er et cytostatisk lægemiddel fra gruppen af alkylerende

midler.

Mitomycin er et antibiotikum, der isoleres fra Streptomyces caespitosus, og som har

antineoplastisk virkning. Det optræder i en inaktiv form. Aktiveringen til et trifunktionelt

alkylerende middel sker hurtigt, enten ved fysiologisk pH under tilstedeværelsen af

NADPH i serum eller intracellulært i stort set alle celler i kroppen med undtagelse af

cerebrum, da mitomycin ikke passerer blod-hjerne-barrieren. De 3 alkylerende radikaler

stammer alle fra en quinon-, en aziridin- og en urethangruppe. Virkningsmekanismen er

fortrinsvis baseret på alkylering af DNA (i mindre grad RNA) med tilsvarende hæmning af

DNA-syntesen. Graden af DNA-beskadigelse korrelerer med den kliniske virkning og er

lavere i resistente celler end i sensitive celler. Som med andre alkylerende midler

beskadiges prolifererende celler i større omfang end celler, der befinder sig i

cellecyklussens hvilefase (G0). Endvidere frigives frie peroxid-radikaler, særligt ved

højere doser, hvilket resulterer i DNA-brud. Frigivelsen af peroxid-radikaler forbindes med

det organspecifikke mønster for bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intravenøs administration af 10 - 20 mg/m² mitomycin er der målt maksimale

plasmaniveauer på 0,4-3,2 μg/ml. Den biologiske halveringstid er kort, ca. 40-50 minutter.

Serumniveauet falder bi-eksponentielt, stejlt i de første 45 minutter og derefter

langsommere.

Efter ca. 3 timer er serumniveauet normalt under detektionsgrænsen. Det primære sted for

metabolisering og elimination er leveren. Der er således fundet høje koncentrationer af

mitomycin i galdeblæren. Udskillelse via nyrerne spiller kun en mindre rolle i

eliminationen.

53379_spc.docx

Side 7 af 11

Ved intravesikal behandling absorberes mitomycin kun i ubetydeligt omfang. En systemisk

virkning kan dog ikke helt udelukkes.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos dyr virker mitomycin toksisk på alle prolifererende væv, navnlig knoglemarvens celler

og mave-tarm-kanalens slimhinde, og spermatogenesen hæmmes.

Mitomycin har mutagene, karcinogene og teratogene egenskaber, der kan påvises i

relevante forsøgsmodeller.

Ved injektion uden for en vene, eller hvis der sker ekstravasation i det omgivende væv, kan

mitomycin forårsage svær nekrose.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver til opløsning til intravesikal anvendelse

Urinstof

Solvens til intravesikal opløsning

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under

pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

Mitomycin ”medac” – hætteglas med 40 mg mitomycin og instillationssæt

1 år

Produktet skal anvendes umiddelbart efter rekonstitution

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

53379_spc.docx

Side 8 af 11

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klart hætteglas (type I) med fluorpolymer-belagt brombutylgummiprop og afrivelig

aluminiumsforsegling.

Pakningsstørrelser

1 hætteglas (50 ml), 1 pvc-pose med 40 ml natriumchloridopløsning 0,9 %, katetre.

4 hætteglas (50 ml), 4 pvc-poser med 40 ml natriumchloridopløsning 0,9 %, katetre.

5 hætteglas (50 ml), 5 pvc-poser med 40 ml natriumchloridopløsning 0,9 %, katetre.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Opløs indholdet af 1 hætteglas Mitomycin ”medac” (svarende til 40 mg mitomycin) ved at

blande det med 40 ml steril natriumchloridopløsning 0,9 %. Blandingen skal blive til en

blåviolet, klar opløsning inden for 2 minutter.

Kun klare opløsninger må anvendes.

Indholdet af hætteglassene er udelukkende beregnet til engangsbrug: Hvert hætteglas må

kun anbrydes én gang. Ikke anvendt opløsning skal kasseres.

Beskyt den rekonstituerede opløsning mod lys.

Mitomycin ”medac” må ikke indgives sammen med andre injektionsvæsker. Andre

injektions- eller infusionsvæsker skal indgives separat.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Solvens til intravesikal opløsning (instillationssæt) – brugsanvisning

Fig. 1-7:

Riv forsigtigt i beskyttelsesfilmen, så den åbnes delvist – fjern den ikke helt!

På den måde beskyttes spidsen på instillationssystemet mod kontaminering så længe som

muligt.

53379_spc.docx

Side 9 af 11

Fjern hætteglassets hætte, og fjern instillationssystemets hætte.

Sørg for, at affaldsposen er inden for rækkevidde.

Hold hætteglasset lodret, tryk det fast på instillationssystemets adapter, og skru det helt fast

ved at dreje det en eller to omgange.

Tag godt fat om slangen (ikke om hætteglasset) i lodret position, og bryd den øverste ventil

ved at bøje den frem og tilbage.

Pump væsken ind i hætteglasset, men fyld det ikke helt.

53379_spc.docx

Side 10 af 11

Vend bunden i vejret på hele systemet.

Tag fat om hætteglasset, og pump luft ind i det.

Træk den opløste mitomycin ind i instillationssystemet.

Fjern ikke hætteglasset.

Hold instillationssystemet lodret.

Fjern nu beskyttelsesfilmen helt.

Tilslut kateteret til systemet.

Bryd derefter slangesektionens forsegling ved at bøje den frem og tilbage, og instillér

opløsningen.

Når instillationen er gennemført, løsnes kateteret ved at klemme luft igennem.

Bliv ved med at klemme om solvensposen, og kom den i affaldsposen sammen med

kateteret.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

53379

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. juni 1985 (pulver til opløsning til intravesikal og til injektionsvæske, opløsning)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. august

53379_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

6-8-2018

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Temomedac (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5389 of Mon, 06 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

EU/3/18/2044 (Active substance: Allogeneic bone marrow derived mesenchymal stromal cells, ex-vivo expanded) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5276 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/023/18

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Spectrila (Active substance: asparaginase) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4246 of Tue, 03 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (medac Gesellschaft fUr klinische SpezialprAparate mbH)

Leflunomide medac (Active substance: leflunomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4016 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety