Methylphenidate "Hexal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Methylphenidate "Hexal" 27 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 27 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Methylphenidate "Hexal" 27 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49667
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

8. maj 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Methylphenidate "Hexal", depottabletter 27 mg

0.

D.SP.NR.

27627

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Methylphenidate "Hexal"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 27 mg methylphenidathydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Indeholder 8,17 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

Lysegrå, rund, filmovertrukket tablet med en frigivelsesåbning (synligt lille rundt hul) på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

Methylphenidate "Hexal" er indiceret som del af et omfattende behandlingsprogram for

sygdommen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos børn over 6 år, når

afhjælpende tiltag alene har vist sig at være utilstrækkelige. Behandlingen skal foretages

under tilsyn af en læge med speciale i adfærdssygdomme hos børn. Diagnosticeringen skal

foretages i overensstemmelse med de aktuelle DSM kriterier eller ICD-retningslinjer og

skal være baseret på en komplet anamnese og vurdering af patienten. Diagnosticeringen

kan ikke udelukkende baseres på tilstedeværelsen af et eller flere symptomer.

49667_spc.docx

Side 1 af 22

Syndromets specifikke ætiologi er ukendt, og der findes ikke en enkelt diagnostisk test.

Tilstrækkelig diagnosticering kræver brug af medicinske og specialiserede psykologiske,

pædagogiske og sociale ressourcer.

Et omfattende behandlingsprogram inkluderer typisk psykologiske, pædagogiske og

sociale tiltag samt farmakoterapi og har til formål at stabilisere børn med et

adfærdssyndrom, der er karakteriseret af symptomer, som kan omfatte en anamnese med

kronisk koncentrationsbesvær, distraktion, følelsesmæssig ustabilitet, impulsivitet, moderat

til svær hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn og unormal EEG. Indlæringsevnen kan

være svækket eller ej.

Behandling med Methylphenidate "Hexal" er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og

beslutningen om at anvende lægemidlet skal være baseret på en meget grundig vurdering

af sværhedsgraden og varigheden af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Det er vigtigt med relevant pædagogisk støtte, og det er oftest nødvendigt med psykosocial

intervention. Hvis disse tiltag alene viser sig at være utilstrækkelige, skal beslutningen om

at ordinere et stimulerende middel baseres på en meget indgående vurdering af

sværhedsgraden af barnets symptomer. Methylphenidat skal altid anvendes på denne måde

i overensstemmelse med den godkendte indikation samt forskrifter/diagnostiske

retningslinjer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandlingen skal initieres under tilsyn af en læge med speciale i adfærdssygdomme

hos børn og/eller unge.

Screening før behandling

Inden der ordineres methylphenidat, er det nødvendigt at udføre en baseline-evaluering af

patientens kardiovaskulære status, herunder blodtryk og hjertefrekvens. En detaljeret

anamnese skal dokumentere ledsagende medicinering, nuværende og tidligere komorbide

medicinske og psykiatriske sygdomme eller symptomer, familieanamnese over pludselig

hjertedød/uforklarlig død samt omhyggelig angivelse af højde og vægt på en vækstkurve

(se pkt. 4.3 og 4.4).

Fortløbende monitorering

Patientens vækst, psykiatriske og kardiovaskulære status skal monitoreres kontinuerligt (se

også pkt. 4.4).

Blodtryk og puls skal kontrolleres og anføres på en percentil kurve ved hver

dosisjustering og derefter minimum hver 6. måned;

Højde, vægt og appetit bør registreres minimum hver 6. måned på en vækstkurve;

Udvikling af nye eller forværring af forud eksisterende psykiatriske sygdomme skal

kontrolleres ved hver dosisjustering og derefter minimum hver 6. måned samt ved hver

konsultation.

Patienterne skal overvåges for risikoen for brug til fornøjelse, forkert brug og misbrug af

methylphenidat.

49667_spc.docx

Side 2 af 22

Dosering

Dosistitrering

Der skal udføres omhyggelig dosistitrering ved begyndelsen af behandlingen med

Methylphenidate "Hexal". Dosistitreringen bør startes ved den lavest mulige dosis. Hvis

der er brug for at ordinere doser mellem 18 mg og 36 mg, er styrken på 27 mg tilgængelig.

Der findes muligvis andre styrker af dette lægemiddel og andre produkter indeholdende

methylphenidat.

Dosis kan justeres trinvist med 18 mg ad gangen. Dosisjusteringer kan normalt foretages

med intervaller på omkring en uge.

Den maksimale daglige dosering af Methylphenidate "Hexal" er 54 mg.

Patienter, der ikke tidligere har fået methylphenidat

Der foreligger begrænsede kliniske erfaringer med brug af methylphenidat depottabletter

hos disse patienter (se pkt. 5.1). Methylphenidate "Hexal" er ikke indiceret til alle børn

med ADHD-syndrom. Det kan være tilstrækkeligt at anvende lavere doser af

korttidsvirkende methylphenidatformuleringer til behandling af patienter, der ikke tidligere

har fået methylphenidat. Omhyggelig dosistitrering foretaget af den ansvarshavende læge

er nødvendig for at undgå unødvendigt høje doser af methylphenidat. Den anbefalede

startdosis af Methylphenidate "Hexal" til patienter, der ikke aktuelt tager methylphenidat,

eller til patienter, der tager andre stimulerende stoffer end methylphenidat, er 18 mg én

gang daglig.

Patienter, der aktuelt tager methylphenidat

Den anbefalede dosis af Methylphenidate "Hexal" til patienter, der aktuelt tager

methylphenidat tre gange daglig i doser på 15-45 mg/dag, fremgår af tabel 1.

Dosisanbefalingerne er baseret på aktuelt dosisregime og klinisk bedømmelse.

TABEL 1

Anbefalet dosisskift fra andre methylphenidathydrochlorid regimer, hvor muligt, til

Methylphenidate "Hexal"

Tidligere daglig dosis af

methylphenidathydrochlorid

Anbefalet Methylphenidate "Hexal"-

dosis

5 mg methylphenidat tre gange daglig

18 mg en gang daglig

10 mg methylphenidat tre gange daglig

36 mg en gang daglig

15 mg methylphenidat tre gange daglig

54 mg en gang daglig

Hvis der ikke ses forbedring efter passende dosisjustering i løbet af en måned, skal

lægemidlet seponeres.

Langvarig (længere end 12 måneders) anvendelse til børn og unge

Sikkerheden og virkningen ved langvarig anvendelse af methylphenidat er ikke

systematisk undersøgt i kontrollerede forsøg. Behandling med methylphenidat bør ikke og

behøver ikke være ubegrænset. Behandling med methylphenidat seponeres sædvanligvis

under eller efter puberteten. Lægen, som vælger at anvende methylphenidat i lange

perioder (over 12 måneder) til børn og unge med ADHD, bør periodisk revurdere det

49667_spc.docx

Side 3 af 22

langvarige udbytte af lægemidlet for den enkelte patient. Med prøveperioder uden medicin

vurderes patientens funktionsevne uden farmakoterapi. Det anbefales, at methylphenidat

afbrydes mindst én gang årligt for at vurdere barnets tilstand (helst i skoleferier).

Forbedringer kan vare ved, når lægemidlet seponeres, enten midlertidigt eller permanent.

Dosisreduktion og seponering

Hvis symptomerne ikke forbedres i løbet af en måned efter passende dosisjusteringer, bør

behandlingen med lægemidlet ophøre. Hvis symptomerne forværres paradoksalt, eller der

opstår andre uønskede hændelser, skal dosis reduceres, eller lægemidlet skal om

nødvendigt seponeres.

Voksne

Hvis symptomerne hos unge fortsætter ind i voksenalderen, og de klart har haft gavn af

behandlingen, kan det være relevant, at de fortsætter behandlingen, når de bliver voksne.

Behandling med methylphenidat bør dog ikke indledes hos voksne (se pkt. 4.4 og 5.1).

Ældre

Methylphenidat bør ikke anvendes til ældre. Sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe

er ikke fastlagt.

Børn under 6 år

Methylphenidat bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Administration

Methylphenidate "Hexal" skal synkes hele sammen med væske og må ikke tygges, deles

eller knuses (se pkt. 4.4).

Methylphenidate "Hexal" kan indtages med eller uden mad (se pkt. 5.2).

Methylphenidate "Hexal" tages en gang daglig om morgenen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for methylphenidat eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Glaukom

Fæokromocytom

Under behandling med ikke-selektive, irreversible monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere) eller inden for de første 14 dage efter seponering af disse lægemidler, på

grund af risiko for hypertensive kriser (se pkt. 4.5)

Hyperthyreosis eller tyrotoksikose

Diagnosticeret alvorlig depression eller alvorlig depression i anamnesen, nervøs

anoreksi/anorektiske lidelser, selvmordstendenser, psykotiske symptomer, alvorlige

stemningsforstyrrelser, mani, skizofreni, psykopatisk/borderline personlighedsstruktur

Diagnosticeret alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv) sindslidelse (som ikke er

velkontrolleret) eller alvorlig episodisk (Type I) bipolar (affektiv) sindslidelse (som

ikke er velkontrolleret) i anamnesen

Forud eksisterende kardiovaskulære lidelser inklusive svær hypertension, hjertesvigt,

arteriel okklusiv sygdom, angina pectoris, hæmodynamisk signifikant medfødt

hjertesygdom, kardiomyopatier, myokardieinfarkt, potentielt livstruende hjertearytmier

og kanalopatier (sygdomme som skyldes dysfunktion af ionkanaler).

49667_spc.docx

Side 4 af 22

Forud eksisterende cerebrovaskulære sygdomme, cerebral aneurisme, vaskulære

abnormiteter inklusive vaskulitis eller slagtilfælde.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med methylphenidat er ikke indiceret til alle børn med ADHD, og

beslutningen om at anvende stoffet, skal være baseret på en meget grundig vurdering af

sværhedsgraden og varigheden af barnets symptomer i forhold til barnets alder.

Langvarig brug (over 12 måneder) til børn og unge

Sikkerheden og virkningen ved langvarig brug af methylphenidat er ikke blevet evalueret

systematisk i kontrollerede studier. Behandling med methylphenidat bør ikke og behøver

ikke være ubegrænset. Behandling med methylphenidat seponeres sædvanligvis under eller

efter puberteten. Patienter i langvarig behandling (over 12 måneder) skal monitoreres

omhyggeligt og kontinuerligt i overensstemmelse med anvisningerne i pkt. 4.2 og 4.4

vedrørende kardiovaskulær tilstand, vækst, appetit, udvikling af nye psykiatriske tilstande

eller forværring af forud eksisterende psykiatriske tilstande. De psykiatriske tilstande, der

monitoreres for, er beskrevet nedenfor og omfatter (men er ikke begrænset til) motoriske

og vokale tics, aggressiv eller fjendtlig adfærd, agitation, angst, depression, psykose, mani,

vrangforestillinger, irritabilitet, manglende spontanitet, abstinenser og udtalt perseveration.

Læger, som vælger at anvende methylphenidat i lange perioder (over 12 måneder) til børn

og unge med ADHD, bør periodisk revurdere det langvarige udbytte af lægemidlet for den

enkelte patient med prøveperioder uden medicin for at vurdere patientens funktionsevne

uden farmakoterapi. Det anbefales, at behandlingen med methylphenidat afbrydes mindst

én gang årligt for at vurdere barnets tilstand (helst i skoleferier). Forbedringer kan vare

ved, når lægemidlet seponeres enten midlertidigt eller permanent.

Voksne

Sikkerhed og virkning er ikke er fastlagt for indledning af behandlingen hos voksne eller

rutinemæssig fortsættelse af behandlingen efter 18 år. Hvis seponering af behandlingen hos

en ung, der fyldte 18 år, ikke var vellykket, kan det være nødvendigt at fortsætte

behandlingen hos den nu voksne patient. Behovet for at fortsætte behandlingen hos disse

voksne patienter bør evalueres årligt.

Ældre

Methylphenidat bør ikke anvendes hos ældre. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Børn under 6 år

Methylphenidat bør ikke anvendes til børn under 6 år. Sikkerhed og virkning hos denne

aldersgruppe er ikke fastlagt.

Kardiovaskulær status

Patienter, som er i betragtning til behandling med stimulerende lægemidler, skal have

udført en detaljeret anamnese (herunder vurdering af familieanamnese i forhold til

pludselig hjertedød eller uforklarlig død eller malign arytmi) samt en fysisk undersøgelse

for at vurdere, om der er hjertesygdom til stede. Hvis de indledende undersøgelser

indikerer en sådan anamnese eller sygdom, skal der desuden foretages en specialist-

vurdering af hjertet. Patienter, som får symptomer såsom palpitationer, brystsmerter udløst

af anstrengelse, uforklarlig besvimelse, dyspnø eller andre symptomer, der tyder på

49667_spc.docx

Side 5 af 22

hjertesygdom under behandling med methylphenidat, skal omgående have hjertet

undersøgt af en specialist.

Analyser af data fra kliniske studier med methylphenidat hos børn og unge med ADHD

viste, at patienter, som anvender methylphenidat, ofte oplever ændringer i det diastoliske

og systoliske blodtryk på over 10 mmHg i forhold til kontrolgruppen. De kort- og

langsigtede kliniske konsekvenser af disse kardiovaskulære virkninger hos børn og unge

kendes ikke. Muligheden for kliniske komplikationer kan ikke udelukkes grundet de

virkninger, der blev observeret i data fra kliniske studier – især hvis behandlingen af

barnet/den unge fortsatte ind i voksenalderen. Der skal udvises forsigtighed ved

behandling af patienter, hvis underliggende medicinske tilstande kan kompromitteres

ved stigning i blodtryk eller hjertefrekvens. Se pkt. 4.3 angående tilstande hvor

methylphenidat er kontraindiceret.

Den kardiovaskulære status skal monitoreres omhyggeligt. Blodtryk og puls skal

anføres på en percentil kurve ved hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver

6. måned.

Anvendelse af methylphenidat er kontraindiceret ved visse forud eksisterende

kardiovaskulære sygdomme, medmindre man har rådført sig med en specialist i

pædiatriske hjertesygdomme (se pkt. 4.3).

Pludselig død og forud eksisterende strukturelle misdannelser i hjertet eller andre alvorlige

hjertesygdomme

Der er rapporteret om pludselig død i forbindelse med brug af CNS-stimulerende

lægemidler i normale doser hos børn, nogle med strukturelle misdannelser i hjertet eller

andre alvorlige hjerteproblemer. Selv om visse alvorlige hjerteproblemer i sig selv kan

indebære en øget risiko for pludselig død, anbefales det ikke at anvende stimulerende

stoffer til børn eller unge med kendte strukturelle misdannelser i hjertet, kardiomyopati,

alvorlige forstyrrelser i hjerterytmen eller andre alvorlige hjerteproblemer, som kan

medføre øget sårbarhed over for sympatomimetiske virkninger af et stimulerende

lægemiddel.

Forkert brug og kardiovaskulære bivirkninger

Forkert brug af centralstimulerende midler kan være forbundet med pludselig død og andre

alvorlige kardiovaskulære bivirkninger.

Cerebrovaskulære sygdomme

Se pkt. 4.3 vedrørende cerebrovaskulære tilstande, hvor methylphenidat er kontraindiceret.

Patienter med yderligere risikofaktorer (såsom kardiovaskulær sygdom i anamnesen,

samtidig behandling med lægemidler, der øger blodtrykket) bør efter påbegyndt

behandling med methylphenidat undersøges for neurologiske tegn og symptomer ved hver

konsultation.

Cerebral vaskulitis synes at være en meget sjælden idiosynkratisk reaktion på eksponering

for methylphenidat. Der er ikke meget, der tyder på, at patienter med højere risiko kan

identificeres, og indledende symptomer kan være det første tegn på et underliggende

klinisk problem. Tidlig diagnosticering, baseret på en høj grad af mistanke, kan medføre

hurtig seponering af methylphenidat og tidlig behandling. Denne diagnose bør derfor

overvejes hos enhver patient, som udvikler nye neurologiske symptomer, som er i

overensstemmelse med cerebral iskæmi under behandling med methylphenidat. Disse

49667_spc.docx

Side 6 af 22

symptomer kan omfatte svær hovedpine, følelsesløshed, kraftesløshed, lammelser og

svækkelse af koordination, syn, tale, sprog eller hukommelse.

Behandling med methylphenidat er ikke kontraindiceret hos patienter med hemiplegisk

cerebral lammelse.

Psykiatriske sygdomme

Komorbiditet af psykiatriske sygdomme og ADHD er almindeligt, og der skal tages højde

herfor ved ordination af stimulerende midler. I tilfælde af pludseligt opståede psykiatriske

symptomer eller forværring af forud eksisterende psykiatriske symptomer, bør der ikke

gives methylphenidat med mindre de gavnlige virkninger opvejer risiciene for patienten.

Der bør monitoreres for udvikling eller forværring af psykiatriske sygdomme ved

hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver

konsultation. Det kan være hensigtsmæssigt at seponere behandlingen.

Forværring af forud eksisterende psykotiske eller maniske symptomer

Administration af methylphenidat til psykotiske patienter kan forværre symptomer på

adfærdsændringer og tankeforstyrrelse.

Fremkomst af nye psykotiske eller maniske symptomer

Fremkomst af behandlingsrelaterede psykotiske symptomer (visuelle/taktile/auditive

hallucinationer og vrangforestillinger) eller mani hos børn og unge uden psykotisk sygdom

eller mani i anamnesen kan skyldes behandling med methylphenidat i normale doser. Hvis

der forekommer psykotiske eller maniske symptomer, bør det overvejes, om der er en

mulig årsagssammenhæng med methylphenidat, og det kan være relevant at seponere

behandlingen.

Aggressiv eller fjendtlig adfærd

Fremkomst eller forværring af aggression eller fjendtlighed kan skyldes behandling med

stimulerende midler. Patienter i behandling med methylphenidat bør monitoreres nøje for

udvikling eller forværring af aggressiv adfærd eller fjendtlighed ved behandlingsstart, ved

hver dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned samt ved hver konsultation.

Lægen bør vurdere, om der er behov for justering af behandlingen hos patienter, der

oplever sådanne ændringer i adfærd, og være opmærksom på, at der kan være behov for

op- eller nedtitrering af dosis. Det kan overvejes at afbrydelse behandlingen.

Selvmordstendens

Patienter, som får tanker om selvmord eller udviser selvmordsadfærd under behandlingen

af ADHD, skal straks vurderes af lægen. Forværring af underliggende psykiatrisk sygdom

samt årsagssammenhæng med behandlingen med methylphenidat bør tages i betragtning.

Behandling af den underliggende psykiatriske sygdom kan være nødvendig, og det bør

overvejes at seponere behandlingen med methylphenidat.

Tics

Methylphenidat er blevet forbundet med fremkomst eller forværring af motoriske og

verbale tics. Der er også rapporteret om forværring af Tourettes syndrom.

Familieanamnesen skal vurderes, og der skal foretages en klinisk vurdering af tics eller

Tourettes syndrom hos børn, inden behandlingen med methylphenidat indledes.

Patienterne bør regelmæssigt monitoreres for udvikling eller forværring af tics under

49667_spc.docx

Side 7 af 22

behandling med methylphenidat. Monitorering bør forekomme ved hver dosisjustering

og efterfølgende minimum hver 6. måned eller ved hver konsultation.

49667_spc.docx

Side 8 af 22

Angst, agitation eller anspændthed

Methylphenidat er associeret med forværring af forud eksisterende angst, agitation eller

anspændthed. Der skal foretages en klinisk evaluering af angst, agitation eller anspændthed

forud for anvendelse af methylphenidat, og patienterne bør regelmæssigt monitoreres for

udvikling eller forværring af disse symptomer under behandlingen, ved hver

dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned eller ved hver konsultation.

Typer af bipolar sygdom

Der bør udvises særlig forsigtighed ved brug af methylphenidat til behandling af ADHD

hos patienter med komorbid bipolar sygdom (inklusive ubehandlet Type I bipolar

sindslidelse eller andre former for bipolare sygdomme). Dette skyldes, at der er en

bekymring for, at blandet/manisk episode kan fremskyndes hos sådanne patienter. Før

behandlingen med methylphenidat initieres, skal patienter med komorbide depressive

symptomer gennemgå tilstrækkelig screening for at bestemme, om de er i risikogruppen

for bipolar sygdom. En sådan screening skal omfatte en indgående psykiatrisk anamnese

inklusive en familieanamnese over selvmord, bipolar sygdom og depression. Det er vigtigt

at udføre vedvarende monitorering af disse patienter (se "Psykiatriske sygdomme"

ovenfor og pkt. 4.2). Patienterne bør monitoreres for symptomer ved hver

dosisjustering og efterfølgende minimum hver 6. måned og ved hver konsultation.

Vækst

Der er rapporteret om moderat reduceret vægtøgning og væksthæmning ved langvarig

anvendelse af methylphenidat hos børn.

Virkningen af methylphenidat på den endelige højde og vægt er i øjeblikket ukendt og

bliver undersøgt.

Væksten bør monitoreres under behandling med methylphenidat: højde, vægt og

appetit skal kontrolleres minimum hver 6. måned og anføres fortløbende på en

vækstkurve. Det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen midlertidigt hos patienter,

som ikke vokser eller tager på i vægt som forventet.

Anfald

Methylphenidat skal anvendes med forsigtighed hos patienter med epilepsi.

Methylphenidat kan sænke krampetærsklen hos patienter med anfald i anamnesen samt hos

patienter med tidligere anormale EEG-værdier uden anfald og i sjældne tilfælde hos

patienter uden anfald og anormale EEG-værdier i anamnesen. Methylphenidat bør

seponeres, hvis antallet af anfald stiger, eller hvis der opstår nye anfald.

Misbrug, forkert brug og brug til fornøjelse

Patienter bør nøje monitoreres for risikoen for brug til fornøjelse, forkert brug eller

misbrug af methylphenidat.

Methylphenidat bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt stof- eller

alkoholafhængighed, da der er potentiale for misbrug, forkert brug eller brug til fornøjelse.

Kronisk misbrug af methylphenidat kan medføre udtalt tolerance og psykisk afhængighed

med varierende grad af anormal adfærd. Der kan forekomme regulære psykotiske episoder,

især i forbindelse med parenteralt misbrug.

49667_spc.docx

Side 9 af 22

Patientens alder, tilstedeværelse af risikofaktorer for narkotika-/lægemiddelmisbrug (såsom

samtidig oppositions- eller trodsforstyrrelser og bipolar sygdom), tidligere eller nuværende

stofmisbrug, bør medtænkes, når der tages beslutning om behandlingsforløbet mod ADHD.

Der bør udvises forsigtighed hos emotionelt ustabile patienter, såsom patienter med stof-

eller alkoholafhængighed i anamnesen, da disse patienter kan øge doseringen på eget

initiativ.

Methylphenidat eller andre stimulerende midler kan være uegnede til behandling af

patienter, som er i højrisikogruppen for at udvikle stofmisbrug, og det bør overvejes at

anvende ikke-stimulerende behandling.

Seponering

Der kræves omhyggelig overvågning ved seponering, da dette kan medføre, at skjult

depression og kronisk hyperaktivitet træder frem. Nogle patienter har brug for en langvarig

opfølgning.

Det kræver nøje overvågning, når lægemidlet seponeres hos patienter, der har misbrugt det,

da der kan opstå svær depression.

Træthed

Methylphenidat skal ikke anvendes til forebyggelse eller behandling af normale

træthedstilstande.

Hjælpestoffer: Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med

galactose-intolerans, Lapp Lactase-mangel eller glucose-galactose-malabsorption bør ikke

tage dette lægemiddel.

Valg af methylphenidatformulering

Valget af methylphenidatformulering skal foretages af den behandlende specialist på

individuel basis og afhænge af den forventede varighed af virkningen.

Lægemiddelscreening

Dette produkt indeholder methylphenidat, som kan inducere en falsk positiv laboratorietest

for amfetamin, især ved immunoassay-screenings-test.

Nyre- eller leverinsufficiens

Der er ingen erfaring med anvendelse af methylphenidat hos patienter med nyre- eller

leverinsufficiens.

Hæmatologiske virkninger

Sikkerheden ved langvarig behandling med methylphenidat er ikke fuldstændig kendt. I

tilfælde af leukopeni, trombocytopeni, anæmi eller andre forandringer, inklusive tegn på

alvorlige nyre- eller leversygdomme, bør det overvejes at seponere behandlingen.

Potentiale for gastrointestinal obstruktion

Da Methylphenidate "Hexal"

depottabletten er ikke-deformerbar og ikke ændrer form i

væsentlig grad i mave-tarm-kanalen, bør den normalt ikke administreres til patienter med

forud eksisterende alvorlig forsnævring i mave-tarmkanalen (patologisk eller iatrogen)

eller til patienter med dysfagi eller med signifikant besvær med at synke tabletter. Der er

indberettet sjældne rapporter om obstruktive symptomer hos patienter med kendte

49667_spc.docx

Side 10 af 22

strikturer i forbindelse med indtagelse af lægemidler i ikke-deformerbare formuleringer

med modificeret udløsning.

Grundet tablettens design med modificeret udløsning bør Methylphenidate "Hexal" kun

anvendes til patienter, som er i stand til at synke tabletten hel. Patienterne bør informeres

om, at Methylphenidate "Hexal" skal synkes hel sammen med væske. Tabletterne må ikke

tygges, deles eller knuses. Medicinen er indeholdt i en ikke-absorberbar skal, som er

designet til at afgive stoffet ved en kontrolleret hastighed. Tabletskallen elimineres fra

kroppen. Patienter bør ikke blive bekymrede, hvis de lejlighedsvis ser, at der er noget i

deres afføring, der ligner en tablet.

Priapisme

Der er rapporteret om vedvarende og smertefulde erektioner ved brug af præparater, der

indeholder methylphenidat, navnlig i forbindelse med ændringer i behandlingsregimet.

Patienterne skal informeres om at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis de får unormalt

vedvarende eller hyppige og smertefulde erektioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

Det vides ikke, hvordan methylphenidat påvirker plasmakoncentrationerne af lægemidler,

som administreres samtidig. Det anbefales derfor at udvise forsigtighed ved samtidig

administration af methylphenidat og andre lægemidler, især lægemidler med et smalt

terapeutisk vindue.

Methylphenidat metaboliseres ikke i klinisk relevant grad af cytochrom P450. Produkter,

der inducerer eller hæmmer cytochrom P450, forventes ikke at have nogen relevant

indflydelse på methylphenidats farmakokinetik. Omvendt hæmmer d- og l-enantiomererne

af methylphenidat ikke cytochrom P450 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 eller 3A i

relevant grad.

Indberetninger viser dog, at methylphenidat kan hæmme metabolismen af coumarine

antikoagulanter, antikonvulsiva (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon), og nogle

antidepressiva (tricykliske og selektive serotoningenoptagshæmmere). Når behandlingen

med methylphenidat indledes eller seponeres, kan det være nødvendigt at justere dosis af

disse lægemidler og at kontrollere plasmakoncentrationer (eller for coumarin,

koagulationstider).

Farmakodynamiske interaktioner

Antihypertensive lægemidler

Methylphenidat kan nedsætte virkningen af lægemidler, som anvendes til behandling af

hypertension.

Lægemidler, der øger blodtrykket

Der skal udvises forsigtighed hos patienter, som bliver behandlet med methylphenidat og

andre lægemidler, der også kan øge blodtrykket (se også afsnit om cardiovaskulære og

cerebrovaskulære sygdomme i pkt. 4.4).

49667_spc.docx

Side 11 af 22

På grund af risikoen for hypertensive kriser er methylphenidat kontraindiceret til patienter i

behandling (nu eller inden for de sidste 2 uger) med ikke-selektive, irreversible MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3).

Alkohol

Alkohol kan forværre CNS-bivirkningerne af psykofarmaka, herunder methylphenidat. Det

anbefales derfor, at patienter undgår alkohol under behandlingen.

Halogenerende anæstetika

Der er risiko for pludselig blodtryksstigning under operation. Hvis operationen er planlagt,

skal methylphenidat ikke anvendes på operationsdagen.

Centralt virkende alfa-2-agonister (f.eks. clonidin)

Den langsigtede sikkerhed ved anvendelsen af methylphenidat sammen med clonidin eller

andre centralt virkende alfa-2-agonister er ikke blevet systematisk undersøgt.

Dopaminerge lægemidler

Der bør udvises forsigtighed, når methylphenidat administreres samtidig med dopaminerge

lægemidler, inklusive antipsykotika. Da methylphenidat i overvejende grad virker ved at

øge ekstracellulære dopaminniveauer, kan methylphenidat være forbundet med

farmakodynamiske interaktioner, når det administreres samtidigt med direkte eller

indirekte dopaminagonister (herunder DOPA og tricykliske antidepressiva), eller med

dopaminantagonister, inklusive antipsykotika.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke observeret relevante virkninger i ikke-kliniske studier.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data om anvendelsen af methylphenidat hos gravide kvinder.

Der er modtaget spontane rapporter om tilfælde af neonatal kardiorespiratorisk toksicitet,

især takykardi og respiratorisk lidelse hos fostret.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved brug af toksiske doser hos moderen (se

pkt. 5.3).

Methylphenidat frarådes under graviditet, med mindre der tages en klinisk beslutning om,

at udskydelse af behandlingen kan udgøre en større risiko for graviditeten.

Amning

Der er fundet methylphenidat i brystmælken hos kvinder, som blev behandlet med

methylphenidat.

Der foreligger én rapport omhandlende et spædbarn, som fik et uspecificeret vægttab under

eksponeringsperioden. Spædbarnet kom sig og tog på i vægt, efter at moderen fik

seponeret behandlingen med methylphenidat. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko

for det ammende barn.

49667_spc.docx

Side 12 af 22

Det skal besluttes, om amning skal ophøre, eller om behandlingen med methylphenidat

skal seponeres/indstilles under hensyntagen til fordelene ved amning for barnet og

vigtigheden af behandling med methylphenidat for kvinden.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Methylphenidat kan forårsage svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, inklusive

akkomodationsbesvær, diplopi og sløret syn. Det kan have en moderat påvirkning på evnen

til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Patienter bør advares om disse mulige

bivirkninger og rådes til at undgå potentielt farlige aktiviteter, såsom at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, hvis de får sådanne bivirkninger.

4.8

Bivirkninger

Tabellen nedenfor viser alle de bivirkninger med methylphenidat depottabletter, som er

blevet observeret under kliniske forsøg med børn, unge og voksne og i forbindelse med

spontane indberetninger efter markedsføring, og de bivirkninger, som er blevet indberettet

med andre methylphenidat-formuleringer. Hvis frekvenserne af bivirkningerne ved

methylphenidat depottabletter og frekvenserne ved andre methylphenidat-formuleringer

var forskellige, blev den højeste frekvens i begge databaser anvendt.

Vurderet hyppighed:

meget almindelig (

1/10)

almindelig (

1/100 til

<

1/10)

ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100)

sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

meget sjælden (< 1/10.000)

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorga

n-klasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almin-

delig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Infektioner

og

parasitære

sygdomme

Nasofaryngitis

, øvre luftvejs-

infektion

sinuitis

Blod og

lymfesystem

Anæmi

leukopeni

trombocy-

topeni, trombo-

cytopenisk pur-

pura

Pancytopeni

Immun-

systemet

Overfølsom-

hedsreaktioner

såsom angio-

neurotisk ødem,

anafylaktiske

reaktioner,

arikulær

49667_spc.docx

Side 13 af 22

Systemorga

n-klasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almin-

delig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

hævelse, bulløse

lidelser,

eksfoliative

lidelser,

urticaria,

pruritus, udslæt

og eruptioner

Metabolism

e og

ernæring*

Anoreksi,

nedsat appetit

moderat nedsat

vægt- eller

højdeøgning

ved langvarig

anvendelse hos

børn*

Psykiske

forstyrrelse

r*

Søvn-

løs-

hed,

nervø-

sitet

Affekt-

labilitet,

aggression*,

agitation*,

angst*

depression*

irritabilitet,

unormal

opførsel,

humør-

svingninger,

tics*, initial

insomni

nedsat

stemningsleje

nedsat libido

anspændthed

bruksisme

panikangst

Psykotiske

sygdomme*,

hallucination*

(auditiv, visuel

eller taktil),

vrede,

selvmords-

forestillinger*,

ændret humør,

rastløshed

grådlabilitet,

forværring af

forud

eksisterende tics

ved Tourettes

syndrom*,

logorrhea,

hypervigilitet,

søvnforstyrrelser

Mani*

desorienterin

g, libido-

forstyrrelser,

konfus

tilstand

Selvmordsforsø

g (herunder

fuldbyrdet

selvmord)*

forbigående

nedtrykthed*,

unormale

tanker, apati

repetitiv

adfærd,

overfokusering

Vrangforestil-

linger*

tankeforstyrrelse

r*, afhængighed.

Tilfælde af

misbrug og

afhængighed er

beskrevet

hyppigere med

formuleringer

med hurtig

frigivelse.

Nerve-

systemet

Hoved

-pine

Svimmelhed,

dyskinesi,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

døsighed,

paræstesi

spændings-

hovedpine

Sedation,

tremor

, letargi

Krampe,

koreatiske

bevægelser,

reversibel

iskæmisk

neurologisk

deficit, malignt

neuroleptika-

syndrom

(rapporterne

var dårligt

dokumenteret

og i

Cerebro-

vaskulære

sygdomme*

(herunder

vaskulitis,

cerebral

hæmoragi og

cerebrovas-

kulære

hændelser,

cerebral arteritis,

cerebral

okklusion),

49667_spc.docx

Side 14 af 22

Systemorga

n-klasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almin-

delig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

størstedelen af

disse sager

modtog

patienten også

andre stoffer, så

methylphenidat

s rolle er ikke

kendt).

grand mal

krampeanfald*,

migræne

Øjne

Akkomodation

sforstyrrelser

Sløret syn

, tørre

øjne

Akkomodatio

nsbesvær,

synstab,

diplopi

Mydriasis

Øre og

labyrint

Vertigo

Hjerte*

Arytmier,

takykardi,

palpitationer

Brystsmerter

Angina

pectoris

Hjertestop,

myokardie-

infarkt

Supraventrikulæ

r takykardi,

bradykardi,

ventrikulære

ekstrasystoler,

ekstrasystoler

Vaskulære

sygdomme*

Hypertension

Hedeture

Cerebral

arteritis og/eller

okklusion,

perifer kulde

Raynauds

fænomen

Luftveje,

thorax og

mediastinu

m

Hoste,

orofaryngeale

smerter

Dyspnø

Mave-tarm-

kanalen

Smerter i øvre

abdomen,

diarré,

kvalme

abdominale

gener,

opkastning,

mund-tørhed

dyspepsi

Forstoppelse

Lever og

galdeveje

Forhøjet

alanin-

aminotrans-

ferase

Forhøjet

leverenzymer

Unormal

leverfunktion

herunder akut

leversvigt og

hepatisk koma,

forhøjet

alkalisk

49667_spc.docx

Side 15 af 22

Systemorga

n-klasse

Bivirkning

Frekvens

Meget

almin-

delig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

fosfatase i blod,

forhøjet

bilirubin i blod

Hud og

subkutane

væv

Alopeci,

pruritus,

udslæt,

urticaria

Angioneurotisk

ødem, bulløse

tilstande,

eksfoliative

tilstande

Hyperhidrose

, makuløst

udslæt,

erytem

Erythema

multiforme,

eksfoliativ

dermatitis,

lægemiddel-

induceret

udslæt

Knogler,

led, muskler

og

bindevæv

Artralgi,

muskelstramni

nger

muskelspasme

Myalgi

muskeltrækning

Muskelkramper

Nyrer og

urinveje

Hæmaturi,

pollakisuri

Det

reproduktiv

e system og

mammae

Erektil

dysfunktion

Gynæko-

masti

Priapisme,

hyppigere og

vedvarende

erektion

Almene

symptomer

og

reaktioner

administrati

onsstedet

Pyreksi,

væksthæmning

ved langvarig

anvendelse hos

børn*, træthed

irritabilitet

nervøsitet

asteni

, tørst

Smerter i thorax

Pludselig

hjertedød*

Brystgener

hyperpyreksi

Undersøgel-

ser

Ændringer i

blodtryk og

hjertefrekvens

(sædvanligvis

en stigning)*,

vægttab*

Hjertemislyd*,

Reduceret

trombocyttal,

unormal værdi

for leukocyttal

*Se pkt. 4.4.

Hyppighed udledt af kliniske forsøg med voksne og ikke fra forsøgsdata for børn og unge. Kan dog også

være relevant for børn og unge.

Hyppighed udledt af kliniske forsøg med børn og unge, mens der rapporteredes en større hyppighed i

kliniske forsøg med voksne patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

49667_spc.docx

Side 16 af 22

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Ved behandling af overdosering bør der tages hensyn til den forlængede frigivelse af

methylphenidat fra formuleringer med langvarig virkning.

49667_spc.docx

Side 17 af 22

Tegn og symptomer

Akut overdosering, hovedsageligt på grund af overstimulering af det centrale og

sympatiske nervesystem, kan resultere i opkastning, agitation, tremor, hyperrefleksi,

muskeltrækninger, kramper (eventuelt efterfulgt af koma), eufori, konfusion,

hallucinationer, delirium, svedtendens, rødmen, hovedpine, hyperpyreksi, takykardi,

palpitationer, hjertearytmier, hypertension, mydriasis og tørhed af slimhinder.

Behandling

Der er ingen specifik antidot mod overdosering af methylphenidat.

Behandlingen består af nødvendige understøttende tiltag.

Patienten skal beskyttes mod at gøre skade på sig selv og mod eksterne stimuli, der vil

forstærke den overstimulering, som allerede er til stede. Effekten af aktivt kul er ikke

blevet fastlagt.

Der skal sørges for intensiv pleje for at opretholde tilstrækkelig cirkulation og respiration. I

tilfælde af hyperpyreksi kan det være nødvendigt med ekstern afkøling.

Effekten af peritonealdialyse eller ekstrakorporal hæmodialyse ved overdosering af

methylphenidat er ikke fastlagt.

4.10

Udlevering

A§4 - kopieringspligtigt

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 BA 04. Centralt virkende sympatomimetika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Mehylphenidat er mildt CNS-stimulerende. Den terapeutiske virkningsmekanisme ved

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) kendes ikke. Methylphenidat menes at

blokere genoptagelsen af noradrenalin og dopamin i det præsynaptiske neuron og øge

frigivelsen af disse monoaminer i det ekstraneuronale område. Methylphenidat er en

racemisk blanding bestående af d- og l-isomererne. D-isomeren er mere farmakologisk

aktiv end l-isomeren.

Klinisk virkning og sikkerhed

I de pivotale kliniske forsøg blev methylphenidat depottabletter vurderet hos 321 patienter,

der allerede var stabiliseret på methylphenidatformuleringer med øjeblikkelig frigivelse, og

hos 95 patienter, der ikke tidligere var behandlet med methylphenidatformuleringer med

øjeblikkelig frigivelse.

Kliniske forsøg viste, at effekten af methylphenidat depottabletter blev fastholdt indtil 12

timer efter dosering, når produktet blev taget en gang daglig om morgenen.

49667_spc.docx

Side 18 af 22

899 voksne med ADHD i alderen 18-65 år blev evalueret i tre dobbeltblinde,

placebokontrollerede studier af 5-13 ugers varighed. Der er påvist en vis kortvarig effekt

af methylphenidat depottabletter i dosisområdet 18-72 mg/dag, men der er ikke påvist en

konsekvent effekt i længere tid end 5 uger. I et studie, hvor respons blev defineret som en

reduktion på mindst 30 % fra baseline i den samlede score på Conners’ Adult ADHD

Rating Scales (CAARS-skalaen) efter 5 uger (endepunkt) og analyseret ud fra den

forudsætning, at deltagere med manglende data ved sidste besøg var non-respondere, var

andelen af patienter, der responderede på behandling med methylphenidat depottabletter i

doser på 18, 36 eller 72 mg/dag, signifikant højere sammenlignet med placebo. I de to

andre studier viste analyser ud fra den forudsætning, at deltagere med manglende data ved

sidste besøg var non-respondere, at der var numeriske fordele ved methylphenidat

depottabletter sammenlignet med placebo, men en statistisk signifikant forskel i andelen af

patienter, der overholdt de fastsatte responskriterier, blev ikke påvist for methylphenidat

depottabletter sammenlignet med placebo.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Methylphenidat absorberes hurtigt. Efter oral indgift af methylphenidat depottabletter til

voksne opløses tablettens belægning. Det giver en initial maksimal

lægemiddelkoncentration efter ca. 1-2 timer. Indholdet af methylphenidat i det indre

lægemiddellag frigives gradvist i løbet af de næste mange timer. De maksimale

plasmakoncentrationer opnås efter ca. 6-8 timer, hvorefter plasmaniveauerne af

methylphenidat gradvist reduceres. Indgift af methylphenidat depottabletter en gang daglig

mindsker de udsving, der er mellem maksimal og minimal koncentration, når

methylphenidat med øjeblikkelig frigivelse indgives tre gange daglig. Den totale

absorption fra methylphenidat depottabletter én gang daglig er sammenlignelig med

konventionelle formuleringer med øjeblikkelig frigivelse.

Efter indgift af methylphenidat depottablet 18 mg en gang daglig til 36 voksne var de

gennemsnitlige farmakokinetiske parametre: C

1,0 (ng/ml), T

1,8 (t),

41,8

13,9 (ng.h/ml) og t

0,4 (t).

Der blev ikke observeret forskelle i farmakokinetikken af methylphenidat depottabletter

efter enkeltdosering og gentaget dosering én gang daglig, hvilket tyder på, at der ikke er

nogen væsentlig akkumulering af lægemidlet. Værdierne af AUC og t

efter gentagen

dosering én gang daglig ligner værdierne efter den første dosis methylphenidat

depottabletter 18 mg.

Efter indgift af methylphenidat depottabletter i enkeltdoser på 18, 36 og 54 mg/dag til

voksne var værdierne for methylphenidat dosisproportionale med hensyn til C

og AUC

inf).

Distribution

Koncentrationerne af methylphenidat i plasma hos voksne aftager bieksponentielt efter oral

indgift. Halveringstiden af methylphenidat hos voksne efter oral indgift af methylphenidat

depottabletter var ca. 3,5 timer. Proteinbindingsgraden af methylphenidat og af dets

metabolitter er ca. 15 %. Den tilsyneladende distributionsvolumen af methylphenidat er ca.

13 liter/kg.

49667_spc.docx

Side 19 af 22

Biotransformation

Hos mennesker metaboliseres methylphenidat primært ved de-esterificering til alfa-phenyl-

piperidin-eddikesyre (PPA, ca. 50 gange niveauet af det uforandrede stof), der kun har lidt

eller ingen farmakologisk aktivitet. Baseret på metabolismen til PPA ligner metabolismen

af methylphenidat depottabletter én gang daglig hos voksne metabolismen af

methylphenidat tre gange daglig. Metabolismen af methylphenidat depottabletter er stort

set ens ved enkelt og gentagen dosering én gang daglig.

Elimination

Eliminationshalveringstiden af methylphenidat hos voksne efter indgift af methylphenidat

depottabletter var ca. 3,5 timer. Efter oral indgift udskilles omkring 90 % af dosis med

urinen og 1-3 % i fæces som metabolitter inden for 48 til 96 timer. Små mængder af

uomdannet methylphenidat genfindes i urinen (under 1 %). Alfa-phenyl-piperin-eddikesyre

er hovedmetabolitten i urin (60-90 %).

Efter oral dosering af radioaktivt mærket methylphenidat til mennesker blev omkring 90 %

af radioaktiviteten genfundet i urin. PPA var hovedmetabolitten i urin med ca. 80 % af

dosis.

Effekt af fødevarer:

Der var ingen forskel hos patienterne, hverken med hensyn til farmakokinetik eller

farmakodynamik, når methylphenidat depottabletter blev indgivet efter en fedtholdig

morgenmad eller på tom mave.

Særlige patientgrupper

Køn

Hos raske voksne var de gennemsnitlige, dosisjusterede AUC

(0-inf)

-værdier af

methylphenidat depottabletter 36,7 ng.h/ml hos mænd og 37,1 ng.h/ml hos kvinder uden

påviselige forskelle mellem de to grupper.

Race

Hos raske voksne, som fik methylphenidat depottabletter, var dosisjusteret AUC

(0-inf)

konsekvent på tværs af etniske grupper. Patientantallet kan imidlertid have været

utilstrækkeligt til at påvise etniske variationer i farmakokinetikken.

Alder

Farmakokinetikken af methylphenidat depottabletter er ikke undersøgt hos børn under 6 år.

Hos børn i alderen 7-12 år var farmakokinetikken af methylphenidat depottabletter efter

indgivelse af 18, 36 og 54 mg (gennemsnit

SD): C

henholdsvis 6,0

1,3, 11,3

og 15,0

3,8 ng/ml, T

henholdsvis 9,4

0,02, 8,1

1,1 og 9,1

2,5 t, og AUC

0-11,5

henholdsvis 50,4

7,8, 87,7

18,2 og 121,5

37,3 ng.h/ml.

Nyreinsufficiens

Der er ingen erfaring med brug af methylphenidat depottabletter til patienter med

nyreinsufficiens. Efter oral indgift af radioaktivt mærket methylphenidat hos mennesker

blev methylphenidat ekstensivt metaboliseret, og ca. 80 % af radioaktiviteten blev udskilt

med urinen i form af PPA. Da renal clearance ikke er vigtig for clearance af

methylphenidat, forventes nyreinsufficiens at have lille effekt på farmakokinetikken af

methylphenidat depottabletter.

49667_spc.docx

Side 20 af 22

Leverinsufficiens

Der er ingen erfaring med brug af methylphenidat depottabletter hos patienter med

leverinsufficiens.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Karcinogenicitet

I livstidsstudier af karcinogenicitet i rotter og mus, blev der set en øget forekomst af

maligne levertumorer hos hanmus alene. Betydningen af dette resultat for mennesker er

ukendt.

Methylphenidat påvirkede ikke reproduktionsevnen eller fertiliteten i lave kliniske doser.

Graviditet - embryonal/føtal udvikling

Methylphenidat anses ikke som værende teratogen i rotter og kaniner. Der blev set føtal

toksicitet (f.eks. totalt tab af kuld) og maternel toksicitet i rotter ved maternelt toksiske

doser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lægemiddellag

Polyethylenoxid

Ravsyre

Povidon (K25)

Butylhydroxytoluen

Stearinsyre

Fremdrivningslag

Polyethylenoxid

Natriumchlorid

Povidon (K25)

Butylhydroxytoluen

Rød jernoxid (E172)

Stearinsyre

Membranlag

Celluloseacetat

Poloxamer 188

Lægemiddelovertræk

Hypromellose

Ravsyre

Filmovertræk

Filmovertræksblanding består af:

- Lactosemonohydrat

- Hypromellose

49667_spc.docx

Side 21 af 22

- Titandioxid (E171)

- Macrogol 4000

- Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter første åbning: 6 måneder.

Efter åbning: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige forholdsregler.

Opbevaringsforhold efter

første åbning

, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Højdensitets polyethylen (HDPE)-beholder med børnesikret polypropylen-lukke (PP-

skruelåg) med tørrekapsel.

Pakningsstørrelser: 28, 30, 50, 56, 98, 100 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Hexal A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

Repræsentant

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49667

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. marts 2012 (18 mg, 36 mg og 54 mg)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. maj 2017

49667_spc.docx

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

4-9-2018

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Hexal AG)

Epoetin alfa Hexal (Active substance: epoetin alfa) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5857 of Tue, 04 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/726/II/WS/1406

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Hexal AG)

Filgrastim Hexal (Active substance: Filgrastim) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5766 of Wed, 29 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Hexal AG)

Temozolomide HEXAL (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 4481 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety