Mianserinhydrochlorid "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mianserinhydrochlorid "2care4" 30 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mianserinhydrochlorid "2care4" 30 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58307
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mianserinhydrochlorid 2care4 10 mg og 30 mg filmovertrukne tabletter

Mianserinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Mianserinhydrochlorid 2care4

3. Sådan skal du tage Mianserinhydrochlorid 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mianserinhydrochlorid 2care4 er et lægemiddel

mod depression og tilhører en gruppe, der kaldes

tetracykliske antidepressiva.

Antidepressiva øger aktiviteten i et bestemt område

af hjernen, som har betydning for symptomerne ved

depression.

Du får Mianserinhydrochlorid 2care4 til behandling af

moderat til svær depression.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Mianserinhydrochlorid 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Mianserinhydrochlorid 2care4:

– hvis du er allergisk over for mianserin eller et af

de øvrige indholdsstoffer i Mianserinhydrochlorid

2care4 (angivet i afsnit 6).

– hvis du har fået en monoaminooxidase-hæmmer

(MAO-hæmmer), kaldet isocarboxazid, mod

depression inden for de sidste 14 dage.

– hvis du er i en manisk sindstilstand (sygelig

opstemthed).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Mianserinhydrochlorid 2care4.

Selvmordstanker og forværring af din depression eller

angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du

sommetider have selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes,

når du starter med at tage antidepressiv medicin,

fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte

omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

– hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller

tanker om at gøre skade på dig selv.

– hvis du er ung. Information fra kliniske studier har

vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd

hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser,

der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord

eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du

straks kontakte din læge eller hospitalet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage

Mianserinhydrochlorid 2care4 efter aftale med lægen.

Amning

Mianserinhydrochlorid 2care4 går over i

modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage

Mianserinhydrochlorid 2care4 efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mianserinhydrochlorid 2care4 kan især i begyndelsen

af behandlingen og ved øgning af dosis give

bivirkninger som døsighed, som kan påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

3. Sådan skal du tage

Mianserinhydrochlorid 2care4

Tag altid Mianserinhydrochlorid 2care4 nøjagtigt efter

lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal normalt starte med 1 tablet på 30 mg eller 1

tablet på 30 mg plus 1 tablet på 10 mg (i alt 30-40

mg) dagligt.

Lægen justerer derefter dosis afhængigt af

virkningen. Vedligeholdelsesdosis ligger normalt

mellem 1 tablet på 30 mg og 1 tablet på 30 mg plus

1 tablet på 60 mg (i alt 30-90 mg) dagligt. Følg

lægens anvisninger.

Filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge

dine filmovertrukne tabletter til alle de anførte

doseringer.

Du skal tage Mianserinhydrochlorid 2care4 med et

glas vand.

Når du ikke skal have Mianserinhydrochlorid 2care4

længere, skal du gradvist have mindre dosis for at

undgå, at du igen bliver syg. Følg lægens anvisning.

Ældre

Den normale startdosis er 1-2 tabletter på 10 mg

eller 1 tablet på 30 mg dagligt.

Lægen justerer derefter dosis afhængigt af

virkningen. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge

Mianserinhydrochlorid 2care4 bør ikke anvendes til

behandling af børn og unge under 18 år.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal

følge lægens anvisninger.

03-2017

P162353-1

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven

eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst,

og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du

kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de

synes, at din depression eller angst bliver værre,

eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din

opførsel.

Børn og unge under 18 år har større risiko for

bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker

eller fjendtlighed f.eks. i form af truende eller

voldelig adfærd samt vrede.

Betændelsessygdomme

I sjældne tilfælde kan behandling med

Mianserinhydrochlorid 2care4 påvirke de hvide

blodceller. Derved bliver du mere modtagelig for

infektioner. Det kan blive farligt, og du skal derfor

straks kontakte din læge, hvis du får feber, ondt i

halsen, betændelse i munden eller andre tegn på

infektion.

Du skal straks kontakte lægen, hvis

– du bliver manisk (sygeligt opstemt).

– du får gulsot eller kramper.

Tal med lægen, hvis

– du har skizofreni.

– du er over 60 år.

– du har epilepsi, der er svær at behandle.

– du har diabetes (sukkersyge).

– du har for højt blodtryk eller en sygdom

(forkalkning) i hjerte eller blodkar.

– din lever eller nyrer fungerer dårligt.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Mianserinhydrochlorid 2care4. Det

kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Mianserinhydrochlorid 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

– anden medicin mod depression.

– blodfortyndende medicin (warfarin).

– hjertemedicin

• medicin mod for højt blodtryk.

• betablokkere, f.eks. atenolol, metoprolol.

• medicin mod uregelmæssig hjerterytme

(quinidin, sotalol).

– medicin mod migræne (betablokkere).

– MAO-hæmmere (isocarboxazid).

Brug af Mianserinhydrochlorid 2care4 sammen

med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Mianserinhydrochlorid 2care4 i

forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Du skal tage Mianserinhydrochlorid 2care4 med et

glas vand.

Du skal undgå at drikke alkohol under behandlingen,

da Mianserinhydrochlorid 2care4 kan øge virkningen

af alkohol.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du har taget for mange Mianserinhydrochlorid

2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Mianserinhydrochlorid 2care4, end

der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være

bevidsthedssvækkelse. I sjældne tilfælde kan der

forekomme uregelmæssig puls, kramper, svimmelhed

pga. lavt blodtryk og åndedrætsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Mianserinhydrochlorid

2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte tablet.

Hvis du har glemt en tablet, så tag den, så snart du

kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den

næste tablet, så spring den glemte tablet over.

Hvis du holder op med at tage

Mianserinhydrochlorid 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen

efter aftale med lægen.

Når du ikke skal have Mianserinhydrochlorid 2care4

længere, skal du gradvist have mindre dosis for at

undgå, at du igen bliver syg. Følg lægens anvisning.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg,

efter behandlingen med Mianserinhydrochlorid 2care4

er stoppet.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd

er rapporteret under behandling med

mianserinhydrochlorid eller kort efter

behandlingsophør.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

– Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens

(malignt neuroleptikasyndrom). Ring 112

(livsfarligt).

– Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue.

– Almen sløjhed, træthed og bleghed, tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og

feber samt blødninger i huden pga. forandringer i

blodet. Kontakt straks læge.

– Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

– Langsom puls efter den første dosis.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter):

– Døsighed, især i starten af behandlingen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 100 patienter):

– Vægtstigning.

– Vand i kroppen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– Led- og muskelsmerter.

– Svimmelhed, evt. pga. lavt blodtryk.

– Udslæt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter):

– Udvikling af bryster hos mænd.

– Opstemthed.

– Uro i benene.

Mianserinhydrochlorid 2care4 kan herudover give

bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til.

Det drejer sig om ændringer i leverprøver, som igen

bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Mianserinhydrochlorid 2care4 utilgængeligt

for børn.

Tag ikke Mianserinhydrochlorid 2care4 efter den

udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Mianserinhydrochlorid 2care4 10 og 30 mg

indeholder:

– Aktivt stof: Mianserinhydrochlorid.

– Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret majsstivelse,

kolloid vandfri silica, mikrokrystallinsk cellulose,

calciumhydrogenphosphat, magnesiumstearat,

talcum, titandioxid (E171), hypromellose,

macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser

Mianserinhydrochlorid 2care4 10 mg er hvide, runde,

konvekse, filmovertrukne tabletter præget med ”MI

10” på den ene side og ”G” på den anden side.

Mianserinhydrochlorid 2care4 30 mg er hvide, runde,

konvekse, filmovertrukne tabletter præget med ”MI

30” på den ene side og ”G” på den anden side.

Mianserinhydrochlorid 2care4 10 mg og 30 mg fås

i pakningsstørrelser a 30 og 105 filmovertrukne

tabletter i blister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Mianserinhydrochlorid 2care4 svarer til Mianserin

Mylan.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

marts 2017.