Midiana

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Midiana 3 mg + 0,03 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 3 mg + 0,03 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Midiana 3 mg + 0,03 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 44794
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Midiana, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26595

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Midiana

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 3 mg drospirenon og 0,030 mg ethinylestradiol.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 48,17 mg lactosemonohydrat og 0,070 mg sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til næsten hvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med "G63" præget på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svangerskabsforebyggelse.

I forbindelse med beslutningen om at ordinere Midiana skal der tages hensyn til den

enkelte kvindes aktuelle risikofaktorer, især risikofaktorer for venøs tromboemboli (VTE),

samt til, hvordan risikoen for VTE med Midiana er sammenlignet med andre hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Administration: oral anvendelse.

44794_spc.doc

Side

1 af 20

Dosering

Sådan indtages Midiana

Tabletterne skal tages hver dag på ca. samme tidspunkt i den rækkefølge, der fremgår af

blisterarket, om nødvendigt med en smule væske til. Der tages en tablet dagligt i 21 på

hinanden følgende dage. Hver efterfølgende blisterark startes efter en 7 dage lang tabletfri

periode, hvorunder der normalt optræder en blødning. Blødningen starter sædvanligvis på

dag 2 eller 3 efter indtagelse af den sidste tablet og vil muligvis ikke være ophørt, før næste

blisterark påbegyndes.

Sådan påbegyndes indtagelse af Midiana

-

Ingen forudgående brug af hormonelle kontraceptiva (inden for den sidste måned)

Indtagelsen af tabletter skal påbegyndes på dag 1 af menstruationen.

-

Skift fra et andet kombineret hormonelt præventionsmiddel (kombinations-p-pille,

vaginalring eller transdermalt plaster)

Kvinden bør ideelt starte med Midiana dagen efter at have taget sidste aktive tablet (tablet

indeholdende de aktive indholdsstoffer) af sine hidtidige kombinations p-piller, men senest

dagen efter den tabletfri periode eller placeboperiode med sine hidtidige kombinations p--

piller. Hvis kvinden har benyttet vaginalring (p-ring) eller transdermalt plaster (p-plaster),

bør hun ideelt begynde at tage Midiana på den dag, hvor ringen eller plasteret fjernes, og

senest på datoen for næste opsætning/ påsættelse.

-

Ved skift fra et gestagenpræparat (minipiller, injektion, implantat) eller

gestagenspiral (hormonspiral)

Kvinden kan skifte fra minipiller når som helst, fra implantat eller gestagenspiral samme

dag, denne fjernes, og fra injektion på datoen for næste injektion, men i alle tilfælde bør

hun rådes til at supplere med en barrieremetode i de første 7 dage, hvor hun tager Midiana.

-

Efter abort i 1. trimester

Kvinden kan påbegynde tabletindtagelsen umiddelbart. Gør hun det, er det ikke nødvendigt

at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse.

Efter fødsel eller abort i 2. trimester

Kvinden bør tilrådes at begynde på dag 21-28 efter fødsel eller abort i 2. trimester. Hvis

kvinden starter senere, bør hun tilrådes til at supplere med en barrieremetode i de første

7 dage. Hvis kvinden allerede har haft samleje, bør graviditet dog udelukkes, før hun

begynder at tage kombinations p-piller. I modsat fald skal kvinden afvente førstkommende

menstruation.

For ammende kvinder – se pkt. 4.6.

Glemte tabletter

Hvis kvinden har glemt tabletindtagelse i mindre end 12 timer, nedsættes svangerskabs-

forebyggelsen ikke. Kvinden skal tage tabletten, så snart hun husker det, og de resterende

tabletter tages som normalt.

Hvis hun har glemt tabletindtagelse i mere end 12 timer, kan svangerskabsforebyggelsen

være nedsat. Håndtering af glemte tabletter kan ske efter én af følgende to grundregler:

Tabletterne må aldrig seponeres i mere end 7 dage.

44794_spc.doc

Side

2 af 20

Det kræver 7 dages uafbrudt tabletindtagelse at opnå tilstrækkelig undertrykkelse af

hypothalamus-hypofyse-ovarie-aksen.

I daglig praksis kan derfor gives følgende råd:

-

Uge 1

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det, selv

om det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter fortsætter hun med at

tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Samtidig bør hun benytte en barriere-metode,

f.eks. et kondom, i de næste 7 dage. Hvis kvinden har haft samleje i de foregående 7 dage,

er hun muligvis gravid. Jo flere tabletter, hun har glemt, og jo tættere forglemmelsen ligger

op ad den sædvanlige tabletfri periode, desto højere er risikoen for graviditet.

Uge 2

Kvinden skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om det, selv

om det indebærer, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter fortsætter hun med at

tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Under forudsætning af at tabletterne er taget

korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet, er det ikke nødvendigt at

benytte supplerende svangerskabsforebyggelse. Hvis hun imidlertid har glemt mere end 1

tablet, skal kvinden tilrådes at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse i 7 dage.

Uge 3

Risikoen for præventionssvigt er overhængende på grund af den efterfølgende tabletfri

periode. Dog kan den nedsatte svangerskabsforebyggelse forebygges ved at justere

tabletindtagelsen.

Forudsat at alle tabletter er taget korrekt i de 7 dage, der er gået forud for den glemte tablet,

er det ikke nødvendigt at benytte supplerende svangerskabsforebyggelse, såfremt én af

følgende to valgmuligheder benyttes. I modsat fald skal kvinden rådes til at følge den

første af de to valg og samtidig benytte supplerende svangerskabsforebyggelse i de næste

7 dage.

Brugeren skal tage den sidste oversprungne tablet, så snart hun kommer i tanke om

det, selv om det betyder, at hun skal tage 2 tabletter på en gang. Herefter skal hun

fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt. Hun skal påbegynde

næste blisterark umiddelbart efter at have taget den sidste tablet i hendes

igangværende blisterark, dvs. uden pause mellem blisterarkene. Det er ikke

sandsynligt, at kvinden får sin menstruation før afslutningen på det andet blisterark,

men hun kan opleve pletblødning eller gennembrudsblødning på de dage, hvor hun

tager tabletterne.

Kvinden kan i stedet rådes til at stoppe med at tage tabletter fra det igangværende

blisterark. I så fald skal hun holde en tabletfri periode op til 7 dage (inklusive de

dage, hvor hun har glemt at tage tabletterne) og derefter påbegynde et nyt blisterark.

Hvis kvinden har sprunget tabletter over og ikke får menstruation i førstkommende

tabletfri periode, må muligheden for graviditet tages i betragtning.

Forholdsregler i tilfælde af gastrointestinale lidelser

I tilfælde af alvorlige gastrointestinale lidelser (f.eks. opkastning eller alvorlig diaré) er p-

pillerne muligvis ikke blevet absorberet fuldstændigt, og kvinden bør tilrådes at benytte

supplerende svangerskabsforebyggelse.

44794_spc.doc

Side

3 af 20

Hvis kvinden kaster op inden for 3-4 timer efter tabletindtagelse, skal hun hurtigst muligt

tage næste p-pille i blisterarket. Den ny tablet bør så vidt muligt tages senest 12 timer efter

det normale tidspunkt for tabletindtagelse. Hvis der er gået mere end 12 timer, følges

vejledningen for glemte tabletter i punkt 4.2 "Glemte tabletter". Såfremt kvinden ikke

ønsker at ændre sin hidtidige tidsplan for tabletindtagelsen, kan hun tage den eller de

nødvendige ekstra tabletter fra et andet blisterark.

Sådan udskydes en menstruation

For at udskyde en menstruation skal kvinden fortsætte direkte med næste blisterark uden

en tabletfri periode. Hun kan udskyde menstruationen, så længe hun vil, men ikke længere

end slutningen af det andet blisterark.

Under forlængelsen kan kvinden opleve gennembrudsblødning eller pletblødning.

Regelmæssig indtagelse af Midiana genoptages efter de sædvanlige 7 dages tabletfri

periode.

Såfremt kvinden ønsker at ændre sin menstruation til en anden ugedag end hidtil, skal hun

blot afkorte førstkommende tabletfri periode med et det ønskede antal dage. Jo kortere den

tabletfri periode er, desto højere er risikoen for, at hun ikke får menstruation men i stedet

oplever gennembrudsblødning og pletblødning, mens hun tager det næste blisterark (præcis

som ved udskydelse af en menstruation).

Pædiatrisk population

Midiana er kun indiceret efter menarchen. Epidemiologiske data, der er indsamlet for flere

end 2000 unge kvinder under 18 år, indikerer ikke, at sikkerhed og virkning hos denne

unge aldersgruppe er anderledes end den kendte sikkerhed og virkning hos kvinder over 18

år.

4.3

Kontraindikationer

Hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen bør ikke anvendes, hvis en af følgende

tilstande er til stede.

Hvis en sådan tilstand debuterer under kombinations p-pillebrug, skal kombinations p-

pillebrugen afbrydes med det samme:

Tilstedeværelse af eller risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Venøs tromboemboli – nuværende VTE (behandlet med antikoagulans) eller

tidligere (f.eks. dyb venetrombose [DVT] eller lungeemboli [PE])

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for venøs tromboemboli, f.eks.

APC-resistens (herunder faktor V Leiden), antitrombin-III-mangel, protein

C-mangel, protein S-mangel

Større operation med langvarig immobilisering (se pkt. 4.4)

En høj risiko for venøs tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4)

Tilstedeværelse af eller risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Arteriel tromboemboli – nuværende arteriel tromboemboli, tidligere arteriel

tromboemboli (f.eks. myokardieinfarkt) eller prodromalsymptomer (f.eks. angina

pectoris)

Cerebrovaskulær sygdom – nuværende apopleksi, tidligere apopleksi eller

prodromalsymptomer (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, TIA)

44794_spc.doc

Side

4 af 20

Kendt arvelig eller erhvervet disposition for arteriel tromboemboli, f.eks.

hyperhomocysteinæmi og antifosfolipid-antistoffer (anticardiolipin-antistoffer,

lupusantikoagulans).

Migræne med fokale neurologiske symptomer i anamnesen.

En høj risiko for arteriel tromboemboli pga. tilstedeværelse af flere risikofaktorer

(se pkt. 4.4) eller pga. tilstedeværelse af én alvorlig risikofaktor såsom:

diabetes mellitus med vaskulære symptomer

alvorlig hypertension

alvorlig dyslipoproteinæmi

Nuværende eller tidligere alvorlig leverlidelse, så længe levertallene ikke er vendt

tilbage til det normale.

Alvorlig nyreinsufficiens eller akut nyresvigt.

Nuværende eller tidligere levertumorer (godartede eller ondartede).

Kendte eller mistænkte kønshormon-fremkaldte ondartede lidelser (f.eks. i

kønsorganerne eller brysterne)

Udiagnosticeret vaginal blødning

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt 6.1.

Overfølsomhed over for jordnødder eller soja.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Advarsler

Hvis nogle af nedenstående tilstande eller risikofaktorer er til stede, skal Midianas

egnethed drøftes med kvinden.

I tilfælde af forværring eller første forekomst af en hvilken som helst af disse tilstande eller

risikofaktorer skal kvinden informeres om at kontakte egen læge for at beslutte, om

anvendelsen af Midiana bør seponeres.

I tilfælde af mistænkt eller bekræftet VTE eller ATE, skal hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen seponeres. Hvis behandling med antikoagulantia er påbegyndt, bør

supplerende svangerskabsforebyggelse initieres på grund af den teratogene virkning af

antikoagulantia-behandlingen (kumariner).

-

Kredsløbsforstyrrelser

Risiko for venøs tromboemboli (VTE)

Anvendelse af et kombineret hormonelt præventionsmiddel øger risikoen for venøs

tromboemboli (VTE) sammenlignet med ingen anvendelse. Præparater, der indeholder

levonorgestrel, norgestimat eller norethisteron er forbundet med den laveste risiko

for VTE. Risikoniveauet for andre præparater som f.eks. Midiana kan være op til to

gange højere. Beslutningen om at anvende et andet præparat end et præparat med

den laveste risiko for VTE bør kun træffes efter en samtale med kvinden, så det

sikres, at hun forstår risikoen for VTE med Midiana, hvordan hendes aktuelle

risikofaktorer påvirker denne risiko, og at hendes risiko for VTE er størst i det første

år, hvor produktet anvendes. Der er også nogen evidens for, at risikoen øges, når

behandling med et kombineret hormonelt præventionsmiddel genstartes efter en

pause på 4 uger eller mere.

44794_spc.doc

Side

5 af 20

Blandt kvinder, der ikke tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel og som ikke er

gravide, vil ca. 2 ud af 10.000 udvikle en VTE i løbet af en periode på ét år. Risikoen kan

imidlertid være meget større hos den enkelte kvinde, afhængigt af hendes underliggende

risikofaktorer (se nedenfor).

Det vurderes

, at ud af 10.000 kvinder, der tager et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder drospirenon, vil mellem 9 og 12 kvinder udvikle en

VTE i løbet af ét år. Dette kan sammenlignes med ca. 6

blandt kvinder, der tager et

kombineret hormonelt præventionsmiddel, der indeholder levonorgestrel.

I begge tilfælde er antallet af VTE’er pr. år mindre end det forventede antal under

graviditet eller i postpartum-perioden.

VTE kan være dødelig i 1-2 % af tilfældene.

Antal VTE-hændelser pr. 10.000 kvinder i løbet af ét år

Trombose i andre blodkar er set ekstremt sjældent hos brugere af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel, f.eks. i hepatiske, mesenteriske, renale eller retinale vener og arterier.

Disse forekomster blev vurderet fra de samlede epidemiologiske studiedata med anvendelse af relative risici for de forskellige præparater

sammenlignet med hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel

Middelværdi 5-7 pr. 10.000 kvindeår baseret på en relativ risiko for hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, der indeholder levonorgestrel,

versus ingen anvendelse på ca. 2,3-3,6

44794_spc.doc

Side

6 af 20

Antal VTEhændelser

Ingen brug af kombineret

hormonelt præventionsmiddel

(2 hændelser)

Kombineret hormonelt

præventionsmiddel, der indeholder

levonorgestrel

(57 hændelser)

Kombineret hormonelt præventionsmiddel,

der indeholder

drospirenon

(912 hændelser)

Risikofaktorer for VTE

Risikoen for venøse tromboemboliske komplikationer hos kvinder, der bruger af

hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, kan stige væsentligt, hvis kvinden har

yderligere risikofaktorer, især hvis der er flere risikofaktorer (se tabel).

Midiana er kontraindiceret, hvis en kvinde har flere risikofaktorer, som giver hende en høj

risiko for venetrombose (se pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det

muligt, at stigningen i risiko er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette

tilfælde skal hendes samlede risiko for VTE tages i betragtning. Et kombineret hormonelt

præventionsmiddel bør ikke ordineres, hvis balancen mellem fordele og risici anses for at

være negativ (se pkt. 4.3).

Tabel: Risikofaktorer for VTE

Risikofaktor

Kommentar

Fedme (body mass index over

30 kg/m²)

Risikoen stiger væsentligt med øget BMI.

Især vigtig at tage hensyn til, hvis der også er andre

risikofaktorer.

Langvarig immobilisering, større

operation, alle operationer i ben

eller bækken, neurokirurgi eller

større traume

Bemærk: Midlertidig

immobilisering herunder flyrejse

>4 timer kan også udgøre en

risikofaktor for VTE, især hos

kvinder med andre risikofaktorer

I disse situationer tilrådes det at seponere

plasteret/p-pillen/ringen (i tilfælde med elektiv

kirurgi mindst fire uger før) og ikke genoptage

anvendelsen før to uger efter fuldstændig

remobilisering. Der bør anvendes en anden

præventionsmetode for at undgå uønsket graviditet.

Antitrombotisk behandling skal overvejes, hvis

Midiana ikke er blevet seponeret på forhånd.

Positiv familieanamnese (venøs

tromboemboli hos en søskende

eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. før 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Andre helbredstilstande forbundet

med VTE

Cancer, systemisk lupus erythematosus,

hæmolytisk-uræmisk syndrom, kronisk

inflammatorisk tarmsygdom (Crohns sygdom eller

ulcerativ colitis) og seglcelleanæmi

Stigende alder

Især over 35 år

Der er ingen konsensus om den mulige rolle af varikøse vener og superfiel trombophlebitis

på forekomsten eller progressionen af venetrombose.

44794_spc.doc

Side

7 af 20

Den øgede risiko for tromboemboli i forbindelse med graviditet og især i puerperiet på 6

uger, skal tages i betragtning (se pkt. 4.6 for oplysninger om ”Graviditet og amning”).

Symptomer på VTE (dyb venetrombose og lungeemboli)

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på dyb venetrombose (DVT) kan omfatte:

unilateral hævelse af benet og/eller foden eller langs en vene i benet;

smerte eller ømhed i benet, som muligvis kun mærkes, når personen står eller

går;

øget varme i det pågældende ben; rød eller misfarvet hud på benet.

Symptomer på lungeemboli (PE) kan omfatte:

pludseligt opstået uforklaret åndenød eller hurtig vejrtrækning;

pludseligt opstået hoste, som kan være forbundet med hæmoptyse;

stærk smerte i brystet;

svær ørhed eller svimmelhed;

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

Nogle af disse symptomer (f.eks. ”åndenød”, ”hoste”) er uspecifikke og kan misfortolkes

som mere almindelige eller mindre alvorlige hændelser (f.eks. luftvejsinfektioner).

Andre tegn på vaskulær okklusion kan omfatte: pludseligt opstået smerte, hævelse og

blålig misfarvning af en ekstremitet.

Hvis okklusionen forekommer i øjnene, kan symptomerne gå fra smertefri

synsforstyrrelser til senere synstab. Synstab kan nogle gange forekomme næsten

øjeblikkeligt.

Risiko for arteriel tromboemboli (ATE)

Epidemiologiske studier har forbundet anvendelse af hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen med en øget risiko for arteriel tromboemboli (myokardieinfarkt) eller

med cerebrovaskulær hændelse (f.eks. transitorisk iskæmisk attak, apopleksi). Arterielle

tromboemboliske hændelser kan være dødelige.

Risikofaktorer for ATE

Risikoen for arterielle tromboemboliske komplikationer eller cerebrovaskulær hændelse

hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, stiger hos kvinder

med risikofaktorer (se tabel). Midiana er kontraindiceret, hvis en kvinde har én alvorlig

eller flere risikofaktorer for ATE, som giver hende en høj risiko for arteriel trombose (se

pkt. 4.3). Hvis en kvinde har mere end én risikofaktor, er det muligt, at stigningen i risiko

er højere end summen af de individuelle faktorer – i dette tilfælde skal hendes samlede

risiko tages i betragtning. Et kombineret hormonelt præventionsmiddel bør ikke ordineres,

hvis balancen mellem fordele og risici anses for at være negativ (se pkt. 4.3).

44794_spc.doc

Side

8 af 20

Tabel: Risikofaktorer for ATE

Risikofaktor

Kommentar

Stigende alder

Især over 35 år

Rygning

Kvinden skal rådes til ikke at ryge, hvis hun ønsker

at bruge et kombineret hormonelt

præventionsmiddel. Kvinder over 35 år, der

fortsætter med at ryge, skal stærkt tilrådes at bruge

en anden præventionsmetode.

Hypertension

Fedme (body mass index over

30 kg/m

Risikoen stiger væsentligt med stigningen i BMI.

Især vigtigt hos kvinder med yderligere

risikofaktorer

Positiv familieanamnese (arteriel

tromboemboli hos en søskende

eller en forælder, især i en relativt

ung alder, f.eks. under 50 år)

Hvis der er formodning om en arvelig disposition,

bør kvinden henvises til en specialist med henblik

på rådgivning, inden der træffes beslutning om

anvendelse af et kombineret hormonelt

præventionsmiddel.

Migræne

En øget anfaldsfrekvens eller sværere

migræneanfald (som kan være

prodromalsymptomer for en cerebrovaskulær

hændelse) under anvendelse af hormonelle

kontraceptiva af kombinationstypen kan være en

grund til øjeblikkelig seponering

Andre helbredstilstande associeret

med uønskede vaskulære

hændelser

Diabetes mellitus, hyperhomocysteinæmi,

hjerteklapsygdom og atrieflimren,

dyslipoproteinæmi og systemisk lupus

erythematosus.

Symptomer på ATE

Kvinden skal informeres om at søge akut lægehjælp, hvis der opstår symptomer, og

fortælle sundhedspersonalet, at hun tager et kombineret hormonelt præventionsmiddel.

Symptomer på en cerebrovaskulær hændelse kan omfatte:

pludseligt opstået følelsesløshed eller muskelsvaghed i ansigtet, armen eller benet,

især i den ene side af kroppen;

pludseligt opstået gangbesvær, svimmelhed, tab af balance eller koordination;

pludseligt opstået forvirring, tale- og forståelsesbesvær;

pludseligt opstået synsbesvær på et eller begge øjne;

pludseligt opstået svær eller langvarig hovedpine uden kendt årsag;

bevidsthedstab eller besvimelse med eller uden krampeanfald.

Forbigående symptomer indikerer, at hændelsen er et transitorisk iskæmisk attak (TIA).

Symptomer på myokardieinfarkt (MI) kan omfatte:

- smerte, ubehag, tryk, tyngdefornemmelse, en knugende fornemmelse eller

oppustethed i brystet, armen eller under brystbenet;

- ubehag, der stråler ud til ryggen, kæben, halsen, armen, maven;

- mæthedsfølelse, fordøjelsesbesvær eller kvælningsfornemmelse;

44794_spc.doc

Side

9 af 20

- sveden, kvalme, opkastning eller svimmelhed;

- ekstrem svækkelse, angst eller åndenød;

- hurtige eller uregelmæssige hjerteslag.

- tumorer

Der er rapporteret en øget risiko for cervikal cancer hos langtidsbrugere af kombinations-p-

piller (over 5 år) i visse epidemiologiske undersøgelser, men der er uenighed om, i hvor

høj grad dette resultat kan tilskrives uvedkommende faktorer som seksuel adfærd og andre

faktorer som humant papillomvirus (HPV).

En metaanalyse af 54 epidemiologiske undersøgelser viser, at der er en let forøget risiko

(RR = 1,24) for diagnosticering af brystcancer hos kvinder, der aktuelt tager kombinations-

p-piller. Den forhøjede risiko forsvinder gradvist i løbet af 10 år efter endt brug af

kombinations-p-pillerne. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er det

forhøjede antal brystcancer-diagnoser hos aktuelle og debuterende kombinations-p-

pillebrugere lille i forhold til den generelle risiko for brystcancer. Disse undersøgelser

udviser ikke evidens for en årsagssammenhæng. Det iagttagne mønster med øget risiko kan

skyldes tidligere diagnosticering af brystcancer hos kombinations-p-pillebrugere og/eller

kombinations-p-pillernes biologiske virkninger. De tilfælde af brystcancer, der er

diagnosticeret hos faste brugere, har tendens til at være klinisk mindre avancerede end de

cancertilfælde, der blev diagnosticeret hos ikke-brugere.

I sjældne tilfælde er der hos kombinations-p-pillebrugere rapporteret om godartede

levertumorer og i endnu sjældnere tilfælde om ondartede levertumorer. I isolerede tilfælde

har disse tumorer ført til livstruende intraabdominale blødninger. Hvis der hos

kombinations-p-pillebrugere optræder smerter i det øvre abdomen, forstørret lever eller

tegn på intraabdominal blødning, bør levertumor derfor inddrages i differentialdiagnosen.

Ved anvendelse af kombinations-p-pillerne med højere dosis (50 µg ethinylestradiol) er

risikoen for endometrie- og ovariecancer reduceret. Om dette også gælder for

kombinations-p-pillerne med lavere doser, er endnu ikke bekræftet.

-

Andre forhold

Den gestagene komponent i dette produkt er en aldosteron-antagonist med

kaliumbesparende egenskaber. I de fleste tilfælde forventes ingen stigning i

kaliumniveauerne. I en klinisk undersøgelse øgedes serumkalium imidlertid let men ikke

signifikant hos patienter med mild eller moderat nyresvigt ved samtidig brug af

kaliumbesparende lægemidler og drospirenon. Derfor anbefales det at kontrollere

serumkalium i første behandlingsperiode hos patienter med nyreinsufficiens, hvis

serumkaliumniveau før behandlingen lå i det øvre referenceområde, især ved samtidig

indtagelse af kaliumbesparende lægemidler. Se desuden pkt. 4.5.

Kvinder med personlig eller familiær anamnese med hypertriglyceridæmi kan have øget

risiko for pankreatitis ved brug af kombinations p-piller.

Selv om mindre stigninger i blodtrykket er rapporteret hos mange kvinder, der benytter

kombinations p-piller, er klinisk relevante stigninger sjældne. Kun i disse sjældne tilfælde

tilrådes det at seponere kombinations-p-pillerne øjeblikkeligt. Hvis konstant forhøjede

blodtryksværdier eller et betydeligt forhøjet blodtryk under brug af kombinations-p-piller

ved i forvejen eksisterende hypertension ikke responderer tilstrækkeligt på antihypertensiv

44794_spc.doc

Side

10 af 20

behandling, bør kombinations-p-pillerne seponeres. Brugen af kombinations-p-piller kan

genoptages, hvis der kan opnås normale blodtryksværdier ved antihypertensiv behandling.

Følgende tilstande er rapporteret at optræde eller blive forværret ved såvel graviditet som

brug af kombinations-p-piller, men evidensen for en sammenhæng med brug af

kombinations-p-piller er ikke entydig: gulsot og/eller pruritus relateret til cholestase,

galdesten, porfyri, systemisk erytematosus, hæmolytisk uræmisk syndrom, Sydenhams

chorea, herpes gestationis, otosklerose-relateret nedsat hørelse.

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller forværre

angioødem-symptomerne.

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations-p-piller, indtil leverfunktionsværdierne vender tilbage til det normale. Gulsot

og/eller pruritus relateret til cholestase, der er opstået under en tidligere graviditet eller

under tidligere brug af kønshormoner, nødvendiggør seponering af kombinations-p-

pillerne.

Selv om kombinations-p-piller kan påvirke perifer insulinresistens og glucosetolerans, er

der ingen evidens for behov for at ændre det terapeutiske regime ved diabetes under brug

af kombinations-p-piller. Imidlertid bør diabetespatienter følges nøje, især i den første tid,

hvor de tager kombinations-p-piller.

Der er rapporteret om forværring af endogen depression, epilepsi, Crohns sygdom samt

ulcerøs colitis under brug af kombinations-p-piller.

Der kan sommetider optræde chloasma, især hos kvinder med chloasma gravidarum i

anamnesen. Kvinder med tendens til chloasma bør undgå udsættelse for sollys eller

ultraviolet stråling, når de benytter kombinations p-piller.

Dette lægemiddel indeholder 48,17 mg lactosemonohydrat per tablet. Patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose-galactose malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder 0,070 mg sojalecithin per tablet. Patienter med

overfølsomhed over for jordnødder eller soja må ikke tage dette lægemiddel.

Lægeundersøgelse/konsultation

En komplet anamnese (herunder familieanamnese) skal indhentes, og graviditet skal

udelukkes inden opstart eller genoptagelse af behandling med Midiana. Blodtrykket skal

måles og en fysisk undersøgelse skal foretages på baggrund af kontraindikationerne (se

pkt. 4.3) og advarslerne (se pkt. 4.4). Det er vigtigt at gøre kvinden opmærksom på

oplysningerne om venøs og arteriel trombose, herunder risikoen ved Midiana

sammenlignet med andre hormonelle kontraceptiva af kombinationstypen, symptomerne

på VTE og ATE, de kendte risikofaktorer, samt hvad der skal gøres, hvis der opstår

mistanke om en trombose.

Kvinden skal også informeres om at læse indlægssedlen omhyggeligt og at overholde den

vejledning, der gives deri. Undersøgelsernes hyppighed og art skal baseres på etablerede

retningslinjer i praksis og tilpasses den enkelte kvinde.

44794_spc.doc

Side

11 af 20

Kvinder skal oplyses om, at hormonelle præventionsmidler ikke beskytter mod

hiv-infektioner (aids) og andre seksuelt overførte sygdomme.

Nedsat virkning

Kombinations p-pillernes virkning kan være nedsat i tilfælde af f.eks. glemt indtagelse af

tabletter (se pkt. 4.2), gastrointestinale lidelser (se pkt. 4.2) eller samtidig indtagelse af

anden medicin (se pkt. 4.5).

Reduceret cykluskontrol

Ved alle p-piller af kombinationstypen kan der optræde uregelmæssige blødninger

(pletblødning og gennembrudsblødning), især i de første måneder. Det giver derfor først

mening at udrede uregelmæssige blødninger efter en tilvænningsperiode på omkring tre

cyklusser.

Hvis de uregelmæssige blødninger fortsætter eller optræder efter hidtil regelmæssige

cyklusser, bør man tage højde for ikke-hormonelle årsager og egnede diagnostiske

foranstaltninger er indiceret for at udelukke maligne forekomster eller graviditet. Det kan

omfatte curettage.

Hos nogle kvinder kan menstruationen udeblive i den tabletfri periode. Hvis kvinden har

taget kombinations p-pillerne i overensstemmelse med vejledningen i pkt. 4.2, er hun

sandsynligvis ikke gravid. Men hvis kombinations p-pillerne ikke er blevet taget i

overensstemmelse med disse retningslinjer forud for den første udeblevne menstruation,

eller hvis to menstruationer udebliver, skal graviditet udelukkes, før kvinden må fortsætte

med at tage kombinations p-piller.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bemærk: Ordineringsinformationen for samtidigt indgivne lægemidler bør kontrolleres for

at identificere potentielle interaktioner.

Andre lægemidlers indvirkning på Midiana

Interaktioner kan forekomme med lægemidler, der inducerer mikrosomale enzymer,

hvilket kan medføre en øget clearance af kønshormoner og kan medføre

gennembrudsblødning og/eller kontraceptivt svigt.

Behandling

Enzyminduktion kan allerede observeres inden for få dages behandling. Maksimal

enzyminduktion ses generelt inden for få uger. Efter afslutning af medicinsk behandling

kan enzyminduktion vedvare i ca. 4 uger.

Kortidsbehandling

Kvinder i behandling med enzyminducerende lægemidler bør midlertidigt benytte en

barrieremetode eller en anden præventionstype som supplement til kombinations p-

pillerne. Barrieremetoden skal anvendes hele den periode, hvor hun sideløbende tager

pågældende lægemiddel, samt i 28 dage efter seponering af lægemidlet. Hvis den

samtidige lægemiddelindtagelse varer længere end svarende til antallet af tabletter i

kvindens nuværende blisterark, skal hun straks påbegynde næste blisterark uden den

sædvanlige tabletfri periode.

44794_spc.doc

Side

12 af 20

Langtidsbehandling

Kvinder, som er i langtidsbehandling med leverenzyminducerende lægemidler, bør benytte

en anden pålidelig, ikke-hormonel præventionsmetode.

Nedenstående interaktioner er rapporteret i litteraturen.

Stoffer som øger clearance af p-piller af kombinationstypen (nedsat virkning af p-piller af

kombinationstypen pga. enzyminduktion), f.eks.:

Barbiturater, bosentan, carbamazepin, phenytoin, primidon, rifampicin og hiv-medicin

ritonavir, nevirapin og efavirenz og muligvis også felbamat, griseofulvin, oxacarbazepin,

topiramat og lægemidler, der indeholder naturlægemidlet perikon (Hypericum perforatum).

Stoffer med forskellig effekt på clearance af p-piller af kombinationstypen:

Ved samtidig administration af p-piller af kombinationstypen og flere typer af hiv-

proteasehæmmere og non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere, inklusiv

kombinationer med HCV-hæmmere kan øge eller nedsætte plasmakoncentrationen af

østrogen eller progestogener. Den efterfølgende effekt af disse ændringer kan i nogle

tilfælde være klinisk relevant.

Derfor bør produktresuméet for samtidig hiv/HCV lægemidler læses for at identificere

potentielle interaktioner og dertil hørende anbefalinger. I tvivlsspørgsmål bør kvinder, der

behandles med proteasehæmmere eller non-nukleoside reverse transkriptasehæmmere,

anvende en supplerende barrieremetode.

Hovedmetabolitterne af drospirenon i humant plasma dannes uden involvering af cytokrom

P450-systemet. Inhibitorer af dette enzymsystem påvirker derfor sandsynligvis ikke

drospirenon-metabolismen.

Midianas effekt på andre lægemidler

Orale præventionsmidler kan påvirke metabolismen af visse andre lægemidler. Plasma- og

vævskoncentrationerne kan enten stige (f.eks. ciclosporin) eller falde (f.eks. lamotrigin).

Baseret på inhibitionsundersøgelser in vitro og interaktionsundersøgelser in vivo hos

kvindelige forsøgspersoner, der tog omeprazol, simvastatin og midazolam som markør-

substrat, udviser drospirenon i doser på 3 mg kun ringe tilbøjelighed til at interagere med

metabolismen af andre aktive indholdsstoffer.

Andre typer interaktioner

Hos patienter uden nyreinsufficiens viste samtidig brug af drospirenon og ACE-hæmmere

eller NSAID-præparater ingen signifikant påvirkning af serumkalium. Samtidig brug af

drospirenon/ethinylestradiol og aldosteronantagonister eller kaliumbesparende diuretika er

imidlertid ikke blevet undersøgt. I sådanne tilfælde bør serumkalium kontrolleres i den

første behandlings-periode. Se desuden pkt. 4.4.

Laboratorieprøver

Brug af svangerskabsforebyggende steroider kan påvirke resultaterne af visse

laboratorieprøver, herunder biokemiske parametre for funktionen af hepar, tyreoidea,

adrenes og renes, plasmaniveauer af (transport)proteiner som f.eks. kortikosteroid-

bindende globulin og lipid-/lipoproteinfraktioner, parametre for kulhydratmetabolisme

samt parametre for koagulation og fibrinolyse. Ændringerne ligger normalt inden for den

sædvanlige måleusikkerhed.

44794_spc.doc

Side

13 af 20

Som følge af drospirenons milde antimineralkortikoide aktivitet fremkalder det forhøjet

plasma-renin-aktivitet og plasma-aldosteron.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Midiana er ikke indiceret under graviditet.

Hvis kvinden bliver gravid under brug af drospirenon/ethinylestradiol, bør præparatet

seponeres øjeblikkeligt. Omfattende epidemiologiske undersøgelser har hverken påvist

øget risiko for fødselsdefekter hos børn født af kvinder, der tog kombinations-p-piller før

graviditeten, eller teratogene effekter ved utilsigtet brug af kombinations-p-piller under

graviditet.

Undersøgelser på dyr har vist bivirkninger under graviditet og amning (se pkt. 5.3). Baseret

på disse data kan bivirkninger som følge af hormonvirkningen af de aktive indholdsstoffer

ikke udelukkes. Den generelle erfaring med brug af kombinations-p-piller under graviditet

er imidlertid, at der ikke foreligger evidens for bivirkninger hos mennesker.

De tilgængelige data vedrørende brug af kombinationer af drospirenon og ethinylestradiol

under graviditet er for begrænsede til at tillade nogen konklusion angående negative

effekter af drospirenon/ethinylestradiol på graviditet eller på helbredet hos fostret eller den

nyfødte. Indtil nu foreligger der ingen relevante epidemiologiske data.

Den øgede risiko for VTE i post partum-perioden skal tages i betragtning, når behandling

med Midiana genoptages (pkt. 4.2 og 4.4).

Amning

Amning kan påvirkes af kombinations-p-piller, da de kan reducere modermælkens

mængde og påvirke dens sammensætning. Derfor bør kvinden generelt frarådes at tage

kombinations-p-piller, indtil barnet er fravænnet. Der kan udskilles mindre mængder

svangerskabs-forebyggende steroider og/eller disses metabolitter i modermælken under

brugen af kombinations-p-piller. Disse mængder kan påvirke barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Der er ikke observeret nogen virkning på evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner hos brugere af kombinations-p-piller.

4.8

Bivirkninger

Vedrørende alvorlige bivirkninger hos kombinations p-pillebrugere se pkt. 4.4.

Følgende bivirkninger er rapporteret under brug af kombinationer af drospirenon og

ethinylestradiol som f.eks. Midiana:

44794_spc.doc

Side

14 af 20

Systemorganklasse

(MedDRA)

Inddeling af hyppigheder

MedDRA version 14.1

Almindelige

(≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelige

(≥1/1.000 til

<1/100)

Sjældne

(≥1/10.000 til

<1/1.000)

Immunsystemet

overfølsomhed

astma

Psykiske forstyrrelser

nedtrykthed

nedsat libido,

øget libido

Nervesystemet

hovedpine

Øre og labyrint

hypacusis

Hjerte

migræne

hypertension,

hypotension

Venøs

tromboemboli

(VTE),

arteriel

tromboemboli

(ATE)

Mave-tarmkanalen

kvalme

opkastninger,

diarré

Hud og subkutane væv

akne

eksem

pruritus

alopecia

erythema

nodosum

erythema

multiforme

Det reproduktive system

og mammae

menstruations-

forstyrrelser,

pletblødning,

brystsmerter,

brystømhed,

vaginalt udflåd,

vulvovaginal

candidiasis

brystforstørrelse,

vaginal infektion

brystflåd

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

væskeophobning,

vægtstigning,

vægttab

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En øget risiko for arterielle og venøse trombotiske og tromboemboliske hændelser,

herunder myokardieinfarkt, apopleksi, transitorisk iskæmisk attak, venetrombose og

lungeemboli, er set hos kvinder, der bruger hormonelle kontraceptiva af

kombinationstypen. Dette omtales mere detaljeret i pkt. 4.4.

44794_spc.doc

Side

15 af 20

Følgende alvorlige bivirkninger, der er indberettet hos kvinder, der brugte kombinations p-

piller, gennemgås under pkt. 4.4:

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende

brugen

Venøse tromboemboliske sygdomme

Arterielle tromboemboliske sygdomme

Hypertension.

Levertumorer.

Opståen eller forværring af tilstande, hvor evidensen for sammenhæng med brug af

kombinations p-piller ikke er entydig: Crohns sygdom, colitis ulcerosa, epilepsi,

migræne, uterint myom, porfyri, systemisk lupus erytematose, herpes gestationis,

Sydenhams chorea, hæmolytisk uræmisk syndrom, cholestatisk gulsot,

Chloasma

Akut eller kronisk forstyrrelse af leverfunktionen kan nødvendiggøre seponering af

kombinations-p-piller, indtil leverfunktionsværdierne vender tilbage til det normale.

Hos kvinder med hereditært angioødem kan eksogene østrogener fremkalde eller

forværre symptomerne på angioødem.

Frekvensen af diagnosen brystcancer er meget let forøget blandt brugere af kombinations

p-piller. Da brystcancer er sjælden hos kvinder under 40 år, er den øgede hyppighed lille i

forhold til den generelle risiko for brystcancer. Årsagssammenhængen med kombinations-

p-piller er ukendt. For yderligere information, se pkt. 4.3 og 4.4.

Interaktioner

Gennembrudsblødning og/eller præventionssvigt kan være et resultat af interaktion mellem

andre lægemidler (enzyminduktorer) og p-piller (se pkt. 4.5).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er hidtil ikke rapporteret om erfaringer med overdosering af drospirenon/ethinyle-

stradiol. På grundlag af den generelle erfaring med p-piller af kombinationstypen er de

symptomer, der eventuelt kan optræde i den forbindelse, kvalme og opkastning og hos

unge kvinder en let vaginal blødning. Der er ingen antidot, så yderligere behandling er

symptomatisk.

4.10

Udlevering

44794_spc.doc

Side

16 af 20

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 AA 12. Gestagener og østrogener, faste kombinationer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Pearl-indeks for metodesvigt: 0,09 (øvre grænse for tosidet 95 % konfidensinterval: 0,32).

Samlet Pearl-indeks (metodesvigt plus patientsvigt): 0,57 (øvre grænse for tosidet 95 %

konfidensinterval: 0,90).

Virkningsmekanisme

Midianas kontraceptive effekt er baseret på interaktion mellem forskellige faktorer, hvoraf

de vigtigste er undertrykkelse af ovulationen og ændringer i endometriet.

Midiana er en kombinationspille indeholdende østrogenet ethinylestradiol og gestagenet

drospirenon. I terapeutiske doser har drospirenon desuden antiandrogene og milde

antimineralkortikoide egenskaber. Det har ingen østrogen, glucokortikoid eller

antiglucokortikoid aktivitet. Dette giver drospirenon en farmakologisk profil, der svarer

nøje til det naturlige hormon progesteron.

Kliniske undersøgelser tyder på, at drospirenons milde antimineralkortikoide egenskaber

medfører en mild antimineralkortikoid virkning.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Drospirenon

Absorption

Oralt administreret drospirenon absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Efter en enkelt

administration opnås maksimal serumkoncentration af det aktive indholdsstof på ca.

38 ng/ml efter 1-2 timer. Biotilgængeligheden er 76-85 %. Samtidig fødeindtagelse har

ingen indflydelse på biotilgængeligheden af drospirenon.

Fordeling

Efter oral administration falder serumkoncentrationen af drospirenon i to faser med en

terminal halveringstid på 31 timer. Drospirenon bindes til serumalbumin men bindes ikke

til kønshormonbindende globulin (SHBG) eller kortikoidbindende globulin (CBG). Kun 3-

5 % af de totale serumkoncentrationer af drospirenon er tilstede som frit steroid. Den

ethinylestradiol-inducerede stigning i SHBG har ingen indflydelse på

serumproteinbindingen af drospirenon. Det gennemsnitlige, tilsyneladende

fordelingsvolumen af drospirenon er 3,7 ± 1.2 ℓ/kg.

Biotransformation

Drospirenon metaboliseres i udstrakt grad efter oral administration. De væsentligste

metabolitter i plasma er syreformen af drospirenon, der dannes ved åbning af laktonringen,

og 4,5-dihydro-drospirenon-3-sulfat, der begge dannes uden involvering af P450-systemet.

Drospirenon metaboliseres i mindre grad af cytokrom P450 3A4 og har, baseret på in vitro

data, vist evne til at hæmme dette enzym samt cytokrom P450 1A1, P450 2C9 og P450

2C19.

Elimination

Den metaboliske clearance rate for drospirenon i serum er 1,5 ± 0,2 mℓ/min/kg.

Drospirenon på uændret form udskilles kun i spormængder. Drospirenon-metabolitterne

44794_spc.doc

Side

17 af 20

udskilles i fæces og urin i forholdet ca. 1,2-1,4. Halveringstiden for udskillelse af

metabolitterne i urin og fæces er ca. 40 timer.

Steady-state forhold

I én behandlingsperiode opnås maksimal steady-state serumkoncentration af drospirenon

på ca. 70 ng/mℓ efter ca. 8 dages behandling. Serumniveauer af drospirenon akkumuleres

med en faktor ca. 3 som følge af forholdet imellem den terminale halveringstid og

doseringsintervallet.

Særlige patientgrupper

Påvirkning af nyreinsufficiens

Steady-state serumkoncentrationer af drospirenon hos kvinder med mild nyreinsufficiens

(serumkreatinin-clearance CL

50-80 ml/min) svarede til serumkoncentrationerne hos

kvinder med normal nyrefunktion. Serumkoncentrationerne af drospirenon var i

gennemsnit 37 % højere hos kvinder med moderat nyreinsufficiens (CL

30-50 mℓ/min) i

forhold til kvinder med normal nyrefunktion. Desuden tåltes drospirenon-behandlingen

godt af kvinder med mild til moderat nyreinsufficiens.

Drospirenon-behandlingen udviste ingen klinisk signifikant påvirkning af serumkalium-

koncentrationen.

Påvirkning af leverinsufficiens

I en enkeltdosisundersøgelse faldt oral clearance (CL/F) med omkring 50 % hos frivillige

forsøgs-personer med moderat leverinsufficiens i forhold til frivillige forsøgspersoner med

normal leverfunktion.

Det iagttagne fald i drospirenon-clearance hos frivillige forsøgspersoner med moderat

leverinsufficiens gav sig ikke udslag i nogen nævneværdig forskel med hensyn til

serumkalium-koncentrationer.

Selv ved diabetes og samtidig behandling med spironolacton (to faktorer, der kan

prædisponere en patient for hyperkaliæmi) blev der ikke set en stigning i serumkalium-

koncentrationer, der lå over den øvre normalgrænse.

Det konkluderes, at drospirenon tåles godt af patienter med mild eller moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh B).

Etniske grupper

Farmakokinetikken ved enkelte og gentagne doser af drospirenon eller ethinylestradiol er

undersøgt hos kaukasiske og japanske kvinder. Der er ikke iagttaget nogen klinisk

relevante forskelle.

Ethinylestradiol

Absorption

Oralt administreret drospirenon absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt. Efter en enkelt

administration af 30 µg opnås maksimal serumkoncentration af det aktive indholdsstof på

ca. 100 pg/mℓ efter 1-2 timer. Ethinylestradiol første-passage-metaboliseres for største-

delens vedkommende, idet der er stor individuel variation. Den absolutte biotilgængelighed

er ca. 45 %.

Fordeling

Ethinylestradiol har et tilsyneladende fordelingsvolumen på 5 ℓ/kg, idet ca. 98 % bindes til

plasmaproteiner. Ethinylestradiol inducerer leversyntese af SHBG og CBG. Ved

44794_spc.doc

Side

18 af 20

administration af 30 µg ethinylestradiol stiger plasmakoncentrationen af SHBG fra 70 til

ca. 350 nmol/ℓ.

Ethinylestradiol udskilles i ringe omfang i modermælken (0,02 % af dosis).

Biotransformation

Ethinylestradiol metaboliseres fuldstændigt (metabolisk plasma-clearance 5 mℓ/min/kg).

Elimination

Ethinylestradiol på uændret form udskilles ikke i nævneværdigt omfang. Ethinylestradiol-

metabolitterne udskilles via urinen og galden i forholdet 4:6. Halveringstiden for

udskillelse af metabolitterne er ca. 1 døgn. Halveringstiden for elimination er 20 timer.

Steady-state forhold

Steady-state forhold opnås i anden halvdel af en behandlingsperiode, og

serumkoncentrationerne af ethinylestradiol kumuleres med en faktor 1,4-2,1.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Hos laboratoriedyr har effekterne af drospirenon og ethinylestradiol kunnet relateres til

forhold fra den kendte farmakologiske virkning. Reproduktionstoksikologiske

undersøgelser har i særdeleshed kunnet afsløre embryotoksiske og føtotoksiske effekter

hos dyr, der anses for artsspecifikke. Der er iagttaget påvirkning af kønsdifferentieringen

hos rottefostre men ikke hos abefostre ved udsættelse for drospirenon i højere mængder

end dem, der indtages ved normal brug af drospirenon/ethinylestradiol.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Pregelatineret majsstivelse

Majsstivelse

Povidon K-25

Magnesiumstearat

Tabletovertræk:

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Talcum (E553b)

Macrogol 3350

Lecithin (soja)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale æske for at

beskytte produktet mod lys.

44794_spc.doc

Side

19 af 20

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Midiana 3 mg/0,03 mg filmovertrukne tabletter leveres i PVC/PVDC/aluminium-

blisterark.

Blisterarkene leveres i foldeæsker vedlagt indlægsseddel og opbevaringsetui.

Pakningsstørrelser:

21 filmovertrukne tabletter

3×21 filmovertrukne tabletter

6×21 filmovertrukne tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke benyttet lægemiddel samt affald heraf skal destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 19-21

Ungarn

Repræsentant

Gedeon Richter Nordics AB

Norra Stationsgatan 61

SE-113 43 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44794

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. marts 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. august 2016

44794_spc.doc

Side

20 af 20

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration