Mirabella 28

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mirabella 28 0,10+0,02 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 0,10+0,02 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mirabella 28 0,10+0,02 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56465
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

2. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Mirabella 28, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29918

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mirabella 28

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lyserøde tabletter (aktive tabletter):

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mikrogram levonorgestrel og 20 mikrogram

ethinylestradiol

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 89,38 mg lactose, vandfri.

Filmovertrækket indeholder Allura Red AC (E129) og sojalecithin.

Hvide tabletter (placebotabletter):

Tabletterne indeholder ikke aktive stoffer.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 89,50 mg lactose, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

De aktive tabletter er lyserøde, runde tabletter med en diameter på cirka 5,7 mm.

Placebotabletterne er hvide, runde tabletter med en diameter på cirka 5,7 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Oral kontraception.

Inden der tages beslutning om at ordinere Mirabella 28, bør den enkelte kvindes aktuelle

risikofaktorer tages i betragtning, især risikofaktorerne for venøs tromboemboli (VTE), og

risikoen for VTE med Mirabella 28 bør sammenlignes med risikoen ved andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

56465_spc.docx

Side 1 af 19

Administrationsvej: Oral anvendelse.

Sådan bruges Mirabella 28 tabletter

Tabletterne skal tages hver dag på cirka samme tidspunkt, om nødvendigt med en smule

væske. Tabletterne skal tages i den rækkefølge, der er vist på blisterpakningen.

Tabletindtagelsen er kontinuerlig. Der skal tages én tablet dagligt i 28 dage i træk. Den

næste pakning startes dagen efter den sidste tablet i foregående pakning.

Bortfaldsblødningen starter som regel på dag 2-3 efter opstart af placebotabletterne, og den

er ikke nødvendigvis færdig, før kvinden starter på den næste pakning.

Sådan opstartes Mirabella 28 tabletter

Ingen forudgående brug af hormonelle kontraceptiva (i den seneste måned)

Kvinden skal starte med at tage tabletterne på dag 1 i sin naturlige cyklus (dvs. den

første menstruationsdag).

Kvinden kan også starte på dag 2-5, men så anbefales det, at hun også bruger en

barrieremetode i de første 7 dage af den første cyklus.

Skift fra et hormonelt kontraceptivum af kombinationstypen (p-piller af

kombinationstypen, p-ring eller p-plaster)

Kvinden skal helst starte med at tage Mirabella 28 dagen efter den sidste aktive tablet

(den sidste tablet indeholdende de aktive stoffer) af de tidligere anvendte p-piller af

kombinationstypen, og senest dagen efter den sædvanlige tabletpause eller

placeboperiode. Hvis kvinden har anvendt p-ring eller p-plaster, skal hun helst starte

med at bruge Mirabella 28 den dag, ringen eller plastret fjernes, og senest den dag,

hvor næste plaster eller ring skulle anbringes.

Skift fra en metode med progestogen alene (minipille, injektion, implantat) eller fra en

progestogen-spiral

Kvinden kan skifte fra minipillen til Mirabella 28 på en hvilken som helst dag (fra et

implantat eller en spiral på fjernelsesdagen eller fra injektioner på dagen for næste

planlagte injektion), men i alle tilfælde bør hun rådes til også at bruge en

barrieremetode i de første 7 dage med tabletindtagelse.

Efter abort i første trimester

Kvinden kan starte med det samme. Hvis hun gør det, behøver hun ikke at tage

yderligere svangerskabsforebyggende foranstaltninger.

Efter fødsel eller abort i andet trimester

Se pkt. 4.6 vedrørende kvinder, der ammer

Kvinden bør rådes til at starte på dag 21 til 28 efter fødsel eller abort i andet trimester.

Hvis kvinden starter senere, bør hun rådes til også at anvende en barrieremetode i de

første 7 dage. Hvis hun allerede har haft samleje, bør graviditet dog udelukkes, inden

hun begynder at bruge p-piller af kombinationstypen, ellers skal hun vente til sin første

menstruation.

Glemte tabletter

De sidste 7 tabletter i pakningen er placebotabletter. Derfor har det ingen indvirkning på

56465_spc.docx

Side 2 af 19

virkningen af Mirabella 28, hvis kvinden glemmer at tage en af disse tabletter. Den glemte

tablet bør dog bortskaffes for at undgå utilsigtet forlængelse af perioden med

placebotabletter. Nedenstående råd er kun relevante, hvis kvinden glemmer en af de aktive

tabletter (de første 21 tabletter i blisterpakningen):

Hvis det er mindre end 12 timer siden, at kvinden skulle have taget tabletten, er den

svangerskabsforebyggende virkning ikke nedsat. Kvinden bør tage tabletten, så snart hun

kommer i tanker om det, og så tage de efterfølgende tabletter på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis det er mere end 12 timer siden, at kvinden skulle have taget tabletten, kan den

svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Følgende to grundregler kan anvendes i

tilfælde af glemte tabletter:

Indtagelsen af aktive tabletter må aldrig afbrydes i mere end 7 dage.

Det kræver 7 dages uafbrudt tabletindtagelse at opretholde tilstrækkelig

undertrykkelse af hypothalamus-hypofyse-gonade-aksen.

Det betyder, at der kan gives følgende råd i daglig praksis:

Uge 1

Kvinden bør tage den glemte tablet, så snart hun kommer i tanker om det, også selvom det

betyder, at hun skal tage to tabletter på samme tid. Derefter fortsætter hun med at tage

tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Derudover bør hun bruge en barrieremetode,

såsom kondom, i de næste 7 dage. Hvis kvinden har haft samleje i løbet af de forudgående

7 dage, skal muligheden for graviditet tages i betragtning. Jo flere tabletter kvinden

glemmer, og jo tættere på placebotabletperioden hun glemmer dem, jo højere er risikoen

for graviditet.

Uge 2

Kvinden bør tage den glemte tablet, så snart hun kommer i tanker om det, også selvom det

betyder, at hun skal tage to tabletter på samme tid. Derefter fortsætter hun med at tage

tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hvis kvinden har taget tabletterne korrekt i de 7

dage, der går forud for den første glemte tablet, behøver hun ikke at tage yderligere

svangerskabsforebyggende foranstaltninger. Hvis hun imidlertid har glemt mere end 1

tablet, bør hun rådes til at tage ekstra forholdsregler i 7 dage.

Uge 3

Som følge af den forestående 7-dages placebotabletperiode er der stor risiko for nedsat

pålidelighed. Det er dog stadigt muligt at forhindre reduceret svangerskabsforebyggende

virkning ved at justere planen for tabletindtagelse. Hvis kvinden følger en af to følgende

fremgangsmåder, behøver hun altså ikke at tage yderligere svangerskabsforebyggende

foranstaltninger, forudsat at hun har taget alle tabletterne korrekt i de 7 dage, der går forud

for den første glemte tablet. Hvis det ikke er tilfældet, bør hun følge den første af disse to

fremgangsmåder og tage yderligere forholdsregler i de næste 7 dage også.

Kvinden bør tage den sidste glemte tablet, så snart hun kommer i tanker om det, også

selvom det betyder, at hun skal tage to tabletter på samme tid. Så fortsætter hun med at

tage tabletterne på det sædvanligt tidspunkt, indtil alle de aktive tabletter er brugt op.

56465_spc.docx

Side 3 af 19

De 7 placebotabletter i sidste række skal bortskaffes. Næste blisterpakning skal startes

med det samme. Kvinden vil sandsynligvis ikke få nogen bortfaldsblødning, før hun

afslutter den anden paknings aktive tabletter, men hun kan få plet- eller

gennembrudsblødning på dage med tabletindtagelse.

Kvinden kan også rådes til ikke at tage flere aktive tabletter fra den aktuelle

blisterpakning. I så fald skal hun tage placebotabletterne i den sidste række i 7 dage,

inklusive de dage, hvor hun har glemt tabletter, og så fortsætte med den næste

blisterpakning.

Hvis kvinden har glemt tabletter, og hun ikke får bortfaldsblødning i placebotablet-

perioden, skal muligheden for graviditet tages i betragtning.

Anbefalinger i tilfælde af gastrointestinale forstyrrelser

I tilfælde af opkastning eller kraftig diarré kan absorptionen af de aktive stoffer være

ufuldstændig, og der bør tages yderligere svangerskabsforebyggende foranstaltninger

Hvis kvinden får opkastning eller kraftig diarré i løbet af 3-4 timer efter indtagelse af en

aktiv tablet, bør hun tage en ny (erstattende) tablet så hurtigt som muligt. Den nye tablet

bør om muligt tages senest 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt for tabletindtagelse.

Hvis der går mere end 12 timer, gælder retningslinjerne for glemte tabletter under pkt. 4.2

"Glemte tabletter". Hvis kvinden ikke ønsker at ændre den normale plan for

tabletindtagelse, skal hun tage den/de ekstra tablet/tabletter fra en anden blisterpakning.

Sådan ændres startdagen for menstruation/udskydes bortfaldsblødning

For at udskyde bortfaldsblødningen skal kvinden fortsætte med endnu en blisterpakning

med Mirabella 28 uden at tage placebotabletterne i den aktuelle pakning. Hun kan udskyde

blødningen i så lang tid, som hun ønsker det, indtil afslutningen af de aktive tabletter i den

anden pakning. Kvinden kan opleve gennembruds- eller pletblødning i udskydelses-

perioden. Herefter genoptager kvinden den regelmæssige indtagelse af Mirabella 28 efter

placebotabletperioden.

Hvis kvinden ønsker at ændre startdagen for sin bortfaldsblødning til en anden ugedag, kan

hun rådes til at afkorte den næste placebotabletperiode med så mange dage, som hun

ønsker. Jo kortere pausen er, jo højere er risikoen for, at hun ikke får nogen

bortfaldsblødning, og for, at hun vil opleve gennembrudsblødning og pletblødning i løbet

af den næste pakning (ligesom ved udskydelse af en bortfaldsblødning).

4.3

Kontraindikationer

P-piller af kombinationstypen bør ikke anvendes, hvis et eller flere af følgende forhold gør

sig gældende. Skulle et af forholdene indtræde for første gang, mens kvinden bruger p-

piller af kombinationstypen, bør præparatet seponeres omgående.

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – aktuel VTE (i antikoagulansbehandling) eller VTE i

anamnesen (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [LE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, såsom APC-

resistens (inklusive faktor V Leiden), antitrombin III-mangel, protein C-mangel,

protein S-mangel

Større kirurgisk indgreb med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli som følge af tilstedeværelse af flere

56465_spc.docx

Side 4 af 19

risikofaktorer (se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – aktuel arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromale tilstande (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – aktuel apopleksi, tidligere apopleksi eller prodromale

tilstande (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, såsom

hyperhomocysteinæmi og antiphospholid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupus-antikoagulans)

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen

En høj risiko for arteriel tromboemboli på grund af flere risikofaktorer (se pkt. 4.4)

eller tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor, såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

svær hypertension

svær dyslipoproteinæmi

Aktuel eller tidligere pancreatitis, hvis dette er forbundet med svær

hypertriglyceridæmi

Aktuel eller tidligere svær leversygdom, så længe leverfunktionsværdierne ikke er

normaliseret

Aktuelle eller tidligere levertumorer (benigne eller maligne)

Kendte eller formodede maligniteter, der er påvirket af kønssteroider (f.eks. i

kønsorganerne eller brysterne)

Udiagnosticeret vaginalblødning

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Mirabella 28 er kontraindiceret ved samtidig brug af lægemidler, der indeholder

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir (se pkt. 4.4 og 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis en af ovennævnte risikofaktorer er til stede, bør egnetheden af Mirabella 28 drøftes

med kvinden.

I tilfælde af forværring eller indtræden af en af disse tilstande eller risikofaktorer bør

kvinden rådes til at kontakte sin læge for at finde ud af, om brugen af Mirabella 28 bør

ophøre.

Kredsløbsforstyrrelser

Tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor eller flere risikofaktorer for hhv. venøs eller

arteriel sygdom kan også udgøre en kontraindikation. Der bør også tages højde for

muligheden for antikoagulansbehandling. Brugere af p-piller af kombinationstypen skal

have udtrykkeligt at vide, at de skal kontakte deres læge, hvis de får mulige symptomer på

trombose. I tilfælde af formodet eller bekræftet trombose skal brugen af p-piller af

kombinationstypen seponeres. Der bør iværksættes anden passende kontraception på grund

af teratogeniciteten af antikoagulansbehandling (coumariner).

Den øgede risiko for tromboemboli i puerperiet skal tages i betragtning (se pkt. 4.6).

56465_spc.docx

Side 5 af 19

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Brug af et hvilket som helst hormonelt kontraceptivum af kombinationstypen øger risikoen

for venøs tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen brug. Præparater, der

indeholder levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron, er forbundet med den

laveste risiko for VTE. Der bør kun træffes beslutning om at anvende Mirabella 28

efter drøftelser med kvinden for at sikre, at hun forstår risikoen for VTE med

Mirabella 28, hvordan hendes nuværende risikofaktorer påvirker denne risiko, og at

hendes risiko for VTE er højest i det allerførste år, hvor hun bruger lægemidlet. Der

er også nogen evidens for, at risikoen er forøget, når brugen af et hormonelt

kontraceptivum af kombinationstypen genoptages efter en pause på 4 uger eller mere.

Blandt kvinder, som ikke bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, og som

ikke er gravide, vil cirka 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af perioden på et år.

Risikoen kan imidlertid være meget højere hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes

underliggende risikofaktorer (se nedenfor).

Det estimeres, at ud af 10.000 kvinder, som bruger et hormonelt kontraceptivum af

kombinationstypen indeholdende levonorgestrel, vil cirka 6

udvikle en VTE i løbet af et

år.

Dette antal VTE’er pr. år er færre end det forventede antal hos kvinder i graviditeten eller i

postpartum-perioden.

VTE kan være fatalt i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder på et år

I ekstremt sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om tromboser i andre blodkar hos

brugere af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, f.eks. i hepatiske,

mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier.

Intervalmidtpunkt på 5-7 pr. 10.000 kvindeår, baseret på en relativ risiko ved hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen indeholdende levonorgestrel kontra ingen brug på cirka 2,3 til 3,6.

56465_spc.docx

Side 6 af 19

Antal VTE-hændelser

Ingen brug af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen

(2 hændelser)

Levonorgestrel-holdige hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen

(5-7 hændelser)

Norgestimat-holdige hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen

(5-7 hændelser)

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos brugere af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen kan stige betydeligt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Mirabella 28 er kontraindiceret, hvis kvinden har flere risikofaktorer, som udsætter hende

for en høj risiko for venetromboser (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én

risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risikoen er højere end summen af de individuelle

faktorer – i så tilfælde bør hendes totale risiko for VTE tages i betragtning. Hvis

afvejningen af fordele og risici vurderes at være negativ, bør der ikke ordineres et

hormonelt kontraceptivum af kombinationstypen (se pkt. 4.3).

Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Svær overvægt (BMI over 30 kg/m²)

Risikoen stiger betydeligt i takt med et

højere BMI.

Det er især vigtigt at overveje, om der også

er andre risikofaktorer.

Længerevarende immobilisering, større

kirurgiske indgreb, enhver form for

kirurgi i benene eller pelvis, neurokirurgi

eller betydeligt traume

Bemærk: Midlertidig immobilisering,

herunder flyrejser > 4 timer, kan også

udgøre en risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer.

I sådanne situationer er det tilrådeligt at

seponere brugen af p-plaster/p-piller/p-ring

(i tilfælde af elektiv kirurgi i mindst 4 uger

forinden) og først genoptage brugen 2 uger

efter fuldstændig remobilisering. Der bør

anvendes en anden kontraceptionsmetode

for at undgå uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling bør overvejes,

hvis Mirabella 28 ikke er blevet seponeret

på forhånd.

Positiv familiær anamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende eller

forældre, især i en relativt tidlig alder,

eksempelvis inden 50-års-alderen)

Hvis der er mistanke om arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med

henblik på rådgivning, før der tages

beslutning om at anvende et hormonelt

kontraceptivum af kombinationstypen.

Andre sygdomstilstande forbundet med

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk uræmisk syndrom, kronisk

tarmbetændelse (Crohns sygdom eller

ulcerøs colitis) og seglcellesygdom

Stigende alder

Særligt efter 35-års-alderen

Der er ikke enighed om den mulige indvirkning af åreknuder og overfladisk tromboflebitis

på indtræden eller progression af venetromboser.

Der skal tages højde for den øgede risiko for tromboemboli under graviditet og i

særdeleshed i den 6-ugers puerperiumperiode (se oplysninger om graviditet og amning i

pkt. 4.6).

56465_spc.docx

Side 7 af 19

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden bør rådes til at søge øjeblikkelig lægehjælp og oplyse sundhedspersonalet om, at

hun tager et hormonelt kontraceptivum af kombinationstypen, hvis hun får symptomer.

Symptomerne på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som eventuelt kun kan mærkes i stående stilling eller i

forbindelse med gang;

varmefornemmelse i det berørte ben; rødme eller misfarvet hud på benet.

Symptomerne på lungeemboli (LE) kan omfatte:

pludselig indtræden af uforklarlig stakåndethed eller hurtig vejrtrækning;

pludselig hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

skarpe brystsmerter;

svær omtumlethed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Visse af disse symptomer (f.eks. stakåndethed og hoste) er uspecifikke og kan blive

mistolket som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektion).

Øvrige tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludselig smerte, hævelse og let

blåfarvning af en ekstremitet.

I tilfælde af okklusion i øjet kan symptomerne strække sig fra smertefri sløring af synet,

som kan progrediere til synstab. Undertiden kan synstab indtræde næsten med det samme.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

I epidemiologiske studier er brugen af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen

blevet forbundet med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller for

cerebrovaskulære hændelser (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være fatale.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller for en cerebrovaskulær

hændelse hos brugere af hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Mirabella 28 er kontraindiceret, hvis kvinden har én alvorlig

eller flere risikofaktorer for ATE, som udsætter hende for en høj risiko for arterielle

tromboser (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt at

stigningen i risikoen er højere end summen af de enkelte faktorer – i så tilfælde bør hendes

totale risiko tages i betragtning. Hvis afvejningen af fordele og risici vurderes at være

negativ, bør der ikke ordineres et CHC.

Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Særligt efter 35-års-alderen

Rygning

Kvinder bør rådes til ikke at ryge, hvis de

ønsker at bruge et hormonelt kontraceptivum af

kombinationstypen. Kvinder over 35 år, som

fortsætter med at ryge, bør på det kraftigste

rådes til at bruge en anden

kontraceptionsmetode.

Hypertension

Svær overvægt (BMI over 30 kg/m²)

Risikoen stiger betydeligt i takt med et højere

56465_spc.docx

Side 8 af 19

BMI.

Særligt vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer

Positiv familiær anamnese (arteriel

tromboemboli hos søskende eller

forældre, især i en relativt tidlig alder,

eksempelvis inden 50-års-alderen)

Hvis der er mistanke om arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med

henblik på rådgivning, før der tages beslutning

om at anvende et hormonelt kontraceptivum af

kombinationstypen.

Migræne

Øget hyppighed eller sværhedsgrad af migræne

i forbindelse med brug af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (hvilket

kan være prodromalsymptomer på en

cerebrovaskulær hændelse) kan udgøre en

indikation for øjeblikkelig seponering.

Andre sygdomstilstande forbundet med

vaskulære bivirkninger

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dislipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus

Symptomer på ATE

Kvinden bør rådes til at søge øjeblikkelig lægehjælp og oplyse sundhedspersonalet om, at

hun tager et hormonelt kontraceptivum af kombinationstypen, hvis hun får symptomer.

Symptomerne på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludselig følelsesløshed eller svaghed i ansigt, arme eller ben, især i den ene side af

kroppen;

pludselig indtræden af gangproblemer, svimmelhed, manglende balance- eller

koordinationsevne;

pludselig indtræden af forvirring, tale- eller forståelsesproblemer;

pludselige problemer med at se på ét eller begge øjne;

pludselig, kraftig eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer tyder på, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomerne på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

smerter, ubehag, trykken, tyngde, en fornemmelse af sammenklemning eller fylde i

brystet, armen eller under brystbenet;

ubehag med udstråling til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

mæthedsfornemmelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

øget svedtendens, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

ekstrem svaghed, angst eller stakåndethed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Tumorer

I visse epidemiologiske studier er der rapporteret om en øget risiko for cervixcancer ved

langvarig brug af p-piller af kombinationstypen, men der er stadig uenighed om, i hvilken

grad dette fund kan tilskrives konfunderende indvirkninger af seksuel adfærd og andre

faktorer, såsom humant papillomavirus (HPV).

En metaanalyse af 54 epidemiologiske studier har vist, at der er en let forøget relativ risiko

(RR = 1,24) for brystcancer hos kvinder, som aktuelt bruger p-piller af kombinationstypen.

Denne øgede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter ophør af p-piller af

56465_spc.docx

Side 9 af 19

kombinationstypen. I og med at brystcancer er sjældent hos kvinder under 40 år, er det

ekstra antal brystcancerdiagnoser hos kvinder, der bruger eller har brugt p-piller af

kombinationstypen, lavt i forhold til den generelle risiko for brystcancer. Disse studier

giver ingen evidens for årsagssammenhæng.

Det observerede mønster med en øget risiko kan skyldes tidligere diagnosticering af

brystcancer hos brugere af p-piller af kombinationstypen, de biologiske virkninger af p-

piller af kombinationstypen eller en kombination af begge. De tilfælde af brystcancer, der

bliver diagnosticeret hos kvinder, som har brugt p-piller af kombinationstypen, har tendens

til at være klinisk mindre fremskredne end de tilfælde af brystcancer, som bliver

diagnosticeret hos kvinder, som aldrig har brugt p-piller af kombinationstypen.

Der er i sjældne tilfælde indberettet benigne levertumorer og i endnu sjældnere tilfælde

maligne levertumorer hos brugere af p-piller af kombinationstypen. I enkeltstående tilfælde

har disse tumorer ført til livstruende intraabdominale blødninger. Levertumor bør betragtes

som differentialdiagnose i tilfælde af kraftige smerter i øvre abdomen, leverforstørrelse

eller tegn på intraabdominal blødning hos kvinder, der tager p-piller af kombinationstypen.

Andre tilstande

Kvinder med hypertriglyceridæmi eller hypertriglyceridæmi i familieanamnesen kan have

en øget risiko for pancreatitis, når de bruger p-piller af kombinationstypen.

Selvom der er rapporteret om små stigninger i blodtrykket hos mange kvinder, der tager p-

piller af kombinationstypen, er klinisk relevante stigninger sjældne. Kun i disse meget

sjældne tilfælde er øjeblikkelig seponering af p-piller af kombinationstypen berettiget.

Hvis konstant forhøjede blodtryksværdier eller en signifikant stigning i blodtrykket hos

brugere af p-piller af kombinationstypen med præeksisterende hypertension ikke

responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv behandling, skal p-piller af kombinations-

typen seponeres. Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt kan brugen af p-piller af

kombinationstypen genoptages, hvis der kan opnås normotensive værdier med

antihypertensiv behandling.

Der er rapporteret om indtræden eller forværring af følgende tilstande i forbindelse med

både graviditet og brug af p-piller af kombinationstypen, men evidensen for en forbindelse

med brug af p-piller af kombinationstypen er inkonklusiv: gulsot og/eller pruritus relateret

til kolestase; galdesten; porfyri; systemisk lupus erythematosus; hæmolytisk uræmisk

syndrom; Sydenhams korea; herpes gestationis; otosklerose-relateret høretab.

Hos kvinder med arveligt angioødem kan eksogene østrogener inducere eller forværre

symptomer på angioødem.

Akutte eller kroniske leverfunktionsforstyrrelser kan nødvendiggøre seponering af p-piller

af kombinationstypen, indtil leverfunktionsmarkørerne vender tilbage til normale værdier.

Tilbagevenden af kolestatisk ikterus og/eller kolestase-relateret pruritus, som oprindeligt

indtrådte under graviditet eller tidligere brug af kønssteroider kræver seponering af p-piller

af kombinationstypen.

Selvom p-piller af kombinationstypen kan have en indvirkning på den perifere

insulinresistens og glucosetolerans, er der ingen evidens for, at det er nødvendigt at ændre

behandlingsregimet hos diabetikere, der bruger lavdosis-p-piller af kombinationstypen

(indeholdende < 0,055 mg ethinylestradiol). Diabetiske kvinder bør imidlertid observeres

56465_spc.docx

Side 10 af 19

nøje, især i starten af brugen af p-piller af kombinationstypen.

Der er rapporteret om forværring af endogen depression, af epilepsi, af Crohns sygdom og

af ulcerøs colitis i forbindelse med brug af p-piller af kombinationstypen.

Chloasma kan undertiden indtræde, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med tendens til chloasma bør undgå eksponering for sollys og

ultraviolet stråling, mens de tager p-piller af kombinationstypen.

Tabletten indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Lægeundersøgelse/konsultation

Inden opstart eller genopstart af Mirabella 28 bør der optages en komplet anamnese

(inklusive familieanamnese), og graviditet skal udelukkes. Blodtrykket bør måles, og der

bør udføres en undersøgelse under vejledning af kontraindikationerne (se pkt. 4.3) og

advarslerne (se pkt. 4.4).

Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på oplysningerne om venøs og arteriel

trombose, herunder risikoen ved Mirabella 28 sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne på VTE og ATE og de kendte

risikofaktorer, og at oplyse hende om, hvad hun skal gøre, hvis hun får mistanke om

trombose.

Kvinden bør også rådes til at læse indlægssedlen grundigt og til at følge rådene deri.

Hyppigheden og karakteren af undersøgelser bør baseres på praksissens etablerede

retningslinjer og tilpasses den enkelte kvinde.

Kvinden bør oplyses om, at p-piller ikke beskytter mod hiv-infektioner (aids) og andre

seksuelt overførte sygdomme.

ALAT-stigninger

I kliniske forsøg med patienter, der blev behandlet for hepatitis C-virus (HCV) med

lægemidler indeholdende ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir med eller uden

ribavirin, optrådte stigninger i transaminaser (ALAT) over 5 gange den øvre normalgrænse

(ULN) betydeligt hyppigere hos kvinder, der brugte lægemidler indeholdende

ethinylestradiol, såsom hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og

4.5).

Nedsat virkning

Virkningen af p-piller af kombinationstypen kan være nedsat i tilfælde af eksempelvis

glemte aktive tabletter (se pkt. 4.2), gastrointestinale forstyrrelser i perioden med

indtagelse af aktive tabletter (se pkt. 4.2) eller samtidig medicinering (se pkt. 4.5).

Nedsat cykluskontrol

Ligesom det er tilfældet med alle p-piller af kombinationstypen, kan uregelmæssig

blødning (pletblødning eller gennembrudsblødning) forekomme, især i de første måneders

brug. Derfor giver det kun mening af foretage en evaluering af uregelmæssig blødning

efter en tilpasningsperiode på cirka tre cyklusser.

56465_spc.docx

Side 11 af 19

Hvis uregelmæssighederne i blødningen varer ved eller indtræder hos kvinder, som

tidligere har haft regelmæssige cyklusser, bør der tages højde for ikke-hormonelle årsager,

og der skal gennemføres passende diagnostiske tiltag for at udelukke malignitet eller

graviditet. Disse tiltag kan omfatte udskrabning.

Nogle kvinder kan opleve, at de ikke får bortfaldsblødning i placebotabletperioden. Hvis

kvinden har taget p-pillerne af kombinationstypen i overensstemmelse med de

retningslinjer, der er beskrevet i pkt. 4.2, er det usandsynligt, at kvinden er gravid. Hvis

hun imidlertid ikke har taget p-pillerne af kombinationstypen i overensstemmelse med

disse retningslinjer inden den første udeblevne bortfaldsblødning, eller hvis to

bortfaldsblødninger udebliver, skal graviditet udelukkes, før brugen af p-piller af

kombinationstypen fortsætter.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk: Ordinationsoplysningerne for samtidige lægemidler bør konsulteres med henblik

på identificering af potentielle interaktioner.

Andre lægemidlers indvirkning på Mirabella 28

Lægemidler, som inducerer mikrosomale enzymer, kan resultere i interaktioner, som kan

føre til øget clearance af kønshormoner og til gennembrudsblødning og/eller

kontraceptionssvigt.

Håndtering

Enzyminduktion kan ses allerede efter nogle få dages behandling. Den maksimale

enzyminduktion ses generelt i løbet af nogle få uger. Efter ophør af lægemiddel-

behandlingen kan enzyminduktionen vare ved i cirka 4 uger.

Kortvarig behandling

Kvinder i behandling med enzyminducerende lægemidler bør midlertidigt anvende en

barrieremetode eller anden kontraceptionsmetode i tillæg til p-piller af kombinationstypen.

Barrieremetoden skal anvendes i hele perioden med samtidig lægemiddelbehandling og i

28 dage efter seponeringen deraf. Hvis lægemiddelbehandlingen fortsætter, efter at

kvinden har taget de aktive tabletter i pakningen med p-piller af kombinationstypen, skal

hun kassere placebotabletterne og starte på den næste pakning med det samme.

Langvarig behandling

Det anbefales, at kvinder i langvarig behandling med enzyminducerende aktive stoffer

bruger en anden pålidelig ikke-hormonel kontraceptionsmetode.

Der er rapporteret om følgende interaktioner i litteraturen.

Stoffer, der øger clearance af p-piller af kombinationstypen (nedsat virkning af p-piller af

kombinationstypen som følge af enzyminduktion), f.eks.:

Barbiturater, bosentan, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin og hiv-

lægemidlerne ritonavir, nevirapin og efavirenz og muligvis også felbamat, griseofulvin,

oxcarbazepin, topiramat og produkter indeholdende naturmidlet prikbladet perikon

(Hypericum perforatum).

56465_spc.docx

Side 12 af 19

Stoffer med forskellige virkninger på clearance af p-piller af kombinationstypen:

Ved samtidig administration af p-piller af kombinationstypen kan mange kombinationer af

hiv-proteasehæmmere og non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere, inklusive

kombinationer med HCV-hæmmere, øge eller reducere plasmakoncentrationen af østrogen

eller progestiner. Nettovirkningen af disse ændringer kan være klinisk relevant i visse

tilfælde.

Ordinationsoplysningerne for samtidige hiv-/hcv-lægemidler bør derfor konsulteres med

henblik på identificering af potentielle interaktioner og tilhørende anbefalinger. I

tvivlstilfælde bør der anvendes en ekstra barrieremetode hos kvinder i behandling med

proteasehæmmere eller non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere.

Stoffer, der reducerer clearance af p-piller af kombinationstypen (enzymhæmmere):

Den kliniske relevans af potentielle interaktioner med enzymhæmmere er fortsat ukendt.

Samtidig administration af stærke CYP3A4-hæmmere kan øge plasmakoncentrationen af

østrogenet eller progestinet eller begge.

Etoricoxibdoser på 60 til 120 mg/dag har vist sig at øge plasmakoncentrationen af

ethinylestradiol hhv. 1,4 til 1,6 gange ved samtidig administration af et hormonelt

kontraceptivum af kombinationstypen indeholdende 0,035 mg ethinylestradiol.

Indvirkningen af Mirabella 28 på andre lægemidler

P-piller kan påvirke metabolismen af visse andre aktive stoffer.

Som følge heraf kan plasma- og vævskoncentrationer enten stige (f.eks. ciclosporin) eller

falde (f.eks. lamotrigin).

Kliniske data tyder på, at ethinylestradiol hæmmer clearance af CYP1A2-substrater,

hvilket fører til en let (f.eks. theophyllin) eller moderat (f.eks. tizanidin) stigning i

plasmakoncentrationen af disse stoffer.

Farmakodynamiske interaktioner

Samtidig brug af lægemidler, der indeholder ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og dasabuvir

med eller uden ribavirin, kan øge risikoen for ALAT-stigninger (se pkt. 4.3 og 4.4).

Derfor skal brugere af Mirabella 28 skifte til en anden kontraceptionsmetode (f.eks.

kontraception, som kun indeholder progestagen, eller ikke-hormonelle metoder) inden

opstart af behandling med regimer med denne kombination af lægemidler. Brugen af

Mirabella 28 kan genoptages 2 uger efter afslutning af behandlingen med regimer med

denne kombination af lægemidler.

Laboratorietests

Brug af kontraceptive steroider kan påvirke resultaterne af visse laboratorietests, herunder

biokemiske parametre vedrørende lever-, thyroidea-, binyre- og nyrefunktionen,

plasmaniveauerne af (bære-)proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende globulin og

lipid-/lipoproteinfraktioner, parametre vedrørende kulhydratmetabolisme og koagulations-

og fibrinolyseparametre. De ændrede værdier forbliver generelt inden for normalområdet.

56465_spc.docx

Side 13 af 19

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Mirabella 28 er ikke indiceret under graviditet.

Hvis en kvinde bliver gravid, mens hun bruger Mirabella 28, bør præparatet seponeres med

det samme.

Omfattende epidemiologiske studier har hverken vist en øget risiko for medfødte

misdannelser hos børn, hvis mødre har brugt p-piller af kombinationstypen inden

graviditeten, eller en teratogen virkning af utilsigtet brug af p-piller i graviditeten.

Der bør tages højde for den øgede risiko for VTE i postpartum-perioden i forbindelse med

genopstart af Mirabella 28 (se pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

P-piller af kombinationstypen kan påvirke laktationen, da de kan reducere mængden af

modermælk og forandre sammensætningen deraf. Derfor bør kvinder, som ammer, generelt

frarådes at anvende p-piller af kombinationstypen, indtil barnet er helt afvænnet. Små

mængder af de kontraceptive steroider og/eller disses metabolitter kan blive udskilt i

mælken i forbindelse med brug af p-piller af kombinationstypen. Disse mængder kan

påvirke barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke set nogen indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

hos brugere af p-piller af kombinationstypen.

4.8

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er hovedpine (hos 17-24 % af kvinder, der bruger

Mirabella 28).

Følgende bivirkninger er blevet indberettet i forbindelse med brug af

ethinylestradiol/levonorgestrel:

Organsystem

Almindelig

(>1/100 til <10)

Ikke almindelig

(>1/1.000 til <100)

Sjælden

(>1/10.000 til <1.000)

Øjne

Intolerans over for

kontaktlinser

Mave-tarm-kanalen

Kvalme, mavesmerter

Opkastning, diarré

Immunsystemet

Overfølsomhed

Undersøgelser

Vægtøgning

Vægttab

Metabolisme og

ernæring

Væskeretension

Nervesystemet

Hovedpine

Migræne

Psykiske forstyrrelser

Nedtrykt

sindsstemning, ændret

sindsstemning

Nedsat libido

Øget libido

Det reproduktive

system og mammae

Brystømhed, bryst-

smerter

Brystforstørrelse

Udflåd fra brystet,

vaginalt udflåd

56465_spc.docx

Side 14 af 19

Hud og subkutane væv

Udslæt

Urticaria

Erythema nodosum,

erythema multiforme

Følgende alvorlige bivirkninger er blevet indberettet hos brugere af p-piller af

kombinationstypen. De er omtalt i pkt. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler

vedrørende brugen.

Venøse tromboemboliske hændelser;

Arterielle tromboemboliske hændelser;

Hypertension;

Levertumorer;

Crohns sygdom, ulcerøs colitis, epilepsi, migræne, endometriose, livmoderfibrom,

porfyri, systemisk lupus erythematosus, herpes gestationis, Sydenhams korea,

hæmolytisk uræmisk syndrom, kolestatisk ikterus;

Hyppigheden af diagnosticering af brystcancer er meget let forøget blandt brugere af p-

piller. Da brystcancer er sjældent hos kvinder under 40 år, er det ekstra antal lavt i forhold

til den generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med p-piller af

kombinationstypen er ukendt. Se yderligere oplysninger i pkt. 4.3 og 4.4.

Interaktioner

Gennembrudsblødning og/eller kontraceptionssvigt kan opstå som følge af interaktioner

mellem andre lægemidler (enzyminduktorer) og p-piller (se pkt. 4.5).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger som følge af overdosering. På baggrund

af den generelle erfaring med p-piller af kombinationstypen kan følgende symptomer

muligvis indtræde i tilfælde af overdosering: kvalme, opkastning og hos unge piger let

vaginalblødning. Der er ingen antidot, og den videre behandling bør være symptomatisk.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 07. Progestogener og østrogener, faste kombinationer

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den svangerskabsforebyggende virkning af p-piller af kombinationstypen er baseret på en

interaktion af diverse faktorer. Den vigtigste af disse faktorer er ovulationshæmning og

56465_spc.docx

Side 15 af 19

slimforandringer i livmoderhalsen.

Der er udført kliniske forsøg med 1.477 kvinder i alderen 17 til 49 år. Det overordnede

Pearl-indeks, som blev beregnet på baggrund af disse forsøg, var 0,84 baseret på 13

behandlingscyklusser.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Ethinylestradiol

Absorption

Oralt administreret ethinylestradiol absorberes hurtigt og fuldstændigt. De maksimale

serumkoncentrationer på cirka 50 pg/ml nås i løbet af 1-2 timer efter indtagelse af en

ethinylestradiol-/levonorgestreltablet. I løbet af absorptionen og den hepatiske first pass-

metabolisme metaboliseres ethinylestradiol i omfattende grad, hvilket resulterer i en

gennemsnitlig oral biotilgængelighed på cirka 45 % (interindividuel variation cirka 20-65

Fordeling

Ethinylestradiol har en høj (cirka 98 %) men ikke-specifik binding til serumalbumin og

inducerer en stigning i serumkoncentrationen af SHBG. Det tilsyneladende

distributionsvolumen af ethinylestradiol er 2,8-8,6 l/kg.

Biotransformation

Ethinylestradiol undergår præsystemisk konjugering i både tyndtarmslimhinden og

leveren. Ethinylestradiol metaboliseres primært via aromatisk hydroxylering, hvorved der

dannes forskellige hydroxylerede og methylerede metabolitter, som er til stede som frie

metabolitter eller som glucuronid eller sulfatkonjugater i serum. Den metaboliske

clearancehastighed fra serum er 2,3-7 ml/min./kg.

Elimination

Ethinylestradiolniveauerne i serum falder i to faser, som er karakteriseret af halveringstider

på hhv. cirka 1 time og 10-20 timer.

Ethinylestradiol udskilles ikke i uomdannet form. Dets metabolitter udskilles i et urin-

galde-forhold på 4:6, og halveringstiden er cirka 1 dag.

Steady state-forhold

Ethinylestradiolkoncentrationen i serum stiger cirka tofoldigt efter kontinuerlig brug af

ethinyl-/levonorgestreltabletter. Som følge af den varierende halveringstid af den terminale

fase i serumclearance og den daglige administration nås steady-state-forhold inden for

cirka en uge.

Levonorgestrel

Absorption

Efter oral administration absorberes levonorgestrel hurtigt og fuldstændigt. De maksimale

serumkoncentrationer på cirka 2,3 ng/ml nås i løbet af 1,3 timer efter indtagelse af en

ethinylestradiol-/levonorgestreltablet. Biotilgængeligheden er næsten 100 %.

56465_spc.docx

Side 16 af 19

Fordeling

Levonorgestrel bindes til serumalbumin og kønshormonbindende globulin (SHBG). Kun

1,1 % af de totale serumlægemiddelkoncentrationer er til stede som frit steroid, cirka 65 %

er specifikt bundet til SHBG, og cirka 35 % er ikke-specifikt bundet til albumin. Den

ethinylestradiolforårsagede stigning i SHBG-koncentrationen påvirker den relative

fordeling af levonorgestrel i forskellige proteinfraktioner. Induktionen af bindingsproteiner

forårsager en stigning i den SHBG-bundne fraktion og et fald i den albuminbundne

fraktion. Det tilsyneladende distributionsvolumen af levonorgestrel er 129 l efter en enkelt

dosis.

Biotransformation

Levonorgestrel metaboliseres fuldstændigt via de typiske metaboliseringsveje for steroider.

Den metaboliske clearancehastighed fra serum er 1,0 ml/min./kg.

Elimination

Levonorgestrelniveauerne i serum falder i to faser. Terminalfasen er karakteriseret af en

halveringstid på cirka 25 timer. Levonorgestrel udskilles ikke i uomdannet form. Dets

metabolitter udskilles i urin og galde (fæces) i et forhold på cirka 1:1. Halveringstiden af

metabolitudskillelsen er cirka 1 dag.

Steady state

I forbindelse med kontinuerlig brug af ethinyl-/levonorgestreltabletter stiger

levonorgestrelniveauet i serum cirka trefoldigt, og steady-state-forhold nås i løbet af anden

halvdel af behandlingscyklussen. Farmakokinetikken af levonorgestrel påvirkes af SHBG-

niveauerne i serum, som stiger 1,5-1,6 gange i forbindelse med brug af estradiol. Derfor er

clearancehastigheden fra serum og distributionsvoluminet let reduceret ved steady-state

(0,7 ml/min./kg og cirka 100 l).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske studier (generel toksicitet, genotoksicitet, karcinogent potentiale og

reproduktionstoksicitet) har ikke vist andre virkninger end dem, der kan forklares på

baggrund af den kendte hormonprofil af ethinylestradiol og levonorgestrel.

Det bør dog tages i betragtning, at kønssteroider kan fremme væksten af visse

hormonafhængige væv og tumorer.

Miljørisikovurdering

Studier til vurdering af miljørisikoen har vist, at levonorgestrel og ethinylestradiol har

indvirkning på reproduktionen og kan udgøre en risiko for vandmiljøet (se pkt. 6.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aktive tabletter (lyserøde tabletter)

Lactose, vandfri

Povidon K-30 (E1201)

Magnesiumstearat (E470b)

56465_spc.docx

Side 17 af 19

Lyserødt overtræk:

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret (E1203)

Talcum (E553b)

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Allura Red AC (E129)

Sojalecithin (E322)

Jernoxid, rød (E172)

Indigocarmin (E132)

Placebotabletter (hvide tabletter)

Lactose, vandfri

Povidon K-30 (E1201)

Magnesiumstearat (E470b)

Hvidt overtræk:

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret (E1203)

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum (E553b)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Dette præparat fås i æsker med 1 x 28 tabletter, 3 x 28 tabletter, 6 x 28 tabletter og 13 x 28

tabletter. Blisterkort af lettere gennemsigtig PVC-PVDC/Alufolie.

Hvert blisterkort indeholder 21 aktive tabletter (lyserøde) og 7 placebotabletter (hvide)

Blisterkort uden kalender.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Levonorgestrel og ethinylestradiol kan udgøre en risiko for miljøet (se pkt. 5.3). Ikke

anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Exeltis Healthcare S.L.

Av. Miralcampo 7-Poligono Ind. Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara

Spanien

56465_spc.docx

Side 18 af 19

Repræsentant

Exeltis Sverige AB

Strandvägen 7A

114 56 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56465

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. oktober 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56465_spc.docx

Side 19 af 19

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

13-7-2018

Turnpike LP Catheter (2018-06-28)

Turnpike LP Catheter (2018-06-28)

Health Canada

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-6-2018

June 28, 2018: Southern District of Florida Charges 124 Individuals Responsible for $337 Million in False Billing as Part of National Healthcare Fraud Takedown

June 28, 2018: Southern District of Florida Charges 124 Individuals Responsible for $337 Million in False Billing as Part of National Healthcare Fraud Takedown

June 28, 2018: Southern District of Florida Charges 124 Individuals Responsible for $337 Million in False Billing as Part of National Healthcare Fraud Takedown

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2018

Health Canada releases sunscreen testing results

Health Canada releases sunscreen testing results

June 28, 2018 For immediate release

Health Canada

16-6-2018

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. Voluntarily Recalls Limited Quantity of Vegetable Trays in a Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses in Select Retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, and Wisconsin, Because of Possible Health Risk

Del Monte Fresh Produce N.A., Inc. ("Del Monte Fresh") announced today, the voluntary recall of a limited quantity of 6 oz., 12 oz. and 28 oz. vegetable trays containing fresh broccoli, cauliflower, celery sticks, carrots, and dill dip sold to select retailers in Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota and Wisconsin. Del Monte was notified by state agencies of the outbreak and its potential involvement.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-4-2018

Stonewall Kitchen Voluntarily Recalls a Limited Amount of Basil Pesto Aioli due to Mislabeling and Undeclared Presence of the Dairy Allergen, Egg

Stonewall Kitchen Voluntarily Recalls a Limited Amount of Basil Pesto Aioli due to Mislabeling and Undeclared Presence of the Dairy Allergen, Egg

Stonewall Kitchen is voluntarily recalling a limited amount of 10.25oz Basil Pesto Aioli with an Enjoy By date of 28 Sep 2019 which may contain the undeclared allergen egg, as we may have inadvertently placed the label for our Basil Pesto on a small portion of our most recent production run.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-3-2018

Enforcement Report for the Week of March 28, 2018

Enforcement Report for the Week of March 28, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-2-2018

Enforcement Report for the Week of February 28, 2018

Enforcement Report for the Week of February 28, 2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-6-2017

Enforcement Report for the Week of June 28, 2017

Enforcement Report for the Week of June 28, 2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2016

Enforcement Report for the Week of December 28, 2016

Enforcement Report for the Week of December 28, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2016

Enforcement Report for the Week of September 28, 2016

Enforcement Report for the Week of September 28, 2016

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-10-2015

Enforcement Report for the Week of October 28, 2015

Enforcement Report for the Week of October 28, 2015

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-1-2015

Enforcement Report for the Week of January 28, 2015

Enforcement Report for the Week of January 28, 2015

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-5-2014

Enforcement Report for the Week of May 28, 2014

Enforcement Report for the Week of May 28, 2014

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-2-2014

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

Danish Pharmacovigilance Update 28 November 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Ciprofloxacin and the risk of tendon disorders, risk of blood clots from the use of the cancer medicine ponatinib and reporting of adverse reactions to the Danish Health and Medicines Authority.

Danish Medicines Agency

28-8-2013

Enforcement Report for the Week of August 28, 2013

Enforcement Report for the Week of August 28, 2013

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-11-2012

Enforcement Report for the Week of November 28, 2012

Enforcement Report for the Week of November 28, 2012

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2012

Enforcement Report for the Week of March 28, 2012

Enforcement Report for the Week of March 28, 2012

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Imnovid (Celgene Europe Limited)

Imnovid (Celgene Europe Limited)

Imnovid (Active substance: Pomalidomide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4713 of Fri, 13 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2682/R/28

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 25-28 June 2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 25-28 June 2018

Nine medicines recommended for approval, including the first two CAR-T cell therapies in the EU

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

ACV meeting statement, Meeting 7, 28 March 2018

ACV meeting statement, Meeting 7, 28 March 2018

Advisory Committee on Vaccines meeting statement

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-6-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 25-28 June 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 25-28 June 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-6-2018

ACSS public statement, 27-28 October 2017

ACSS public statement, 27-28 October 2017

ACSS Consortium Generic Medicines Working Group public statement for Brazil meeting, October 2017

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-6-2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 28-31 May 2018

News and press releases: Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 28-31 May 2018

Nine medicines recommended for approval, including two orphans

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

#OnThisDay- May 28, 1976- President Gerald D. Ford signs Medical Device Amendments of FDCA of 1938, establishing federal regulatory controls for medical devices #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-5-2018

AMGLIDIA (AMMTeK)

AMGLIDIA (AMMTeK)

AMGLIDIA (Active substance: glibenclamide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3341 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4379

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Cayston (Gilead Sciences Ireland UC)

Cayston (Gilead Sciences Ireland UC)

Cayston (Active substance: aztreonam) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3343 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/996/T/72

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Roche Registration GmbH)

Avastin (Active substance: bevacizumab) - Corrigendum - Commission Decision (2018)1752 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Actavis Group PTC ehf.)

Armisarte (Active substance: pemetrexed) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3348 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Procysbi (Active substance: mercaptamine (cysteamine bitartrate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3337 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2465/T/21

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Takeda Pharma A/S)

Incresync (Active substance: alogliptin / pioglitazone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3347 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2178/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Takeda Pharma A/S)

Vipidia (Active substance: alogliptin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3345 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2182/R/19

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Takeda Pharma A/S)

Vipdomet (Active substance: alogliptin / metformin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3346 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2654/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto

Seresto and its associated name Foresto (Active substance: imidacloprid/flumethrin) - Community Referrals - Art 13 - Commission Decision (2018)3404 of Mon, 28 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/A/125

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 28-31 May 2018 meeting

Agenda: Agenda - CHMP agenda of the 28-31 May 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-3-2018

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Roche Registration GmbH)

EU/3/04/241 (Active substance: Pirfenidone) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2006 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/052/04/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/12/1092 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin 6) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2009 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/147/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/10/803 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2007 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/083/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid

Mycophenolate mofetil, mycophenolic acid (Active substance: mycophenolate mofetil or mycophenolic acid) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1540 of Thu, 08 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

6-3-2018

Somatropin

Somatropin

Somatropin (Active substance: somatropin) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018) 1479 of Tue, 06 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2772/201703

Europe -DG Health and Food Safety

27-11-2017

Docetaxel

Docetaxel

Docetaxel (Active substance: Docetaxel) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2017)7984 of Mon, 27 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1152/201611

Europe -DG Health and Food Safety