Milbeknock

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Milbeknock Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 9,3 g/l milbemectin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Milbeknock Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må i æbler og pære ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.). Må i jordbær ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af insek-

ter i prydplanter,æbler, pærer og jordbær.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebe-

skyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig auto-

risation.

Analyse: Milbemectin 9,3 g/l (1% w/w)

Midlet er et emulgerbart koncentrat.

Insektmiddel, nr. 632-5.Omfattet af Miljøministe-

riets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som

står anført på emballagen. Samme sted fi ndes også

batchnummer.

1

L

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i

luftvejene (H304).

Brandfarlig væske og damp (H226).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandle-

vende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler

for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttel-

sesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i

prydplanter,æbler, pærer og jordbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og

ikke i højere doseringer end de i brugsanvisning-

en nævnte.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end

14 dage før høst.

Må i jordbær kun anvendes efter høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes nærmere end

40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for

at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i prydplanter ikke anvendes nærmere end 30

meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må jordbær ikke anvendes nærmere end 10 me-

ter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

Holdes væk fra varme, varme overfl ader, gnister,

åben ild og andre antændelseskilder. Rygning

forbudt (P210).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

(P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drik-

kevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholde-

ren eller etiketten (P101).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat il-

debefi ndende.

ØJNENE: Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i

fl ere minutter. Kontakt læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en

GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE op-

kastning (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmud-

set tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand

(P303+P361+P353).

Ved brand: Anvend vandtåge, skum, pulver eller kul-

syre til brandslukning (P370+P378).

Registrering:

Belchim Crop Protection

NV/SA

Technologielaan 7

B-1840 Londerzeel

Belgien

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

BRUGSANVISNING

Generelt

MILBEKNOCK

er et spindemide-

middel til bekæmpelse af først og

fremmest

frugttræspindemider

(rødt

spind)

væksthusspin-

demider i æbler/pærer, jordbær

samt prydplanter.

Desuden er der effekt mod jordbærdværgmi-

den i jordbær og minerfl uelarver i prydplan-

ter i væksthus. Der er effekt mod miderne

i alle udviklingsstadierne fra æg til voksen.

Virkningen, der fremkommer både ved kon-

takt og indtagelse, er karakteriseret ved en

stærk ”knock-down”effekt, men også god

langtidsvirkning. Effekten er ikke specielt af-

hængig af temperaturen.

ANVENDELSE

MILBEKNOCK

kan bevæge sig fra bladside

til bladside (translaminar), men er ellers ikke

systemisk. Derfor skal udsprøjtningen være

omhyggelig,

alle

relevante

plantedele

dækkes.

Æbler/pærer

frugttræspindemider

(rødt

spind)

væksthusspindemider:

Anvendes

blomstring og frem til frugten har ca. halv

normal størrelse.

Doseringen er afhængig af træhøjden:

Træhøjde op til 2 m: 1,3 l/ha

Træhøjde over 2 m: 1,9 l/ha

Vandmængden skal tilpasses træhøjden, så

der opnås en god dækning af alle relevante

plantedele uden unødig afdrift.

Jordbær

spindemider

jordbærdværgmider

på friland og i væksthus: Der behandles

efter høst på angrebne planter. Effekten af

behandlingen kan gøres mere effektiv ved

tilsætning af et superspredemiddel som f.

eks. Silwet Gold. Det kan være en fordel at

afhugge bladmassen før sprøjtning.

Dosering: 1,25 l/ha mod spindemider og 2,5

l/ha mod jordbærdværgmider. Anvend stor

vandmængde - mindst 500 l vand/ha ved fuld

bladmasse. Ved tilsætning af f.eks. Silwet

Gold skal vandmængden dog reduceres.

Prydplanter

Mod væksthusspindemider på friland og i

væksthus:

Anvendes ved begyndende angreb.

Dosering 0,05 % styrke.

Mod minerfl uelarver:

Anvendes når angreb konstateres.

Dosering 0,1 % styrke.

Der anvendes en vandmængde, der sikrer

fuld dækning af planterne.

Blandinger

Blanding med andre midler er ikke afprøvet

og anbefales derfor ikke. Der kan dog blan-

des med super-spredemidler somf.eks. Silwet

Gold, når det er svært at befugte bladene.

Plantetolerance

MILBEKNOCK

er generelt et skånsomt mid-

del og er testet på et stort antal arter og kul-

turer uden skader.

producenten

ikke

garantere

tålsomheden i alle nye kulturer og sorter,

er det vigtigt at udføre en prøvesprøjtning

etmindre

areal

inden

større

partier

behandles. Dette gælder også ved tilsætning

af spredemiddel.

Resistens

Milbemectin tilhører gruppen milbemycin-

insekticider (IRAC klasse 6A).

For at undgå opbygning af resistente insekt-

stammer er det vigtigt at veksle mellem mid-

ler med forskellige virkemekanismer.

Aktivstoffet milbemectin tilhører samme ke-

miske klasse som f. eks. abamectin, hvorfor

der kan være tale om krydsresistens.

MILBEKNOCK

anvendes maksimalt 2 gange

pr. sæson i æbler/pærer.

prydplanter

anvendes

MILBEKNOCK

maksimalt 2 gange i træk. Herefter skal

produkt

anden

virkemekanisme

anvendes. Maksimalt 4 behandlinger med

MILBEKNOCK

pr. kultur/sæson.

Nytteinsekter

MILBEKNOCK

skånsom

eller

relativt

skånsom over for nytteinsekter. Undertiden

kan ses en midlertidig nedgang i populatio-

nen umiddelbart efter behandlingen. Rovmi-

der påvirkes dog væsentligt.

MILBEKNOCK

er farlig for bier ved direkte

kontakt og må ikke anvendes i blomstrende

kulturer på friland. Vær opmærksom

på blomstrende ukrudt.

Opbevaring

Opbevares på et godt ventileret sted.

Opbevares køligt men frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen

bortskaffes

over-

ensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afl e-

veres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes

dagrenovationen. Den tomme beholder bør

skylles

inden

bortskaffelse.

Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må

ikke genbruges.

® = Reg. varemærke for Mitsui Chemicals Agro, Inc.

15_10010501_35

15_10010501_35.indd 1

15_10010501_35.indd 1

24/08/2015 14:33:58

24/08/2015 14:33:58