Mertolok

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mertolok 50 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mertolok 50 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41640
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. april 2014

PRODUKTRESUMÉ

for

Mertolok, depottabletter

0.

D.SP.NR.

25308

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mertolok

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 depottablet indeholder:

25 mg: 23,75 mg metoprololsuccinat svarende til 25 mg metoprololtartrat.

50 mg: 47,5 mg metoprololsuccinat svarende til 50 mg metoprololtartrat.

100 mg: 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat.

200 mg: 190 mg metoprololsuccinat svarende til 200 mg metoprololtartrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter.

Mertolok 25 mg depottablet er en hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler

ca. 9 x 5 mm og har delekærv på begge sider.

Mertolok 50 mg depottablet er en hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler

ca. 11 x 6 mm og har delekærv på begge sider.

Mertolok 100 mg depottablet er en hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler

ca. 16 x 8 mm og har delekærv på begge sider.

Mertolok 200 mg depottablet er en hvid, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet, der måler

ca. 19 x 10 mm og har delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

41640_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne

Hypertension

Angina pectoris

Hjertearytmi, især supraventrikulær takykardi

Profylakse for at hindre hjertedød og reinfarkt efter den akutte fase af

myokardieinfarkt

Palpitationer, på grund af funktionelle hjertelidelser

Profylakse af migræne

Stabil, symptomgivende hjerteinsufficiens (NYHA-klasse II-IV, venstre ventrikel-

ejektionsfraktion < 40 %), kombineret med anden behandling for hjerteinsufficiens (se

pkt. 5.1)

Børn og unge i alderen 6-18 år

Behandling af hypertension

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Metoprololsuccinat tabletter skal tages en gang daglig, og det anbefales at tage tabletten

om morgenen. Tabletterne skal sluges hele eller delte. De må ikke tygges eller knuses.

Tabletterne skal tages sammen med vand (mindst et halvt glas).

Dosis kan justeres i overensstemmelse med følgende retningslinjer:

Voksne

Hypertension:

47,5 mg metoprololsuccinat (svarende til 50 mg metoprololtartrat) en gang daglig til

patienter med mild til moderat hypertension. Dosis kan om nødvendigt øges til 95-190 mg

metoprololsuccinat (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat) daglig eller kombineres

med et andet antihypertensiva.

Angina pectoris:

95 -190 mg metoprololsuccinat (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat) en gang daglig.

Om nødvendigt kombineres med andre lægemidler til behandling af arteriosklerose.

Hjertearytmi:

95-190 mg metoprololsuccinat (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat) en gang daglig.

Profylakse efter myokardieinfarkt:

190 mg metoprololsuccinat (svarende til 200 mg metoprololtartrat) en gang daglig.

Palpitationer, som skyldes funktionelle hjertelidelser:

95 mg metoprololsuccinat (svarende til 100 mg metoprololtartrat) en gang daglig. Dosis

kan om nødvendigt øges til 190 mg metoprololsuccinat (svarende til 200 mg

metoprololtartrat).

Profylakse af migræne:

95-190 mg metoprololsuccinat (svarende til 100-200 mg metoprololtartrat) en gang daglig.

41640_spc.doc

Side 2 af 15

Stabil, symptomgivende hjerteinsufficiens:

Dosis af metoprololsuccinat fastsættes individuelt til patienter med stabil, symptomgivende

hjerteinsufficiens, som reguleres af anden behandling af hjerteinsufficiens. Den anbefalede

initialdosis til NYHA-klasse III-IV-patienter er 11,88 mg metoprololsuccinat (svarende til

12,5 mg metoprololtartrat) en gang daglig i den første uge. Dosis kan eventuelt øges til

23,75 mg metoprololsuccinat (svarende til 25 mg metoprololtartrat) daglig i den anden uge.

Den anbefalede initialdosis til NYHA-klasse II-patienter er 23,75 mg metoprololsuccinat

(svarende til 25 mg metoprololtartrat) en gang daglig i de første 2 uger. Det anbefales at

fordoble dosis efter de første to uger. Dosis øges hver anden uge til 190 mg metoprolol-

succinat (svarende til 200 mg metoprololtartrat) daglig eller indtil den maksimalt tolerede

dosis. Ved langtidsbehandling bør måldosis fastsættes til 190 mg metoprololsuccinat

(svarende til 200 mg metoprololtartrat) daglig eller til den maksimalt tolererede dosis. Det

anbefales, at den behandlende læge er bekendt med behandling af stabil, symptomgivende

hjerteinsufficiens. Patientens tilstand bør kontrolleres nøje efter hver dosisforhøjelse. Hvis

blodtrykket falder, kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre samtidigt indgivne

lægemidler. Et blodtryksfald hindrer ikke nødvendigvis langtidsbrug af metoprolol, men

dosis skal nedsættes, indtil patientens tilstand er stabil.

Nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Nedsat leverfunktion:

Hos patienter med svær leverinsufficiens, f.eks. ved behandling af patienter med

portokaval shunt, bør dosisreduktion overvejes (se pkt. 5.2).

Ældre:

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for anvendelse hos patienter over 80 år. Tag særlige

forholdsregler, når dosis øges.

Pædiatrisk population (6-18 år)

Den anbefalede startdosis til hypertensive patienter ≥ 6 år er 0,50 mg/kg Mertolok (0,48

mg/kg metoprololsuccinat) én gang dagligt. Den endelige, indgivne dosis i milligram skal

være så tæt som muligt på den beregnede dosis i mg/kg. Hos patienter, der ikke

responderer på 0,5 mg/kg, kan dosis øges til 1,0 mg/kg (0,95 mg/kg metoprololsuccinat),

dog højst 50 mg (47,5 mg metoprololsuccinat) én gang dagligt. Hos patienter, der ikke

responderer på 1,0 mg/kg, kan dosis øges til højst 2,0 mg/kg dagligt (1,9 mg/kg

metoprololsuccinat). Doser over 200 mg (190 mg metoprololsuccinat) én gang dagligt er

ikke blevet undersøgt hos børn og unge.

Sikkerhed og virkning hos børn < 6 år er ikke undersøgt, og metoprololsuccinat bør derfor

ikke anvendes i denne aldersgruppe

4.3

Kontraindikationer

Metoprolol er kontraindiceret i tilfælde af:

Overfølsomhed over for metoprololsuccinat, andre betablokkere eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Artrioventrikulær blok af grad II eller III.

Ubehandlet hjerteinsufficiens (pulmonært ødem, reduceret blodgennemstrømning eller

hypotension) og kontinuerlig eller periodisk behandling, der øger hjertets kontraktilitet

(beta-receptoragonisme).

Manifest og klinisk signifikant sinusbradykardi (hjertefrekvens < 50/min.)

41640_spc.doc

Side 3 af 15

Syg sinus-syndrom

Kardiogent shock

Svær lidelse i det perifere arterielle kredsløb.

Hypotension (systolisk < 90 mmHg).

Metabolisk acidose

Svær astma bronkiale eller kronisk obstruktiv lungesygdom

Samtidig brug af MAO-hæmmere (bortset fra MAO-B-hæmmere)

Metoprolol må ikke administreres til patienter med mistanke om akut myokardieinfarkt og

hjertefrekvens på < 45 slag/min., PQ-interval > 0,24 sekunder eller et systolisk blodtryk <

100 mmHg.

Desuden er metoprolol kontraindiceret hos patienter med hjerteinsufficiens og med et

systolisk blodtryk, der gentagne gange falder under 100 mmHg (undersøgelse er påkrævet,

før behandling indledes).

Samtidig intravenøs indgift af calciumblokkere af typen verapamil eller diltiazem eller

andre antiarytmika (såsom disopyramid) er kontraindiceret (intensivafdeling undtaget).

Ubehandlet fæokromocytom.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Seponering

Pludselig seponering bør undgås. Hvis seponering er nødvendig, bør det foretages gradvist

over 10-14 dage ved reducering af dosis til 25 mg en gang daglig de sidste 6 dage.

Pludselig seponering kan, især hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, forårsage en

akut forværring af patientens tilstand. Hypertension og arytmier kan forekomme. Disse

patienter skal derfor observeres meget nøje i denne periode. Risikoen for iskæmiske

episoder inklusiv pludselig hjertedød kan øges under nedtrapning af betablokade.

Anæstesi

Forud for kirurgiske indgreb skal anæstesiologen informeres om, at patienten er i

behandling med metoprolol. Det er ikke altid nødvendigt at afbryde behandlingen med

betablokker hos patienter, der skal opereres.

Hvis det er nødvendigt at seponere før bedøvelse, skal administrationen af metoprolol

stoppes 48 timer før. Det kan i visse tilfælde være tilrådeligt at give en betablokker som

pre-medicinering til nogle patienter, som skal opereres.

Akut opstart af høj-dosis metoprolol bør undgås hos patienter der skal have foretaget non-

kardiel kirurgi, da dette har været forbundet med bradykardi, hypotension og slagtilfælde

inklusiv tilfælde med fatal udgang hos kardiovaskulære risiko patienter.

Ved at skåne hjertet for stress kan betablokkeren forebygge en for stor sympatisk

stimulering og derfor arytmier eller akut hjerteinsufficiens.

Til patienter som bruger betablokkere, skal der bruges et anæstetikum med den mindst

negative inotrop effekt før bedøvelse.

41640_spc.doc

Side 4 af 15

Hjerte og kredsløb

Intravenøs indgift af calcium-antagonister af typen verapamil og diltiazem bør ikke gives til

patienter i behandling med betablokkere (undtagelse: intensivafdeling, se pkt. 4.5).

En svær - af og til livstruende - forværring af hjertefunktionen kan forekomme, især hos

patienter hvis hjertefunktion er afhængig af sympatikusstimulering. Dette skyldes ikke så

meget den kraftige betablokerende effekt, men mere fordi patienter med stærkt nedsat

hjertefunktion ikke tåler selv meget små reduceringer i graden af sympatisk stimulering.

Dette vil forårsage fald i inotrop effekt, fald i hjertefrekvens og forsinkelse af AV-

overledning. Lungeødem, AV-blok og chok kan blive resultatet. I få isolerede tilfælde kan

en forværring af eksisterende AV-overledningsforstyrrelser forekomme, hvilket kan

medføre AV-blok.

Hvis patienten får tiltagende bradykardi, bør metoprolol gives i lavere doser eller gradvis

seponeres.

Ved perifere kredsløbsforstyrrelser som Raynauds syndrom eller Claudicatio intermittens

kan der ske en forværring af symptomerne, især på grund af den blodtryksnedsættende

virkning. Betablokkere skal gives med største forsigtighed, hvis symptomerne forværres.

Ved samtidig digitalis behandling bør det overvejes, at begge lægemidler vil forlænge

AV-overledningstiden. Mindre hjerte-karkomplikationer som svimmelhed, bradykardi og

tendens til kollaps kan også udvikles. Ved øget bradykardi bør doseringen reduceres eller

gradvist stoppes.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af patienter med Prinzmetals angina.

Astma

Betablokkere skal gives med forsigtighed til astmatikere. Selv om metoprolol ved normal

dosering har mindre negativ effekt på bronkialmuskulaturen end non-selektive

betablokkere, er det nødvendigt med fortsat opmærksomhed. Hvis en astmatiker skal i

behandling med metoprolol, bør der samtidig gives en beta

-agonist (tablet og/eller

inhalation). Doseringen af beta

-agonisten kan kræve justering (øgning), når

metoprololbehandlingen påbegyndes. Metoprolol depottabletter påvirker beta

-receptorer i

mindre grad end almindelige tabletformer med beta

-selektive betablokkere.

Diabetes

Metoprolol kan nedsætte virkningen ved behandling af diabetes og tilsløre symptomerne

på hypoglykæmi. Risikoen for en lidelse i kulhydratmetabolismen eller tilsløring af

symptomerne på hypoglykæmi er lavere ved brug af metoprolol depottabletter, end når der

bruges almindelige tabletformer for beta

-selektive betablokkere og signifikant lavere end

ved brug af ikke-selektive betablokkere.

Særlig medicinsk overvågning er nødvendigt efter langvarig, restriktiv diæt og kraftig fysisk

udfoldelse (pga. risiko for alvorlige hypoglykæmiske episoder).

Fæokromocytom

Når metoprolol ordineres til patienter med fæokromocytom, skal der før og under

behandlingen med metoprolol gives en alfa-blokker.

41640_spc.doc

Side 5 af 15

Tyreotoksikose

Metoprolol kan maskere symptomerne på tyreotoksikose.

Øvrigt

Betablokkere kan øge følsomheden for allergener og alvorligheden af en anafylaktisk

reaktion. Derfor bør betablokkere kun bruges på tvingende indikation til patienter med

kraftige hypersensitivitetsreaktioner i anamnesen eller som er under hyposensibilisering.

Hos patienter der er i behandling med en betablokker, kan anafylaktisk shock antage en

mere alvorlig form.

Behandling med adrenalin giver ikke altid den ønskede terapeutiske virkning hos personer,

der tager betablokkere (se pkt. 4.5).

Betablokkere kan udløse eller forværre psoriasis. Betablokkere må kun bruges efter grundig

afvejning af forventede fordele og risici hos patienter med aktiv, anamnetisk eller familiær

psoriasis.

Hos patienter med alvorlige leversygdomme kan det være nødvendigt at reducere dosis af

metoprolol (se pkt. 4.2).

Da patienter med allerede eksisterende alvorlig nyreinsufficiens i sjældne tilfælde har

oplevet forværring af nyrefunktionen under behandling med betablokkere, bør behandling

med metoprolol ledsages af monitorering af nyrefunktionen (se pkt. 4.2).

Stomipatienter

Før en eventuel behandling af stomipatienter skal der som for andre depotpræparater

foretages en individuel vurdering af præparatets egnethed. Initialt bør behandlingen følges

nøje.

Der foreligger indtil videre utilstrækkelige data om brugen af metoprolol til patienter med

hjerteinsufficiens og følgende ledsagende faktorer:

Ustabil hjerteinsufficiens (NYHA IV)

Akut myokardieinfarkt eller ustabil angina pectoris i de foregående 28 dage

Nedsat nyrefunktion

Nedsat leverfunktion

Patienter over 80 år

Patienter under 40 år

Hæmodynamisk signifikante hjerteklapsygdomme

Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

Under eller efter hjertekirurgi inden for de seneste fire måneder inden behandling med

metoprololsuccinat.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hjerte og kredsløb

Calciumantagonister:

Som andre betablokkere skal metoprolol bruges med stor forsigtighed, hvis

calciumantagonister gives samtidigt, idet hypotension, bradykardi og andre hjerterytme-

forstyrrelser kan forekomme. Dette gælder især for verapamil og i mindre grad for

diltiazem, som har en ugunstig virkning på kontraktionsevnen og på AV-overledningen.

Intravenøs indgift af calciumantagonister af typen verapamil eller diltiazem bør ikke gives

41640_spc.doc

Side 6 af 15

til patienter i behandling med betablokkere. Der bør gå mindst 48 timer mellem

administrationen af betablokkere og disse calciumantagonister indgivet intravenøst (se

pkt.4.4). Ved samtidig behandling med nifedipin kan et stort fald i blodtrykket forekomme.

Kombinationen kan anvendes med dosisjustering af metoprolol. Hos patienter med nedsat

hjertefunktion er disse kombinationer kontraindiceret (se pkt.4.3).

Antiarytmika:

Forsigtighed skal udøves ved samtidig behandling med flere antiarytmika. Den

hjertedæmpende effekt af metoprolol og antiarytmika kan være additiv. Eks.: Quinidin

eller propafenon nedsætter den hepatiske metabolisering af metoprolol medførende

metoprololtoksicitet (bl.a. bradykardi). Amiodaron har forstærkende effekt på AV-

overledningstiden og den negative inotrope effekt medførende nedsat sinusfrekvens og

forværring af AV-blok hos disponerede patienter. Plasmakoncentration af lidocain stiger

30-40 % og lidocainclearance falder tilsvarende ved samtidig behandling med lidocain og

metoprolol medførende lidocaintoksicitet (hypotension, kramper, AV-blok)

Patienter i behandling med metoprolol må ikke gives antiarytmika intravenøst (se pkt. 4.3).

Antihypertensiva:

Metoprolol kan øge effekten af andre antihypertensiva som gives samtidig med metoprolol.

Alfa-stimulation forekommer, hvis clonidin seponeres ved samtidig behandling med en

ikke-selektiv betablokker og muligvis også med en selektiv betablokker medførende

alvorlig hypertension (rebound-effekt). Hvis samtidig behandling med clonidin skal

stoppes, skal metoprolol seponeres adskillige dage før, clonidin seponeres.

Der kan forekomme et tydeligt fald i hjertefrekvensen og hjertets ledningsevne ved

samtidig behandling med metoprolol og reserpin, alfa-methyldopa, clonidin, guanfacin

eller hjerteglykosider.

Samtidig brug af metoprolol og glyceroltrinitrat, diuretika, vasodilatorer eller andre

antihypertensiva kan medføre øget blodtryksfald.

Enzym-inducerende og enzym-hæmmende lægemidler

Plasmakoncentrationen af metoprolol kan påvirkes af enzym-inducerende og enzym-

hæmmende substanser. Plasmakoncentrationen nedsættes af rifampicin og kan øges af

cimetidin, alkohol og hydralazin. Metoprolol metaboliseres primært, men ikke

udelukkende af leverenzymet cytokrom (CYP) 2D6 (se også pkt. 5.2). Stoffer, der hæmmer

CYP 2D6, f.eks. selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI'er) som paroxetin,

fluoxetin og sertralin, diphenhydramin, hydroxychlorokin, celecoxib, terbinafin,

neuroleptika (f.eks. chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixin) og muligvis også

propafenon kan forøge plasmakoncentrationen af metoprolol.

Prostaglandin-syntetase hæmmere

Samtidig brug af indometacin eller en anden hæmmer af prostaglandinsyntesen kan

reducere betablokkeres antihypertensive effekt.

Insulin og perorale anti-diabetika

Insulin og perorale antidiabetikas blodsukker-reducerende effekt kan blive forstærket af

betablokkere, især af ikke-selektive betablokkere med maskering af hypoglykæmi (specielt

takykardi og rystelser) til følge. Det er derfor vigtigt med regelmæssige blodsukker-

målinger, og den anti-diabetiske behandling skal justeres derefter.

41640_spc.doc

Side 7 af 15

Inhalationsanæstetika

En forstærket hjertedæmpende virkning kan opstå. Da en betablokkering kan forhindre

store udsving i blodtrykket under intubation, og hurtig antagonisme kan finde sted med

betasympatomimetiske stoffer, er samtidig brug ikke kontraindiceret (se pkt.4.4).

Blokkere af sympaticus-ganglier, MAO-hæmmere og andre betablokkere

Hvis der gives sympatisk ganglieblokerende stoffer sammen med andre betablokkere

(f.eks. øjendråber) eller MAO-hæmmere, skal patientens tilstand overvåges nøje.

Når adrenalin under visse omstændigheder indgives til en patient i betablokkerbehandling,

påvirker kardioselektive betablokkere blodtryksreguleringen betydeligt mindre end non-

selektive betablokkere.

Effekten af adrenalin ved behandling af anafylaktiske reaktioner kan være svækket hos

patienter, der får betablokkere (se også pkt. 4.4).

Hvis metoprolol, noradrenalin, adrenalin eller andre sympatomimetika indgives samtidigt,

kan blodtrykket stige betydeligt.

Patienter i samtidig behandling med andre beta-adrenerge antagonister (f.eks. timolol

øjendråber) skal være under nøje lægetilsyn.

Øvrige

Samtidig brug af metoprolol og tricykliske antidepressiva, barbiturater og phenothiaziner,

kan medføre øget blodtryksfald.

Samtidig brug af metoprolol og narkotika kan medføre øget blodtryksreduktion. Den

negative inotrope effekt af disse lægemidler kan være additiv. Neuromuskulær blokade

forårsaget af perifere muskel relaxanter (f.eks. succinylcholin halid, tubocurrarin) kan øges

pga. metoprolols betareceptor hæmning.

Hvis metoprolol behandling ikke kan stoppes før universel anæstesi eller før brug af

perifere muskelrelaxanter, skal anæstesiologen have besked om metoprololbehandlingen.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Da der ikke foreligger velkontrollerede studier for anvendelsen af metoprolol hos gravide

kvinder, må metoprolol kun anvendes under graviditet, hvis fordelene for moderen opvejer

risikoen for fostret.

Betablokkere reducerer placentaperfusionen og kan forårsage fosterdød og for tidlig fødsel.

Intrauterin vækstretardering er set efter langtidsbehandling af gravide kvinder med mild til

moderat hypertension. Der foreligger rapporter om, at betablokkere har forårsaget

forlænget fødsel og bradykardi hos fostret og det nyfødte barn. Desuden foreligger der

rapporter om hypoglykæmi, hypotension, øget bilirubinanæmi og nedsat respons på anoksi

hos nyfødte. Behandling med metoprolol bør seponeres 48-72 timer før den beregnede

fødselstermin. Hvis dette ikke er muligt, skal det nyfødte barn overvåges i 48-72 timer

efter fødslen for tegn og symptomer på betablokering (f.eks. kardielle og pulmonære

komplikationer).

41640_spc.doc

Side 8 af 15

Betablokkere har ikke vist tegn på et teratogen potentiale hos dyr, men der er rapporteret

nedsat blodgennemstrømning i navlestrengen, vækstretardering, nedsat ossifikation og

forhøjet antal føtale og postnatale dødsfald.

Amning:

Metoprololkoncentrationen i modermælk er ca. tre gange højere end i moderens plasma.

Selv om risikoen for bivirkninger hos barnet synes at være lav efter administration af

terapeutiske doser af lægemidlet (undtagen hos spædbørn med ringe metaboliseringsevne),

skal spædbørn, der ammes, overvåges for tegn på betablokering.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Mertolok har ingen eller ubetydelig indvirkning på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Patienten bør være opmærksom på, hvordan metoprolol påvirker ham/hende, før han/hun

fører motorkøretøj eller betjener maskiner, da svimmelhed og træthed muligvis kan

forekomme under behandling med metoprolol. Denne virkning kan muligvis være forøget

ved samtidig indtagelse af alkohol, eller efter at patienten har skiftet til et andet

lægemiddel.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne har generelt været milde og forbigående. De bivirkninger, der er nævnt

nedenfor, forekom i forbindelse med kliniske forsøg eller klinisk brug, især ved anvendelse

af metoprololtartrattabletter. I mange af tilfældene kunne årsagssammenhængen med

metoprolol ikke bekræftes.

Meget

almindelig

(≥ 1/10)

Almindelig

(≥ 1/100 og

< 1/10)

Ikke almindelig

(≥ 1/1.000 og

< 1/100)

Sjælden

(≥ 1/10.000 og

< 1/1.000)

Meget sjælden

(<1/10.000, ikke kendt

(kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende

data)

Hjerte

Bradykardi,

balancefor-

styrrelser

(meget

sjældent i

forbindelse

synkope),

palpitatione

Midlertidig

forværring af

symptomer på

hjerteinsufficiens,

atrioventrikulær

blokering, grad I,

prækardiale smerter

Funktionelle

hjertesymptome

r, hjertearytmi,

ledningsfor-

styrrelser

Blod og

lymfesystem

Trombocytopeni,

leukopeni

Nervesystemet

Svimmelhe

hovedpine

Paræstesi

Øjne

Synsforstyr-

relser, tørre

eller irriterede

øjne,

konjunktivitis

Øre og labyrint

Tinnitus, problemer med

hørelse

Luftveje, thorax og

mediastinum

Funktionel

dyspnø

Bronkospasme

Rhinitis

41640_spc.doc

Side 9 af 15

Mave-tarm-kanalen

Kvalme,

mavesmerte

r, diarré og

konstipatio

Opkastning

Mundtørhed

Smagsforstyrrelser

Hud og subkutane

væv

Udslæt (psoriasis-

lignende urtikaria og

dystrofiske

hudlæsioner),

forøget perspiration

Hårtab

Lette overfølsom-

hedsreaktioner,

forværring af psoriasis,

nyt psoriasis-udbrud,

psoriasis-lignende hud-

forandringer

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Artralgi, muskelsvaghed

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning

Det endokrine

system

Forværring af

latent diabetes

mellitus

Vaskulære

sygdomme

Udtalt

blodtryksfa

ld og

ortostatisk

hypotensio

n, meget

sjældent

synkope

Kolde

hænder og

fødder

Nekrose hos patienter

med svære perifere

vaskulære forstyrrelser

før behandlingen,

forværring af claudicatio

intermittens eller

Raynouds syndrom.

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Ødem

Lever og galdeveje

Unormale LFT-

værdier

Leverbetændelse

Det reproduktive

system og mammae

Impotens og

andre seksuelle

dysfunktioner,

induratio penis

plastica

(Peyronies

syndrom).

Psykiske

forstyrrelser

Depression,

koncentrationsbesvæ

r, døsighed eller

søvnløshed,

mareridt.

Nervøsitet,

angst

Glemsomhed eller

nedsat hukommelse,

konfusion,

hallucinationer,

personlighedsforandring

er (f.eks.

humørsvingninger).

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

41640_spc.doc

Side 10 af 15

4.9

Overdosering

Symptomer:

En overdosering af metoprolol kan forårsage svær hypotension, sinusbradykardi,

atrioventrikulær blokering, hjerteinsufficiens, kardiogent shock, hjertestop,

bronkospasmer, bevidstløshed (endda koma), kvalme, opkastning eller cyanose.

Symptomerne kan forværres ved samtidig indtagelse af alkohol, antihypertensiva, chinidin

eller barbiturater.

De første tegn på overdosering viser sig inden for 20 minutter til 2 timer efter indtagelse af

lægemidlet.

Behandling:

Tæt overvågning. Behandling på intensiv afdeling. For at forhindre absorption af

lægemiddel som stadig befinder sig i mave-tarm kanalen bør der anvendes af

maveudskylning, aktivt kul og afføringsmiddel. Hypotension og shock skal behandles med

plasma/plasma-substituerende stoffer.

Ved meget kraftig bradykardi kan der gives atropin 1-2 mg intravenøst og/eller en

pacemaker. Om nødvendigt, kan dette efterfølges af 10 mg glucagon som intravenøs bolus

dosis. Ved behov kan dette gentages eller efterfølges af en intravenøs infusion af glucagon

1-10 mg/time afhængig af respons. Ses der ikke respons ved glucagon behandling eller

hvis glucagon ikke forefindes kan der gives et beta-adrenoreceptorstimulerende stof såsom

dobutamin 2,5-10 mikrogram/kg/minut som intravenøs infusion.

Dobutamin kan også anvendes til behandling af hypotension og akut hjerteinsufficiens på

grund af dets positive inotropiske effekt. Hvis der er taget en stor overdosis er disse doser

sandsynligvis utilstrækkelige til ophævelse af betablokadens hjertepåvirkning. Afhængig af

patientens kliniske tilstand bør Dobutamin dosis derfor om nødvendigt øges for at opnå

den nødvendige respons.

Brug af calciumioner kan også overvejes. Bronchospasme kan normalt behandles med

bronchodilatorer.

Bemærk: De doser, der er nødvendige ved behandling af overdosering er langt højere end

de terapeutiske doser, der sædvanligvis anvendes, da betablokkeren har blokeret for

betareceptorerne.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 07 AB 02. Betablokkere, selektive.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Metoprolol er en beta

-selektiv betablokker, dvs. at den blokerer beta

-receptorerne i hjertet

ved betydeligt lavere doser end de doser, der kræves til blokering af beta

-receptorerne.

41640_spc.doc

Side 11 af 15

Metoprolol udviser kun ubetydelig membranstabiliserende effekt og har ingen

agonisteffekt.

Metoprolol reducerer eller blokerer for katekolaminernes stimulerende effekt på hjertet

(især hvis de frigives ved fysisk eller psykisk stress). Metoprolol reducerer takykardi,

nedsætter det kardielle output og kontraktiliteten, og sænker blodtrykket.

Plasmakoncentrationen og virkningen (beta

-blokeringen) af depottabletter med

metoprololsuccinat er mere ligeligt fordelt over en given periode på et døgn end med

traditionelle tabletformer med beta

-selektive betablokkere.

Da plasmakoncentrationerne er stabile, er den kliniske beta

-selektion bedre end den, der

opnås med traditionelle tabletformer med beta

-selektive betablokkere. Risikoen for

bivirkninger i forbindelse med maksimumkoncentrationerne er ligeledes minimal (f.eks.

bradykardi eller svaghed i lemmer).

Hvis det er nødvendigt, kan metoprolol indgives samtidigt med en beta

-agonist til

patienter med symptomer på obstruktiv lungesygdom.

Virkning ved hjerteinsufficiens:

MERIT-HF-studiet (3.991 NYHA-klasse II-IV-patienter og ejektionsfraktion ≤ 40 %),

hvor metoprolol blev kombineret med standardbehandlingen for hjerteinsufficiens,

resulterede f.eks. i en reduktion af den samlede dødelighed. Mortaliteten (uanset årsag) i

metoprolol-gruppen var 145 (7,2 % pr. patientår ved opfølgningen) mod 217 (11,0 %) i

placebogruppen med en relativ risiko på 0,66 [95 % CI 0,53-0,81].

Pædiatrisk population:

I et 4-ugers studie med 144 pædiatriske patienter (i alderen 6 til 16 år) med primær

essentiel hypertension blev det påvist, at metoprololsuccinat reducerede det systoliske

blodtryk med 5,2 mmHg ved brug af 0,2 mg/kg (p = 0,145), med 7,7 mmHg ved brug af

1,0 mg/kg (p = 0,027) og med 6,3 mmHg ved brug af 2,0 mg/kg (p = 0,049), dog højst 200

mg/dag, sammenlignet med 1,9 mmHg ved brug af placebo. Reduktionen i det diastoliske

blodtryk var hhv. 3,1 (p = 0,655), 4,9 (p = 0,280), 7,5 (p = 0,017) og 2,1 mmHg. Der blev

ikke set nogen tydelige forskelle i blodtryksfaldet på baggrund af alder, Tannerstadie eller

etnisk baggrund.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og distribution:

Metoprolol absorberes fuldstændigt efter en oral dosis. På grund af metoprolols udtalte

first-pass-metabolisme er biotilgængeligheden for en enkelt oral dosis ca. 50 %.

Biotilgængeligheden for depottabletter er ca. 20-30 % lavere end for almindelige tabletter.

Kun en lille del af metoprolol (ca. 5-10 %) bindes til plasmaproteinerne.

Hver depottablet med metoprololsuccinat indeholder et stort antal pellets, der indeholder

metoprololsuccinat med styret frigivelse. Hver pellet er overtrukket med en polymerfilm,

som styrer frigivelseshastigheden for metoprolol.

En depottablet opløses hurtigt, og depotgranulatet spreder sig til mave-tarm-kanalen, hvor

det kontinuertlig frigiver metoprolol over en 20-timers periode. Efter en daglig dosis når

41640_spc.doc

Side 12 af 15

metoprolols maksimale plasmakoncentrationer op på ca. det dobbelte af

minimumniveauerne.

41640_spc.doc

Side 13 af 15

Biotransformation og elimination:

Metoprolol metaboliseres ved oxidation i leveren. De tre væsentligste kendte metabolitter

har ikke udvist nogen klinisk signifikant betablokerende effekt.

Metoprolol metaboliseres primært, men ikke udelukkende af leverenzymet cytokrom

(CYP) 2D6. På grund af CYP 2D6-genets polymorfisme medfører individuelle forskelle en

variation i omsætningshastigheden. Personer med ringe metaboliseringsevne (ca. 7-8 %)

har højere plasmakoncentrationer og langsommere eliminering end personer med en god

metaboliseringsevne. Plasmakoncentrationerne er imidlertid stabile og repeterbare hos den

enkelte person.

Mere end 95 % af den orale dosis udskilles i urinen. Ca. 5 % af dosis udskilles i uændret

form, i enkelte tilfælde gælder dette for helt op til 30 %. Metoprolols eliminations-

halveringstid i plasma er 3,5 timer i gennemsnit (interval 1-9 timer). Den totale clearance

er ca. 1 l/min.

Pædiatrisk population

Metoprolols farmakokinetiske profil hos pædiatriske hypertensive patienter i alderen 6-17

år ligner den ovenfor beskrevne farmakokinetik hos voksne. Den tilsyneladende orale

clearance (CL/F) af metoprolol stiger lineært med legemsvægt.

Ældre

Metoprolols farmakokinetik hos ældre er ikke signifikant anderledes fra den, der ses hos

yngre populationer. Metoprolols systemiske biotilgængelighed og elimination er normal

hos patienter med nyreinsufficiens. Eliminationen af metabolitter er imidlertid

langsommere end normalt. Der er observeret en signifikant akkumulering af metabolitter

hos patienter med en glomerulær filtreringshastighed på mindre end 5 ml/min.

Metabolitakkumuleringen forstærker ikke metoprolols betablokerende virkning.

Nedsat leverfunktion

Patienter med levercirrose kan opleve en forhøjet biotilgængelighed og en nedsættelse af

den totale clearance af metoprolol. Stigningen i eksponeringen er imidlertid kun klinisk

relevant hos patienter med stærkt nedsat leverfunktion eller portokaval shunt. Hos patienter

med portokaval shunt er den totale clearance ca. 0,3 l/min, og AUC-værdierne er ca. seks

gange højere end hos raske.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der findes ikke andre relevante prækliniske data end dem, som allerede er nævnt i andre

punkter af dette produktresumé.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mikrokrystallinsk cellulose

Methylcellulose

Majsstivelse

Glycerol

41640_spc.doc

Side 14 af 15

Ethylcellulose

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Mikrokrystallinsk cellulose

Hypromellose

Stearinsyre

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PVC-PE-PVDC/Al)

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 56, 60, 98 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Farmaprojects, S.A.U.

Santa Eulàlia 204-242

08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Spanien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

41639

50 mg:

41640

100 mg: 41641

200 mg: 41642

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. november 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. april 2014

41640_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her