Mianserin "Mylan"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mianserin "Mylan" 60 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 60 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mianserin "Mylan" 60 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15726
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter

Mianserinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Mianserin Mylan til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Mianserin Mylan

Sådan skal De tage Mianserin Mylan

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Mianserin Mylan er et antidepressivum og tilhører en gruppe, der kaldes tetracykliske antidepressiva.

Antidepressiva øger aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne

ved depression.

De får Mianserin Mylan til behandling af moderat til svær depression.

Lægen kan have givet Dem Mianserin Mylan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DE VIDE, FØR

DE BEGYNDER AT TAGE MIANSERIN MYLAN

Tag ikke Mianserin Mylan

hvis De er overfølsom (allergisk) over for mianserinhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

hvis De har fået MAO-hæmmeren isocarboxazid mod depression inden for de sidste 14 dage.

hvis De er i en manisk sindstilstand (sygelig opstemthed).

Vær ekstra forsigtig med at tage Mianserin Mylan

Selvmordstanker og forværring af Deres depression eller angst

Hvis De er deprimeret og/eller lider af angst, kan De sommetider have selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på Dem selv. Disse tanker kan forstærkes, når De starter med at tage antidepressiv

medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere

tid.

De kan have øget risiko for sådanne tanker:

Hvis De tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på Dem selv.

Hvis De er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for

selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med

antidepressiv medicin.

Hvis De på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på Dem selv,

bør De

straks kontakte Deres læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende

om, at De er deprimeret eller

angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. De kan eventuelt bede dem om at fortælle Dem,

hvis de synes, at Deres depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over

ændringer i Deres opførsel.

Børn og unge under 18 år har større risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker

eller fjendtlighed f.eks. i form af truende eller voldelig adfærd samt vrede.

Betændelsessygdomme

I sjældne tilfælde kan behandling med Mianserin Mylan påvirke de hvide blodceller. Derved bliver

De mere modtagelig for infektioner. Det kan blive farligt, og De skal derfor straks kontakte Deres

læge, hvis De får feber, ondt i halsen, betændelse i munden eller andre tegn på infektion.

De skal straks kontakte lægen, hvis

De bliver manisk (sygeligt opstemt).

De får gulsot eller kramper.

Tal med lægen, hvis

De har skizofreni.

De er over 60 år.

De har epilepsi, der er svær at behandle.

De har diabetes (sukkersyge).

De har for højt blodtryk eller en sygdom (forkalkning) i hjerte eller blodkar.

Deres lever eller nyrer fungerer dårligt.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Mianserin Mylan. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager

anden medicin mod depression.

blodfortyndende medicin (warfarin).

hjertemedicin

medicin mod for højt blodtryk.

betablokkere, f.eks. atenolol, metoprolol.

medicin mod uregelmæssig hjerterytme (quinidin, sotalol).

medicin mod migræne (betablokkere).

Brug af Mianserin Mylan sammen med mad og drikke

De kan tage Mianserin Mylan i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

De skal tage Mianserin Mylan med et glas vand.

De skal undgå at drikke alkohol under behandlingen, da Mianserin Mylan kan øge virkningen af

alkohol.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Mianserin Mylan efter aftale med lægen.

Amning

Mianserin Mylan går over i modermælken. Hvis De ammer, må De kun tage Mianserin Mylan efter

aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mianserin Mylan kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger

som døsighed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DE TAGE MIANSERIN MYLAN

Tag altid Mianserin Mylan nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

De skal normalt starte med 1 tablet på 30 mg eller 1 tablet på 30 mg plus 1 tablet på 10 mg (i alt 30-40

mg) dagligt.

Lægen justerer derefter dosis afhængigt af virkningen. Vedligeholdelsesdosis ligger normalt mellem 1

tablet på 30 mg og 1 tablet på 30 mg plus 1 tablet på 60 mg (i alt 30-90 mg) dagligt.

Følg lægens anvisninger.

De skal tage Mianserin Mylan med et glas vand.

Når De ikke skal have Mianserin Mylan længere, skal De gradvist have mindre dosis for at undgå, at

De igen bliver syg. Følg lægens anvisning.

Ældre:

Den normale startdosis er 1-2 tabletter på 10 mg eller 1 tablet på 30 mg dagligt.

Lægen justerer derefter dosis afhængigt af virkningen. Følg lægens anvisninger.

Børn:

Mianserin Mylan bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. De skal følge lægens anvisninger.

Hvis De har taget for mange Mianserin Mylan tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Mianserin Mylan tabletter, end der

står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være bevidsthedssvækkelse. I sjældne tilfælde kan der forekomme

uregelmæssig puls, kramper, svimmelhed pga. lavt blodtryk og åndedrætsbesvær.

Hvis De har glemt at tage Mianserin Mylan

Hvis De har glemt en tablet, så tag den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage

den næste tablet, så spring den glemte tablet over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Mianserin Mylan

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Når De ikke skal have Mianserin Mylan længere, skal De gradvist have mindre dosis for at undgå, at

De igen bliver syg. Følg lægens anvisning.

Kontakt straks lægen, hvis De igen føler Dem syg, efter behandlingen med Mianserin Mylan er

stoppet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Mianserin Mylan kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med mianserin-

hydrochlorid eller kort efter behandlingsophør.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens. Ring 112 (livsfarligt).

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og

feber samt blødninger i huden pga. forandringer i blodet. Kontakt straks læge.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Langsom puls efter den første dosis.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Døsighed, især i starten af behandlingen.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Vægtstigning.

Vand i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Led- og muskelsmerter.

Svimmelhed, evt. pga. lavt blodtryk.

Eksem.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Udvikling af bryster hos mænd.

Opstemthed.

Uro i benene.

Mianserin Mylan kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer

sig om ændringer i leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen. De finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted:

www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Mianserin Mylan utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Mianserin Mylan ved almindelig temperatur.

Brug ikke Mianserin Mylan efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mianserin Mylan, 10 mg, 30 mg og 60 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Mianserinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret majsstivelse, kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk

cellulose, calciumhydrogenphosphat, magnesiumstearat, talcum, titandioxid (E171),

hypromellose, macrogol 400.

Pakningsstørrelser

Fås i blisterpakning og i tabletbeholder.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB

Ynglingagatan 14

S-113 47 Stockholm

Sverige

Tel: +46 (0) 8 555 227 50

Fax: +46 (0) 8 555 227 51

E-mail: inform@mylan.se

Fremstiller

Gerard Laboratories

Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irland

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2012

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

2-10-2018

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Mylan S.A.S.)

Zoledronic acid Mylan (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6486 of Tue, 02 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-10-2018

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Mylan S.A.S.)

Gefitinib Mylan (Active substance: gefitinib) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6406 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4826

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Mylan S.A.S.)

Hulio (Active substance: adalimumab) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)6107 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004429/0000

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan Pharma (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 6097 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3962/T/08

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Mylan S.A.S.)

Memantine Mylan (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5972 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2660/T/12

Europe -DG Health and Food Safety

19-9-2018

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Mylan S.A.S.)

Pregabalin Mylan (Active substance: pregabalin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 5971 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4078/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5774 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/004649/IB/0001

Europe -DG Health and Food Safety

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Mylan S.A.S.)

Ribavirin Mylan (Active substance: Ribavirin ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5423 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1185/T/29

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Generics [UK] Limited)

Duloxetine Mylan (Active substance: Duloxetine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5417 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3981/T/14

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Lopinavir/Ritonavir Mylan (Active substance: lopinavir / ritonavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4888 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Withdrawn application: Rotigotine Mylan, rotigotine, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: Efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)4089 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4240/IB/1/G

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Mylan S.A.S.)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3854 of Thu, 14 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4050/IB/3/G

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Atazanavir Mylan (Active substance: atazanavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3342 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

28-5-2018

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Mylan S.A.S.)

Darunavir Mylan (Active substance: darunavir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3339 of Mon, 28 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Mylan S.A.S.)

Prasugrel Mylan (Active substance: prasugrel) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3160 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4644

Europe -DG Health and Food Safety