Metadon "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Metadon "Orion" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Metadon "Orion" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57800
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

17. marts 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Metadon "Orion", tabletter

0.

D.SP.NR.

30303

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Metadon "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg methadonhydrochlorid.

Hjælpestof som behandleren skal være opmærksom på

5 mg: Hver tablet indeholder 47,3 mg lactosemonohydrat.

10 mg: Hver tablet indeholder 94,6 mg lactosemonohydrat.

20 mg: Hver tablet indeholder 189,2 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

5 mg

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 6,0 mm, mærket med ”5” på den

ene side.

10 mg

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 7,0 mm, mærket med ”10” på den

ene side.

20 mg

Hvid til råhvid, flad tablet med en diameter på omkring 9,0 mm, mærket med ”20” på den

ene side.

57800_spc.docx

Side 1 af 12

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Metadon "Orion" er indiceret til:

Stærke og meget stærke smerter, hvor korttidsbehandling ikke er mulig;

Til behandling af abstinenssymptomer fra heroin/opiater med detoksificering som formål;

Til vedligeholdelsesbehandling af opiatafhængige, som ikke har umiddelbar udsigt til

afgiftning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Smertetilstande

Dosis skal justeres og evalueres baseret på effekten for den enkelte patient.

Dosis til opioid-naive patienter

Den sædvanlige initialdosis er 5 mg 1-3 gange daglig, når oral methadon anvendes til

patienter, der ikke allerede er blevet behandlet med opioider. Det efterfølges af en langsom

titrering indtil effekt. Titreringen skal fortsætte gennem flere uger. Startdosis skal

evalueres omhyggeligt inden dosis øges.

Den daglige dosis methadon bør under normale forhold ikke overstige 100 mg daglig, da

risikoen for meget alvorlige kardielle bivirkninger er dosisafhængig. Behandling med

højere doser bør kun foretages af læger med stor erfaring inden for methadonbehandling.

Hyppigere administration kan være nødvendigt under initieringen af

methadonbehandlingen, for at opretholde tilstrækkelig analgetisk effekt. For at evaluere

effekten af behandlingen og undgå overdosering, under hensyntagen til methadons lange

halveringstid, er ekstrem forsigtighed ved denne administrationen påbudt.

Der er en øget risiko for alvorlige bivirkninger ved gentagen dosering især hos opioid-

naive patienter.

Dosis til opioid-tolerante patienter

Initialdosis: 5-20 mg 2-3 gange daglig. Herefter titreres dosis langsomt og trinvis med 5

mg til en maksimal dosis på 100 mg. Hvis det er nødvendigt, kan 5 mg tabletten erstattes

eller kombineres med Metadon "Orion" 20 mg tabletten.

Den daglige dosis methadon bør under normale forhold ikke overstige 100 mg daglig, da

risikoen for meget alvorlige kardielle bivirkninger er dosisafhængig. Behandling med

højere doser bør kun foretages af læger med stor erfaring inden for methadonbehandling.

Hyppigere administration kan være nødvendigt under initieringen af

methadonbehandlingen, for at opretholde tilstrækkelig analgetisk effekt. For at evaluere

effekten af behandlingen og undgå overdosering, under hensyntagen til methadons lange

halveringstid, er ekstrem forsigtighed ved denne administrationen påbudt.

57800_spc.docx

Side 2 af 12

Behandling af abstinenssymptomer

Det anbefales, at ordinering af methadon forestås af specielle behandlingsinstitutioner, på

grund af den store risiko behandlingen er forbundet med. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt,

bør det nærmeste rådgivningscenter for narkotikaafvænning kontaktes.

Initialdosis kan vurderes ud fra alvorligheden af abstinenssymptomerne. Denne kan

sædvanligvis sættes til 20 mg oralt. Afhængig af reduktionen af abstinenssymptomerne, det

vil sige reduktion af pulsslag, pupiludvidelse, hyper-peristaltik og gåsehud, kan yderligere

20 mg gives oralt efter 3-4 timer. Behandlingen kan fortsættes med 30-50 mg methadon oralt

daglig og kan derefter langsomt reduceres i løbet af 3 uger.

Vedligeholdelsesbehandling

Se ”Behandling af abstinenssymptomer”. Initialdosis kan bestemmes på samme måde som

ved abstinenssymptomer. Daglig dosis er 50-100 mg, sædvanligvis omkring 60 mg. Som

regel er behandlingsvarigheden 6 måneder. Et seponeringsregime kan overvejes, når de

fysiske og psykosociale omstændigheder har bedret sig.

Nedsat leverfunktion

Kronisk viral hepatitis optræder hyppigt hos intravenøse stofmisbrugere. Specielle

forholdsregler bør tages, hvis methadon skal anvendes til patienter med nedsat leverfunktion.

Hos patienter med levercirrhose forsinkes metaboliseringen af methadon og ”first pass”

effekten reduceres. Dette kan resultere i højere methadon plasmaniveauer. Methadon bør

gives i lavere doser end hvad der normalt anbefales, og patientens respons skal bruges som

vejledning for det videre doseringsbehov.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed bør udvises ved brugen af methadon til patienter med nedsat nyrefunktion.

Dosisintervallet skal forlænges til mindst 32 timer, hvis den glomerulære filtrationsrate (GFR)

er 10-50 ml/min, og til mindst 36 timer, hvis GFR er lavere end 10 ml/min, hvis methadon

tages én gang daglig som substitution/vedligeholdelsesbehandling af abstinenssymptomer.

Der anbefales en lavere startdosis af methadon afhængig af klinisk respons og graden af

nedsat nyrefunktion samt en langsommere dosistitrering.

Dosisintervallet bør udvides til mindst 8 timer, hvis den glomulære filtrationsrate (GFR) er

10-50 ml/min og mindst 12 timer, hvis GFR er mindre end 10 ml/min, hvis methadon tages

flere gange om dagen. Der anbefales en lavere startdosis af methadon afhængig af klinisk

respons og graden af nedsat nyrefunktion samt en langsommere dosistitrering.

Autoinduktion og udvikling af tolerance

Det skal bemærkes, at patienter udvikler autoinduktion af leverenzymer, som forårsager en

hurtigere elimination af methadon. Desuden vil patienterne over tid udvikle tolerance. Flere

dosisøgninger kan være nødvendige for at opretholde optimal virkning.

Pædiatrisk population

Methadon må ikke gives til børn (se pkt. 4.3).

Ældre

Der skal udvises forsigtighed, hvis methadon anvendes til ældre patienter, da det kan være

nødvendigt at nedsætte eller tilpasse dosisregimet.

57800_spc.docx

Side 3 af 12

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Obstruktive luftvejstilstande og cyanose.

Hjerneskade, forhøjet intrakranielt tryk og delirium tremens.

Hjertesvigt.

Respiratorisk depression.

Samtidig behandling med MAO-hæmmere eller behandling indenfor 2 uger efter afsluttet

behandling med MAO-hæmmere.

Børn

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed bør udvises og lavere doser anvendes til patienter med hypothyroidisme,

myksødem, prostatahypertrofi, leversygdom samt til patienter med astma og nedsat

respiratorisk reserve (se også pkt. 4.3).

Børn er mere sensitive end voksne, så forgiftning kan ske ved meget lave doser.

Patienter bør advares om, at methadon skal opbevares utilgængeligt for børn.

Hos patienter med nyre- eller galdesten, kan det være nødvendigt at give atropin eller et

andet spasmolytisk middel forebyggende.

Hos ældre ambulante patienter og patienter med kardiovaskulære lidelser er der en øget

risiko for hypotension og synkope.

Samtidig administration af andre opiater, alkohol, barbiturater, benzodiazepiner eller andre

psykoaktive lægemidler med stærkt sederende virkning kan øge såvel virkning som

bivirkninger af methadon og bør derfor undgås.

Serumkoncentrationen af methadon vil kunne øges i to timer efter administration, og det er

derfor vigtigt, at tegn på overdosering eller andre livsfarlige reaktioner bemærkes. Under

titreringsperioden kan det overvejes at observere patienten efter medicinering for at

afdække eventuelle uønskede reaktioner.

Forsigtighed bør udvises hos patienter, der har haft kvæstelser i hovedet eller andre

tilstande, som forårsager øget intrakranielt tryk.

Methadon bør ikke anvendes til patienter med paralytisk ileus og associeret akut abdomen,

og forsigtighed bør udvises ved obstruktiv og inflammatorisk tarmsygdom.

Tilfælde af QT-interval forlængelse og ”torsade de pointes” er rapporteret ved behandling

med methadon, specielt ved høje doser (>>100 mg/dag). Methadon bør administreres med

forsigtighed til patienter med risiko for forlænget QT-interval, f.eks. ved:

anamnese med ledningsforstyrrelser i hjertet

fremskreden hjertesygdom eller iskæmisk hjertesygdom

familiære tilfælde af pludselig død i en ung alder

elektrolytanomalier (hypokaliæmi, hypomagnesæmi)

samtidig behandling med lægemidler, som har potentiale for QT-forlængelse

samtidig behandling med lægemidler, som kan forårsage elektrolytanomalier

samtidig behandling med cytokrom P450 CYP 3A4 hæmmere (se pkt. 4.5)

hos patienter med kendte risikofaktorer for QT-forlængelse, specielt kvinder, bør EKG-

monitorering overvejes.

Patienter med sjælden arvelig galactoseintolerance, Lapp-lactasemangel eller

glucose/galactosemalabsorption bør ikke tage denne medicin.

57800_spc.docx

Side 4 af 12

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakokinetiske interaktioner

P-glycoprotein inhibitorer: Methadon er et P-glycoprotein substrat. Alle lægemidler, som

hæmmer P-glycoprotein (quinidin, verapamil, ciclosporin), kan derfor øge

serumkoncentrationen af methadon. Den farmakodynamiske effekt af methadon kan også

øges på grund af bedre passage gennem blod-hjerne-barrieren.

CYP3A4 isoenzym induktorer

Methadon er et substrat for cytokrom P 450 isoenzym 3A4 (CYP3A4) (se pkt. 5.2). Ved

induktion af CYP3A4 vil clearance af methadon øges, og plasmaniveauet af methadon vil

falde. Induktorer af isoenzym (barbiturater, carbamazepin, fenytoin, nevirapin, rifampicin,

efavirenz, amprenavir, spironolacton, dexamethason, hypericum perforatum (prikbladet

perikum) kan forårsage levermetabolisme. Efter 3 ugers behandling med efavirenz 600 mg

daglig var den gennemsnitlige peak-koncentrationen af methadon og AUC f.eks. reduceret

med henholdsvis 48 % og 57 % hos patienter i methadonbehandling (35-100 mg methadon

daglig). Konsekvensen af enzyminduktionen vil være mere markant, hvis induktoren er

administreret efter, at methadonbehandling allerede er startet. Abstinenssymptomer, som

en konsekvens af sådanne interaktioner er blevet rapporteret, og som følge af dette måtte

dosis af methadon øges. Hvis behandling med CYP3A4 induktorer stoppes, skal dosis af

methadon reduceres.

CYP3A4 isoenzym inhibitorer

Methadon er et substrat for cytokrom P-450 isoenzym 3A4 (CYP3A4) (se pkt. 5.2). Ved

hæmning af CYP3A4, vil clearance af methadon falde. Samtidig administration af

CYP3A4 hæmmere (f.eks. cannabinoider, clarithromycin, delavirdin, erythromycin,

fluconazol, grapefrugt juice, selektive serotonin genoptagelseshæmmere, itraconazol,

ketoconazol, fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon og telithromycin) kan resultere i øget

plasmakoncentration af methadon. Hvis disse typer lægemidler ordineres til patienter i

vedligeholdelsebehandling med methadon, er der risiko for overdosering.

Fluoxetin kan muligvis også hæmme metabolismen af methadon, sandsynligvis i

forbindelse med hæmning af CYP2D6.

Didanosin og stavudin

Methadon forsinker absorptionen og stimulerer ”first pass” metabolismen af stavudin og

didanosin med en deraf følgende nedsættelse af biotilgængeligheden af stavudin og

didanosin.

Samtidig behandling af HIV-infektion

Nogle proteasehæmmere

(amprenavir, nelfinavir, lopinavir/ritonavir og ritonavir/saquinavir

synes at nedsætte serumniveauerne af methadon. Når ritonavir gives alene, er der set en

fordobling af AUC for methadon. Plasmaniveauerne af zidovudin (en nukleosid-analog)

øges ved anvendelse af methadon både ved oral og intravenøs administration af zidovudin.

Dette er mere udtalt når zidovudin gives oralt end efter intravenøs administration. Disse

observationer skyldes højst sandsynligt en hæmning af glucuroniseringen af zidovudin og

af den deraf nedsatte elimination af zidovudin. Under methadonbehandling skal patienterne

nøje monitoreres for tegn på toksiske effekter af zidovudin, hvilket muligvis kan kræve en

reducering af dosis af zidovudin.

57800_spc.docx

Side 5 af 12

Lægemidler, som påvirker surhedsgraden i urinen

Methadon er en svag base. Lægemidler, som påvirker surhedsgraden af urin (såsom

ammoniumchlorid og ascorbinsyre) kan øge den renale clearance af methadon. Patienter

som behandles med methadon bør undgå produkter, som indeholder ammoniumchlorid.

Methadon kan fordoble serumniveauerne af desipramin, et CYP2D6 substrat. Hæmning af

CYP2D6 kan medføre en øget plasmakoncentration af lægemidler som administreres

samtidig og metaboliseres af dette enzym. Dette omfatter nogle tricykliske antidepressiva

(f.eks. clomipramin, nortriptylin og desipramin), phentiazin-neuroleptika (f.eks.

perphenazin og thioridazin), risperidon, atomoxetin, visse Type-1c-antiarytmika (f.eks.

propafenon og flecainid) samt metoprolol. Tamoxifen er et ”pro-drug”, som kræver

metabolisk aktivering af CYPD6. Tamoxifen har en vigtig aktiv metabolit, endoxifen, som

er produceret af CYP2D6 og som bidrager betydeligt til effekten af tamoxifen. Hæmning

af CYP2D6 af methadon kan medføre nedsat plasmakoncentration af endoxifen.

Farmakodynamiske interaktioner

Opioid agonister/antagonister

Opioid antagonister (naloxon og naltrexon) modvirker effekten af methadon og forårsager

abstinenssymptomer.

Partielle agonister/antagonister

Partielle agonister/antagonister (såsom nalbuphin og buprenorphin) kan partielt øge den

neurologiske respirationsnedsættende og hypotensive virkning af methadon. Hvis disse

lægemidler bliver anvendt i kombination med methadon, kan de udløse og forværre

neurologiske, respiratoriske og hypotensive virkninger. Den agonistiske eller

antagonistiske virkning afhænger af methadondosis og forekommer hyppigere ved lav eller

moderat methadondosis. Disse lægemidler kan give abstinenssymptomer ved kronisk

behandling.

Lægemidler, som undertrykker centralnervesystemet (CNS)

Lægemidler med en hæmmende virkning på CNS kan forværre den respiratoriske

depression. Det kan derfor være nødvendigt at reducere dosis af det ene eller begge

lægemidler. På grund af toleransudvikling er den øgede risiko for respiratorisk depression

med methadon normalt kun set i kort tid efter introduktionen af CNS hæmmende

lægemidler.

Motilitetshæmmende lægemidler

Samtidig brug af methadon og motilitetshæmmende lægemidler (diphenoxylat og

loperamid) kan give alvorlig konstipation og øge hæmningen af CNS. Opioide analgetika, i

kombination med antimuskarine lægemidler, kan fremkalde alvorlig konstipation eller

paralytisk ileus, specielt ved kronisk brug.

Alkohol

Kan give anledning til alvorlig respiratorisk depression og hypotension.

MAO-hæmmere

Samtidig administration af MAO-hæmmere kan resultere i forstærket CNS hæmning, alvorlig

hypotension og/eller respirationsstop.

57800_spc.docx

Side 6 af 12

Methadon kan forårsage QTc forlængelse og patienter, som anvender andre stoffer, der

forlænger hjertets overledning eller kan forårsage elektrolytabnormaliteter er muligvis udsat

for større risiko (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Methadon anvendt til gravide kvinder til behandling af opioid afhængighed har risiko for

alvorlige bivirkninger på fosteret og den nyfødte. Begrænsede data ved brug af methadon

under graviditet viser ingen forhøjet risiko for kongenitale abnormaliteter.

Abstinenssymptomer/respiratorisk depression kan forekomme hos nyfødte hvis mødre har

været kronisk behandlet med methadon under graviditeten. En QT-forlængende effekt kan

ikke udelukkes efter maternal eksponering med methadon og et 12-lead elektrokardiogram

bør foretages hvis den nyfødte har bradykardi, takykardi eller uregelmæssig hjerterytme.

Data fra dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det anbefales generelt ikke

at detoksificere patienter, specielt ikke efter 20. graviditetsuge, men at anvende

vedligeholdelsesterapi med methadon. Methadon bør ikke anvendes lige før og under fødslen

på grund af risiko for neonatal respiratorisk depression.

Amning

Methadon udskilles i modermælk og normal mælk/plasma ratio er 0,8. Amning kan udføres

ved doser op til 20 mg daglig. Ved højere doser må fordelen ved amning nøje opvejes mod de

mulige bivirkninger hos spædbarnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Evnen til at køre bil og betjene maskiner påvirkes negativt af methadon. Brugere af methadon

skal ikke føre motorkøretøj.

4.8

Bivirkninger

De uønskede virkninger af methadonbehandling er generelt de samme, som når der

behandles med andre opioider. De mest almindelige bivirkninger er kvalme og opkastning,

der er observeret hos ca. 20 % af de patienter, der gennemgår ambulant

methadonbehandling, hvor lægemiddelkontrollen ofte er utilfredsstillende.

Den alvorligste bivirkning ved methadon er respirationsdepression, som kan opstå under

stabiliseringsfasen. Apnø, chok og hjertestop er forekommet.

Bivirkningerne nedenfor er klassificeret i henhold til hyppighed og systemorganklasse.

Disse bivirkninger er observeret hyppigere i ikke opioid-tolerante individer. Frekvens

grupperinger er defineret i henhold til følgende konvention: Ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data), meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000).

57800_spc.docx

Side 7 af 12

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA

Frekvens

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Reversibel trombocytopeni

er rapporteret hos

opioidafhængige patienter

med kronisk hepatitis.

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Væskeophobning.

Anoreksi.

Hypokaliæmi,

hypomagnesæmi.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Eufori, hallucinationer.

Dysfori, uro, søvnløshed,

desorientering, nedsat libido.

Afhængighed og

humørsvingninger.

Nervesystemet

Almindelig

Ikke almindelig

Sedation.

Hovedpine, synkope.

Øjne

Almindelig

Sløret syn, miosis.

Øre og labyrint

Almindelig

Vertigo.

Hjerte

Sjælden

Ikke kendt

Ventrikulære arytmier - VF,

VT, bradykardi,

hjertebanken, tilfælde af

forlænget QT intervaller og

"torsade de pointes" er blevet

rapporteret ved behandling

med methadon, især ved høje

doser.

Pludselig død, hjertestop.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Ikke kendt

Ansigtsrødmen, hypotension.

Postural hypotension.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Lungeødem,

respirationsdepression.

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Kvalme, opkastning.

Obstipation.

Mundtørhed, betændelse i

tungen.

Smagsforstyrrelser.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Galdegang dyskinesi.

57800_spc.docx

Side 8 af 12

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA

Frekvens

Bivirkning

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ikke almindelig

Forbigående udslæt,

svedtendens.

Kløe, nældefeber, andre

udslæt og i meget sjældne

tilfælde blødning nældefeber.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Urinretention og

antidiuretisk effekt.

Det reproduktive system og

mammae

Ikke almindelig

Nedsat potens og amenorré.

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Træthed.

Ødem i de nedre

ekstremiteter, asteni.

Ødem, Hypotermi.

Undersøgelser

Almindelig

Vægtøgning.

Ved langtidsbrug af methadon, som ved vedligeholdelsesbehandling, mindskes

bivirkningerne successivt og progressivt i en periode på flere uger, dog forbliver

obstipation og svedtendens ofte. Langtidsbrug af methadon kan føre til morfin-lignende

afhængighed. Abstinenssymtomerne er de samme, som dem observeret med morfin og

heroin, dog mindre intense, men mere vedvarende.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer på forgiftning

Respirationsdepression, depression af centralnervesystemet (fra stupor til koma), hypotermi,

bradykardi, hypotension og chock.

Tilfælde af QT-intervalforlængelse og ”torsade de pointes” er rapporteret ved behandling med

methadon, specielt ved høje doser (>>100 mg pr. dag).

Behandling af forgiftning

Ved overdosering med methadon bør patienten om nødvendigt ventileres og naloxon

administreres som antidot.

Naloxon dosis er 5-10 mikrogram/kg i.v., gentaget hvert 10-20 minut hvis nødvendigt.

57800_spc.docx

Side 9 af 12

På grund af den lange eliminationshalveringstid af methadon og den korte halveringstid af

naloxon kan flere administreringer være nødvendige.

4.10

Udlevering

A§4 (kopieringspligtigt)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 07 BC 02. Midler mod opioidafhængighed.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Methadon er en opioid agonist med overvejende effekt på μ-receptorerne. Den analgetiske

virkning af racematet er næsten udelukkende knyttet til l-isomereren, som er mindst 10

gange så potent som analgetika som d-isomereren. D-isomereren har ingen signifikant

effekt på den respiratorisk depression, men har en hostestillende effekt.

Methadon har også agonistisk effekt på σ og κ opiat receptorerne. Disse virkninger

resulterer i analgesi, respiratorisk depression, dæmpning af hoste, kvalme og opkastning

(via en virkning på kemoreceptor trigger zonen) og konstipation. Virkningen på nukleus på

den automotoriske nerve og måske på opiod-receptorerne i pupillernes muskler giver

pupilsammentrækninger.

Alle disse virkninger er reversible med naloxon med pA

værdier, som tilsvarer dets

antagonisme med hensyn til morfin. Dette forårsager en afhængighed af ”morfintypen”.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Methadon er et basisk og lipofilt lægemiddel, som absorberes næsten fuldstændigt fra

fordøjelseskanalen. T

varierer mellem 1,5 og 3 timer. Biotilgængeligheden er mere end

80 %. Steady state opnås efter 5-7 dage. Fordelingsvolumen for methadon er ca. 5l/kg.

Fordeling

Den farmakokinetiske profil for methadon er karakteriseret ved udstrakt distribution. Ca.

89 % af det absorberede methadon er proteinbundet. Methadon bindes primært til alfa-1-

glycoproteinsyre i plasma. Bindingen af methadon til ekstravaskulære vævsproteiner er

stærk og methadon akkumuleres i lever, nyrer og andre organer. Da frigørelsen af

methadon fra perifert væv til den centrale cirkulation er langsom, forlænges clearance af

methadon. Methadon passerer placenta og udskilles i modermælk.

Biotransformation

Methadon metaboliseres hovedsageligt ved N-demethylation (oxidation) via enzymer i

leveren. De to hovedmetabolitter 2-ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine

(EDDP) og 2-ethyl-5-methyl-3,3-diphenylpyraline (EMDP), er biologisk inaktive.

Methadon er primært et substrat for cytokrom P-450 isoenzym (CYP) 3A4 og i mindre

grad for CYP 2D6 og CYP 2B6. Mange interaktioner forekommer ved induktion eller

inhibering af disse CYP enzymer (se pkt. 4.5).

57800_spc.docx

Side 10 af 12

Elimination

Eliminationen af methadon udviser stor interindividuel variation. Estimater af

eliminationshalveringstiden for methadon varierer fra 19 til 55 timer i forskellige studier.

Relative korte halveringstider blev fundet i studier ved kronisk administration af methadon

som følge af autoinduktion af eliminationen. Clearance af methadon er ikke dosisrelateret.

15-60 % af methadons totale dosis elimineres via urinen inden 96 timer. Den resterende

fraktion bliver hovedsageligt elimineret via galden. Størrelsen på renal clearance afhænger

af surhedsgraden af urinen. Ved lavere pH-værdier, elimineres mere methadon i urinen.

Specielle patientgrupper

Der ikke fundet signifikante forskelle mellem mænd og kvinder, hvad angår de

farmakokinetiske parametre for methadon. Methadons clearance formindskes kun i ringe

grad hos ældre patienter (>65 år).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Methadon har ved høje doser givet fødselsdefekter hos marsvin, hamstere og mus, hvoraf

de fleste rapporter var på exencephali og defekter i centralnervesystemet. Rachischisis i

den cervikale region blev nogen gange fundet hos mus. Manglende lukning af neuralrøret

blev fundet hos kyllingefostre. Methadon er ikke fundet teratogent i rotter og kaniner.

Reducerede kuld er fundet hos rotter og øget dødelighed, vækstreduktion, neurologiske

adfærdsvirkninger og reduceret hjernevægt blev fundet hos afkommet. Reduceret

knogledannelse i ekstremiteterne, sternum og kranie er fundet hos mus samt et lavere antal

fostre pr. kuld.

Der er ikke foretaget karcinogenicitetsstudier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Talcum

Magnesiumsterat

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

57800_spc.docx

Side 11 af 12

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Aluminium enkeltdosisblister

Pakningsstørrelser

10×1, 15×1, 20×1, 25×1, 30×1, 35×1, 40×1, 45×1, 50×1, 55×1, 60×1, 65×1, 70×1, 75×1,

80×1, 85×1, 90×1, 95×1 og 100×1 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

57799

10 mg:

57800

20 mg:

57801

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57800_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety