Menadion "Medic"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Menadion "Medic" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Menadion "Medic" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07328
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Menadion ”medic” 10 mg, tabletter

Phytomenadion

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger

lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

Du kan få Menadion ”medic” uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal du være omhyggelig med

at følge anvisningerne for Menadion ”medic”.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før du begynder at tage Menadion ”medic”

Sådan skal du tage Menadion ”medic”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Menadion ”medic” indeholder vitamin K, der er nødvendig for blodets evne til at størkne

(hæmostatikum).

Du skal tage Menadion ”medic” til forebyggelse og behandling af K-vitaminmangel.

Du kan også få Menadion ”medic” for at modvirke blødningstendens ved overdosering med lægemidler,

der hæmmer blodets evne til at størkne som ”blodfortyndende medicin” (indandion- og

kumarinderivater).

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Menadion ”medic” for noget andet, skal du altid følge lægens

anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MENADION ”MEDIC”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Menadion ”medic”

hvis du er overfølsom (allergisk) overfor det aktive stof phytomenadion eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Adversler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du tager Menadion ”medic”, hvis du har problemer med din lever.

Brug af anden medicin sammen med Menadion ”medic”

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og

mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager

blodfortyndende medicin (coumarintypen)

afføringsmiddel (paraffinolie)

medicin mod for meget kolesterol i blodet (colestyramin)

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Menadion ”medic” efter aftale med lægen.

Amning

Du kan tage Menadion ”medic”, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Menadion ”medic” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Menadion ”medic”

Menadion ”medic” indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig,

at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MENADION ”MEDIC”

Brug altid Menadion ”medic” nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

K-vitaminmangel: 1 – 2 tabletter dagligt.

Forebyggelse af K-vitaminmangel hos gravide: 1 – 2 tabletter dagligt i den sidste uge af

graviditeten.

Du må kun bruge Menadion ”medic” til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Tag tabletterne sammen med et glas vand. Synk tabletterne hele. Ved behov kan tabletten eventuelt deles,

tygges eller knuses.

Hvis du har taget for mange Menadion ”medic”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Menadion ”medic” end der står her, eller

flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Menadion ”medic”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Menadion ”medic” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der er ingen kendte bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk,eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar Menadion ”medic” utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Menadion ”medic” ved almindelig stuetemperatur.

Tag ikke Menadion ”medic” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Menadion ”medic” 10 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Phytomenadion

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, silica, kolloid vandfri, povidon uopløseligt CL, povidon

30, talcum, kartoffelstivelse, lactose, mikrokrystallinsk cellulose

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Menadion ”medic” er lyse gule, runde tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelse

50 tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Scanpharm A/S

Topstykket 12

3460 Birkerød

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2014.