Metex Pen

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metex Pen 27,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Dosering:
 • 27,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Metex Pen 27,5 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt pen
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 50886
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Metex Pen, injektionsvæske, opløsning, fyldt pen

0.

D.SP.NR.

25450

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Metex Pen

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 fyldt pen med 0,15 ml opløsning indeholder 7,5 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,20 ml opløsning indeholder 10 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,25 ml opløsning indeholder 12,5 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,30 ml opløsning indeholder 15 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,35 ml opløsning indeholder 17,5 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,40 ml opløsning indeholder 20 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,45 ml opløsning indeholder 22,5 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,50 ml opløsning indeholder 25 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,55 ml opløsning indeholder 27,5 mg methotrexat.

1 fyldt pen med 0,60 ml opløsning indeholder 30 mg methotrexat.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: natriumchlorid og

natriumhydroxid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen.

Klar, gulbrun opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Metex Pen er indiceret til behandling af:

aktiv reumatoid artritis hos voksne patienter,

50886_spc.docx

Side 1 af 16

polyartritiske former for svær, aktiv juvenil idiopatisk artritis, når responset på

nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’er) ikke har været tilstrækkeligt,

svær, genstridig, invaliderende psoriasis hos patienter, der ikke responderer

tilstrækkeligt på andre former for terapi såsom lysbehandling, PUVA og retinoider, og

svær psoriasisartritis hos voksne patienter,

mild til moderat Crohns sygdom enten alene eller i kombination med kortikosteroider

hos voksne patienter, som er refraktære eller intolerante over for thiopuriner.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Metex Pen bør kun ordineres af læger, der kender de forskellige karakteristika ved

lægemidlet og den måde, som det virker på. Patienterne skal instrueres i at bruge den

rigtige injektionsteknik. Den første Metex Pen-injektion skal udføres under overvågning af

en læge. Metex Pen injiceres én gang ugentligt.

Patienten skal eksplicit informeres om det faktum, at Metex Pen kun skal indgives én gang

ugentligt. Det er tilrådeligt at fastlægge en passende fast ugedag som injektionsdag.

Eliminering af methotrexat er reduceret hos patienter med et tredje fordelingsrum (ascites,

pleuraeffusioner). Sådanne patienter har behov for særlig omhyggelig overvågning for

toksicitet og kræver dosisreduktion eller, i nogle tilfælde, seponering af

methotrexatindgiften (se pkt. 5.2 og 4.4).

Dosering

Dosering til voksne patienter med reumatoid artritis

Den anbefalede startdosis er 7,5 mg methotrexat én gang ugentligt indgivet subkutant.

Afhængigt af den enkelte patients sygdomsaktivitet og tolerabilitet kan startdosen øges

gradvist med 2,5 mg pr. uge. Den ugentlige dosis bør normalt ikke overstige 25 mg. Doser

over 20 mg pr. uge er forbundet med signifikant øget toksicitet, især

knoglemarvsdepression. Behandlingsrespons kan forventes efter cirka 4 - 8 uger. Når det

terapeutisk ønskede resultat er nået, bør dosen gradvist reduceres til den lavest mulige

effektive vedligeholdelsesdosis.

Pædiatrisk population

Dosering til børn og unge under 16 år med polyartritiske former for juvenil idiopatisk

artritis (JIA)

Den anbefalede dosis er 10 - 15 mg/m² legemsoverfladeareal (body surface area, BSA)/én

gang ugentligt. I behandlingsrefraktoriske tilfælde kan den ugentlige dosis forøges til op

til 20 mg/m

legemsoverfladeareal/én gang ugentligt. En forøget monitoreringsfrekvens er

dog indikeret, hvis dosen forøges.

På grund af begrænsede tilgængelige data fra intravenøs brug til børn og unge er parenteral

indgivelse begrænset til subkutan injektion.

Patienter med JIA bør altid henvises til en speciallæge i reumatologi med speciale i

behandling af børn/unge.

Brug til børn <

år anbefales ikke, da der ikke er tilstrækkelige data til rådighed om

sikkerhed og virkning for denne population. (se pkt.

4.4).

Dosering til patienter med psoriasis vulgaris og psoriasisartritis

Det anbefales, at en testdosis på 5 - 10 mg indgives parenteralt én uge før behandlingsstart

for at påvise eventuelle idiosynkratiske bivirkninger. Den anbefalede startdosis er 7,5 mg

methotrexat én gang ugentligt indgivet subkutant. Dosen skal øges gradvist, men bør

50886_spc.docx

Side 2 af 16

normalt ikke overstige 25 mg methotrexat pr. uge. Doser over 20 mg pr. uge kan være

forbundet med signifikant øget toksicitet, især knoglemarvssuppression.

Behandlingsrespons kan normalt forventes efter cirka 2 – 6 uger. Når det terapeutisk

ønskede resultat er nået, bør dosen gradvist reduceres til den lavest mulige effektive

vedligeholdelsesdosis.

Maksimal ugentlig dosis

Dosen skal øges som nødvendigt, men bør normalt ikke overstige den maksimalt

anbefalede ugentlige dosis på 25 mg. I nogle få undtagelsestilfælde kan en højere dosis

være klinisk berettiget, men den bør ikke overstige en maksimal ugentlig dosis på 30 mg

methotrexat, da toksiciteten vil forøges markant.

Dosering til patienter med Crohns sygdom

Induktionsbehandling:

25 mg/uge indgivet enten subkutant.

Behandlingsrespons kan forventes efter cirka 8 -12 uger.

Vedligeholdelsesbehandling:

15 mg/uge indgivet enten subkutant.

Der er ikke tilstrækkelig erfaring hos den pædiatriske population til at anbefale Metex PEN

til behandling af Crohns sygdom hos denne population.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Metex Pen bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dosen

bør tilpasses som følger:

Kreatininclearance (ml/min.)

Dosis

≥ 60

100 %

30 – 59

50 %

< 30

Metex Pen må ikke anvendes

Se pkt. 4.3.

Patienter med nedsat leverfunktion

Methotrexat bør indgives med stor forsigtighed, hvis overhovedet, i patienter med

signifikant aktuel eller tidligere leversygdom, især hvis sygdommen skyldes alkohol. Hvis

bilirubin er > 5 mg/dl (85,5 µmol/l), er methotrexat kontraindiceret.

Alle kontraindikationer er anført under pkt. 4.3.

Ældre patienter

Dosisreduktion bør overvejes hos ældre patienter på grund af nedsat lever- og nyrefunktion

og på grund af lavere folatreserver, som er aldersbetinget.

Patienter med et tredje fordelingsrum (pleuraeffusioner, ascites)

Da halveringstiden for methotrexat kan være fire gange længere end normalt hos patienter

med et tredje fordelingsrum, kan dosisreduktion eller, i nogle tilfælde, seponering af

methotrexatindgiften være påkrævet (se pkt. 5.2 og 4.4).

50886_spc.docx

Side 3 af 16

Indgivelsesmåde

Lægemidlet er til engangsbrug.

Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen må kun gives subkutant.

Lægen fastlægger den samlede behandlingsvarighed.

Brugsanvisningen til Metex Pen injektionsvæske, fyldt pen kan findes under pkt. 6.6.

Bemærk, at hele pennens indhold skal anvendes.

Bemærk:

Hvis den orale indgift erstattes med parenteral indgift, kan dosisreduktion være påkrævet

på grund af methotrexats varierende biotilgængelighed efter oral indgift.

Folsyretilskud kan overvejes i henhold til de gældende behandlingsretningslinjer.

4.3

Kontraindikationer

Metex Pen er kontraindiceret i tilfælde af:

overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2)

alkoholmisbrug

svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 20 ml/min., se pkt. 4.2 og

pkt. 4.4)

allerede eksisterende bloddyskrasi såsom knoglemarvshypoplasi, leukopeni,

trombocytopeni eller signifikant anæmi

alvorlige, akutte eller kroniske infektioner såsom tuberkulose, hiv eller andre

immundefektsyndromer

ulcerationer i mundhulen og kendt aktiv gastrointestinal ulceration

graviditet og amning (se pkt. 4.6)

samtidig vaccinering med levende vacciner.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienterne skal have klar information om, at behandlingen kun skal foretages én gang om

ugen, ikke hver dag.

Patienter i behandling bør tilses på passende vis, således at tegn på mulige toksiske

virkninger eller bivirkninger kan opdages og evalueres med minimal forsinkelse.

Methotrexatbehandling bør derfor kun igangsættes og overvåges af læger, der har viden

om og erfaring i anvendelse af antimetabolitbehandling. På grund af risikoen for svære

eller endog fatale toksiske reaktioner bør lægen oplyse patienten fuldt ud om de

involverede risici og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger.

Anbefalede undersøgelser og sikkerhedsforanstaltninger

Før påbegyndelse af methotrexatbehandling eller genoptagelse heraf efter en pause

Fuldstændig blodtælling med differentialblodtælling og trombocytter, leverenzymer,

bilirubin, serumalbumin, røntgen af thorax og nyrefunktionstest. Hvis klinisk indiceret,

skal patienten undersøges for tuberkulose og hepatitis.

Under behandlingen (mindst én gang hver måned i de første seks måneder og derefter hver

tredje måned)

En øget overvågningsfrekvens bør også overvejes, når dosis øges.

50886_spc.docx

Side 4 af 16

Undersøgelse af munden og halsen for slimhindeforandringer.

Fuldstændig blodtælling med differentialblodtælling og trombocytter. Hæmopoietisk

suppression forårsaget af methotrexat kan opstå pludseligt og med tilsyneladende sikre

doser. Ethvert dybt fald i leukocyt- eller trombocyttal indikerer øjeblikkelig

seponering af lægemidlet og passende støtteterapi. Patienterne bør oplyses om, at de

skal rapportere alle tegn og symptomer på infektion. Patienter, der tager

hæmatotoksiske lægemidler (f.eks. leflunomid) samtidigt, bør overvåges tæt med

blodtælling og trombocytter.

Test af leverfunktion: Der bør gives særlig opmærksomhed til forekomsten af

levertoksicitet. Behandlingen bør ikke iværksættes eller bør seponeres, hvis der

forinden observeres eller under behandlingen udvikles nogen som helst anomalitet i

leverfunktionstest eller leverbiopsi. Sådanne anomaliteter bør vende tilbage til normale

værdier inden for to uger, hvorefter behandlingen kan genoptages efter lægens skøn.

Der foreligger ikke dokumentation, der kan støtte anvendelse af leverbiopsi til

overvågning af levertoksicitet ved reumatologiske indikationer.

For psoriasispatienter er behovet for leverbiopsi før og under behandling

kontroversielt. Det er nødvendigt med yderligere forskning for at kunne fastlægge, om

serielle leverkemitest eller type III-kollagen-propeptid kan anvendes til at opdage

levertoksicitet tilstrækkeligt sikkert. Evalueringen bør foretages for hvert enkelt

tilfælde, og der bør skelnes mellem patienter uden risikofaktorer og patienter med

risikofaktorer såsom overdrevent tidligere alkoholmisbrug, vedholdende forhøjet

leverenzymniveau, anamnestisk leversygdom, familieanamnestisk arvelig

leversygdom, diabetes mellitus, adipositas og anamnestisk signifikant eksponering for

levertoksiske lægemidler eller kemiske stoffer og forlænget methotrexatbehandling

eller kumulative doser på 1,5 mg eller mere.

Tjek af leverrelaterede enzymer i serum: Midlertidig stigning i transaminaser til to

eller tre gange den øvre normalværdi er rapporteret af patienter med en frekvens på

13 - 20 %. I tilfælde af en konstant stigning i leverrelaterede enzymer bør en

dosisreduktion eller seponering af behandlingen overvejes.

På grund af stoffets potentielle toksiske virkning på leveren bør yderligere

hepatotoksiske lægemidler ikke administreres under behandlingen med methotrexat,

medmindre det er bydende nødvendigt, og forbrug af alkohol bør undgås eller kraftigt

reduceres (se pkt. 4.5). Tæt overvågning af leverenzymer bør foretages hos patienter,

der tager andre hepatotoksiske lægemidler samtidigt (f.eks. leflunomid). Der bør tages

højde for det samme ved samtidig indgift af hæmatotoksiske lægemidler (f.eks.

leflunomid).

Nyrefunktionen bør overvåges ved hjælp af nyrefunktionstest og urinanalyse (se

pkt. 4.2 og 4.3).

Da methotrexat hovedsageligt elimineres renalt, må øgede serumkoncentrationer

forventes i tilfælde af nedsat nyrefunktion, hvilket kan medføre svære bivirkninger.

Hvis nyrefunktionen er kompromitteret, f.eks. hos ældre, bør overvågningen finde sted

oftere. Dette gælder især, når der samtidigt indgives lægemidler, som påvirker

elimineringen af methotrexat, forårsager nyreskader (f.eks. nonsteroide

antiinflammatoriske lægemidler) eller kan føre til nedsat bloddannelse. Dehydrering

kan også intensivere methotrexats toksicitet.

50886_spc.docx

Side 5 af 16

Vurdering af åndedrætssystemet: Opmærksomhed på symptomer på nedsat

lungefunktion og lungefunktionstest, om nødvendigt. Lungepåvirkning kræver hurtig

diagnosticering og seponering af methotrexat. Lungesymptomer, især en tør og ikke-

produktiv hoste, eller en ikke-specifik pneumonitis, der opstår under

methotrexatbehandling, kan være et tegn på en potentielt farlig læsion og kræve

afbrydelse af behandlingen og omhyggelig udredning. Akut eller kronisk interstitiel

pneumonitis, ofte i sammenhæng med blodeosinofili, kan forekomme, og der er

rapporteret om dødsfald. Selvom der er klinisk variabilitet, har den typiske patient med

methotrexat-induceret lungesygdom feber, hoste, dyspnø, hypoxæmi og et infiltrat på

thorax-røntgen; infektion skal ekskluderes. Denne læsion kan forekomme ved alle

doseringer.

Methotrexat kan på grund af dets virkning på immunsystemet nedsætte responsen på

vaccinationer og påvirke resultatet af immunologiske test. Særlig forsigtighed er

påkrævet ved tilstedeværelse af inaktive, kroniske infektioner (f.eks. herpes zoster,

tuberkulose, hepatitis B eller C) af hensyn til eventuel aktivering. Vaccination med

levende vacciner må ikke foretages under behandling med methotrexat.

Maligne lymfomer kan forekomme hos patienter, der får en lav dosis methotrexat, og

behandlingen skal i givet fald seponeres. Hvis lymfomet ikke viser tegn på spontan

regression, skal en cytotoksisk behandling iværksættes.

Der er rapporter om, at samtidig indgift af folatantagonister såsom

trimetoprim/sulfametoxazol i sjældne tilfælde kan forårsage akut megaloblastisk

pancytopeni.

Strålingsinduceret dermatitis og solskoldning kan fremkomme på ny under

methotrexatbehandling (radiation-recall-reaction). Psoriasislæsioner kan eksacerbere under

UV-stråling og samtidig indgift af methotrexat.

Eliminering af methotrexat er reduceret hos patienter med et tredje fordelingsrum (ascites,

pleuraeffusioner). Sådanne patienter har behov for særlig omhyggelig overvågning for

toksicitet og kræver dosisreduktion eller, i nogle tilfælde, seponering af

methotrexatindgiften. Pleuraeffusioner og ascites bør drænes før påbegyndelse af

methotrexatbehandling (se pkt. 5.2).

Diaré og ulcerativ stomatitis kan være toksiske virkninger og kræver afbrydelse af

behandlingen, da hæmorragisk enteritis og død på grund af intestinal perforation i modsat

fald kan forekomme.

Vitaminpræparater eller andre produkter med folsyre, folinsyre eller derivater deraf kan

nedsætte virkningen af methotrexat.

Ved behandling af psoriasis bør methotrexat begrænses til svær, genstridig, invaliderende

psoriasis hos patienter, der ikke på tilstrækkelig vis responderer på andre former for

behandling, men kun når diagnosen er stillet på grundlag af biopsi og/eller efter

dermatologisk konsultation.

Encefalopati/leukoencefalopati er blevet rapporteret hos onkologiske patienter, der fik

behandling med methotrexat, og kan ikke udelukkes ved methotrexatbehandling for ikke-

onkologiske indikationer.

50886_spc.docx

Side 6 af 16

Inden indgift af Metex Pen skal det sikres, at patienten ikke er gravid. Methotrexat

forårsager embryotoksicitet, aborter og fosterdefekter hos mennesker. Methotrexat påvirker

spermatogenesen og oogenesen i den periode, hvor det indgives, hvilket kan medføre

nedsat frugtbarhed. Disse virkninger synes at være reversible ved seponering af

behandlingen. Effektiv prævention hos mænd og kvinder bør anvendes under behandlingen

og i mindst seks måneder derefter. De mulige risici for påvirkning af reproduktionen bør

drøftes med patienter i den fødedygtige alder, og deres partnere bør informeres på passende

vis herom (se pkt. 4.6).

Brug til børn < 3 år anbefales ikke, da der ikke er tilstrækkelige data til rådighed om

sikkerhed og virkning for denne population (se pkt. 4.2).

Natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Alkohol, hepatotoksiske lægemidler, hæmatotoksiske lægemidler

Sandsynligheden for, at methotrexat har en hepatotoksisk virkning, øges ved regelmæssigt

alkoholforbrug, og når andre hepatotoksiske lægemidler tages samtidigt (se pkt. 4.4).

Patienter, der tager andre hepatotoksiske lægemidler samtidigt (f.eks. leflunomid), bør

overvåges særlig tæt. Der bør tages højde for det samme ved samtidig indgift af

hæmatotoksiske lægemidler (f.eks. leflunomid, azathioprin, retinoider, sulfasalazin).

Incidensen af pancytopeni og hepatotoksicitet kan øges, når leflunomid kombineres med

methotrexat.

Kombinationsbehandling med methotrexat og retinoider såsom acitretin eller etretinat øger

risikoen for hepatotoksicitet.

Orale antibiotika

Orale antibiotika såsom tetracycliner, chloramfenicol og ikke-absorberbar bredspektret

antibiotika kan påvirke den enterohepatiske cirkulation gennem hæmning af tarmfloraen

eller suppression af den bakterielle metabolisme.

Antibiotika

Antibiotika såsom penicilliner, glykopeptider, sulfonamider, ciprofloxacin og cefalotin kan

hos enkelte patienter reducere den renale clearance af methotrexat, således at der

forekommer øgede serumkoncentrationer af methotrexat med samtidig hæmatologisk og

gastrointestinal toksicitet.

Lægemidler med høj plasmaproteinbinding

Methotrexat binder til plasmaprotein og kan blive fortrængt af andre proteinbundne

lægemidler såsom salicylater, hypoglykæmika, diuretika, sulfonamider,

difenylhydantoiner, tetracycliner, chloramfenicol og p-aminobenzoidsyre samt af sure

antiinflammatoriske stoffer, der kan føre til øget toksicitet ved samtidig anvendelse.

Probenecid, svage organiske syrer, pyrazoler og nonsteroide antiinflammatoriske stoffer

Probenecid, svage organiske syrer såsom loop diuretika og pyrazoler (fenylbutazon) kan

reducere elimineringen af methotrexat, og højere serumkoncentrationer må forventes,

50886_spc.docx

Side 7 af 16

hvilket kan inducere højere hæmatologisk toksicitet. Der er også risiko for øget toksicitet,

når methotrexat i lave doser og nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler eller

salicylater kombineres.

Lægemidler med bivirkninger på knoglemarven

I tilfælde af behandling med lægemidler, der kan have bivirkninger på knoglemarven,

f.eks. sulfonamider, trimetoprim-sulfametoxazol, chloramfenicol og pyrimetamin, bør man

være opmærksom på muligheden for en markant nedsættelse af bloddannelsen.

Lægemidler, der forårsager folatmangel

Samtidig administration af produkter, der forårsager folatmangel, f.eks. sulfonamider,

trimetoprim-sulfametoxazol, kan føre til øget methotrexattoksicitet. Særlig forsigtighed er

derfor tilrådeligt ved eksisterende folsyremangel.

Produkter med folsyre eller folinsyre

Vitaminpræparater eller andre produkter med folsyre, folinsyre eller derivater deraf kan

nedsætte virkningen af methotrexat.

Andre antireumatiske lægemidler

En stigning i de toksiske virkninger af methotrexat er generelt ikke forventelig, når Metex

Pen indgives samtidig med andre antireumatiske lægemidler (f.eks. guldforbindelser,

penicillamin, hydroxyklorokin, sulfasalazin, azathioprin og ciclosporin).

Sulfasalazin

Selvom kombinationen af methotrexat og sulfasalazin kan forårsage en forstærkning af

methotrexats virkning og som følge heraf flere bivirkninger på grund af hæmning af

folsyresyntesen gennem sulfasalazin, er sådanne bivirkninger kun observeret i sjældne

tilfælde hos enkelte patienter i løbet af adskillige forsøg.

Mercaptopurin

Methotrexat øger plasmaniveauerne af mercaptopurin. Kombinationen af methotrexat og

mercaptopurin kan derfor kræve tilpasning af dosis.

Protonpumpehæmmere

Samtidig administration af protonpumpehæmmere såsom omeprazol eller pantoprazol kan

føre til interaktioner: Samtidig administration af methotrexat og omeprazol har ført til

forsinket renal eliminering af methotrexat. I ét tilfælde er der rapporteret om hæmmet renal

eliminering af metabolitten 7-hydroxymethotrexat med myalgi og kulderysten til følge ved

samtidig administration med pantoprazol.

Teophyllin

Methotrexat kan nedsætte teophyllin-clearance, og teophyllin-niveauerne bør derfor

overvåges, når stoffet bruges samtidigt med methotrexat.

Koffein- eller teophyllinholdige drikke

Overdrevent forbrug af koffein- eller teophyllinholdige drikke, herunder kaffe,

koffeinholdige drikke og sort te, bør undgås under methotrexatbehandlingen.

50886_spc.docx

Side 8 af 16

4.6

Graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen.

Eksisterende graviditet hos kvinder i den fertile alder bør udelukkes med sikkerhed ved

hjælp af passende forholdsregler, f.eks. en graviditetstest, inden påbegyndelse af

behandlingen.

Graviditet

Metex Pen er kontraindiceret under graviditeten (se pkt. 4.3). Det er i dyreforsøg påvist, at

methotrexat har reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det er påvist, at methotrexat er

teratogent for mennesker, og der er rapporter om, at det har medført fosterdød og/eller

medfødte anomaliteter. Eksponering af et begrænset antal gravide kvinder (42) viste en

øget incidens (1:14) af misdannelser (kranium, hjerte/kar og ekstremiteter). Hvis

methotrexat seponeres før undfangelse, er der rapporteret om normale graviditeter. Kvinder

må ikke blive gravide under behandling med methotrexat. Det er blevet rapporteret, at

methotrexatbehandling kan føre til abort. Hvis en kvinde bliver gravid under behandlingen,

bør hun rådføre sig med en læge om risikoen for, at barnet får bivirkninger relateret til

methotrexatbehandlingen. Patienter i den seksuelt modne alder, kvinder og mænd, skal

derfor anvende sikker kontraception under behandlingen med Metex Pen og i mindst 6

måneder derefter (se pkt. 4.4).

Amning

Methotrexat udskilles i human mælk. På grund af risikoen for alvorlige bivirkninger hos

børn, der ammes, er Metex PEN

kontraindiceret til ammende kvinder (se pkt. 4.3). Derfor

skal amning seponeres inden og under behandlingen.

Fertilitet

Da methotrexat kan være genotoksisk, rådes alle kvinder, der ønsker at blive gravide, til at

rådføre sig med et rådgivningscenter for genetik, hvis muligt, allerede inden

behandlingsstart, og mænd bør søge rådgivning om muligheden for at udtage og gemme

sæd før behandlingsstart.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Centralnervesymptomer såsom træthed og svimmelhed kan forekomme under

behandlingen. Metex Pen påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest alvorlige bivirkninger for methotrexat omfatter knoglemarvsundertrykkelse,

lungetoksicitet, hepatotoksicitet, nyretoksicitet, neurotoksicitet, tromboemboliske

hændelser, anafylaktisk shock og Stevens-Johnsons syndrom.

De hyppigste (meget almindelige) observerede bivirkninger for methotrexat omfatter

mave-tarm-sygdomme, f.eks. stomatitis, dyspepsi, abdominalsmerter, kvalme,

appetitløshed og unormale leverfunktionsprøver, f.eks. øget ALAT, ASAT, bilirubin,

basisk fosfatase. Andre hyppigt forekommende (almindelige) bivirkninger er leukopeni,

anæmi, trombopeni, hovedpine, træthed, døsighed, pneumoni, interstitiel

50886_spc.docx

Side 9 af 16

alveolitis/pneumonitis ofte forbundet med eosinofili, orale ulcerationer, diaré, eksantem,

erytem og pruritus.

Tabel over bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er suppression af det hæmatopoietiske system og

gastrointestinale lidelser.

Følgende vendinger anvendes til at opstille bivirkningerne efter hyppighed:

Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til

< 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig: faryngitis

Sjælden: infektion (herunder reaktivering af inaktiv kronisk infektion), sepsis,

konjunktivitis

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Meget sjælden: Der er rapporteret om enkelte forekomster af lymfomer, der i en række

tilfælde fortog sig efter seponering af methotrexatbehandlingen. I et nyligt forsøg kunne

det ikke fastslås, at methotrexatbehandling øger incidensen af lymfomer.

Blod og lymfesystem

Almindelig: leukopeni, anæmi, trombopeni

Ikke almindelig: pancytopeni

Meget sjælden: agranulocytose, svære forløb af knoglemarvsdepression

Ikke kendt: Eosinofili

Immunsystemet

Sjælden: allergiske reaktioner, anafylaktisk shock, hypogammaglobulinæmi

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: fremskyndelse af diabetes mellitus

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig: depression, konfusion

Sjælden: humørændringer

Nervesystemet

Almindelig: hovedpine, træthed, døsighed

Ikke almindelig: svimmelhed

Meget sjælden: smerter, muskelasteni eller paræstesi i ekstremiteterne, forandringer i

smagssansen (metallisk smag), konvulsioner, meningismus, akut aseptisk meningitis,

paralyse

Ikke kendt: encefalopati/leukoencefalopati

Øjne

Sjælden: synsforstyrrelser

Meget sjælden: nedsat syn, retinopati

50886_spc.docx

Side 10 af 16

Hjerte

Sjælden: pericarditis, perikardial effusion, perikardial tamponade

Vaskulære sygdomme

Sjælden: hypotension, tromboemboliske hændelser

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig: pneumoni, interstitiel alveolitis/pneumonitis (ofte forbundet med eosinofili).

Symptomer, der indikerer potentielt svær lungeskade (interstitiel pneumonitis), er: tør,

ikke-produktiv hoste, stakåndethed og feber

Sjælden: lungefibrose, pneumocystis carinii-pneumoni, stakåndethed og bronkial astma,

pleuraeffusion

Ikke kendt: epistakse

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig: stomatitis, dyspepsi, kvalme, appetitløshed, abdominalsmerter

Almindelig: orale ulcerationer, diaré

Ikke almindelig: gastrointestinale ulcerationer og blødning, enteritis, opkastning,

pankreatitis

Sjælden: gingivitis

Meget sjælden: hæmatemese, hæmatorré, toksisk megakolon

Lever og galdeveje (se pkt.

4.4)

Meget almindelig: unormale leverfunktionsprøver (øget ALAT, ASAT, basisk fosfatase og

bilirubin)

Ikke almindelig: cirrose, fibrose og fedtdegenerering af leveren, fald i serumalbumin

Sjælden: akut hepatitis

Meget sjælden: leversvigt

Hud og subkutane væv

Almindelig: eksantem, erytem, pruritus

Ikke almindelig: lysoverfølsomhed, hårtab, stigning i reumatoide knuder, hudsår, herpes

zoster, vaskulitis, herpetiformt hududslæt, urticaria

Sjælden: øget pigmentering, akne, petekkier,

ekkymose, allergisk vaskulitis

Meget sjælden: Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (Lyells syndrom),

øgede pigmentforandringer i neglene, akut paronychia, furunkulose, telangiektasi

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig: artralgi, myalgi, osteoporose

Sjælden: stressfraktur

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig: inflammation og ulceration af urinblæren, nedsat nyrefunktion, forstyrret

miktion

Sjælden: nyresvigt, oliguri, anuri, elektrolytforstyrrelser

Ikke kendt: proteinuri

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig: inflammation og ulceration af vagina

50886_spc.docx

Side 11 af 16

Meget sjælden: tab af libido, impotens, gynækomasti, oligospermia, nedsat menstruation,

vaginalt udflåd

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Sjælden: feber, nedsat sårhelingsevne

Ikke kendt: asteni

Forekomsten og sværhedsgraden af bivirkninger afhænger af dosisniveauet og

indgiftshyppigheden. Det er imidlertid bydende nødvendigt, at patienterne overvåges

regelmæssigt af lægen med korte mellemrum, da svære bivirkninger kan forekomme selv

ved lave doser.

Subkutan anvendelse af methotrexat er lokalt veltolereret. Kun milde lokale hudreaktioner

(brændende fornemmelse, erytem, hævelse, misfarvning, pruritus, svær kløe, smerter) blev

observeret med svindende hyppighed i løbet af behandlingen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

a) Symptomer på overdosering

Methotrexats toksicitet påvirker hovedsageligt det hæmatopoietiske system.

b) Behandlingstiltag i tilfælde af overdosering

Calciumfolinat er den specifikke antidot til neutralisering af methotrexats toksiske

bivirkninger.

I tilfælde af utilsigtet overdosering bør en dosis calciumfolinat svarende til eller højere end

overdosen af methotrexat indgives intravenøst eller intramuskulært inden for én time, og

denne dosering skal fortsætte, indtil serumniveauerne af methotrexat er under 10

mol/l.

I tilfælde af massiv overdosering kan hydrering og urinalkalisering være nødvendig til at

forebygge udfældning af methotrexat og/eller dets metabolitter i de renale tubuli. Hverken

hæmodialyse eller peritoneal dialyse har kunnet påvises at forbedre

methotrexateliminering. Der er rapporteret om effektiv clearance af methotrexat med akut

periodisk hæmodialyse ved hjælp af en high flux-dialysemaskine.

4.10

Udlevering

50886_spc.docx

Side 12 af 16

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 01 BA 01. Folsyreanaloger.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Antireumatisk lægemiddel til behandling af kroniske, inflammatoriske reumatiske

sygdomme og polyartritiske former for juvenil idiopatisk artritis. Immunmodulerende og

antiinflammatorisk middel til behandling af Crohns sygdom.

Virkningsmekanisme

Methotrexat er en folsyreantagonist, der hører til den gruppe af cytotoksiske stoffer, der er

kendt som antimetabolitter. Det virker ved kompetitiv hæmning af enzymet dihydrofolat-

reduktase og hæmmer derigennem dna-syntesen. Det er endnu ikke klarlagt, om

methotrexats virkning ved behandling af psoriasis, psoriasisartritis, kronisk polyartritis og

Crohns sygdom skyldes en antiinflammatorisk eller en immunsupprimerende virkning, og i

hvilken grad en methotrexat-induceret stigning i den ekstracellulære adenosinkoncentration

ved inflammerede foci bidrager til disse virkninger.

Internationale kliniske retningslinjer reflekterer brugen af methotrexat som et andet valg til

patienter med Crohns sygdom, som er intolerante eller ikke har responderet på førstelinje-

immunmodulerende midler som azathioprin (AZA) eller 6-mercaptopurin (6-MP).

De uønskede bivirkninger, der blev observeret i studierne udført med methotrexat for

Crohns sygdom ved kumulative doser har ikke påvist en anden sikkerhedsprofil for

methotrexat end den allerede kendte sikkerhedsprofil. Der skal derfor træffes lignende

sikkerhedhedsforanstaltninger med brugen af methotrexat i behandlingen af Crohns

sygdom som for andre reumatiske eller ikke reumatiske indikationer for methotrexat (se

punkt 4.4 og 4.6).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter oral indgift absorberes methotrexat fra mave-tarm-kanalen. I tilfælde af

lavdosisindgift (doseringer mellem 7,5 mg/m² og 80 mg/m² legemsoverflade) er den

gennemsnitlige biotilgængelighed cirka 70 %, men der kan være betydelige

interindividuelle og intraindividuelle afvigelser (25 – 100 %). Maksimale

serumkoncentrationer nås efter 1 – 2 timer.

Biotilgængeligheden efter subkutan, intravenøs og intramuskulær injektion er

sammenlignelig og tæt på 100 %.

Fordeling

Cirka 50 % af methotrexat er bundet til serumproteiner. Når methotrexat fordeles til

kropsvævet, ses der høje koncentrationer i form af polyglutamater i leveren, nyrerne og

milten især, som kan vare ved i uger eller måneder. Når methotrexat indgives i små doser,

passerer stoffet over i cerebrospinalvæsken i meget små mængder. Den terminale

halveringstid er i gennemsnit 6 – 7 timer, og der er betydelig variation (3 – 17 timer).

Halveringstiden kan forlænges til 4 gange den normale længde hos patienter med et tredje

fordelingsrum (pleuraeffusion, ascites).

50886_spc.docx

Side 13 af 16

Biotransformation

Cirka 10 % af den indgivne metotrexatdose metaboliseres intrahepatisk. Den primære

metabolit er 7-hydroxymethotrexat.

Elimination

Udskillelse sker hovedsageligt som uomdannet stof og primært renalt via glomerulær

filtration og aktiv udskillelse i den proksimale tubulus.

Cirka 5 – 20 % methotrexat og 1 – 5 % 7-hydroxymetotrexat elimineres biliært. Der er

udtalt enterohepatisk cirkulation.

I tilfælde af nedsat nyrefunktion forsinkes eliminering betydeligt. Nedsat eliminering som

følge af nedsat leverfunktion er ikke kendt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Det er i dyreforsøg påvist, at methotrexat nedsætter frugtbarheden, og at det er embryo- og

fostertoksisk samt teratogent. Methotrexat er mutagent in vivo og in vitro. Eftersom der

ikke er gennemført konventionelle karcinogenicitetsundersøgelser, og data fra kroniske

toksicitetsundersøgelser med gnavere er inkonsistente, anses methotrexat for at være ikke-

klassificerbar, for så vidt angår dets karcinogenicitet for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25° C. Opbevar de fyldte penne i den ydre karton for at

beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Fyldte penne, der indeholder en farveløs, fyldt sprøjte (glas) med stempelprop

(chlorobutylgummi) og isat injektionsnål. Sprøjten er udvendigt udstyret med en dosisknap

til selv-injicering (pen).

Pakningsstørrelser:

Fyldte penne med:

0,15 ml (7,5 mg)

0,2 ml (10 mg)

0,25 ml (12,5 mg)

50886_spc.docx

Side 14 af 16

0,3 ml (15 mg)

0,35 ml (17,5 mg)

0,4 ml (20 mg)

0,45 ml (22,5 mg)

0,5 ml (25 mg)

0,55 ml (27,5 mg)

0,6 ml (30 mg) opløsning fås i pakninger med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 og 24 stk.

Alkoholservietter er vedlagt i pakningen.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Dette lægemiddel skal håndteres og bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. Gravide

kvinder, der arbejder som sundhedsfagligt personale, bør ikke håndtere og/eller indgive

Metex Pen.

Methotrexat bør ikke komme i kontakt med huden eller slimhinder. I tilfælde af

kontaminering skal det berørte område straks skylles med rigelige mængder vand.

Kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

Vejledning til subkutan anvendelse

De mest velegnede steder at injicere er:

øverst på lårene

i maveskindet bortset fra omkring navlen.

Rens huden på indstiksstedet (f.eks. med den vedlagte alkoholserviet).

Træk hætten af i én bevægelse.

Lav en hudfold ved at klemme huden forsigtigt sammen på indstiksstedet.

Huden skal holdes foldet, indtil du fjerner pennen igen efter injektionen.

Hold pennen vinkelret mod hudfladen og pres den godt ind mod huden for at låse

dosisknappen op. Tryk derefter på dosisknappen (et klik angiver, at injektionen er i

gang).

Du må ikke fjerne pennen fra huden, før injektionen er gennemført, da det er vigtigt,

at al medicinen injiceres. Det kan tage op til 5 sekunder.

Fjern pennen fra huden ved at trække den ud, mens du stadig holder den vinkelret på

indstiksstedet.

Nåleskjoldet går automatisk tilbage på plads omkring nålen og låser.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Tyskland

50886_spc.docx

Side 15 af 16

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

7,5 mg:

50878

10 mg:

50879

12,5 mg:

50880

15 mg:

50881

17,5 mg:

50882

20 mg:

50883

22,5 mg:

50884

25 mg:

50885

27,5 mg:

50886

30 mg:

50887

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. december 2008 (Metex, injektionsvæske, opløsning 50 mg/ml)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. januar 2018

50886_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-7-2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP):  Penthrox, Methoxyflurane, Therapeutic area: Pain

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Penthrox, Methoxyflurane, Therapeutic area: Pain

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

11-7-2018

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

OCOOW LLC recalls Odie's Solvent-Free Super Penetrating Oil and Odie's Safer Solvent

The recalled products do not have proper consumer chemical hazard packaging and labelling required by the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001 under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

29-6-2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Medicines Safety Update, Volume 9, Number 2, June 2018

Oral methotrexate dosing, medicines associated with a risk of neuropsychiatric adverse events, and clozapine and gastrointestinal effects

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-5-2018

Medline Remedy Essentials No-Rinse Cleansing Foam: Avoid Using - Multistate Outbreak of Burkholderia Cepacia Complex

Medline Remedy Essentials No-Rinse Cleansing Foam: Avoid Using - Multistate Outbreak of Burkholderia Cepacia Complex

CDC reports that there are 10 confirmed cases of infection caused by bacteria within the Burkholderia cepacia complex, also commonly called B. cepacia, in three states: California (2), Pennsylvania (7), and New Jersey (1). These patients were already hospitalized for acute conditions and acquired the infections while hospitalized. The infections have been linked to the Medline product, Remedy Essentials No-Rinse Cleansing Foam.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-3-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 February 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 16 February 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Risk of overdose with methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis as well as intensified monitoring of heart rate and blood pressure in connection with treatment with Gilenya.

Danish Medicines Agency

3-3-2011

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

The Danish Medicines Agency begins ad hoc reassessment of reimbursement status of glucosamine (M01AX05)

Clinical studies have called into question the efficacy of glucosamine for the alleviation of painful osteoarthritis. This has contributed to the Danish Medicines Agency’s decision to initiate ad hoc reassessment of glucosamine-containing medicines, which today have general conditional reimbursement when prescribed for the alleviation of symptoms of mild to moderate osteoarthritis and when prescribed to old-age pensioners.

Danish Medicines Agency

27-9-2018

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin

We want to help patients/caregivers know how to use pen needles correctly. FDA received reports of patients using standard pen needles to inject insulin w/o removing the inner needle cover. The cover stopped patients from getting the right amnt of insulin https://go.usa.gov/xPWZq  pic.twitter.com/LT9SptJge1

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Jylamvo (Therakind Ltd)

Jylamvo (Therakind Ltd)

Jylamvo (Active substance: methotrexate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3263 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2014/201706

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Nordic Group B.V.)

Nordimet (Active substance: methotrexate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3155 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2014/201706

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety