Metadon "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metadon "Orion" 5 mg tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Metadon "Orion" 5 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57799
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metadon Orion 5 mg tabletter

Metadon Orion 10 mg tabletter

Metadon Orion 20 mg tabletter

methadonhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Metadon Orion

Sådan skal du bruge Metadon Orion

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metadon Orion er et morfinlignende lægemiddel til behandling af stærke smerter, som kun kan behandles

tilfredsstillende med opiumanalgetika, til vedligeholdelsesbehandling af opiatafhængige og som

behandling af abstinenssymptomer fra heroin.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Metadon Orion

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Metadon Orion

hvis du er allergisk over for methadonhydrochlorid

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6)

hvis du er i behandling eller har været i behandling med MAO-hæmmere indenfor du seneste to

uger (medicin for depression eller Parkinsons syge).

hvis du har en hjerneskade eller forhøjet tryk i hjernen (tal med din læge om dette). Du lider

eventuelt af alvorlig hovedpine.

hvis du oplever abstinenssymptomer fra alkohol

hvis du har hjertesvigt

hvis du har vejrtrækningsbesvær.

Metadon Orion bør ikke gives til børn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet før du tager Metadon Orion hvis du:

har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypothyreodisme, myksødem) eller har forstørret

prostata (prostatahypertrofi)

har astma eller vejrtrækningsbesvær

har leversygdomme

har nyre- eller galdesten

har inflammatorisk tarmsygdom eller forstoppelse

hvis du er ældre og/eller har hjerte-kar-sygdomme, er der en øget risiko for lavt blodtryk og

besvimelse

hvis du for nylig har haft kvæstelser i hovedet eller forhøjet tryk i hjernen

hvis du har haft uregelmæssig hjerterytme

hvis du har haft hjertesygdomme

hvis der findes tilfælde af pludselig død uden forudgående skade eller sygdom i din familie

hvis du lider af kalium-, natrium- eller magnesiummangel.

Du bør undgå at tage Metadon Orion med andre beroligende midler, som kaldes barbiturater (såsom

thiopental) eller benzodiazepiner (såsom midazolam) som for eksempel anvendes som sovemedicin eller

med andre smertestillende lægemidler af opioid-typen (såsom nalbuphin), fordi samtidig anvendelse kan

øge virkning eller bivirkninger af methadon.

Børn er mere følsomme overfor methadon end voksne, så forgiftning kan ske ved meget lave doser.

For at undgå at børn tager methadon ved en fejltagelse, når du bruger det hjemme, bør patienter advares om at

methadon skal opbevares utilgængeligt for børn.

Brug af anden medicin sammen med Metadon Orion

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må

ikke

tage Metadon Orion samtidig med, eller indenfor 2 uger efter, behandling med MAO-

hæmmere.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager nogle af følgende medicinske præparater,

da

interaktioner mellem disse præparater og methadon kan være sundhedsfarlige

lægemidler til behandling af hjerteproblemer (f.eks. kinidin, verapamil og spironolacton)

lægemidler mod bakterielle infektioner (f.eks. rifampicin, chlarithromycin, erythromycin og

telithromycin)

lægemidler mod virusinfektioner herunder HIV-infektion (f.eks. nevirapin, efavirenz, amprenavir,

delavirdin, zidovudin, stavudin, didanosin, ritonavir, nelfinavir, saquinavir og lopinavir)

en type medicin som bruges mod depression kaldet tricykliske antidepressiva (f.eks.

clomipramin,

nortriptylin, desipramin)

antipsykotiske lægemidler af phenothiazin typen (f.eks. perphenazin, thioridazin)

antipsykotiske lægemidler (risperidon)

antiarytmiske lægemidler (f.eks. propafenon and flecainid)

lægemidler til behandling af ADHD (atomoxetin)

betareceptor-blokkere (f.eks. metoprolol)

medicin til behandling af brystkræft (tamoxifen)

lægemidler mod svamp (f.eks. fluconazol

,

itraconazol og ketoconazol)

lægemidler mod depression eller angst (f.eks. selektive serotonin genoptagelseshæmmere, som

fluoxetin og fluvoxamin, nefazodon samt naturlægemidler, der indeholder perikum)

antipsykotisk lægemidler til behandling af psykiske sygdomme

sedative lægemidler (sovemedicin herunder bedøvelse)

naturligt forekommende stoffer som ascorbinsyre (vitamin C) og grapefrugt juice.

opioide antagonister (f.eks naloxon, naltrexon, buprenorphin), som modvirker effekten af opioide

lægemidler

lægemidler mod diarré (f.eks. loperamid, difenoxylat)

opioide lægemidler, som er stærkt smertestillende (f.eks. nalbuphin)

lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital og carbamazepin)

lægemidler til behandling af betændelse og immunsupprimerende lægemidler (inflammation) (f.eks.

dexamethason og ciclosporin).

Metadon Orion sammen med mad, drikke og alkohol

Drik ikke alkohol mens du tager dette lægemiddel. Metadon Orion og alkohol kan reagere med hinanden,

og det kan øge deres virkninger. Du må ikke drikke grapefrugt juice, mens du tager methadon, da det kan

ændre virkningen af lægemidlet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du bør ikke anvende dette lægemiddel under fødslen. Du kan amme, hvis du tager 20 mg daligt eller

mindre Metadon Orion. ´Hvis du er gravid eller ammer bør du kun tage Metadon Orion, efter at have talt

med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Metadon Orion virker sløvende, og at

det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner under behandling. Methadon påvirker koordinationsevnen

mellem hjernen og din evne til at reagere, således at evnen til at køre bil eller betjene maskiner kan

påvirkes alvorligt.

Metadon Orion indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Metadon Orion

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Din læge vil fortælle, hvor meget Metadon Orion du skal tage og hvor ofte du skal tage medicinen. Det er

vigtigt, at du ikke tager mere end den dosis, du og din læge er blevet enige om. Det individuelle behov kan

være forskelligt. Ændring eller afbrydelse af behandlingen bør kun ske i samråd med din læge.

Stærke smerter

Den sædvanlige startdosis er 5 mg 1-3 gange dagligt. Herefter kan dosen øges langsomt. Den fortsatte

bestemmelse af den daglige dosis, delingen af doser og dosisjusteringer gennem behandlingsforløbet

fastsættes af den behandlende læge og afhænger af den forudgående dosis.

Patienter, der tidligere har taget opioider kan starte behandlingen ved højere doser, 5-20 mg 2-3 gange /

dag, da deres tidligere erfaringer med opioidbehandling tages i betragtning.

Abstinenssymptomer

Den anbefalede startdosis er 20 mg. Afhængigt af virkningen kan lægen vælge at give dig yderligere

20 mg efter 3-4 timer. Behandlingen kan fortsættes med 30-50 mg methadon oralt daglig og kan derefter

langsomt reduceres i løbet af 3 uger.

Afhængighed

For patienter i vedligeholdelsesbehandling kan initialdosis bestemmes på samme måde som ved behandling af

abstinenssymptomer (se ovenfor). Den anbefalende daglige dosis er omkring 60 mg dagligt og behandlingen

varer i omkring 6 måneder.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens råd.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens råd.

Hvis du har brugt for meget Metadon Orion

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Metadon Orion, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas) eller hvis for eksempel et barn

har taget medicinen ved en fejl. Symptomer på overdosering kan omfatte: Åndedrætsbesvær, ekstrem

søvnighed, besvimelse, koma, pupiller små som nåle, muskelsvaghed, nedsat kropstemperatur, lav

hjertefrekvens, lavt blodtryk, hjerteanfald eller chok.

Hvis du har glemt at bruge Metadon Orion

Brug lægemidlet nøjagtig efter lægens anvisning. Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage denne,

når det er tid til den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

Fortæl altid lægen, hvis du har glemt at tage en dosis.

Hvis du holder op med at bruge Metadon Orion

Du bør kun holde op med behandlingen, efter du har talt med lægen. Du bør ikke pludseligt stoppe med at

tage Metadon Orion, da du derved kan få abstinenssymptomer, så som søvnløshed, løbende næse, tåreflåd,

appetitløshed, diarré og smerter.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme og opkastning.

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

vægtforøgelse

væskeophobning

forstoppelse

opstemthed (eufori), se eller høre ting som ikke findes (hallucinationer)

svimmelhed eller følelse af at rummet snurrer rundt

sløret syn, pupiller små som nåle

sløvhed eller træthedsfølelse

udslæt og svedtendens.

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

nedsat appetit

åndedrætsproblemer (herunder hoste)

mundtørhed, tungebetændelse

nedstemthed (dysfori), ophidselse, søvnproblemer, forvirring og nedsat sexlyst

hovedpine og besvimelse

lavt blodtryk

kløe, nældefeber og udslæt

hævede ben, svaghed

kramper i galdevejene (bugsmerter)

rødmen i ansigtet

vandladningsproblemer

erektionsproblemer, menstruationsforstyrrelser.

Sjælden

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter):

hjerteproblemer, nedsat puls, hjertebanken (palpitation).

Ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

calcium- eller magnesiummangel i blodet

nedsat antal blodplader

smagsforstyrrelser

afhængighed og humørsvingninger

følelse af kulde, væskeophobning i kroppen

blodtryksfald, hjertestop.

Længere tids anvendelse af Metadon Orion kan, i lighed med andre opiater, medføre afhængighed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via du oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Opbevares ved temperaturer under 25°C. Opbevares i den

originalepakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metadon Orion indeholder:

Aktivt stof: methadonhydrochlorid 5 mg, 10 mg eller 20 mg.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumsterat og

talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

5 mg tabletter:

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 6,0 mm, mærket med ”5” på den ene side.

10 mg tabletter:

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 7,0 mm, mærket med ”10” på den ene side.

20 mg tabletter:

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 9,0 mm, mærket med ”20” på den ene side.

PVC/Aluminium enkeltdosisblister: 10 × 1, 15 × 1, 20 × 1, 25 × 1, 30 × 1, 35 × 1, 40 × 1, 45 × 1, 50 × 1,

55 × 1, 60 × 1, 65 × 1, 70 × 1, 75 × 1, 80 × 1, 85 × 1, 90 × 1, 95 × 1 og 100 × 1 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Fremstiller

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Holland

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Orion Pharma A/S

medinfo@orionpharma.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2017.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed