Metaoxedrin "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metaoxedrin "SAD" 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metaoxedrin "SAD" 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16365
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metaoxedrin SAD injektionsvæske, opløsning

1 mg/ml

Phenylephrinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Metaoxedrin SAD til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom

de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metaoxedrin SAD

3. Sådan skal du tage Metaoxedrin SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Metaoxedrin SAD er et karsammentrækkende middel.

Metaoxedrin SAD anvendes anvendes ved blodtryksfald på grund af

hjertesvigt samt andre former for kredsløbssvigt.

En læge eller sygeplejerske vil give dig Metaoxedrin SAD som en

indsprøjtning i en blodåre.

Lægen kan give dig Metaoxedrin SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE METAOXEDRIN SAD

Tag ikke Metaoxedrin SAD

hvis du er overfølsom overfor phenylephrinhydrochlorid eller overfor et af

hjælpestofferne

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du har for højt stofskifte

hvis du har kredsløbsforstyrrelser (Raynauds syndrom)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Metaoxedrin SAD:

hvis du har langsom puls

hvis du har sukkersyge

hvis du har forhøjet blodtryk

hvis du smerter i brystet (angina pectoris)

hvis du har grøn stær

hvis du har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)

hvis du får bedøvelsesmidler, som skal inhaleres

hvis du har en hjertesygdom eller dårligt fungerende hjerte og kredsløb

hvis du har forhøjet stofskifte

Brug af anden medicin sammen med Metaoxedrin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

Medicin mod depression (MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva)

Bedøvelsesmidler som skal inhaleres (enfluran og isofluranan)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Metaoxedrin SAD efter aftale med lægen.

Amning

Du må ikke få Metaoxedrin SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metaoxedrin SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Metaoxedrin SAD indeholder natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis,

dvs. den er i det væsentlige natriumfri.

Metaoxedrin SAD indeholder natriummetabisulfit (E223)

Denne medicin indeholder natriummetabisulfit (E223). Kan i sjældne

tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE METAOXEDRIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Metaoxedrin SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre.

Du vil normalt få Metaoxedrin SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Metaoxedrin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Voksne

Sædvanlig dosis er 0,5–1 mg (0,5-1 ml).

Børn (over 1 år)

Sædvanlig dosis, ved hurtig puls, er 10 mikrogram/kg legemsvægt stigende

med fordobling af ineffektiv dosis hvert 5. minut til 0,1 mg/kg – dog højst

2 mg.

Hvis du har brugt for meget Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Metaoxedrin SAD, vil din læge eller

sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering er forhøjet blodtryk.

Hvis du har glemt at bruge Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Metaoxedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ikke alvorlige: Hovedpine. Rastløshed. Angst. Nervøsitet. Svaghed.

Svimmelhed. Rysten. Ændret stofskifte heriblandt omsætningen af sukker.

Sveddannelse. Spytdannelse. Bleghed, prikken i huden, gåsehud. Smerte

eller ubehag i brystet.

Forstyrrelser i vandladningstrang. Besvær med at lade vandet evt.

vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hjertebanken. For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal

behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Metaoxedrin SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Metaoxedrin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Metaoxedrin SAD injektionsvæske, 1 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: Phenylephrinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Natriummetabisulfit, natriumchlorid, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Metaoxedrin SAD er en klar, farveløs væske.

Metaoxedrin SAD findes i pakningsstørrelser på:

1 ml ampuller x 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701466-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety