Minirin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Minirin 0,1 mg/ml næsedråber, opløsning
 • Dosering:
 • 0,1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • næsedråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Minirin 0,1 mg/ml næsedråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 06067
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

MINIRIN

næsedråber 0,1 mg/ml

Desmopressinacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplys-

ninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil

vide.

– Lægen har ordineret MINIRIN til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på

www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN

Sådan skal du bruge MINIRIN

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

MINIRIN næsedråber er en væske, der bruges i næsen.

MINIRIN næsedråber virker ved at nedsætte dannelsen af urin.

Du kan bruge MINIRIN næsedråber:

– ved meget stor urindannelse (diabetes insipidus),

– til undersøgelse af nyrernes funktion.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge MINIRIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke MINIRIN:

– hvis du har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykis-

ke problemer

– hvis du har dårligt hjerte eller andre sygdomme, som du får

vanddrivende medicin for

– hvis du har en nyresygdom

– hvis du har kendt lavt natrium i blodet

– hvis du har for meget af et hormon, der nedsætter din dannel-

se af urin.

– Hvis du er allergisk over for desmopressin eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer i MINIRIN (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger MINI-

RIN.

Du vil kun få MINIRIN som næsedråber, hvis du ikke kan

indtage medicin gennem munden.

Når MINIRIN næsedråber bruges til undersøgelse af nyrens

koncentreringsevne må du højst drikke en halv liter for at sluk-

ke tørsten, fra 1 time før til 8 timer efter du har brugt MINIRIN

næsedråber.

Væskeindtaget vil blive kontrolleret.

Undersøgelse af nyrens koncentreringsevne hos børn under 1 år

bør kun udføres af læger med særligt kendskab til dette område.

Ved behandling af diabetes insipidus er der risiko for, at indholdet

af natrium i blodet falder til under normalområdet, som er en

alvorlig bivirkning. Se punkt 4.

Hvis du får væskeophobning i kroppen, skal du afbryde be-

handlingen og kontakte lægen. Hvis du har for meget væske i

kroppen kan du få hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning

og i alvorlige tilfælde kramper, og bevidstløshed kan optræde.

Du skal bruge MINIRIN næsedråber med forsigtighed hvis du:

– er meget ung eller ældre.

– har lavt indhold af natrium i blodet (lavt indhold i normalom-

rådet)

– har risiko for øget tryk i kraniet.

– har væske- og/eller saltproblemer (f.eks. ved infektioner, feber

eller betændelse i mave og tarm).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt du fortæller lægen, hvis du er i behandling

med medicin mod:

– depression (tricykliske antidepressiva, SSRI).

– sindssygdom (chlorpromazin).

– epilepsi (carbamazepin).

– sukkersyge (medicin i sulfonylurinstofgruppen, især chlor-

propamid)

– smerter (af typen NSAID).

Brug af MINIRIN sammen med mad og drikke

Du skal drikke så lidt som muligt efter du har brugt

MINIRIN næsedråber.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun bruge MINIRIN næsedråber efter lægens anvis-

ning.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger MINIRIN næsedråber.

Trafik- og arbejdssikkerhed

MINIRIN næsedråber påvirker ikke arbejdssikkerheden eller

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge MINIRIN

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apoteks-

personalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Dosering

På rhinyleslangen er der markeret dosis fra 2,5 mikrogram til

20 mikrogram.

Diabetes insipidus:

Voksne: Individuel dosis, sædvanligvis 10-20 mikrogram 1-2

gange daglig.

Børn: Individuel dosis, sædvanligvis 5-10 mikrogram

1-2 gange daglig.

Undersøgelse af nyrernes koncentreringsevne:

Voksne: 40 mikrogram.

Børn over 1 år: 20 mikrogram.

Børn under 1 år: 10 mikrogram.

Sådan bruger du MINIRIN næsedråber

Denne medicin virker bedst, når du får den ind gennem næ-

seslimhinden. Det er vigtigt, at opløsningen forbliver i næsen

og du ikke sluger den. Dette opnås bedst ved, at du tager en

dyb indånding og holder vejret, mens pipetten/rhinyleslangen

tømmes.

Brugsvejledning for dosering med rhinyleslange:

Fjern plastbåndet på hætten.

Fjern hætten.

Vrid den riflede beskyttelseshætte af plastspidsen. Vend

beskyttelseshætten om og brug den som ekstra lukke efter

endt brug.

4. Puds næsen. Vend flasken på hovedet og før

spidsen ind i rhinyleslangen i den ende, der er

mærket med en pil. Tryk forsigtigt på dråbean-

ordningen så den ønskede mængde løber ned

i slangen.

Slangens ene ende føres ca. 2 cm ind i det ene

næsebor.

6. Tag slangens anden ende i munden, bøj hovedet

bagover og giv et kort, kraftigt pust i slangen.

Herved opnås, at opløsningen fordeles rigtigt

på næseslimhinden, samtidig med at opløs-

ningen ikke kan løbe ned i svælget.

7. Efter brug skal du først lukke flasken med

den lille riflede beskyttelseshætte, og så sætte

plasthætten på.

Du skal skylle slangen i vand og tømme den, så der ikke bliver

vanddråber tilbage, der kan gøre det svært at dosere senere.

Nedsat nyrefunktion

Tal med lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis eller

stoppe behandlingen. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Spædbørn, ældre patienter og patienter med lavt indhold af

natrium i blodet (lavt i normalområdet), kan have en øget risiko

for hyponatriæmi (indholdet falder til under

normalområdet), som er en alvorlig bivirkning (se punkt 4).

Brug til børn

Brug af MINIRIN næsedråber til børn skal ske under opsyn af

en voksen for at kontrollere dosis. Se den anbe- falede dosering

ovenfor.

Hvis du har brugt for meget MINIRIN

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt

mere af MINIRIN, end der står i denne information, eller mere

end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakning-

en med.

Du kan opleve vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben

pga. væskeophobning i kroppen. Du kan også opleve hovedpine,

kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt

natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne

tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og bevidstløshed/

koma. Tal med lægen.

Hvis du har glemt at bruge MINIRIN

Glemmer du en dosis eller er du i tvivl, om du har taget en

dosis, så fortsæt med almindelig dosering. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhånden-

værende data):For lavt natrium i blodet, som kan vise sig ved

hovedpine, kvalme, opkastning, vægtøgning, utilpashed, ma-

vesmerter, muskelsvaghed og -kramper svimmelhed, træthed,

hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, forvirring, nedsat

bevidsthed, kramper og koma. Kontakt læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Allergiske reaktioner med pludseligt hududslæt, åndenød,

brystsmerter og evt. bevidstløshed. Kontakt læge eller skade-

stue. Ring evt. 112

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1

ud af 10 patienter): Tilstoppet næse, løbende næse (rhinitis) og

stigning i kropstemperatur.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 patienter): Søvnløshed, humørsvingninger, mareridt,

nervøsitet, aggressivitet, hovedpine, næseblod, infektion i de

øvre luftveje, betændelse i mave-tarm-kanalen (gastroenteritis),

kvalme og mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter): Opkastning.

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhånden-

værende data): Dehydrering (væskemangel) med symptomer

som tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse

pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alv-

orlig bivirkning. Kontakt lægen. Forvirring, svimmelhed, søv-

nighed (somnolens), forhøjet blodtryk. Tal med lægen, forhøjet

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Åndenød, diarré, kløe, udslæt, nældefeber, muskelspasmer,

træthed, hævede hænder, arme, fødder og/eller ben, brystsmer-

ter, kuldegysninger og vægtøgning.

Hos børn ses bivirkningen med for lavt natrium i blodet ofte i

relation til ændring i de daglige rutiner, som påvirker væskeind-

taget og/eller svedproduktion.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygep-

lejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sund-

hedsstyrelsen via:Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem-

skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar MINIRIN utilgængeligt for børn.

Brug ikke MINIRIN efter den udløbsdato, der står på pakning-

en. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab ved 2º C til 8º C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

MINIRIN indeholder:

– Aktivt stof: desmopressinacetat.1 ml indeholder 0,1 mg

desmopressinacetat svarende til 89 mikrogram desmopressin.

– Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og renset

vand. Chlorbutanol er tilsat som konserveringsmiddel.

Pakningsstørrelser:

0,1 mg/ml: 2,5 ml (ca. 50 doser med 5 mikrogram).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11,

2300 København S

Fremstiller

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Tyskland

Hvis du vil vide mere om MINIRIN, kan du henvende dig til

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11,

2300 København S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2014

Approved for printing.

Not approved for printing, new approval.

Date: ...................................... Sign: .................................................

Note! Check the entire approval even at minor adjustments. The signed approval should be returned.

Soft proofs on screen requires a calibrated monitor to determine colours.

Print proofs on paper should be viewed with 5000°K light conditions and are best stored dark, e.g in a black cover.

The quality of the proof paper differ from the actual press paper/carton.

Box 9034

SE-200 39 Malmö

Sweden

Tel: +46 40 94 22 10

Fax: +46 40 94 01 14

Order no: 37438

Date: 2014-04-30

No of approval: 4

Art no: Minirin 0,1 mg/ml

Næsedråber DK/IS

Size: 180x420 mm

E-MS: 3001.04 Format D

Colors:

Black

Dieline

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

MINIRIN® nefdropar, lausn 0,1 mg/ml

Desmópressínasetat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota

lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

– Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann

síðar.

– Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari

upplýsingum.

– Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má

gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um

sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

– Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir.

Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í

þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um MINIRIN og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota MINIRIN

Hvernig nota á MINIRIN

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á MINIRIN

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um MINIRIN og við hverju það er notað

MINIRIN nefdropar er lausn sem notuð er í nef.

MINIRIN nefdropar verka með því að minnka þvagframleiðslu.

Nota má MINIRIN nefdropa:

– við flóðmigu

– til þess að kanna hæfni nýrna til að þétta þvag.

2. Áður en byrjað er að nota MINIRIN

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi

eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt

skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða

frá lyfjabúð.

Ekki má nota MINIRIN:

– við mikla vanabundna vökvaneyslu eða vökvaneyslu

(ofþorsta) af geðrænum toga

– ef þú ert með hjartasjúkdóm eða annan sjúkdóm þar sem

þvagræsilyf (vatnslosandi lyf) eru notuð

– ef þú ert með nýrnasjúkdóm

– ef þú hefur lága natríumþéttni (saltinnihald) í blóði

– ef þú hefur of mikið af hormóni sem minnkar þvag-

framleiðslu

– ef um er að ræða ofnæmi fyrir desmópressíni eða einhverju

öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Hafðu samband við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú notar

MINIRIN.

Þú færð MINIRIN sem nefdropa aðeins ef þú getur ekki notað

lyf til inntöku.

Þegar MINIRIN nefdropar eru notaðir til þess að kanna hæfni

nýrna til að þétta þvag á að takmarka vökvaneyslu við mest ½

lítra til að slökkva þorsta á tímabilinu 1 klst. fyrir þar til 8 klst.

eftir notkun MINIRIN nefdropa.

Fylgst verður með vökvaneyslu.

Rannsóknir á hæfni nýrna til að þétta þvag hjá börnum yngri en

1 árs skulu einungis gerðar af læknum með sérfræðiþekkingu á

þessu sviði.

Við meðferð flóðmigu er hætta á að natríumþéttni (saltinnihald)

í blóði fari niður fyrir eðlileg mörk, sem er alvarleg aukaverkun.

Sjá kafla 4.

Við merki um vökvasöfnun í líkamanum á að hætta meðferð

og hafa samband við lækninn. Einkenni vökvasöfnunar eru

höfuðverkur, ógleði, uppköst, þyngdaraukning og í alvarlegum

tilvikum krampar og meðvitundarleysi getur komið fram.

MINIRIN nefdropa á að nota með varúð:

– hjá mjög ungum sjúklingum og öldruðum

– þegar natríumþéttni í blóði er lág (nálægt neðri mörkum

eðlilegra gilda)

– þegar hætta er á auknum innankúpuþrýstingi

– hjá sjúklingum með truflanir á vökva– og/eða blóðsalta-

búskap (t.d. við sýkingar, hita eða bólgur í maga og þörmum).

Notkun annarra lyfja

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru

notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Sérstaklega er mikilvægt að láta skal lækninn vita ef þú notar

lyf við eftirtöldum sjúkdómum:

– Þunglyndi (þríhringlaga þunglyndislyf, SSRI)

– Geðrænum vandamálum (klórprómazín)

– Flogaveiki (karbamazepín)

– Sykursýki (lyf af súlfonýlúreaflokki, sérstaklega

chlorpropamid)

– Verkjum (NSAID).

Notkun MINIRIN með mat eða drykk

Takmarka skal vökvaneyslu eins og hægt er eftir notkun

MINIRIN nefdropa.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er

fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður

en lyfið er notað.

Meðganga:

MINIRIN nefdropa má aðeins nota samkvæmt ráðleggingum

læknisins.

Brjóstagjöf:

Konur með barn á brjósti mega nota MINIRIN nefdropa.

Akstur og notkun véla

MINIRIN nefdropar hafa engin áhrif á hæfni til aksturs og

notkunar véla.

3. Hvernig nota á MINIRIN

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur

sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Skammtar

Nefslangan er með mælistrikum sem svara til 2,5 míkróg til

20 míkróg.

Flóðmiga:

Fullorðnir: Skammtar eru einstaklingsbundnir, en venjulegur

skammtur er 10-20 míkrógrömm, einu sinni til tvisvar sinnum

á sólarhring.

Börn: Skammtar eru einstaklingsbundnir, en venjulegur

skammtur er 5-10 míkrógrömm, einu sinni til tvisvar sinnum á

sólarhring.

Til rannsóknar á hæfni nýrna til að þétta þvag:

Fullorðnir: 40 míkrógrömm.

Börn, eldri en 1 árs: 20 míkrógrömm.

Börn yngri en 1 árs: 10 míkrógrömm.

Leiðbeiningar um notkun og meðferð MINIRIN nefdropa

Þetta lyf virkar best þegar það frásogast í gegnum nefslímhúð.

Mikilvægt er að lausnin haldist í nefinu og henni sé ekki kyngt.

Þetta er auðveldast að gera með því að draga andann djúpt

að sér og halda andanum niðri í sér á meðan tæmt er úr nef-

slöngunni.

Leiðbeiningar um skömmtun með nefslöngu:

Takið plastbandið af hettunni.

Takið hettuna af.

3. Skrúfið rákóttu hlífðarhettuna af plaststútnum (oddinum).

Hvolfið hlífðarhettunni og notið hana síðan sem tappa eftir

notkun lyfsins.

4. Fyrir notkun lyfsins á að snýta sér. Hvolfið

flöskunni og stingið stútnum í þann enda

nefslöngunnar, sem merktur er með ör. Þrýstið

mjúka hluta stútsins varlega saman þar til rétt

magn lyfsins hefur runnið niður í slönguna.

Stingið öðrum enda slöngunnar u.þ.b. 2 cm

upp í aðra nösina.

6. Stingið hinum enda slöngunnar í munninn,

sveigið höfuðið aftur og blásið snöggt með

munninum í slönguna. Við þetta dreifist lyfið

á nefslímhúðina og samtímis hindrar mjúki

gómurinn að lyfið renni niður í kok.

7. Eftir notkun er flöskunni fyrst lokað með litlu,

rákóttu hlífðarhettunni og síðan með plast-

hettunni.

Skolið slönguna í rennandi vatni og tæmið þannig að ekki verði

vatnsdropi eftir í henni, sem gæti valdið vandkvæðum við

skömmtun lyfsins síðar.

Skert nýrnastarfsemi

Hafðu samband við lækninn. Það getur reynst nauðsynlegt

að breyta skammtinum eða stöðva meðferðina. Fylgdu leið-

beiningum læknisins.

Skert lifrarstarfsemi

Skammtaaðlögun er ekki nauðsynleg.

Ungbörn, aldraðir sjúklingar og sjúklingar með lága

natríumþéttni í blóði (nálægt neðri mörkum eðlilegra marka)

geta verið í aukinni hættu að fá blóðnatríumlækkun (þéttnin fer

undir eðlileg mörk), sem er alvarleg aukaverkun (sjá kafla 4).

Notkun handa börnum

MINIRIN nefdropa skal gefa börnum undir eftirliti fullorðinna til

að tryggja réttan skammt. Sjá ráðlagða skammta hér að framan.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af MINIRIN hefur verið notaður, eða ef

barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni,

sjúkrahús (bráðamóttöku) eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafðu umbúðirnar meðferðis.

Ofskömmtun getur leitt til þyngdaraukningar, öndunar-

erfiðleika, þrota í fótum og fótleggjum vegna vökvasöfnunar í

líkamanum. Þú getur einnig fengið höfuðverk, ógleði, slapp-

leika, slappleika í vöðvum og ringlun vegna of lítils natríums

í blóði. Of lítið natríum í blóði getur örsjaldan orðið alvarlegt

og valdið vöðvakrömpum og meðvitundarleysi/dái. Hafðu

samband við lækninn.

Ef gleymist að nota MINIRIN

Ef skammtur gleymist eða ef þú ert í vafa um hvort þú notaðir

skammtinn á að halda áfram með venjulega skammta. Ekki á

að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymdist.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en

það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrir-

liggjandi gögnum): Of lítið natríum í blóði, sem getur lýst sér

með höfuðverk, ógleði, uppköstum, þyngdaraukningu, slapp-

leika, magaverkjum, slappleika í vöðvum og vöðvakrömpum,

sundli, þreytu, þrota í höndum, handleggjum og fótum og/eða

fótleggjum, rugli, skertri meðvitund, krömpum og dái. Hafa

skal samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringið jafnvel í

112.

Ofnæmi með skyndilegum útbrotum, andnauð, brjóstverkur

og jafnvel meðvitundarleysi. Hafa skal samband við lækni eða

bráðamóttöku. Hringið jafnvel í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög algengar aukaverkanir (koma fram hjá fleirum en 1 af

hverjum 10 sjúklingum): Nefstífla, nefrennsli (rhinitis) og

hækkun líkamshita.

Algengar aukaverkanir (koma fram hjá milli 1 og 10 af hverjum

100 sjúklingum): Svefnleysi, skapsveiflur, martraðir, tauga-

óstyrkur, árásarhneigð, höfuðverkur, blóðnasir, sýking í efri

hluta öndunarvegar, garna- og magabólga (gastroenteritis),

ógleði og magaverkir.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá milli 1 og 10 af

hverjum 1.000 sjúklingum): Uppköst.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi

gögnum): Ofþornun (vökvaskortur) með einkennum svo sem

þorsta, almennum slappleika, auknum púlshraða, sundli, yfirliði

vegna vökvaskorts og ofþornunar. Áberandi ofþornun er alvarleg

aukaverkun. Hafðu samband við lækninn. Rugl, sundl, svefn-

höfgi, háþrýstingur. Hafðu samband við lækninn, háþrýsting

á að meðhöndla. Mjög hár blóðþrýstingur er alvarlegur. Mæði,

niðurgangur, kláði, útbrot, ofsakláði, vöðvakrampar, þreyta, þroti

í höndum, handleggjum, fótum og/eða fótleggjum, brjóstverkur,

kuldahrollur og þyngdaraukning.

Hjá börnum kemur blóðnatríumlækkun oft fram í tengslum við

breytingar á daglegum venjum sem hafa áhrif á neyslu vökva

og/eða aukna svitamyndun.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um

allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna

aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að

auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á MINIRIN

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er

á umbúðunum á eftir EXP eða fyrnist. Fyrningardagsetning er

síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í kæli (2°C til 8°C).

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim

með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast

er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

MINIRIN inniheldur

– Virka innihaldsefnið er desmópressínasetat, 0,1 mg/ml sem

samsvarar 89 míkróg af desmópressíni.

– Önnur innihaldsefni eru: natríumklóríð, saltsýra og hreinsað

vatn. Klórbútanól er notað sem rotvarnarefni.

Pakkningastærðir:

0,1 mg/ml: 2,5 ml (u.þ.b. 50 x 5 míkróg skammtar).

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11,

2300 København S, Danmörk.

Framleiðandi:

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Þýskaland.

Umboð á Íslandi

Vistor hf., sími: 535 7000

Fylgiseðillinn var síðast uppfærður í febrúar 2014.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.