MisoOne

Primær information

 • Handelsnavn:
 • MisoOne 400 mikrogram tabletter
 • Dosering:
 • 400 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • MisoOne 400 mikrogram tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49597
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

1. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

MisoOne, tabletter

0.

D.SP.NR.

28046

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MisoOne

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 400 mikrogram misoprostol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide, runde, flade tabletter med en diameter på 11 mm og en tykkelse på 4,4 mm,

præget med "M400" på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Til svangerskabsafbrydelse må anti-progesteronet mifepriston og

prostaglandinanalogen misoprostol kun ordineres og administreres i henhold til

landenes nationale lovgivning og regler.

Medicinsk afbrydelse af en intrauterin graviditet under udvikling, i sekventielt

anvendelse med mifepriston, op til 49 dage med amenorré (se pkt. 4.2).

Misoprostol er indiceret til voksne.

49597_spc.docx

Side 1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Misoprostol tages som en enkelt oral dosis på 400 mikrogram 36 til 48 timer efter

indtagelse af én enkelt oral dosis på 600 mg mifepriston. Information om

doseringen af mifepriston kan findes i mifepristons produktinformation.

Opkastning inden for 30 minutter efter indtagelsen kan føre til en reduktion af

misoprostols virkning: oral indtagelse af en ny misoprostol 400 mikrogram tablet

anbefales i dette tilfælde.

Pædiatrisk population

Der foreligger kun begrænsede data om anvendelsen af misoprostol til teenagere.

Administration

Misoprostol tabletter er kun til oral anvendelse og bør ikke administreres via en

anden administrationsvej.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for misoprostol, andre prostaglandiner eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Graviditet, som ikke er bekræftet ved ultralydsscanning eller biologiske tests

Mistænkt ektopisk graviditet

Kontraindikation for mifepriston

Graviditet med over 49 dage med amenorré

Da misoprostol anvendes i kombination med mifepriston, henvises også til

kontraindikationerne for mifepriston-præparatet.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da der ikke foreligger specifikke undersøgelser, frarådes kombinationen af

sekventiel indtagelse af misoprostol og mifepriston hos patienter med:

- Fejlernæring

- Leversvigt

- Nyresvigt

Advarsler

Som følge af de abortinducerende egenskaber må misoprostol aldrig anvendes til

kvinder under bestående graviditet, som gerne vil gennemføre den.

Det skal bestemmes ud fra spørgsmål og klinisk undersøgelse, hvor fremskreden

patientens graviditet er. En ultralydsscanning af livmoderen anbefales altid.

Misoprostol MÅ KUN ANVENDES via oral administration:

- ved en dosis, der ikke overstiger 400 mikrogram

- efter en tidligere administration af 600 mg mifepriston

- inden for et interval på 36 til 48 timer efter indtagelse af mifepriston

Hvis der bruges et 'off-label' behandlingsprogram, forøges ALLE risici, der er

relateret til metoden

49597_spc.docx

Side 2 af 10

Denne metode kræver et aktivt engagement fra kvinden, som bør informeres om

kravene til metoden:

nødvendigheden af at kombinere behandlingen med mifepriston, der skal

administreres 36-48 timer før administration af dette præparat,

behovet for opfølgende besøg i løbet af 14 til 21 dage efter indtagelsen af

mifepriston for at kontrollere at udstødningen er fuldstændig,

et muligt svigt af metoden, der fører til at graviditeten skal afbrydes ved hjælp af

en anden metode til afbrydelse af graviditeten.

Da misoprostol kan give mulige akutte virkninger, bør kvinderne rådgives

fuldstændigt/helt om de mulige tegn og symptomer, de kan opleve, og have direkte

adgang til behandlingscentre via telefon eller lokal adgang.

Hvis der opstår en graviditet med en intrauterin anordning in situ, skal denne

fjernes før administration af mifepriston/misoprostol.

Risici der er relateret til metoden

Virkningen af den medicinske afbrydelse af graviditeten reduceres:

- Når det godkendte behandlingsprogram ikke følges strengt

- Med pariteten

Svigt

Der er en ikke ubetydelige risiko for at en pågående graviditet forekommer i 1 % af

tilfældene, hvor den medicinske afbrydelse af graviditeten fandt sted inden for 49

dage med amenorré og efter oral administration. Denne risiko gør opfølgende besøg

obligatoriske for at kontrollere, at udstødningen var fuldstændig.

I sjældne tilfælde, hvor udstødningen ikke er fuldstændig, kan der være behov for

en kirurgisk revision.

Blødning

Patienten skal informeres om forekomsten af langvarig vaginal blødning (i

gennemsnit ca. 12 dage eller længere efter indtagelse af mifepriston), som kan være

kraftig. Der opstår blødning i næsten alle tilfælde, og det er ikke på nogen måde et

bevis for en fuldstændig udstødning.

Blødningen kan opstå meget hurtigt efter indtagelse af misoprostol, og til tider

senere:

hos 60 % finder udstødningen sted inden for 4 timer efter indtagelse af

misoprostol.

hos 40 % finder udstødningen sted inden for 24 til 72 timer efter indtagelse af

misoprostol.

Der kan i sjældne tilfælde opstå udstødning før administration af misoprostol (i ca.

3 % af tilfældene). Dette udelukker ikke kontrolbesøget for at kontrollere om

udstødningen er fuldstændig og at det vaginale hulrum er tomt.

Patienten skal informeres om ikke at rejse langt væk fra det ordinerende center, så

længe en fuldstændig udstødning ikke er registreret. Hun vil få præcise

instruktioner om hvem hun bør kontakte og hvor hun skal tage hen hvis der opstår

akutte problemer, især i tilfælde af kraftig vaginal blødning. Dette er en blødning,

der varer over 12 dage og/eller som er kraftigere end den normale

menstruationsblødning.

49597_spc.docx

Side 3 af 10

Der skal foretages et opfølgende besøg i løbet af en periode på 14 til 21 dage efter

indtagelsen af mifepriston for at på hensigtsmæssig vis (klinisk undersøgelse,

sammen med beta-hCG-målinger eller ultralydsscanning) at verificere, at

udstødningen er fuldstændig og den vaginale blødning er stoppet. I tilfælde af

vedvarende blødning (selv let) efter kontrolbesøget, skal det kontrolleres, at den

forsvinder i løbet af få dage.

Vedvarende vaginal blødning på dette tidspunkt kan tyde på en ufuldstændig abort

eller en ikke-diagnosticeret ektopisk graviditet, og der bør overvejes passende

behandling.

Da der forekommer kraftig blødning med behov for hæmostatisk curettage i 0 til

1,4 % af tilfældene under den medicinske metode til afbrydelse af graviditeten, skal

der vises særligt hensyn til patienter med hæmostasesygdomme med

hypokoagulabilitet eller med anæmi. Beslutningen om at anvende en medicinsk

eller kirurgisk metode bør tages af speciallæger i henhold til typen af

hæmostasesygdom eller graden af anæmi.

Hvis graviditeten fortsætter efter opfølgningsbesøget, vil der blive foreslået en

anden metode til afbrydelse af graviditeten til kvinden.

Infektion

Alvorlige tilfælde (herunder dødsfald) af toksisk shock og septisk shock efter

infektioner med atypiske patogener (Clostridium sordellii og perfringens,

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, gruppe A Streptococcus)., er blevet

rapporteret efter medicinske aborter, der udføres med ikke godkendt vaginal eller

bukkal administration af misoprostol-tabletter.

Klinikerne/Læger bør kende til denne potentielt dødelige komplikation.

Teratogenicitet

Patienter, som beslutter sig for at fortsætte graviditeten efter behandlingen, skal

informeres om risikoen for teratogenicitet. Denne risiko er forbundet med formålet

for behandlingsprogrammet med mifepriston og misoprostol og den øges, når andre

behandlingsprogrammer anvendes, end det, der er nævnt i pkt. 4.2 Dosering og

administration. Hvis fosteret eksponeres for misoprostol eller mifepriston, øges

risikoen for at udvikle Möbius' syndrom og/eller et amnionbåndsyndrom. En anden

metode til afbrydelse af graviditeten skal overvejes. Hvis graviditeten fortsættes,

skal der udføres nøje kontroller med ultralydsscanning på specialcentre.

Forsigtighedsregler ved brug

Kardiovaskulær risiko

Sjældne men alvorlige kardiovaskulære anfald (myokardieinfarkt og/eller spasmer i

koronararterier og svær hypotension) er blevet rapporteret efter intravaginal og

intramuskulær administration af en høj dosis af en prostaglandin-analog, herunder

misoprostol. Af denne årsag bør kvinder med risikofaktorer for kardiovaskulær

sygdom (f.eks. over 35 år med kronisk rygning, hyperlipidæmi, diabetes) eller

fastslået kardiovaskulær sygdom behandles med forsigtighed.

49597_spc.docx

Side 4 af 10

Rhesus alloimmunisering

Den medicinske afbrydelse af graviditeten kræver en bestemmelse af rhesus-faktor,

og dermed skal rhesus alloimmunisering forebygges, og der skal tages andre

generelle forholdsregler, som normalt tages ved enhver graviditetsafbrydelse.

Initiering af kontraception efter en medicinsk afbrydelse af graviditeten

I kliniske studier opstod der nye graviditeter fra fosteret blev udstødt og før

menstruation startede på ny. Derfor anbefales det straks at starte kontraception, når

den medicinske afbrydelse af graviditeten bekræftes medicinsk.

Andet

De forholdsregler, der er relateret til mifepriston bør også følges.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Misoprostol metaboliseres hovedsageligt via fedtsyre-oxiderende systemer, og der

er ikke blevet observeret bivirkninger på det blandede mikrosomale oxidase

enzymsystem (P450).

En reduceret virkning af misoprostol kan teoretisk forekomme på grund af

antiprostaglandin-egenskaber af non-steroide antiinflammatoriske midler

(NSAID'ere), herunder aspirin (acetylsalicylsyre) Der er begrænset evidens for, at

samtidig administration af NSAID'ere på dagen for administration af misoprostol

ikke påvirker virkningen af mifepriston eller misoprostol på uønsket vis med

hensyn til cervikal modning eller uterin kontraktilitet, og den kliniske virkning af

den medicinske afbrydelse af graviditeten reduceres ikke.

Antacida kan reducere biotilgængeligheden af misoprostol.

Antacida, der indeholder magnesium, kan forværre diarré forårsaget af misoprostol.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Misoprostol påvirker ikke fertiliteten. Det er muligt, at kvinden kan blive gravid

igen så snart graviditetsafbrydelsen er gennemført. Det er derfor vigtigt at

informere patienten om at påbegynde kontraception straks efter

graviditetsafbrydelsen er bekræftet.

Graviditet

Anvendelse under graviditet er blevet forbundet med medfødte

skader/misdannelser, hvis bestående graviditeter blev eksponeret over for

mifepriston og misoprostol eller misoprostol alene. Prænatal eksponering over for

misoprostol er blevet forbundet med Möbius' syndrom (medfødt facialisparese med

eller uden skader på lemmer) og med amnionbåndsyndrom (blandt andet deforme

lemmer/ amputationer, især klumpfod, akiri, oligodaktyli, ganespalte). Kvinder, der

overvejer en medicinsk afbrydelse af graviditeten skal rådgives præcist om risici for

fosteret, hvis der ikke aborteres, og når en anden metode til afbrydelse af

graviditeten ikke ønskes.

49597_spc.docx

Side 5 af 10

Heraf følger:

Kvinderne skal informeres om, at opfølgningsbesøget er obligatorisk på grund af

risikoen for, at den medicinske metode til afbrydelse af graviditeten svigter og

på grund af risikoen for fostret (se pkt. 4.4).

Hvis det ved opfølgningsbesøget diagnosticeres, at metoden har svigtet

(levedygtig bestående graviditet), og hvis patienten stadig indvilliger, bør

afbrydelsen af graviditeten gennemføres med en anden metode til afbrydelse af

graviditeten.

Hvis patienten ønsker at fortsætte graviditeten, skal graviditeten omhyggeligt

overvåges med ultralydsscanning, med særlig hensyntagen til lemmerne, på

specialcentre.

Amning

Mifepriston er et lipofilt stof, og kan teoretisk udskilles i moderens brystmælk. Der

foreligger imidlertid ingen data. Misoprostol kan også udskilles i brystmælken og

som følge heraf bør kvinderne undgå at amme, mens de tager mifepriston og

misoprostol.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der foreligger ingen data, der viser en virkning på evnen til at føre motorkøretøj.

En bivirkning kan være svimmelhed. Der skal tages højde for denne mulige

bivirkning, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner.

4.8

Bivirkninger

Misoprostols bivirkninger er normalt en forlængelse af den farmakologiske

virkning og af lægemidlets biotilgængelighed. De mest almindelige bivirkninger er

gastrointestinale forstyrrelser, f.eks. kvalme, opkastning, diarré og

abdominalsmerter.

Hyppigheden af bivirkningerne er klassificeret på følgende måde:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

Sjælden (

1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Infektion efter abort. Mistænkte eller bekræftede infektioner (endometritis,

bækkeninfektion) er blevet rapporteret hos færre end 5 % af kvinderne.

Meget sjælden

Meget sjældne tilfælde af alvorlig eller dødelig toksisk eller septisk shock

(forårsaget af Clostridium sordellii eller perfringens, Klebsiella pneumoniae,

Escherichia coli, gruppe A Streptococcus), som kan være med eller uden feber eller

andre tydelige infektionssymptomer, er blevet rapporteret ved anvendelsen af ikke

godkendt vaginal eller bukkal administration af misoprostol-tabletter.

Klinikere/Læger bør kende til denne potentielt dødelige komplikation (se pkt. 4.4.).

49597_spc.docx

Side 6 af 10

Immunsystemet

Ikke kendt: Anafylaksi, overfølsomhed

Nervesystemet

Sjælden: Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Sjældne, men alvorlige kardiovaskulære hændelser (myokardieinfarkt og/eller

spasmer i koronararterier og svær hypotension) er hovedsageligt blevet rapporteret

ved anvendelse af en ikke godkendt vaginal administration af misoprostol-tabletter.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme, opkastning, diarré, (disse gastrointestinale bivirkninger relateret til brug af

prostaglandin er rapporteret hyppigt).

Almindelig: Lette til moderate kramper

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig: Overfølsomhed: hududslæt ikke almindelig (0,2%)

Sjælden:

Enkelte tilfælde af urticaria, erythema nodosum, toksisk epidermal nekrolyse er

ligeledes blevet rapporteret.

Meget sjælden: Angioødem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt: Rygsmerter

Det reproduktive system og mammae

Meget almindelig

Meget almindelige uteruskontraktioner eller kramper (10-45 %) i timerne efter

indtagelse af misoprostol.

Almindelig

Der forekommer kraftig blødning i ca. 5 % af tilfældene, og det kan være

nødvendigt at foretage hæmostatisk curettage i op til 1,4 % af tilfældene.

Medfødte, familiære og genetiske sygdomme

Sjælden: Fosterdød, fødselsskader

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Sjælden: Utilpashed, vagale symptomer (hedeture, svimmelhed, kulderystelser),

feber.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

49597_spc.docx

Side 7 af 10

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

I tilfælde af en overdosering, skal der gives symptomatisk behandling og

hensigtsmæssig medicinsk behandling. Gastrointestinal blødning, nyresvigt, akut

rhabdomyolyse, uterusblødning og dødsfald er blevet rapporteret efter en massiv

dosis på 12 mg misoprostol.

Symptomer relateret til en overdosering af misoprostol: sedation, tremor,

krampeanfald, dyspnø, abdominalsmerter, diarré, feber, blødning, spasmer i

koronararterierne, hypotension og bradykardi.

4.10

Udlevering

NBS (kun til sygehuse og speciallæger i gynækologi/obstetrik)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 02 AD 06. Andre gynækologiske midler, oxytocica –

prostaglandiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Misoprostol (en syntetisk analog af prostaglandin E

) anvendes i kombination med

mifepriston for afbrydelse af graviditeter med ≤ 49 dages amenorré.

Ved en tidlig afbrydelse af graviditeten medfører kombinationen af mifepriston-

misoprostol en øget succesrate på ca. 95 % af tilfældene og udstødningen af

conceptio accelereres. Succesraten er ca. 95 %, når 600 mg mifepriston kombineres

med 400 mikrogram misoprostol oralt op til dag 49 med amenorré.

Ved den anbefalede dosering inducerer misoprostol kontraktioner af glatte

muskelfibre af myometriet, og en afslapning af cervix uteri. De uterotoniske

egenskaber af misoprostol bør facilitere åbningen af cervix uteri og udstødningen af

intrauterine rester.

Ved den anbefalede dosering bør misoprostol ikke give kardiale, hepatiske eller

renale bivirkninger.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Misoprostol absorberes hurtigt efter oral administration, og maksimale

plasmaniveauer af den aktive metabolit (misoprostolsyre) opnås efter ca. 30

minutter. Eliminationshalveringstiden for misoprostolsyre i plasma er 20-40

minutter.

49597_spc.docx

Side 8 af 10

Distribution

Den frie syre fra misoprostol er bundet mindre end 90 % til plasmaproteiner.

Misoprostol metaboliseres af fedtsyre-oxiderende systemer, som findes i flere

organer hos mennesker.

Elimination

Efter oral administration af

H-misoprostol udskilles ca. 73 % af radioaktiviteten i

urin og ca. 15 % i fæces. Ca. 56 % af den totale radioaktivitet elimineres i løbet af 8

timer via urinen.

Administration af misoprostol sammen med mad ændrer ikke biotilgængeligheden

af misoprostolsyre, men det reducerer den maksimale plasmakoncentration på

grund af en langsommere absorptionshastighed.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet og karcinogenicitet samt reproduktions- og udvikingstoksicitet.

Ved høje gentagne doser til rotter og kaniner var misoprostol føto- og

embryotoksisk. Der blev ikke observeret teratogenicitet.

I studier med enkelte og gentagne doser med hunde, rotter og mus ved flere gange

den humane dosis var toksikologiske fund i overensstemmelse med kendte

farmakologiske virkninger for E-type-prostaglandiner. De hovedsagelige

symptomer er diarré, opkastning, mydriasis, rystelser og hyperpyreksi.

Intrauterin men ikke intragastrisk administration af misoprostol til rotter forværrede

mortalitet fra Clostridium sordellii uterusinfektion signifikant, og hæmmende den

bakterielle clearance in vivo.

Misoprostol har vist sig at ændre calciumhomeostase i neuro-2a-celler og bidrager

til en unormal cellefunktion in vitro. Ubalancer i calciumhomeostase kunne påvirke

tidlig neuronal udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Hypromellose

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Hydrogeneret ricinusolie

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

OPA-Alu-PVC/Alu-blisterkort: 2 år.

PVC-PCTFE/Alu-blisterkort: 1 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

49597_spc.docx

Side 9 af 10

Alle tabletter, der opbevares uden for blisterkortet eller ikke bruges øjeblikkeligt,

skal bortskaffes.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Perforerede enkeltdosis OPA-Alu-PVC/Alu-blisterkort.

Perforerede enkeltdosis PVC-PCTFE/Alu-blisterkort.

Pakningsstørrelser: 1, 4, 16 eller 40 tabletter pr. kartonæske.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Nordic Group BV

Siriusdreef 22

2132 Hoofddorp

Holland

Repræsentant

Nordic Drugs AB

(Box 300 35, 200 61 Limhamn)

Geijersgatan 2 A

216 18 Limhamn

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49597

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. maj 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

1. maj 2018

49597_spc.docx

Side 10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her