Metoprololsuccinat "Alternova"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metoprololsuccinat "Alternova" 200 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Metoprololsuccinat "Alternova" 200 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41646
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Metoprololsuccinat "Alternova", depottabletter

0.

D.SP.NR.

25309

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Metoprololsuccinat "Alternova"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 depottablet indeholder:

25 mg: 23,75 mg metoprololsuccinat svarende til 25 mg metoprololtartrat.

50 mg: 47,5 mg metoprololsuccinat svarende til 50 mg metoprololtartrat.

100 mg: 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat.

200 mg: 190 mg metoprololsuccinat svarende til 200 mg metoprololtartrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

25 mg

Hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler ca. 9×5 mm og har delekærv på

begge sider.

50 mg

Hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler ca. 11×6 mm og har delekærv på

begge sider.

100 mg

Hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler ca. 16×8 mm og har delekærv på

begge sider.

200 mg

Hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler ca. 19×10 mm og har delekærv på

begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

41646_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Arteriel hypertension

Angina pectoris

Hjertearytmi, især supraventrikulær takykardi

Profylakse for at hindre hjertedød og reinfarkt efter den akutte fase af

myokardieinfarkt

Palpitationer, på grund af funktionelle hjertelidelser

Mild til svær symptomgivende kronisk hjerteinsufficiens, som supplement til anden

hjerteinsufficiensbehandling

Tyreotoksikose

Profylakse af migræne

Børn og unge i alderen 6-18 år

Behandling af hypertension

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Hypertension

50 mg en gang daglig til patienter med mild til moderat hypertension. Dosis kan om

nødvendigt øges til 100-200 mg en gang daglig eller kombineres med andre

antihypertensiva.

Det er vist, at langtids-antihypertensiv behandling med metoprolol i doser på 100-200 mg

daglig reducerer den totale mortalitet inklusive pludselig hjertedød, apopleksi og

iskæmiske episoder hos hypertensive patienter.

Angina pectoris

100-200 mg en gang daglig. Om nødvendigt kan metoprolol kombineres med andre

lægemidler angina pectoris.

Hjertearytmi

100-200 mg

gang daglig.

Denne dosis kan om nødvendigt øges.

Profylakse efter akut myokardieinfarkt

Individuel efter graden af betablokade og bivirkninger sædvanligvis 200 mg metoprolol en

gang daglig. Det er vist, at denne dosering i langtidsbehandling reducerer risikoen for død

(inklusive pludselig død) og reducerer risikoen for reinfarkt (også hos patienter med

diabetes mellitus).

Palpitationer, som skyldes funktionelle hjertelidelser

100 mg en gang daglig givet om morgenen. Dosis kan om nødvendigt øges til 200 mg en

gang daglig.

41646_spc.doc

Side 2 af 15

Profylakse af migræne

100–200 mg

gang daglig.

Tyreotoksikose

Den anbefalede dosis er 50-200 mg en gang daglig. Om nødvendigt kan dosis øges.

Stabil, symptomgivende hjerteinsufficiens

Dosis af metoprololsuccinat fastsættes individuelt til patienter med stabil, symptomgivende

hjerteinsufficiens, som reguleres af anden behandling af hjerteinsufficiens. Den anbefalede

initialdosis er 25 mg en gang daglig i de første to uger. Den anbefalede initialdosis til

NYHA-klasse III-IV-patienter er 12,5 mg en gang daglig i den første uge. Dosis øges hver

anden uge til højst 200 mg en gang daglig eller indtil den maksimalt tolererede dosis. Ved

langtidsbehandling bør måldosis fastsættes til 200 mg en daglig eller til den maksimalt

tolererede dosis. Det anbefales, at den behandlende læge er bekendt med behandling af

stabil, symptomgivende hjerteinsufficiens.

Patientens tilstand bør kontrolleres nøje efter hver dosisforhøjelse. Hvis blodtrykket falder,

kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre samtidigt indgivne lægemidler. Et

blodtryksfald hindrer ikke nødvendigvis langtidsbrug af metoprolol, men dosis skal

nedsættes, indtil patientens tilstand er stabil.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med svær leverinsufficiens, f.eks. ved behandling af patienter med

portokaval shunt, bør dosisreduktion overvejes (se pkt. 5.2).

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for anvendelse hos patienter over 80 år. Tag særlige

forholdsregler, når dosis øges.

Pædiatrisk population (6-18 år)

Den anbefalede startdosis til hypertensive patienter ≥ 6 år er 0,5 mg/kg metoprolol (0,48

mg/kg metoprololsuccinat) en gang daglig. Den endelige, indgivne dosis i milligram skal

være så tæt som muligt på den beregnede dosis i mg/kg. Hos patienter, der ikke

responderer på 0,5 mg/kg, kan dosis øges til 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololsuccinat),

dog højst 50 mg (47,5 mg metoprololsuccinat) en gang daglig. Hos patienter, der ikke

responderer på 1,0 mg/kg, kan dosis øges til højst 2,0 mg/kg daglig (1,9 mg/kg

metoprololsuccinat). Doser over 200 mg (190 mg metoprololsuccinat) en gang daglig er

ikke blevet undersøgt hos børn og unge.

Børn under 6 år

Sikkerhed og virkning hos børn < 6 år er ikke undersøgt, og metoprololsuccinat bør derfor

ikke anvendes i denne aldersgruppe.

41646_spc.doc

Side 3 af 15

Administration

Metoprololsuccinat tabletter skal tages en gang daglig, og det anbefales at tage tabletten

om morgenen. Tabletterne skal sluges hele eller delte. De må ikke tygges eller knuses.

Tabletterne skal tages sammen med vand (mindst et halvt glas).

4.3

Kontraindikationer

Metoprolol er kontraindiceret i tilfælde af:

Overfølsomhed over for det aktive stof, andre betablokkere eller over for et eller flere

af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Artrioventrikulær blok af grad II eller III.

Ubehandlet hjerteinsufficiens (pulmonært ødem, reduceret blodgennemstrømning eller

hypotension) og kontinuerlig eller periodisk behandling, der øger hjertets kontraktilitet

(beta-receptoragonisme).

Manifest og klinisk signifikant sinusbradykardi (hjertefrekvens < 50/min.).

Syg sinus-syndrom (medmindre patienten har pacemaker).

Kardiogent shock.

Svær lidelse i det perifere arterielle kredsløb.

Hypotension (systolisk < 90 mmHg).

Metabolisk acidose.

Svær astma bronkiale eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Ubehandlet fæokromocytom.

Ved mistanke om akut myokardieinfarkt og hjertefrekvens på < 45 slag/min., PQ-

interval > 0,24 sekunder eller et systolisk blodtryk < 100 mmHg.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Seponering

Pludselig seponering bør undgås. Hvis seponering er nødvendig, bør det foretages gradvist

over 10-14 dage ved reducering af dosis til 25 mg en gang daglig de sidste 6 dage.

Pludselig seponering kan, især hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, forårsage en

akut forværring af patientens tilstand. Hypertension og arytmier kan forekomme. Disse

patienter skal derfor observeres meget nøje i denne periode. Risikoen for iskæmiske

episoder inklusiv pludselig hjertedød kan øges under nedtrapning af betablokade.

Anæstesi

Forud for kirurgiske indgreb skal anæstesiologen informeres om, at patienten er i

behandling med metoprolol. Det er ikke altid nødvendigt at afbryde behandlingen med

betablokker hos patienter, der skal opereres.

Hvis det er nødvendigt at seponere før bedøvelse, skal administrationen af metoprolol

stoppes 48 timer før. Det kan i visse tilfælde være tilrådeligt at give en betablokker som

præmedicinering til nogle patienter, som skal opereres.

Akut opstart af høj-dosis metoprolol bør undgås hos patienter der skal have foretaget non-

kardiel kirurgi, da dette har været forbundet med bradykardi, hypotension og slagtilfælde

inklusiv tilfælde med fatal udgang hos kardiovaskulære risiko patienter.

Ved at skåne hjertet for stress kan betablokkeren forebygge en for stor sympatisk

stimulering og derfor arytmier eller akut hjerteinsufficiens.

41646_spc.doc

Side 4 af 15

Til patienter som bruger betablokkere, skal der bruges et anæstetikum med den mindst

negative inotrop effekt før bedøvelse.

Hjerte og kredsløb

Intravenøs indgift af calcium-antagonister af typen verapamil og diltiazem bør ikke gives til

patienter i behandling med betablokkere (undtagelse: intensivafdeling, se pkt. 4.5).

En svær - af og til livstruende - forværring af hjertefunktionen kan forekomme, især hos

patienter hvis hjertefunktion er afhængig af sympatikusstimulering. Dette skyldes ikke så

meget den kraftige betablokerende effekt, men mere fordi patienter med stærkt nedsat

hjertefunktion ikke tåler selv meget små reduceringer i graden af sympatisk stimulering.

Dette vil forårsage fald i inotrop effekt, fald i hjertefrekvens og forsinkelse af AV-

overledning. Lungeødem, AV-blok og chok kan blive resultatet. I få isolerede tilfælde kan

en forværring af eksisterende AV-overledningsforstyrrelser forekomme, hvilket kan

medføre AV-blok.

Hvis patienten får tiltagende bradykardi, bør metoprolol gives i lavere doser eller gradvis

seponeres.

Ved perifere kredsløbsforstyrrelser som Raynauds syndrom eller Claudicatio intermittens

kan der ske en forværring af symptomerne, især på grund af den blodtryksnedsættende

virkning. Betablokkere skal gives med største forsigtighed, hvis symptomerne forværres.

Ved samtidig digitalis behandling bør det overvejes, at begge lægemidler vil forlænge AV-

overledningstiden. Mindre hjerte-karkomplikationer som svimmelhed, bradykardi og

tendens til kollaps kan også udvikles. Ved øget bradykardi bør doseringen reduceres eller

gradvist stoppes.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med Prinzmetals angina.

Astma

Betablokkere skal gives med forsigtighed til astmatikere. Selv om metoprolol ved normal

dosering har mindre negativ effekt på bronkialmuskulaturen end non-selektive

betablokkere, er det nødvendigt med fortsat opmærksomhed. Hvis en astmatiker skal i

behandling med metoprolol, bør der samtidig gives en beta

-agonist (tablet og/eller

inhalation). Doseringen af beta

-agonisten kan kræve justering (øgning), når

metoprololbehandlingen påbegyndes. Metoprolol depottabletter påvirker beta

-receptorer i

mindre grad end almindelige tabletformer med beta

-selektive betablokkere.

Diabetes

Metoprolol kan nedsætte virkningen ved behandling af diabetes og tilsløre symptomerne

på hypoglykæmi. Risikoen for en lidelse i kulhydratmetabolismen eller tilsløring af

symptomerne på hypoglykæmi er lavere ved brug af metoprolol depottabletter, end når der

bruges almindelige tabletformer for beta

-selektive betablokkere og signifikant lavere end

ved brug af ikke-selektive betablokkere.

Særlig medicinsk overvågning er nødvendigt efter langvarig, restriktiv diæt og kraftig fysisk

udfoldelse (pga. risiko for alvorlige hypoglykæmiske episoder).

41646_spc.doc

Side 5 af 15

Fæokromocytom

Når metoprolol ordineres til patienter med fæokromocytom, skal der før og under

behandlingen med metoprolol gives en alfa-blokker.

Tyreotoksikose

Metoprolol kan maskere symptomerne på tyreotoksikose.

Øvrigt

Betablokkere kan øge følsomheden for allergener og alvorligheden af en anafylaktisk

reaktion. Derfor bør betablokkere kun bruges på tvingende indikation til patienter med

kraftige hypersensitivitetsreaktioner i anamnesen eller som er under hyposensibilisering.

Hos patienter der er i behandling med en betablokker, kan anafylaktisk shock antage en

mere alvorlig form.

Behandling med adrenalin giver ikke altid den ønskede terapeutiske virkning hos personer,

der tager betablokkere (se pkt. 4.5).

Betablokkere kan udløse eller forværre psoriasis. Betablokkere må kun bruges efter grundig

afvejning af forventede fordele og risici hos patienter med aktiv, anamnetisk eller familiær

psoriasis.

Hos patienter med alvorlige leversygdomme kan det være nødvendigt at reducere dosis af

metoprolol (se pkt. 4.2).

Da patienter med allerede eksisterende alvorlig nyreinsufficiens i sjældne tilfælde har

oplevet forværring af nyrefunktionen under behandling med betablokkere, bør behandling

med metoprolol ledsages af monitorering af nyrefunktionen (se pkt. 4.2).

Stomipatienter

Før en eventuel behandling af stomipatienter skal der som for andre depotpræparater

foretages en individuel vurdering af præparatets egnethed. Initialt bør behandlingen følges

nøje.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hjerte og kredsløb

Calciumantagonister

Som andre betablokkere skal metoprolol bruges med stor forsigtighed, hvis

calciumantagonister gives samtidigt, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytme-

forstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for

diltiazem, som har en ugunstig virkning på kontraktionsevnen og på AV-overledningen.

Intravenøs indgift af calciumantagonister af typen verapamil eller diltiazem bør ikke gives

til patienter i behandling med betablokkere. Der bør gå mindst 48 timer mellem

administrationen af betablokkere og disse calciumantagonister indgivet intravenøst (se

pkt.4.4). Ved samtidig behandling med nifedipin kan et stort fald i blodtrykket forekomme.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering af metoprolol. Hos patienter med nedsat

hjertefunktion er disse kombinationer kontraindiceret (se pkt.4.3).

41646_spc.doc

Side 6 af 15

Antiarytmika

Forsigtighed skal udøves ved samtidig behandling med flere antiarytmika. Den

hjertedæmpende effekt af metoprolol og antiarytmika kan være additiv. Eks.: Quinidin

eller propafenon nedsætter den hepatiske metabolisering af metoprolol medførende

metoprololtoksicitet (bl.a. bradykardi). Amiodaron har forstærkende effekt på AV-

overledningstiden og den negative inotrope effekt medførende nedsat sinusfrekvens og

forværring af AV-blok hos disponerede patienter. Plasmakoncentration af lidocain stiger

30-40 % og lidocainclearance falder tilsvarende ved samtidig behandling med lidocain og

metoprolol medførende lidocaintoksicitet (hypotension, kramper, AV-blok).

Patienter i behandling med metoprolol må ikke gives antiarytmika intravenøst (se pkt. 4.4).

Antihypertensiva

Metoprolol kan øge effekten af andre antihypertensiva som gives samtidig med metoprolol.

Alfa-stimulation forekommer, hvis clonidin seponeres ved samtidig behandling med en

ikke-selektiv betablokker og muligvis også med en selektiv betablokker medførende

alvorlig hypertension (rebound-effekt). Hvis samtidig behandling med clonidin skal

stoppes, skal metoprolol seponeres adskillige dage før, clonidin seponeres.

Der kan forekomme et tydeligt fald i hjertefrekvensen og hjertets ledningsevne ved

samtidig behandling med metoprolol, alfa-methyldopa, clonidin eller hjerteglykosider.

Samtidig brug af metoprolol og glyceroltrinitrat, diuretika, vasodilatorer eller andre

antihypertensiva kan medføre øget blodtryksfald.

Enzym-inducerende og enzym-hæmmende lægemidler

Plasmakoncentrationen af metoprolol kan påvirkes af enzym-inducerende og enzym-

hæmmende substanser. Plasmakoncentrationen nedsættes af rifampicin og kan øges af

cimetidin.

Prostaglandin-syntetase hæmmere

Samtidig brug af indometacin eller en anden hæmmer af prostaglandinsyntesen kan

reducere betablokkeres antihypertensive effekt.

Insulin og perorale anti-diabetika

Insulin og perorale antidiabetikas blodsukker-reducerende effekt kan blive forstærket af

betablokkere, især af ikke-selektive betablokkere med maskering af hypoglykæmi (specielt

takykardi og rystelser) til følge. Det er derfor vigtigt med regelmæssige

blodsukkermålinger, og den anti-diabetiske behandling skal justeres derefter.

Inhalationsanæstetika

En forstærket hjertedæmpende virkning kan opstå. Da en betablokering kan forhindre store

udsving i blodtrykket under intubation, og hurtig antagonisme kan finde sted med

betasympatomimetiske stoffer, er samtidig brug ikke kontraindiceret (se pkt.4.4).

Blokkere af sympaticus-ganglier, MAO-hæmmere og andre betablokkere

Patienter i samtidig behandling med lægemidler, der blokerer sympaticus-ganglier, MAO-

hæmmere eller andre betablokkere (også øjendråber), bør observeres nøje. Hos patienter i

behandling med adrenalin og en betablokker har en selektiv betablokker mindre effekt på

blodtrykket end en ikke-selektiv betablokker.

41646_spc.doc

Side 7 af 15

Patienter i behandling med metoprolol kan udvise nedsat respons på adrenalin brugt i

forbindelse med allergiske reaktioner.

Øvrige

Samtidig brug af metoprolol og tricykliske antidepressiva, barbiturater og phenothiaziner,

kan medføre øget blodtryksfald.

Samtidig brug af metoprolol og narkotika kan medføre øget blodtryksreduktion. Den

negative inotrope effekt af disse lægemidler kan være additiv. Neuromuskulær blokade

forårsaget af perifere muskelrelaksantia (f.eks. suxamethon og tubocurarin) kan øges pga.

metoprolols betareceptor hæmning.

Hvis metoprolol behandling ikke kan stoppes før universel anæstesi eller før brug af

perifere muskelrelaksatia, skal anæstesiologen have besked om metoprololbehandlingen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Da der ikke foreligger velkontrollerede studier for anvendelsen af metoprolol hos gravide

kvinder, må metoprolol kun anvendes under graviditet, hvis fordelene for moderen opvejer

risikoen for fostret.

Betablokkere reducerer placentaperfusionen, hvilket har været forbundet med nedsættelse

af fosterets vækst, fosterdød, abort og for tidlig fødsel. Det foreslås derfor, at passende

maternofetal overvågning udføres på gravide kvinder behandlet med metoprolol.

Behandling med metoprolol bør seponeres 48-72 timer før den beregnede fødselstermin.

Hvis dette ikke er muligt, skal det nyfødte barn overvåges i 48-72 timer efter fødslen for

tegn og symptomer på betablokering (f.eks. kardielle og pulmonære komplikationer).

Amning

Metoprolol kan om nødvendigt anvendes i ammeperioden. Metoprolol udskilles i

modermælken, men sandsynligvis i klinisk ubetydelige mængder. Det ammede barn bør

dog overvåges for tegn på betablokade.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Metoprololsuccinat "Alternova" har ingen eller ubetydelig indvirkning på evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Patienten bør være opmærksom på, at der kan opstå svimmelhed og træthed under

metoprololbehandlingen. Dette gælder specielt ved starten af behandlingen, ved

dosisøgning eller ved medicinskift.

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger forekommer hos 10-20 % af patienterne i behandling med metoprolol.

Bivirkningerne er ofte dosisafhængige og er sædvanligvis milde og reversible.

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 til

< 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 til

< 1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000, ikke

kendt (kan ikke

estimeres ud fra

forhånden-

værende data)

41646_spc.doc

Side 8 af 15

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni.

Det endokrine

system

Forværring af latent

diabetes mellitus.

Maskering af

symptomer på

hyperthyroidisme

(se pkt. 4.4),

hypoglykæmi (se

pkt. 4.4)

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning.

Forstyrrelser i

lipidmetabolismen.

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

koncentrationsbesvær

, søvnforstyrrelser,

mareridt,

hallucinationer.

Nervøsitet, angst.

Amnesi, konfusion,

personligheds-

forandringer (f.eks.

humørsvingninger).

Nervesystemet

Svimmelhed,

hovedpine.

Paræstesi,

muskelkramper.

Øjne

Synsforstyrrelser,

tørre eller irriterede

øjne, konjunktivitis.

Øre og labyrint

Tinnitus,

problemer med

hørelse.

Hjerte

Bradykardi,

balanceforstyrrelser

(meget sjældent i

forbindelse med

synkope),

palpitationer.

Midlertidig

forværring af

symptomer på

hjerteinsufficiens,

kardiogent shock hos

patienter med akut

myokardieinfarkt

hjerteinsufficiens,

atrioventrikulær

blokering, grad I,

hjertearytmier,

prækardiale smerter,

ledningsforstyrrelser.

Funktionelle

hjertesymptomer.

Vaskulære

sygdomme

Udtalt

blodtryksfald

og ortostatisk

hypotension,

meget

sjældent med

synkope.

Kolde hænder og

fødder.

Forværring af

claudicatio

intermittens eller

Raynaud's syndrom.

Nekrose hos

patienter med

svære perifere

vaskulære

forstyrrelser før

behandlingen.

Luftveje, thorax

og mediastinum

Funktionel dyspnø.

Bronkospasme.

Rhinitis.

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

mavesmerter, diarré

og konstipation.

Opkastning.

Mundtørhed.

Smagsforstyrrelser.

Lever og

galdeveje

Unormale LFT-

værdier.

Leverbetændelse.

Hud og

subkutane væv

Eksantem, herunder

psoriasiformt og

lichenoid udslæt.

Urticaria.

Hårtab.

Fotosensitivitets-

reaktioner,

forværring af

psoriasis.

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer.

Artralgi, mono-

eller polyartristis,

muskelsvaghed.

Det reproduktive

system og

mammae

Impotens og andre

seksuelle

dysfunktioner,

induratio penis

41646_spc.doc

Side 9 af 15

plastica (Peyronies

sygdom).

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Træthed.

Ødem, øget

svedtendens.

*

I et forsøg med 46.000 patienter med akut myokardieinfarkt sås en forøget hyppighed på 0,4 % i forhold til placebo, idet hyppigheden for

kardiogent shock i en patient undergruppe med lavt ’shock risk index’ var 2,3% i metoprolol gruppen og 1,9 % i placebogruppen. ’Shock risk index’

var baseret på den absolutte risiko for shock hos hver individuel patient ud fra alder, køn, tidsforsinkelse, Killip klasse, blodtryk, hjertefrekvens, EKG

abnormaliteter og tidligere hypertension. Patient gruppen med lavt ’shock risk index’ svarer til de patienter der anbefales metoprolol ved akut

myokardie infarkt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

En overdosering af metoprolol kan forårsage svær hypotension, hjerteinsufficiens,

bradykardi og bradyarytmi, hjerteledningsforstyrrelser og bronkospasmer.

Behandling

Behandling skal gives på et hospital, der kan tilbyde passende understøttende

foranstaltninger, monitorering og overvågning.

Maveskylning og/eller aktivt kul kan administreres, hvis dette findes forsvarligt.

Bradykardi og ledningsforstyrrelser behandles med atropin, adrenostimulerende

lægemidler eller pacemaker.

Hypotension, akut hjertesvigt og shock skal behandles med passende volumenforøgelse,

injektion af glucagon (om nødvendigt efterfulgt af intravenøs infusion af glucagon),

intravenøs administration af adrenostimulerende lægemidler såsom dobutamin, med

supplement af α1 receptoragonistiske lægemidler i tilfælde af vasodilatation. Intravenøs

anvendelse af Ca2+ kan også overvejes.

Bronchospasme kan normalt behandles med bronchodilatorer.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

41646_spc.doc

Side 10 af 15

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 07 AB 02. Betablokkere, selektive.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Metoprolol er en beta

-selektiv betablokker, dvs. at den blokerer beta

-receptorerne i hjertet

ved betydeligt lavere doser end de doser, der kræves til blokering af beta

-receptorerne.

Metoprolol har ubetydelig membranstabiliserende effekt og er uden partiel agonistaktivitet.

Metoprolol reducerer eller hæmmer katekolaminernes agonistvirkning på hjertet (de

frigøres under fysisk eller mentalt stress). Det betyder, at de virkninger, der fremkaldes af

akutte stigninger af katekolaminer, hæmmes af metoprolol, hvorved den sædvanlige

stigning i hjertefrekvens, minutvolumen, hjertekontraktilitet og blodtryk nedsættes. Under

høje endo-gene adrenalinkoncentrationer interfererer metoprolol langt mindre med

blodtrykskontrollen end de ikke-selektive

-blokkere.

Plasmakoncentrationen og virkningen (beta

-blokeringen) af depottabletter med

metoprololsuccinat er mere ligeligt fordelt over en given periode på et døgn end med

traditionelle tabletformer med beta

-selektive betablokkere.

Da plasmakoncentrationerne er stabile, er den kliniske beta

-selektion bedre end den, der

opnås med traditionelle tabletformer med beta

-selektive betablokkere. Risikoen for

bivirkninger i forbindelse med maksimumkoncentrationerne er ligeledes minimal (f.eks.

bradykardi eller svaghed i lemmer).

Hvis det er nødvendigt, kan metoprolol indgives samtidigt med en beta

-agonist til

patienter med symptomer på obstruktiv lungesygdom. Når metoprolol gives i terapeutiske

doser sammen med en

2-agonist, interfererer den mindre end ikke-selektive

-blokkere

med den

2-medierede bronkodilatation, fremkaldt af

2-agonister.

Metoprolol interfererer mindre med insulinfrigørelsen og kulhydratomsætningen end de

ikke-selektive

-blokkere.

Metoprolol interfererer meget mindre med det kardiovaskulære respons på hypoglykæmi

end de ikke-selektive

-blokkere.

Korttidsundersøgelser har vist, at metoprolol kan fremkalde en svag stigning i blodets ind-

hold af triglycerider og et fald i mængden af frie fedtsyrer. I enkelte tilfælde er der målt et

svagt fald i HDL-fraktionen (High Density Lipoproteiner), men i mindre grad end for de

ikke-selektive

-blokkere. Men en signifikant reduktion af total

serumkolesterolkoncentration er blevet påvist efter metoprololbehandling i en

undersøgelse, der har strakt sig over flere år.

Livskvaliteten er bedømt uforringet eller forbedret under behandling med metoprolol. En

forbedret livskvalitet er målt efter metoprololbehandling hos patienter med overstået

myokardieinfarkt.

Virkning på blodtrykket

Metoprolol sænker forhøjet blodtryk i stående og liggende stilling. En kortvarig (få timer)

og klinisk ubetydelig stigning i den perifere modstand kan måles efter starten af

metoprolol-behandling. Under langtidsbehandling kan den perifere modstand nedsættes på

grund af en reduktion af hypertrofien i de arterielle modstandskar. Det er vist, at langtids

41646_spc.doc

Side 11 af 15

antihypertensivbehandling med metoprolol kan reducere venstre ventrikelhypertrofi og

forbedre venstre ventrikels diastoliske funktion og venstre ventrikels fyldningsgrad.

Pædiatrisk population

I et 4-ugers studie med 144 pædiatriske patienter (i alderen 6 til 16 år) med primær

essentiel hypertension blev det påvist, at metoprololsuccinat reducerede det systoliske

blodtryk med 5,2 mmHg ved brug af 0,2 mg/kg (p = 0,145), med 7,7 mmHg ved brug af

1,0 mg/kg (p = 0,027) og med 6,3 mmHg ved brug af 2,0 mg/kg (p = 0,049), dog højst 200

mg/dag, sammenlignet med 1,9 mmHg ved brug af placebo. Reduktionen i det diastoliske

blodtryk var hhv. 3,1 (p = 0,655), 4,9 (p = 0,280), 7,5 (p = 0,017) og 2,1 mmHg. Der blev

ikke set nogen tydelige forskelle i blodtryksfaldet på baggrund af alder, Tannerstadie eller

etnisk baggrund. Behandlingskriterierne i forsøget var, at børnene gentagne gange havde et

gennemsnitligt siddende systolisk blodtryk og/eller diastolisk blodtryk ≥ 95 - percentilen i

forhold til alder, køn og højde. Inklusionskriterierne var dreng eller pige ≥6-≤16 år, som af

investigator blev vurderet til at have primær hypertension i henhold til

inklusionskriterierne. Patienter med astma eller type I diabetes mellitus blev ekskluderet.

Ydermere skulle patienterne kunne sluge tabletterne.

Hos mænd med mild til moderat hypertension er det vist, at metoprolol nedsætter risikoen

for at dø af hjertekarsygdomme, overvejende på grund af en nedsat risiko for pludselig

hjertedød samt nedsætter risikoen for fatal og ikke-fatal myokardieinfarkt og for

slagtilfælde.

Virkning på angina pectoris

Hos patienter med angina pectoris er det vist, at metoprolol reducerer hyppigheden, varig-

heden og sværhedsgraden af såvel angina pectoris-anfald som episoder med tavs iskæmi,

samt forbedrer den fysiske arbejdskapacitet.

Virkning på kronisk hjerteinsufficiens

Hos patienter med symptomer på hjerteinsufficiens (NYHA II-IV) og nedsat

uddrivningsfraktion (< 40%) har metoprolol vist sig at øge overlevelsen samt at nedsætte

antallet af hospitalsindlæggelser som følge af forværret hjerteinsufficiens.

Virkning på hjerterytmen

I tilfælde af supraventrikulær takykardi eller atrieflimren og ved forekomst af ventrikulære

ekstrasystoler er metoprolol velegnet til at regulere hjertefrekvens.

Virkning på myokardieinfarkt

Hos patienter med tegn på eller påvist myokardieinfarkt nedsætter metoprolol

dødeligheden, overvejende på grund af en reduktion af risikoen for pludselig død. Denne

virkning antages til dels at skyldes forebyggelsen af ventrikelflimren. Det antages, at der

ligger en dobbeltmekanisme bag den antifibrillatoriske virkning: En virkning via

vagussystemet inden for blod-hjernebarrieren, som påvirker hjertets elektriske stabilitet i

en gunstig retning, og en direkte kardiel antiiskæmisk virkning via sympaticus, der

påvirker hjertets kontraktilitet, pulsen og blod¬trykket i en gunstig retning. For såvel tidlig

som sen intervention er der også reduktion i mortalitet hos højrisikopatienter med tidligere

kardiovaskulære sygdomme, samt hos patienter med diabetes mellitus.

Det er ligeledes vist, at metoprolol reducerer risikoen for non-fatal myokardieinfarkt.

Virkning på hjertesygdomme med palpitationer

Metoprolol er velegnet til at behandle funktionelle hjertesygdomme med palpitationer.

41646_spc.doc

Side 12 af 15

Virkning på migræne

Metoprolol kan anvendes til profylaktisk behandling af migræne.

Virkning på tyreotoksikose

Metoprolol reducerer de kliniske tegn på tyreotoksikose og kan derfor anvendes som

supplerende medicinsk behandling.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Metoprolol absorberes fuldstændigt efter en oral dosis. På grund af metoprolols udtalte

first-pass-metabolisme er biotilgængeligheden for en enkelt oral dosis ca. 50 %.

Biotilgængeligheden for depottabletter er ca. 20-30 % lavere end for almindelige tabletter.

Kun en lille del af metoprolol (ca. 5-10 %) bindes til plasmaproteinerne.

Hver depottablet med metoprololsuccinat indeholder et stort antal pellets, der indeholder

metoprololsuccinat med styret frigivelse. Hver pellet er overtrukket med en polymerfilm,

som styrer frigivelseshastigheden for metoprolol.

En depottablet opløses hurtigt, og depotgranulatet spreder sig til mave-tarm-kanalen, hvor

det kontinuertlig frigiver metoprolol over en 20-timers periode. Efter en daglig dosis når

metoprolols maksimale plasmakoncentrationer op på ca. det dobbelte af

minimumniveauerne.

Halveringstiden for elimination af metoprolol er ca. 3,5 timer. Således opnås en jævn

plasmakoncentration af metoprolol over 24 timer med én daglig dosering.

Frigørelseshastigheden er uafhængig af fysiologiske faktorer som pH, føde og peristaltik.

Biotransformation og elimination

Metoprolol metaboliseres ved oxidation i leveren. De tre væsentligste kendte metabolitter

har ikke udvist nogen klinisk signifikant betablokerende effekt.

Mere end 95 % af den orale dosis udskilles i urinen. Ca. 5 % af dosis udskilles i uændret

form, i enkelte tilfælde gælder dette for helt op til 30 %. Metoprolols eliminations-

halveringstid i plasma er 3,5 timer i gennemsnit (interval 1-9 timer). Den totale clearance

er ca. 1 l/min.

Pædiatrisk population

Metoprolols farmakokinetiske profil hos pædiatriske hypertensive patienter i alderen 6-17

år ligner den ovenfor beskrevne farmakokinetik hos voksne. Den tilsyneladende orale

clearance (CL/F) af metoprolol stiger lineært med legemsvægt.

Ældre

Metoprolols farmakokinetik hos ældre er ikke signifikant anderledes fra den, der ses hos

yngre populationer. Metoprolols systemiske biotilgængelighed og elimination er normal

hos patienter med nyreinsufficiens. Eliminationen af metabolitter er imidlertid

langsommere end normalt. Der er observeret en signifikant akkumulering af metabolitter

hos patienter med en glomerulær filtreringshastighed på mindre end 5 ml/min.

Metabolitakkumuleringen forstærker ikke metoprolols betablokerende virkning.

41646_spc.doc

Side 13 af 15

Patienter med levercirrose kan opleve en forhøjet biotilgængelighed og en nedsættelse af

den totale clearance af metoprolol. Stigningen i eksponeringen er imidlertid kun klinisk

relevant hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion eller portokaval shunt. Hos patienter

med portokaval shunt er den totale clearance ca. 0,3 l/min, og AUC-værdierne er ca. seks

gange højere end hos raske.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der findes ikke andre relevante prækliniske data end dem, som allerede er nævnt i andre

punkter af dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Methylcellulose

Majsstivelse

Glycerol

Ethylcellulose

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Mikrokrystallinsk cellulose

Hypromellose

Stearinsyre

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC-PE-PVDC/Al-blister

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50×1, 56, 60, 98 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

41646_spc.doc

Side 14 af 15

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

41643

50 mg:

41644

100 mg:

41645

200 mg:

41646

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. november 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. november 2017

41646_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her