Mirtazapin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mirtazapin "Mylan" 15 mg smeltetabletter
 • Dosering:
 • 15 mg
 • Lægemiddelform:
 • smeltetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mirtazapin "Mylan" 15 mg smeltetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 39371
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Mirtazapin "Mylan", smeltetabletter

0.

D.SP.NR.

23444

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mirtazapin "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En smeltetablet indeholder 15 mg, 30 mg eller 45 mg mirtazapin.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: En smeltetablet indeholder 3, 6

eller 9 mg aspartam.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Smeltetabletter

Hvide, runde tabletter markeret med en kode på den ene side ("36" på 15 mg tabletten,

"37" på 30 mg tabletten og "38" på 45 mg tabletten) og "A" på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af episoder med major depression hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Den effektive daglige dosis er sædvanligvis 15-45 mg. Startdosis er 15 eller 30 mg.

Mirtazapins virkning begynder normalt efter 1-2 ugers behandling. Behandling med den

rette dosis bør resultere i positivt respons indenfor 2-4 uger. Ved insufficient respons kan

39371_spc.doc

Side 1 af 13

dosis øges til maksimal dosering. Hvis der ikke er respons efter yderligere 2-4 uger, bør

behandlingen afbrydes.

Patienter med depression bør behandles over en tilstrækkelig lang periode på mindst 6

måneder for at sikre symptomfrihed.

Det anbefales at stoppe behandlingen med mirtazapin gradvist for at undgå abstinens-

symptomer (se pkt. 4.4).

Ældre

Den anbefalede dosis er den samme som for voksne. Hos ældre patienter bør en

dosisøgning iværksættes under nøje overvågning med henblik på at fremkalde et

tilfredsstillende og sikkert respons.

Patienter med nyreinsufficiens

Mirtazapins clearance kan være nedsat hos patienter med moderat til svær nyreinsufficiens

(kreatinin-clearance

40 ml/min). Dette bør tages i betragtning ved ordinering af

mirtazapin til denne gruppe patienter (se pkt. 4.4).

Patienter med leverinsufficiens

Mirtazapins clearance kan være nedsat hos patienter med leverinsufficiens. Dette bør tages

i betragtning ved ordinering af mirtazapin til denne gruppe patienter og især ved svær

leverinsufficiens, idet patienter med svær leverinsufficiens ikke har været undersøgt (se

pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Mirtazapin "Mylan" bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år, da

virkning ikke kunne vises i to korttidskliniske forsøg (se pkt. 5.1) og på grund af

problemstillinger vedrørende sikkerhed (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.1).

Administration

Mirtazapin har en elimineringshalveringstid på 20-40 timer, og derfor er Mirtazapin

"Mylan" velegnet til indtagelse en gang daglig. Mirtazapin "Mylan" bør fortrinsvis

indtages som en enkeltdosis ved sengetid.

Mirtazapin "Mylan" kan også indtages som to delte doser (en dosis om morgenen og en

dosis om aftenen ved sengetid; den største dosis bør tages om aftenen).

Tabletterne bør indtages oralt. Tabletterne vil hurtigt opløses og kan synkes uden vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Brug af mirtazapin sammen med monoaminooxidase (MAO) hæmmere (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population

Mirtazapin "Mylan" smeltetabletter bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under

18 år. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

39371_spc.doc

Side 2 af 13

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev i kliniske undersøgelser

observeret hyppigere blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo. Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel

besluttes at behandle patienter i denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for

selvmordssymptomer. Derudover mangler der langtidsdata om sikkerhed hos børn og unge

med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er associeret med en øget risiko for selvmordstanker, selvmutilering og

selvmord (selvmordsforsøg). Denne risiko vedvarer, indtil der forekommer tydelig bedring.

Da bedring ikke nødvendigvis forekommer i løbet af de første uger eller mere af

behandlingen, bør patienter monitoreres tæt, indtil en sådan bedring forekommer. Det er en

generel klinisk erfaring, at risikoen for selvmord kan øges i de tidlige stadier af bedring.

Patienter med selvmordsforsøg i anamnesen, og de der udviser en høj grad af

selvmordstanker før start af behandling, vides at have større risiko for at få

selvmordstanker og forsøg på selvmord, og bør derfor monitoreres meget nøje under

behandlingen. En metaanalyse af placebo-kontrolleret kliniske undersøgelser med

antidepressiva til behandling af psykiatriske lidelser hos voksne patienter viste en øget

risiko for selvmordspræget adfærd ved indtagelse af antidepressiva sammenlignet med

placebo hos patienter under 25 år.

Patienterne, specielt højrisikopatienterne, bør følges nøje under behandlingen med anti-

depressiva og især i starten af behandlingen samt ved dosisændringer.

Patienter (og omsorgspersoner) bør være meget opmærksomme på nødvendigheden af at

monitorere for udvikling af kliniske forværringer, selvmordsadfærd eller selvmordstanker

og unormale ændringer i opførslen og på at søge lægelig hjælp med det samme, hvis

sådanne symptomer er til stede.

Med henvisning til risikoen for selvmord, særligt i starten af behandlingen, bør kun den

mindste mængde mirtazapin udleveres til patienten i overensstemmelse med god

patientbehandling for at reducere risikoen for overdosering.

Knoglemarvsdepression

Knoglemarvsdepression, der sædvanligvis viser sig som granulocytopeni eller

agranulocytose, er blevet rapporteret under behandling med mirtazapin. Reversibel

agranulocytose er blevet rapporteret som en sjælden tilstand i kliniske studier med

mirtazapin. I postmarketingperioden for mirtazapin er der i meget sjældne tilfælde blevet

rapporteret om agranulocytose, de fleste reversible, men nogle tilfælde fatale. De fatale

tilfælde omhandlede hovedsageligt patienter over 65 år. Lægen bør være opmærksom på

symptomer som feber, ondt i halsen, stomatitis eller andre tegn på infektion. Hvis disse

symptomer forekommer bør behandlingen afbrydes, og en fuldstændig undersøgelse af

blodbilledet foretages.

Gulsot

Behandlingen bør afbrydes, såfremt der optræder gulsot.

Tilstande der kræver overvågning

Forsigtig dosering samt regelmæssig og nøje monitorering er nødvendig hos patienter med:

39371_spc.doc

Side 3 af 13

Epilepsi og organisk hjernesyndrom: Selvom klinisk erfaring har vist, at epileptiske

anfald sjældent optræder hos patienter i behandling med mirtazapin, ligesom for andre

antidepressiva, bør behandling med mirtazapin startes med forsigtighed til patienter, der

har epileptiske anfald i anamnesen. Behandlingen bør afbrydes hos patienter, der udvikler

epileptiske anfald, eller hvor der ses en øgning i anfaldsfrekvensen.

Leverinsufficiens: Efter en oral enkeltdosis på 15 mg mirtazapin var mirtazapins

clearance ca. 35 % nedsat hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens,

sammenlignet med personer med normal leverfunktion. Den gennemsnitlige mirtazapin

plasmakoncentration var steget ca. 55 %.

Nyreinsufficiens: Efter en oral enkeltdosis på 15 mg mirtazapin til patienter med

moderat (kreatinin-clearance

40 ml/min) og svær (kreatinin-clearance

10 ml/min)

nyreinsufficiens var mirtazapins clearance faldet hhv. ca. 30 % og 50 %, sammenlignet

med normale personer. Den gennemsnitlige mirtazapin plasmakoncentration var steget

hhv. ca. 55 % og 115 %. Der blev ikke fundet signifikante forskelle hos patienter med

mild nyreinsufficiens (kreatinin-clearance

80 ml/min), sammenlignet med

kontrolgruppen.

Hjertesygdomme såsom ledningsforstyrrelser, angina pectoris og nyligt

myokardieinfarkt, hvor de sædvanlige forsigtighedsregler bør tages og samtidig

medicinindtagelse administreres forsigtigt.

Lavt blodtryk.

Diabetes mellitus: Hos patienter med diabetes, kan antidepressiva påvirke den

glykæmiske kontrol. Dosering af insulin og/eller orale hypoglykæmiske midler må

muligvis justeres og tæt monitorering anbefales.

Som ved andre antidepressiva bør der tages højde for følgende:

Forværring af psykotiske symptomer kan forekomme, når antidepressiva

administreres til patienter med skizofreni eller andre psykotiske tilstande. Paranoide

idéer kan forstærkes.

Når den depressive fase ved bipolar lidelse behandles, kan den ændre sig til

manisk fase. Patienter med mani/hypomani i anamnesen bør monitoreres tæt.

Behandling med mirtazapin bør ophøre, såfremt en patient går i manisk fase.

Selvom mirtazapin ikke er afhængighedsskabende, viser postmarketing

erfaringerne, at brat ophør af behandlingen efter langtidsadministration kan medføre

seponeringssymptomer. Størstedelen af disse symptomer er milde og selvbegrænsende.

Blandt de forskellige seponeringssymptomer er de hyppigst rapporterede svimmelhed,

agitation, angst, hovedpine og kvalme. Selvom de er rapporteret som

seponeringssymptomer, bør man være opmærksom på, at disse symptomer kan være

relateret til en underliggende sygdom. Som angivet i pkt. 4.2, anbefales det at

nedtrappe behandling med mirtazapin gradvist.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med miktionsforstyrrelser såsom

prostatahypertrofi og hos patienter med akut snævervinklet glaukom og forhøjet

intraokulært tryk (også her er der en lille risiko for problemer under behandling med

Mirtazapin "Mylan" på grund af den meget svage anticholinerge aktivitet).

Akatisi/psykomotorisk uro: Anvendelse af antidepressiva er blevet forbundet

med udvikling af akatisi, karakteriseret ved subjektiv ubehagelig eller generende uro

og behov for ofte at bevæge sig ledsaget af manglende evne til at sidde eller stå stille.

Dette vil mest sandsynligt ses inden for de første få uger af behandlingen. Hos

patienter, som udvikler disse symptomer, kan øgning af dosis være skadelig.

Ved anvendelse af mirtazapin efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af

QT-forlængelse, torsades de pointes, ventrikulær takykardi og pludselig død.

39371_spc.doc

Side 4 af 13

Størstedelen af rapporterne opstod i forbindelse med overdosering eller hos patienter

med andre risikofaktorer for QT-forlængelse, herunder samtidig brug af QTc-

forlængende medicin (se pkt. 4.5 og 4.9). Forsigtighed bør udvises, når mirtazapin

ordineres til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom eller med QT-forlængelse i

familieanamnesen og ved anvendelse sammen med andre lægemidler, der antages at

forlænge QTc-intervallet.

Hyponatriæmi

Hyponatriæmi, sandsynligvis forårsaget af uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk

hormon (SIADH), har været rapporteret i meget sjældne tilfælde med mirtazapin. Der bør

udvises forsigtighed ved behandling af patienter, der har denne risiko, f.eks. ældre patienter

eller patienter, der samtidig behandles med medicin kendt for at kunne forårsage

hyponatriæmi.

Serotonergt syndrom

Interaktion med serotonerge aktive stoffer: serotonergt syndrom kan forekomme, når

selektive serotonin reuptake inhibitorer (SSRI’er) gives samtidig med andre serotonerge

aktive stoffer (se pkt. 4.5). Symptomer på serotonergt syndrom kan være forhøjet

legemstemperatur, stivhed, myokloni, autonom instabilitet eventuelt med hurtige

fluktuationer af vitale funktioner, mentale ændringer som inkluderer konfusion, irritabilitet

og ekstrem agitation, der kan udvikle sig til delirium og coma. Der bør udvises forsigtighed

og tæt monitorering er nødvendig, når disse aktive substanser kombineres med mirtazapin.

Behandlingen med mirtazapin bør seponeres, hvis sådanne hændelser forekommer og

understøttende symptomatisk behandling bør indledes. Postmarketingerfaringen viser, at

serotonergt syndrom sjældent optræder hos patienter, der alene behandles med mirtazapin

(se pkt. 4.8).

Ældre patienter

Ældre patienter er ofte mere følsomme, især hvad angår bivirkninger ved brug af

antidepressiva. Klinisk forskning med mirtazapin har ikke vist en hyppigere frekvens af

bivirkninger hos ældre patienter end hos andre aldersgrupper.

Aspartam

Mirtazapin "Mylan" indeholder aspartam som stammer fra phenylalanin. Hver tablet med

15 mg, 30 mg og 45 mg mirtazapin indeholder hhv. 1,68 mg, 3,36 mg og 5,04 mg

phenylalanin. Det kan være skadeligt for patienter med phenylketonuri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamiske interaktioner

Mirtazapin bør ikke administreres samtidig med MAO hæmmere eller inden for to

uger efter ophør med MAO hæmmer behandling. Omvendt bør der gå ca. to uger,

inden patienter, der er blevet behandlet med mirtazapin, behandles med MAO

hæmmere (se pkt. 4.3). Som med SSRI’er, kan samtidig administration med andre

serotonerge aktive stoffer (L-tryptophan, triptaner, tramadol, linezolid, methylenblåt,

SSRI’er, venlafaxin, lithium og perikon-præparater) også føre til tilfælde af serotonin-

associerede virkninger (serotonergt syndrom: se pkt. 4.4). Forsigtighed bør udvises og

tæt opfølgning er nødvendig når disse aktive stoffer kombineres med mirtazapin.

Mirtazapin kan øge den sederende egenskab ved benzodiazepiner og andre sedativer

(især de fleste former for antipsykotika, antihistamin H1 antagonister, opioider). Der

39371_spc.doc

Side 5 af 13

bør udvises forsigtighed i de tilfælde, hvor disse medicinske produkter er udskrevet

sammen med mirtazapin.

Mirtazapin kan øge den CNS-deprimerende effekt af alkohol. Patienter bør derfor

tilrådes at undgå alkoholiske drikke, mens de tager mirtazapin.

Hos personer i behandling med warfarin forårsagede mirtazapin doseret med 30 mg en

gang daglig en lille, men statistisk signifikant, øgning i international normaliseret ratio

(INR). Da det ikke kan udelukkes, at højere doser af mirtazapin kan forårsage en mere

udtalt effekt, er det tilrådeligt at monitorere INR i tilfælde af samtidig behandling med

warfarin og mirtazapin.

Risikoen for QT-forlængelse og/eller ventrikulære arytmier (f.eks. torsades de

pointes) kan øges ved samtidig anvendelse af lægemidler, der forlænger QTc-

intervallet (f.eks. nogle antipsykotika og antibiotika).

Farmakokinetiske interaktioner

Carbamazapin og phenytoin, som inducerer CYP3A4, medførte at mirtazapin

clearance blev ca. fordoblet, hvilket medførte et fald i den gennemsnitlige plasma

mirtazapin koncentration på hhv. ca. 60 % og 45 %. Når carbamazapin eller en hvilken

som helst anden induktor af levermetabolisme (såsom rifampicin) anvendes samtidig

med mirtazapin behandling, skal mirtazapindosis muligvis forhøjes. Hvis

behandlingen med disse lægemidler stoppes, skal mirtazapindosis muligvis nedsættes.

Samtidig indtagelse af den potente CYP3A4 hæmmer ketoconazol øgede det

maksimale plasmaniveau og mirtazapins AUC med henholdsvis ca. 40 % og 50 %.

Når cimetidin (svag inhibitor af CYP1A2, CYP2D6 og CYP3A4) administreres

sammen med mirtazapin kan gennemsnitsplasmakoncentrationen af mirtazapin måske

stige med mere end 50 %. Forsigtighed bør udvises og dosis skal måske nedsættes når

mirtazapin administreres sammen med potente CYP3A4 hæmmere, HIV protease

hæmmere, azolantimykotikum, erythromycin, cimetidin eller nefazodon.

Interaktionsstudier indikerede ingen relevante farmakokinetiske ændringer ved

samtidig behandling med mirtazapin og paroxetin, amitriptylin, risperidon eller

lithium.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Prækliniske reproduktionstoksitetsstudier hos dyr har ikke vist nogen indvirkning på

fertiliteten.

Graviditet

Begrænsede data vedrørende gravide kvinders brug af mirtazapin indikerer ikke øget risiko

for kongenitte misdannelser. Dyreforsøg har ikke vist teratogen effekt af klinisk relevans;

dog er der observeret tilfælde af forgiftning (se pkt. 5.3).

Epidemiologiske data tyder på at brug af SSRI’er under graviditet, især sidst i graviditeten,

kan forøge risikoen for Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN).

Selvom ingen studier har undersøgt sammenhængen af PPHN og behandling med

mirtazapin, kan den potentielle risiko ikke udelukkes virkningsmekanismen taget i

betragtning (stigning i serotoninkoncentration).

39371_spc.doc

Side 6 af 13

Forsigtighed bør udvises ved ordination til gravide kvinder. Hvis mirtazapin bruges indtil

eller til kort før fødslen anbefales postnatal monitorering af den nyfødte med henblik på

mulige abstinenssymptomer.

Amning

Dyreforsøg og begrænset erfaring fra kvinder har vist, at mirtazapin kun udskilles i meget

små mængder i brystmælk. En beslutning om, hvorvidt amningen skal fortsætte eller

stoppe eller om behandlingen med mirtazapin skal fortsætte eller stoppe, bør være baseret

på afvejning af fordelene for barnet ved amning og fordelene af mirtazapin behandlingen

for kvinden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Mirtazapin "Mylan" smeltetabletter påvirker i mindre til moderat grad evnen til at føre bil og

betjene maskiner. Mirtazapin "Mylan" smeltetabletter kan svække koncentrationsevnen og

årvågenheden (især i begyndelsen af behandlingen). Patienter i behandling med

antidepressiva bør undgå at udføre potentielt farlige opgaver, som kræver årvågenhed og

stor koncentration, såsom at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Deprimerede patienter har en række symptomer pga. selve sygdommen. Det er undertiden

vanskeligt at skelne, hvilke symptomer der er en følge af selve sygdommen, og hvilke der

er en følge af behandling med mirtazapin.

De mest almindelige, rapporterede bivirkninger, der forekom hos mere end 5 % af de

patienter, der blev behandlet med mirtazapin i randomiserede, placebo-kontrollerede

forsøg (se herunder), er somnolens, sedation, mundtørhed, vægtøgning, øget appetit,

svimmelhed og træthed.

Alle randomiserede placebo-kontrollerede forsøg (inklusive andre indikationer end major

depression), er blevet vurderet mht. bivirkninger ved mirtazapin. Metaanalysen omfattede

20 forsøg, med en planlagt behandlingsvarighed på op til 12 uger, med 1501 patienter (134

person-år), som anvendte mirtazapin med doser op til 60 mg, og 850 patienter (79 person-

år), der anvendte placebo. Forlængede faser i disse forsøg er udelukket for at bevare

sammenligneligheden med placebo-behandlingen.

Tabel 1 viser den kategoriserede forekomst af bivirkninger, der forekom statistisk

signifikant hyppigere i de kliniske forsøg under behandlingen med mirtazapin

sammenlignet med placebo, med tilføjelse af bivirkninger fra spontan rapportering.

Hyppigheden af bivirkningerne fra spontan rapportering er baseret på rapporteringsraten

for disse hændelser i de kliniske forsøg. Hyppigheden af bivirkninger fra spontan

rapportering, for hvilke der ikke blev observeret tilfælde i de randomiserede placebo-

kontrollerede patientforsøg med mirtazapin, er klassificeret som ‘ikke kendt’.

39371_spc.doc

Side 7 af 13

Tabel 1 Bivirkninger ved Mirtazapin "Mylan"

Organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.00

0 til

<1/1.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de

forhåndenværend

e data)

Blod og lymfesystem

Knoglmarvs-

depression

(granulocytopeni

, agranulocytose,

aplastisk anæmi

trombocytopeni)

Eosinofili

Det endokrine

system

Uhensigtsmæssig

sekretion af

antidiuretisk

hormon

Metabolisme og

ernæring

Vægtstignin

Øget appetit

Hyponatriæmi

Psykiske

forstyrrelser

Unormale

drømme

Forvirring

Angst

Insomni

Mareridt

Mani

Agitation

Hallucination

Psykomotoris

k rastløshed

(inkl. akatisi,

hyperkinesi)

Aggressio

Selvmordstanker

Selvmordsadfærd

Nervesystemet

Somnolens

Sedation

1, 4

Hovedpine

Døsighed

Svimmelhe

Tremor

Paræstesi

Uro i benene

Synkope

Myoclonu

Kramper (anfald)

Serotonergt

syndrom

Oral paræstesi

Dysartri

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Kvalme

Diarre

Opkastning

Forstoppels

Oral

hypoastesi

Pankreatit

Mundødem

Øget

spytsekretion

Lever og galdeveje

Øget

aktivitet i

serumtran

s-aminase

Hud og subkutane

Eksantem

Stevens-

39371_spc.doc

Side 8 af 13

Organklasse

Meget

almindelig

(≥1/10)

Almindelig

(≥1/100 til

<1/10)

Ikke

almindelig

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjælden

(≥1/10.00

0 til

<1/1.000)

Ikke kendt (kan

ikke estimeres ud

fra de

forhåndenværend

e data)

væv

Johnsons

syndrom

Bulløs dermatitis

Erythema

multiforme

Toksisk

epidermal

nekrolyse

Knogler, led,

muskler og bindevæv

Arthralgi

Myalgi

Rygsmerter

Rhabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Urinretention

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstede

t

Perifere

ødemer

Træthed

Somnabulisme

Generelt ødem

Lokalt ødem

Undersøgelser

Øget

kreatininkinase

I kliniske forsøg forekom disse bivirkninger statistisk signifikant hyppigere under

behandlingen med mirtazapin sammenlignet med placebo.

I kliniske forsøg forekom disse bivirkninger hyppigere under behandlingen med placebo

sammenlignet med mirtazapin, men ikke statistisk signifikant hyppigere.

I kliniske forsøg forekom disse bivirkninger statistisk signifikant hyppigere under

behandlingen med placebo sammenlignet med mirtazapin.

N.B. dosisreduktion fører generelt ikke til mindre udtalt somnolens/sedation, men kan

nedsætte den antidepressive virkning.

Ved behandling med antidepressiva generelt, kan angst og søvnløshed (der kan være

symptomer på depression) udvikle sig eller blive forværret. Udvikling eller forværring af

angst og søvnløshed er blevet rapporteret under behandling med mirtazapin.

Der er rapporteret tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd under mirtazapin

behandling eller kort tid efter behandlingsophør (se pkt. 4.4).

Laboratorievurderinger i kliniske forsøg har vist kortvarige stigninger i transaminaser og

gammaglutamyltransferaser (bivirkningerne er dog ikke set statistisk signifikant hyppigere

med mirtazapin sammenlignet med placebo).

Pædiatrisk population

Følgende bivirkninger er blevet observeret hyppigt i kliniske forsøg med børn:

Vægtstigning, urticaria og hypertriglyceridæmi (se også pkt. 5.1).

Indberetning af formodede bivirkninger

39371_spc.doc

Side 9 af 13

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Erfaringen vedrørende overdosering med mirtazapin alene viser, at symptomerne

sædvanligvis er lette. Der er rapporteret om påvirkning af centralnervesystemet med

desorientering og længerevarende sedation samtidig med takykardi og let hyper- eller

hypotension.

Alvorligere følger (inklusive dødsfald) er dog mulige ved doser, der er meget højere end

den terapeutiske dosis, specielt i tilfælde af blandingsoverdosering. I disse tilfælde er der

også rapporteret om QT-forlængelse og torsades de pointes.

I tilfælde af overdosering gives passende symptomatisk behandling og sikring af vitale

funktioner. EKG-monitorering bør foretages. Aktivt kul eller maveudskylning bør også

overvejes.

Pædiatrisk population

I tilfælde af overdosering hos pædiatriske patienter skal der tages samme forholdsregler

som beskrevet for voksne.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 AX 11. Andre antidepressiva.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme/farmakodynamisk virkning

Mirtazapin er en centralt virkende præsynaptisk

2-antagonist, som øger den centrale

noradrenerge og serotonerge neurotransmission. Øgningen af den serotonerge

neurotransmission er specifikt medieret via 5-HT

receptorer, fordi 5-HT

og 5-HT

receptorerne bliver blokeret af mirtazapin. Begge mirtazapins enantiomerer menes at

medvirke til den antidepressive virkning, S(+) enantiomeren ved at blokere

2 og 5-HT

receptorerne, og R(-) enantiomeren ved at blokere 5-HT

receptorerne.

Klinisk virkning og sikkerhed

Mirtazapins histamin H

-antagonistiske aktivitet er forbundet med de sederende

egenskaber. Det har praktisk taget ingen anticholinerg aktivitet og har kun begrænset

39371_spc.doc

Side 10 af 13

indvirkning (f.eks. ortostatisk hypotension) på det kardiovaskulære system, når det gives i

terapeutiske doser.

Pædiatrisk population

I to randomiserede, dobbeltblinde, placebo-kontrollerede forsøg med børn i alderen 7-18

med major depression (n=259) blev der administreret en fleksibel dosis i de første 4 uger

(15-45 mg mirtazapin) efterfulgt af en fast dosis (15, 30 eller 45 mg mirtazapin) i

yderligere 4 uger. Forsøgene kunne ikke påvise signifikante forskelle mellem mirtazapin

og placebo på alle primære og sekundære endpoints. Der blev observeret signifikant

vægtstigning (≥7 %) hos 48,8 % af de forsøgspersoner, der blev behandlet med mirtazapin

sammenlignet med 5,7% i placebogruppen. Der blev også hyppigt observeret urticaria

(11,8 % versus 6,8 %) og hypertriglyceridæmi (2,9 % versus 0 %).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indtagelse af mirtazapin absorberes det aktive stof mirtazapin hurtigt og godt

(biotilgængelighed ca. 50 %), og maksimale plasmaniveauer nås efter ca. to timer.

Indtagelse af føde har ingen indflydelse på mirtazapins farmakokinetik.

Fordeling

Ca. 85 % af mirtazapin bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Hovedbiotransformationsvejene er demethylering og oxidering efterfulgt af konjugering.

In vitro data fra humane levermikrosomer indikerer at cytokrom P450 enzymerne CYP2D6

og CYP1A2 er involveret i dannelsen af 8-hydroxy metabolitten af mirtazapin, og at

CYP3A4 er ansvarlig for dannelsen af N-demethyl og N-oxid metabolitterne. Demethyl

metabolitten er farmakologisk aktiv og synes at have den samme farmakokinetiske profil

som mirtazapin.

Elimination

Mirtazapin metaboliseres i udstrakt grad og udskilles via urinen og afføringen inden for få

dage.

Mirtazapin elimineres med en gennemsnitlig halveringstid på 20-40 timer, men der er

lejlighedsvis konstateret længere halveringstider på op til 65 timer, og kortere

halveringstider er set hos unge mænd. Halveringstiden er tilstrækkelig til at begrunde én

daglig dosis. Steady-state nås efter 3-4 dage, hvorefter der ikke sker yderligere

akkumulation.

Linearitet/non-linearitet

Mirtazapin udviser lineær farmakokinetik inden for det anbefalede dosisinterval.

Særlige populationer

Mirtazapins clearance kan blive nedsat hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

39371_spc.doc

Side 11 af 13

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, potentielt

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

I reproduktive toksicitetsstudier på rotter og kaniner påvistes ingen teratogen effekt. Ved

dobbelt systemisk eksponering sammenlignet med maksimum human terapeutisk

eksponering var der en stigning i postimplantationstab, et fald i ungernes fødselsvægt og en

reduktion i ungernes overlevelse de første tre dage af amningen hos rotter.

Mirtazapin udviste ikke genotoksicitet i en række tests for genmutation og kromosom- og

DNAskader. Fundet af tumorer i skjoldbruskkirtlen i et carcinogenicitetsstudie på rotter og

fundet af hepatocellulære neoplasmer i et carcinogenicitetsstudie på mus anses for at være

artsbestemt, nongenotoksisk respons i forbindelse med langtidsbehandling med høje doser

af leverenzyminduktorer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Crospovidon

Mannitol

Cellulose, mikrokrystallinsk

Aspartam (E951)

Jordbær-guarana aroma

Pebermyntearoma

Silica, kolloid, vandfri

Magnesiumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/polyamid/aluminium/polyester blister.

Pakningsstørrelser: 6, 12, 18, 30, 48, 60, 90, 96 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retnings-

linjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

39371_spc.doc

Side 12 af 13

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15 mg: 39371

30 mg: 39372

45 mg: 39373

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. maj 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. august 2017

39371_spc.doc

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-5-2018

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA Approves Mirataz, a New Animal Drug to Manage Undesired Weight Loss in Cats

FDA has approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), a new animal drug to manage undesired weight loss in cats. Mirataz is the first transdermal product to receive FDA approval for use in cats. FDA-approved drugs have been demonstrated to be safe and effective for their intended use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety