Mestinon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mestinon 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Mestinon 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59054
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mestinon.

3. Sådan skal du tage Mestinon.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Mestinon virker ved at hæmme enzymet cholinesterase, hvis funk-

tion er at nedbryde signalsubstansen acetylcholin. Acetylcholin

formidler nerveimpulser til musklerne. Mestinon hjælper således

hjernens meddelelser til lettere at nå igennem til musklerne.

• Du kan bruge Mestinon til behandling af myasthenia gravis (alvor-

lig muskelsvaghed).

• Du kan også bruge Mestinon til behandling af slaphed af blære- og

tarmmuskulatur.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Mestinon

Tag ikke Mestinon

• hvis du er allergisk over for pyridostigminbromid, eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Mestinon (angivet i punkt 6).

• hvis du er allergisk over for bromider.

• hvis du har mekanisk blokering af tarmene.

• hvis dit urinrør er blokeret.

• hvis du har bughindebetændelse.

Advarsler og forsigtighedsregler.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mestinon

• Hvis du har astma.

• Hvis du lider af KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).

• Hvis du har epilepsi.

• Hvis du har parkisonisme.

• Hvis du har nedsat nyrefunktion.

• Hvis du lider af uregelmæssig puls (arytmier, AV-blok). (Ældre

patienter kan være mere modtagelige).

• Hvis du for nyligt har haft en blodprop i hjertet.

• Hvis du har for lavt blodtryk.

• Hvis du har en hjertesygdom.

• Hvis du har forhøjet tryk i vagusnerven (som går til svælg, bryst- og

bughule).

• Hvis du en stofskiftesygdom (hyperthyrodisme).

• Hvis du har mavesår (peptisk ulcus).

• Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede

vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

Hvis du har sygdommen myasthenia gravis og tager høje doser af

Mestinon, skal du muligvis også tage atropin eller andet anti-kolinerg

middel ved siden af. Dette er for at modvirke den muskarine effekt

som forårsager bl.a. øget spyt- og tåresekretion, halsbrand og hurti-

gere/langsommere puls. Se "4. Bivirkninger".

Ved behandling med Mestinon kan der opstå "myastenia krise" eller

"kolinerg krise" med øget muskelsvaghed og andre symptomer på

overdosering. Se afsnittet "Hvis du har taget for mange Mestinon".

Stop øjeblikkeligt behandlingen med Mestinon. Ring 112.

Behovet for pyridostigmin kan være mindre efter fjernelse af thymus.

Brug af anden medicin sammen med Mestinon

Tal med din læge, hvis du tager medicin:

• Antimuskarine lægemidler (atropin, hyoscin).

• som virker muskelafslappende (såsom suxamethon).

• mod forhøjet blodtryk og hjertebanken (betablokkere).

• mod allergi (antihistaminer).

• steroider eller medicin til hæmning af immunsystemet.

• som indeholder methylcellulose.

• aminoglykosider, lokale og generelle bedøvende midler, hjerteme-

dicin, samt anden medicin, som påvirker nerveforbindelsen i musk-

lerne.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen.

Amning:

• Hvis du ammer, må du kun tage Mestinon efter aftale med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mestinon kan give bivirkninger (lavt blodtryk, svimmelhed, tågesyn

ognedsat evne til at se skarpt), der i større eller mindre grad kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Utilstrækkelig behandling af myasthenia gravis, kan også påvirke

arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Mestinon indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkræ-

vet

• Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at

du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager

Mestinon.

3. Sådan skal du tage Mestinon

Tag altid Mestinon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Myasthenia gravis:

Voksne:

60-180 mg to til fire gange dagligt.

Slaphed af blære- og tarmmuskulatur:

Voksne:

60 mg hver 4. time.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin-

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MESTINON

®

10 mg tabletter

Pyridostigminbromid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Mestinon til

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000109810-001-01

ger.

Hvis du har taget for mange Mestinon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Mestinon, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Mavekramper, øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm,

diarré.

• Kvalme og opkastning.

• Øget slimdannelse i lungerne.

• Kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / ånde-

nød (bronkospasme).

• Kraftig spytflåd, kraftig sveden.

• Forsnævring af pupillen.

• Muskelkramper, hurtige små muskelsammentrækninger, generel

muskelsvaghed. Kan medføre lammelse med uregelmæssig vejr-

trækning med vejrtrækningspauser og iltmangel i hjernen.

• Svimmelhed, evt. besvimelse. Kan medføre kardiovaskulært kollaps

(Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle).

• Langsom puls, som kan medføre hjertestop.

• Rastløs uro, forvirring, sløret tale, nervøse fornemmelser, irritation

og visuelle hallucinationer.

• Krampeanfald eller dyb bevidsthed (koma).

Stop øjeblikkeligt behandlingen med Mestinon. Ring 112.

Hvis du har glemt at tage Mestinon

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Mestinon

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald /

Åndenød. Øget slimdannelse i lungerne i forbindelse med anfal-

dene.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød

pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller ska-

destue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Langsom puls, men hos visse patienter hurtig puls. Kan blive alvor-

ligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller meget

langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hurtige små muskelsammentrækninger.

• Små pupiller, øget tåresekretion, tågesyn.

• Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

• Koliksmerter, diaré, kvalme, opkastning, sure opstød / halsbrand,

øgede muskelsammentrækninger i mave og tarm (øget peristaltik),

øget spytdannelse.

• Pludselig ufrivillig kraftig vandladningstrang, som ikke kan under-

trykkes.

• Kraftig sveden.

• Muskelsvaghed / nedsat kraft i musklerne, muskelkramper, muskel-

lammelse, rysten.

• Appetitløshed.

• Snue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Svimmelhed.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Rastløshed, søvnløshed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

• Hududslæt, hårtab ved langtidsbrug.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning,

tal med læge. I andre tilfælde ring 112.

• Andre symptomer i maven som ubehag, smerter eller kramper.

• Nældefeber.

• Rødmen.

• Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser).

• Tilvænning til lægemidlet.

• Overfølsomhedsreaktion overfor lægemidlet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Mestinon utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Mestinon efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Mestinon ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Mestinon, 10 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Pyridostigminbromid.

Øvrige indholdsstoffer:

Majsstivelse, silica; kolloid vandfri, pregelatineret stivelse, talcum,

magnesiumstearat, lactose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Mestinon 10 mg er hvide runde tabletter i tabletbeholder af glas.

Mestinon fås i:

Mestinon 10 mg i pakninger med 250 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700