MEPA GREEN BARRIER D

Primær information

 • Handelsnavn:
 • MEPA GREEN BARRIER D
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • MEPA GREEN BARRIER D
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113117E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

1 / 12

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

MEPA Green Barrier D

Produkt kode

113117E

Anvendelse af stoffet/det

kemiske produkt

Pattedypningsmiddel

Stoftype

Blanding

Kun til erhvervsmæssig brug.

Information om fortyndning

Ingen information om fortyndning angivet.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Identificerede anvendelser

Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces

Dyrepleje; Manuel proces

Anbefalede begrænsninger i

brugen

Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85

dk-customerservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

36 15 85 85 (hverdage 8.00 - 16.00)

Giftinformationen tlf. nr.

82 12 12 12

Udstedelse-/revisionsdato

05.05.2017

Udgave

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke et farligt stof eller blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

2 / 12

Tillægsmærkning:

Særlig mærkning af visse

blandinger

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

REACH No.

KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.

1272/2008

Koncentration

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

225-878-4

01-2119475527-28

Hudirritation Kategori 2; H315

Øjenirritation Kategori 2; H319

>= 3 - < 5

solventer

1490-04-6

216-074-4

Hudætsning/-irritation Kategori 2; H319

>= 1 - < 2.5

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

I tilfælde af øjenkontakt

Skyl med rigeligt vand.

I tilfælde af hudkontakt

Skyl med rigeligt vand.

Ved indtagelse.

Skyl munden. Søg læge hvis symptomer opstår.

Hvis det indåndes

Søg læge hvis symptomer opstår.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Ingen specifikke foranstaltninger identificeret.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i

forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Uegnede slukningsmidler

Ingen kendte.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

3 / 12

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved

brandbekæmpelse

Ikke brandfarligt eller brændbart.

Farlige

forbrændingsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal bæres

af brandmandskabet

: Brug personligt beskyttelsesudstyr.

Yderligere oplysninger

: Brandrester og forurenet brandslukningsvand skal bortskaffes i

henhold til de lokale regler.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Rådgivning for ikke-

indsatspersonel

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Rådgivning for

indsatspersonel

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal

man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende

og upassende materialer.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltnin

Ingen specielle miljømæssige forholdsregler kræves.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Opbevar og opsaml spild

med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord,

moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).Skyl rester væk

med vand. Ved store spild, inddæm det spildte materiale eller

saml det op på anden vis, for at sikre at spild ikke når vandveje.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Vask hænder efter håndtering. For personlig beskyttelse se punkt

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

4 / 12

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevares utilgængeligt for børn. Hold beholderen tæt lukket.

Opbevares i behørigt mærkede beholdere.

Opbevaringstemperatur

0 °C til 30 °C

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser

Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces

Dyrepleje; Manuel proces

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter

CAS-Nr.

Ventil type

(Påvirkningsform)

Kontrolparametre

Basis

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

100 ppm

DK OEL

Yderligere

oplysninger

Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Tentativ grænseværdi

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

100 ppm

DK OEL

Yderligere

oplysninger

Vejledende liste over organiske opløsningsmidler

Tentativ grænseværdi

8.2 Eksponeringskontrol

Passende tekniske foranstaltninger

Tekniske foranstaltninger

God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere

arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet.

Beskyttelse af øjne / ansigt

(EN 166)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hænder (EN

374)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Beskyttelse af hud og krop

(EN 14605)

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Åndedrætsværn (EN 143,

14387)

Ingen påkrævet, hvis luftbårne koncentrationer holdes under de

oplyste grænseværdier for eksponering. Brug certificerede

åndedrætsværn der opfylder EU-krav (89/656 / EØF, 89/686 /

EØF) eller tilsvarende, når respiratoriske risici ikke kan undgås

eller i tilstrækkelig grad begrænses ved kollektive tekniske

beskyttelsesforanstaltninger eller ved foranstaltninger, metoder

eller procedurer i tilrettelæggelse af arbejdet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

5 / 12

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger

: Overvej om det er nødvendig at lukke opbevaringsbeholderne

inde.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

: væske

Farve

: lysegrøn

Lugt

: Parfumer, duftstoffer

pH-værdi

3.9 - 4.2, 100 %

Flammepunkt

Ikke anvendelig, Understøtter ikke forbrænding.

Lugttærskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval

100 °C

Fordampningshastighed

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Højeste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Laveste eksplosionsgrænse

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptryk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ dampvægtfylde

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ massefylde

1.02 - 1.026

Vandopløselighed

opløselig

Opløselighed i andre

opløsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantændelsestemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk spaltning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

1322.024 mm2/s (40 °C)

Eksplosive egenskaber

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oxiderende egenskaber

Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.

9.2 Andre oplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

6 / 12

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen kendte.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen kendte.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

Carbonoxider

Nitrogenoxider (NOx)

Svovloxider

Fosforholdige oxider

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige

eksponeringsveje

Indånding, Øjenkontakt, Hudkontakt

Produkt

Akut oral toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Akut toksicitet ved indånding

: 4 h Estimat for akut toksicitet : > 5 mg/l

Akut dermal toksicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Hudætsning/-irritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Alvorlig

øjenskade/øjenirritation

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Kræftfremkaldende

egenskaber

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Reproduktionsskadende

virkninger

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

7 / 12

Kimcellemutagenicitet

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Fosterbeskadigelse

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Enkel STOT-eksponering

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Gentagne STOT-

eksponeringer

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Aspiration giftighed

: Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Komponenter

Akut oral toksicitet

: 3-butoxy-2-propanol

LD50 Rotte: 2,500 mg/kg

Komponenter

Akut dermal toksicitet

: 3-butoxy-2-propanol

LD50 Rotte: 2,193 mg/kg

Potentielle sundhedspåvirkninger

Øjne

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indtagelse

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Indånding

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Langtidspåvirkning

Helbredsskader er ikke kendte eller forventede ved normalt brug.

Erfaringer med human eksponering

Øjenkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Hudkontakt

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indtagelse

Ingen kendte eller forventede symptomer.

Indånding

Ingen kendte eller forventede symptomer.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Økotoksicitet

Miljøpåvirkninger

Dette produkt har ingen kendt økotoksikologisk effekt.

Produkt

Toksicitet overfor fisk

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet for dafnier og

andre hvirvelløse vanddyr.

: Ingen data tilgængelige

Toksicitet overfor alger

: Ingen data tilgængelige

Komponenter

Toksicitet for dafnier og

: 3-butoxy-2-propanol

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

8 / 12

andre hvirvelløse vanddyr.

48 h EC50: > 1,000 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt

Biologisk nedbrydelighed

: Tensiderne i produktet er biologisk nedbrydelige iht. kravene i

forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.

Komponenter

Biologisk nedbrydelighed

3-butoxy-2-propanol

Resultat: Let bionedbrydeligt.

solventer

Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for

at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT)

eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved

niveauer på 0.1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE

Bortskaffes i overensstemmelse med EU-direktiverne om affald og farligt affald.Affaldskoder skal

fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for

bortskaffelse af affald.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

: Fortyndet produkt kan skylles til sanitære kloaksystem

Forurenet emballage

: Bortskaffes i overensstemmelse med lokale, regionale og

nationale bestemmelser.

Vejledning til valg af

affaldskoder

: Organisk affald indeholdende farlige stoffer. Hvis dette produkt

anvendes i yderligere processer, skal den endelige bruger

omdefinere og tildele den mest hensigtsmæssige Europæiske

Affaldskatalogkode (EAK). Det påhviler den der producerer

affaldet at bestemme toksicitet og fysiske egenskaber af

materialet som genereres for at identificere affaldet korrekt og

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

9 / 12

bestemme bortskaffelsemetoder af affaldet i overensstemmelse

med gældende europæisk (EU direktiv 2008/98 / EF) og lokale

bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Afsenderen har ansvar for, at emballager, etikettering og mærkning er i overensstemmelse med den

valgte transportform.

Vejtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Lufttransport (IATA)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

Søtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

Ikke farligt gods

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse (UN

proper shipping name)

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse( r )

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

Ikke farligt gods

14.6 Særlige

forsigtighedsregler for

brugeren

Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Ikke farligt gods

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

10 / 12

iht. Detergent Forordningen

EU 648/2004

Konserveringsmidler:

L-(+)-mælkesyre

2-phenoxyethanol

National lovgivning

Vær opmærksom på Dir 94/33/EF til beskyttelse af unge mennesker på arbejde.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, for hvilke der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Procedure anvendt til at bestemme klassificeringen i henhold til

FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008

Klassifikation

Begrundelse

Ikke et farligt stof eller blanding.

Beregningsmetoden

Fuld tekst af H-sætninger

H315

Forårsager hudirritation.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR -

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej; AICS - Australiens

fortegnelse over kemiske stoffer; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer,

ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering;

Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk

stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer

(Canada);

ECHA

europæiske

kemikalieagentur;

EC-Number

EU-nummer;

Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons;

EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration

forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God

laboratoriepraksis;

IARC

Internationale

Agentur

Kræftforskning;

IATA

Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og

udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende

koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse

over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt

gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og

sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse

over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 -

Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den

internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet;

NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen

observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC -

New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde

og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT -

Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Fillippinernes fortegnelse over kemikalier og

kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-

parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse

af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

11 / 12

med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad;

TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA

- Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og

meget bioakkumulativ

Udarbejdet af

Regulatory Affairs

Tal angives i sikkerhedsdatabladet i følgende form: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusind. 0.1

= 1 tiendedel og 0.001 = 1 tusindedel.

REVIDERET INFORMATION: Signifikante ændringer i den regulatoriske eller sundhedsmæssige

information af denne revision er angivet med en lodret streg i sikkerhedsdatabladets venstre

margin.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og

overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til

sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke

betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt

angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre

materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

BILAG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de vigtigste stoffer der bidrager til blandingens eksponeringsscenarie i henhold

til DPD+-regelen:

Måde for

optagelse

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Indtagelse

Ikke afhængighedsstof

Indånding

Natrium-fedtsyre sarcosider

137-16-6

205-281-5

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

225-878-4

Øjne

3-butoxy-2-propanol

5131-66-8

225-878-4

vandmiljø

Ikke afhængighedsstof

For at beregne om anvendelsesforholdene og de nødvendige risikohåndteringsforanstaltninger

er sikre, venligst kalkuler risikofaktor på dette web site:

www.ecetoc.org/tra

Eksponeringsscenariets korte

titel

Dyrepleje; Manuel proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

MEPA Green Barrier D

113117E

12 / 12

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Slutanvendelsessektor

SU22: Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration,

uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)

Proceskategorier

PROC10: Påføring med rulle eller pensel

PROC8a: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

udtømning) fra/ til kar/ store beholdere på ikke-dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC8a: Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i

åbne systemer

Eksponeringsscenariets korte

titel

Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces

Use descriptors

Hovedbrugergrupper

Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i

kemiske produkter på industri-anlæg

Slutanvendelsessektor

SU3: Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan

eller i kemiske produkter på industri-anlæg

Proceskategorier

PROC7: Industriel sprøjtning

PROC8b: Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/

tømning) fra/ til kar/ store beholdere på dedikerede anlæg

Produktkategorier

PC35: Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-

middelbaserede produkter)

Miljøudledningskategorier

ERC4: Industriel anvendelse i pro-cesser og produkter af pro-

ceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-4-2018

Carnivore Meat Company Issues Voluntary Recall of limited batches of “Vital Essentials® Freeze-Dried Beef Toppers” and “Vital Essentials® Frozen Beef Chub Entrée for Dogs” Pet Food

Carnivore Meat Company Issues Voluntary Recall of limited batches of “Vital Essentials® Freeze-Dried Beef Toppers” and “Vital Essentials® Frozen Beef Chub Entrée for Dogs” Pet Food

Carnivore Meat Company of Green Bay, WI, is voluntarily recalling a limited amount of pet food because the products may have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics Issues Second Expanded Recall of Kratom Products Because of Possible Health Risk

PDX Aromatics, DBA Kraken Kratom, Phytoextractum, and Soul Speciosa, is again expanding the scope of their 3/9/2018 and 3/15/2018 voluntary recalls to include certain red vein and green vein kratom powder and capsule products because they have the potential to be contaminated with Salmonella. The second expanded recall is being initiated in response to additional positive findings of Salmonella associated with PDX Aromatics’ products following the FDA’s investigation.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-3-2018

Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Safety alert- Nutra Organics Green Tea Extract capsules

Therapeutic Goods Administration - Australia

16-3-2018

Bayer Issues Voluntary Recall of Alka-Seltzer Plus® Products

Bayer Issues Voluntary Recall of Alka-Seltzer Plus® Products

Bayer is voluntarily recalling Alka-Seltzer Plus® packages that: • Were sold only in the U.S. at Walmart, CVS, Walgreens and Kroger (including Dillons Food Stores, Fred Meyer, Fry’s Food Stores, Ralphs, King Soopers and Smith’s Food and Drug) after February 9, 2018. • Can be identified by checking the Bayer logo located on the lower left corner of the front of the carton. If the logo has an orange or green background, the product is included in the recall (please see attached photos). The affected...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-3-2018

Starwest Botanicals Inc. Product Recalls Organic Cardamom Pods Green (Whole) Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Starwest Botanicals Inc. Product Recalls Organic Cardamom Pods Green (Whole) Due to Possible <em>Salmonella</em> Contamination

Starwest Botanicals is voluntarily recalling Starwest Botanicals Organic Cardamom Pods Green (Whole), which is packaged in Mylar 1 pound bags and in bulk packs.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-2-2018

Carnivore Meat Company Issues Voluntary Recall of “Vital Essentials Freeze-Dried Beef Nibblets Entrée for Dogs” Pet Food

Carnivore Meat Company Issues Voluntary Recall of “Vital Essentials Freeze-Dried Beef Nibblets Entrée for Dogs” Pet Food

Carnivore Meat Company of Green Bay, WI, is voluntarily recalling a limited amount, 73 cases, of “Vital Essentials Freeze-Dried Beef Nibblets Entrée for Dogs” pet food because the products have the potential to be contaminated with Salmonella. The recall includes only the product listed below.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2018

National Frozen Foods Corporation Recalls Frozen Green Beans and Frozen Mixed Vegetables Because of Possible Health Risk

National Frozen Foods Corporation Recalls Frozen Green Beans and Frozen Mixed Vegetables Because of Possible Health Risk

National Frozen Foods Corporation (NFFC) is voluntarily recalling a limited quantity of Not-Ready-To Eat Individually Quick Frozen (IQF) green beans and IQF mixed vegetables because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short-term symptoms such as high fever, severe headache, s...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-12-2017

Fresh Pak Inc. Recalls Lot Specific Sliced Apple Products Because of Possible Health Risk

Fresh Pak Inc. Recalls Lot Specific Sliced Apple Products Because of Possible Health Risk

Fresh Pak Inc. of Detroit, MI is announcing a voluntary Lot specific recall of red/green apple slices. Jack Brown Produce, Inc. (supplier) requested Fresh Pak Inc. to perform a recall for the reason that they could have potentially been contaminated with Listeria monocytogenes, an organism that can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Although healthy individuals may suffer only short‐term symptoms such as high f...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-4-2018

Living Near Green Space May Make for a Healthier You

Living Near Green Space May Make for a Healthier You

Title: Living Near Green Space May Make for a Healthier YouCategory: Health NewsCreated: 4/2/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-3-2018

Alzheimer's Stigma a Barrier to Prevention, Care: Survey

Alzheimer's Stigma a Barrier to Prevention, Care: Survey

Title: Alzheimer's Stigma a Barrier to Prevention, Care: SurveyCategory: Health NewsCreated: 3/28/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/28/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-3-2018

CHAMOSYN PARABEN FREE (Barrier Cream Ointment) Ointment [Bershtel Enterprises LLC]

CHAMOSYN PARABEN FREE (Barrier Cream Ointment) Ointment [Bershtel Enterprises LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

BARRIER PROTECTANT CREAM (Barrier Cream) Ointment [Bershtel Enterprises]

BARRIER PROTECTANT CREAM (Barrier Cream) Ointment [Bershtel Enterprises]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

BLUE GREEN GOLD GAGLE (Sodium Chloride) Liquid [SANDULBADA LIFE PHARM]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

PANROSA GREEN APPLE SCENTED HAND (Triclosan) Soap [Panrosa Enterprises, Inc.]

PANROSA GREEN APPLE SCENTED HAND (Triclosan) Soap [Panrosa Enterprises, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

AURA BARRIER (Glyceryl Laurate And Lactic Acid) Solution [AgroChem Inc]

AURA BARRIER (Glyceryl Laurate And Lactic Acid) Solution [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

BOVAGUARD BARRIER DIP (Iodine) Solution [AgroChem Inc]

BOVAGUARD BARRIER DIP (Iodine) Solution [AgroChem Inc]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

MOISTURE BARRIER (Moisture Barrier Ointment) Ointment [Unipack, Inc.]

MOISTURE BARRIER (Moisture Barrier Ointment) Ointment [Unipack, Inc.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

BARRIER PROTECTANT CREAM (Barrier Cream) Ointment [Cardinal Health]

BARRIER PROTECTANT CREAM (Barrier Cream) Ointment [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

MSM

MSM

MSM (methylsulfonylmethane) is a chemical found in green plants, animals, and humans. It can also be made in a laboratory.

US - RxList

10-1-2018

VANQUISH BARRIER ACTIVATOR (Lactic Acid, Phosphoric Acid) Solution [DeLaval Inc.]

VANQUISH BARRIER ACTIVATOR (Lactic Acid, Phosphoric Acid) Solution [DeLaval Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GREEN GEMSTONE (Peppermint) Pill [Myeong SA]

GREEN GEMSTONE (Peppermint) Pill [Myeong SA]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

ECO BARRIER NON CHEMICAL SUN (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [JEIL HB INC.]

ECO BARRIER NON CHEMICAL SUN (Zinc Oxide, Titanium Dioxide) Cream [JEIL HB INC.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

VANQUISH BARRIER BASE (Sodium Chlorite) Solution [DeLaval Inc.]

VANQUISH BARRIER BASE (Sodium Chlorite) Solution [DeLaval Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-1-2018

Green Leafy Vegetables Linked to Slower Cognitive Decline

Green Leafy Vegetables Linked to Slower Cognitive Decline

Eating 1 serving of green leafy vegetables per day may help to slow cognitive decline with aging, a new study suggests.

US - RxList

9-1-2018

Green Leafy Vegetables, Slower Cognitive Decline

Green Leafy Vegetables, Slower Cognitive Decline

Green Leafy Vegetables Linked to Slower Cognitive Decline

US - eMedicineHealth

5-1-2018

AQUA BARRIER LEVEL UP (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

AQUA BARRIER LEVEL UP (Witch Hazel) Cream [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

AQUA BARRIER HYDRO SOFTENER (Witch Hazel) Liquid [NoTS Co.,Ltd]

AQUA BARRIER HYDRO SOFTENER (Witch Hazel) Liquid [NoTS Co.,Ltd]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

GREEN APPLE COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [CVS Pharmacy]

GREEN APPLE COUGH DROPS (Menthol) Lozenge [CVS Pharmacy]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ANTI-BACTERIAL HAND GREEN TEA (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

ANTI-BACTERIAL HAND GREEN TEA (Alcohol) Gel [Bath Body Works, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

COMFORT SHIELD BARRIER (Dimethicone) Cloth [Sage Products LLC]

COMFORT SHIELD BARRIER (Dimethicone) Cloth [Sage Products LLC]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GREENGLO (Lissamine Green) Strip [HUB Pharmaceuticals, Inc.]

GREENGLO (Lissamine Green) Strip [HUB Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

COBRA 74000 (Green Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

COBRA 74000 (Green Cobra) Capsule [We Care Distributor Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

ALOE VESTA CLEAR BARRIER (Petrolatum) Spray [ConvaTec Inc.]

ALOE VESTA CLEAR BARRIER (Petrolatum) Spray [ConvaTec Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

NUMFAST TETRACAINE GREEN (Tetracaine) Cream [Unit Dose, Ltd.]

NUMFAST TETRACAINE GREEN (Tetracaine) Cream [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

INDOCYANINE GREEN (Indocyanine Green And Water) Kit [HUB Pharmaceuticals LLC]

INDOCYANINE GREEN (Indocyanine Green And Water) Kit [HUB Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

SENSI CARE PROTECTIVE BARRIER (Petrolatum, Zinc Oxide) Cream [ConvaTec Inc.]

SENSI CARE PROTECTIVE BARRIER (Petrolatum, Zinc Oxide) Cream [ConvaTec Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

REGNECY POST-MILKING BARRIER TEAT DIP (Phenol Teat Dip) Solution [CLSolutions, LLC]

REGNECY POST-MILKING BARRIER TEAT DIP (Phenol Teat Dip) Solution [CLSolutions, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

MIRACLE SOS GREEN (Glycerin) Soap [Ddoruroo Co., Ltd.]

MIRACLE SOS GREEN (Glycerin) Soap [Ddoruroo Co., Ltd.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

GREEN GUARD FIRST AID EYE WASH (Water) Solution [Unifirst First Aid Corporation]

GREEN GUARD FIRST AID EYE WASH (Water) Solution [Unifirst First Aid Corporation]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

WALGREENS MOISTURE BARRIER (Menthol, And Zinc Oxide) Cream [Walgreen Company]

WALGREENS MOISTURE BARRIER (Menthol, And Zinc Oxide) Cream [Walgreen Company]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

PREVISENSE MOISTURE BARRIER CREAM (Dimethicone 5%) Cream [Molnlycke Health Care]

PREVISENSE MOISTURE BARRIER CREAM (Dimethicone 5%) Cream [Molnlycke Health Care]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed