Megace

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Megace 160 mg tabletter
 • Dosering:
 • 160 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Megace 160 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 43344
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Megace.

3. Sådan skal du tage Megace.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Megace er et hormonelt lægemiddel.

• Megace virker ved at hæmme væksten af visse typer af kræftsvulst‑

• Du kan bruge Megace til behandling af tilbagevendende brystkræft

eller brystkræft der har spredt sig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin‑

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Megace

Tag ikke Megace

• hvis du er overfølsom over for megestrolacetat, eller et af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Megace hvis du:

• har en hjertekarlidelse med risiko for at danne blodpropper.

• har en leversygdom.

• har nedsat nyrefunktion.

Du bør kun tage Megace, når behandlingen forestås af en læge med

særligt kendskab til kræftsygdomme og deres behandling.

Ældre (over 65 år)

Det vides ikke med sikkerhed om ældre reagerer anderledes på

behandling med Megace. Generelt anbefales forsigtighed pga øget

hyppighed af nedsat lever, ‑nyre og hjertefunktion, samt anden syg‑

dom og medicinering.

Brug af anden medicin sammen med Megace

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medi‑

cin eller har brugt det for nylig.

Brug af Megace sammen med mad og drikke og alkohol

Du skal tage Megace tabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper‑

sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid må du kun tage Megace efter aftale med lægen.

• Du må ikke tage Megace de første 4 måneder af graviditeten. Tal

med lægen.

• Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention,

så længe du tager Megace. Tal med lægen.

• Hvis du bliver behandlet med Megace i løbet af de første 4

måneder af din graviditet, skal du oplyses om eventuelle risici for

barnet. Tal med lægen.

Amning:

• Du bør stoppe med at amme, hvis behandling med Megace er nød‑

vendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Megace påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvor‑

dan medicinen påvirker dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i

Megace

• Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at

du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager

Megace.

3. Sådan skal du tage Megace

Tag altid Megace nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tabletterne skal synkes hele sammen med rigelig mængde vand (1½

dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Individuel dosering. Sædvanligvis 1 tablet dagligt (160 mg). Følg

lægens anvisning.

Brug til børn:

Børn må normalt ikke få Megace tabletter.

Hvis du har taget for mange Megace

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Megace, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Diarre, kvalme, mavesmerter, åndenød, hoste, usikker gang, sløvhed

og brystsmerter.

Hvis du har glemt at tage Megace

• Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Megace

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

10 patienter):

• Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og

åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.

• Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dan‑

nelse af blodprop (tromboflebit). Kontakt læge eller skadestue.

• Rødt, rundt ”måneansigt”, træthed, svækket modstandskraft pga.

nedsat funktion af binyrebarken, nedsat muskelmasse, øget fedt på

maven og i nakken (Hyperkorticisme inklusive Cushings sygdom).

Kontakt lægen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Hjertesvigt med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste,

trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Tilbagevenden af svulster evt. ledsaget af for højt kalk i blodet. For

højt kalk i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med

lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af

Indlægsseddel: Information til brugeren

MEGACE

®

160 mg tabletter

Megestrolacetat

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har

ordineret Megace til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000097460‑001‑02

10 patienter):

• Vægtøgning (øget appetit og forøgelse i fedt og kropsmasse).

• Nedsat glucose‑tolerance.

• Åndenød/åndedrætsbesvær (dyspnø). Det kan hos nogle udvikle sig

til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Forstoppelse.

• Tørst, træthed, øget vandladning pga. sukkersyge. Øget sukker

(glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke‑diabetikere). Det

kan være alvorligt. Tal med lægen.

• Hovedpine pga. for højt For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Hedeture.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Smerter og hævelse omkring håndleddet med føleforstyrrelser i

fingrene og hænderne pga. tryk på en nerve i håndleddet (pga

karpaltunnelsyndrom). Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

• Rysten.

• Søvnlignende sløvhedstilstand (letargi).

• Kvalme, opkastning, diaré, luftafgang fra tarmen.

• Hyppig vandladning (pollakisuri).

• Udslæt.

• Kraftesløshed og svaghed

• Smerter.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Uregelmæssig, kraftig blødning (metroragi).

• Impotens.

• Humørændringer.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Hårtab (alopeci).

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 1.000 patienter):

• Øget behåring hos kvinder (f.eks. skægvækst og behåring af og

mellem brysterne).

Hyppigheden er ikke kendt:

• Akne.

• Overproduktion af talg i hovedbunden (seboré)

• Tørhed i skeden.

• Nedsat sexuallyst.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote‑

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Megace utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Megace efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis

pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Megace ved almindelig temperaturer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen‑

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Megace 160 mg tabletter indeholder:

Megestrolacetat 160 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesgly‑

colat, povidon, vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Megace 160 mg er hvide ovale tabletter med delekærv på den ene

side og præget med 160 på den anden side.

Megace 160 mg fås i pakninger med 28, 30, 56, 60, 110 og 112 tablet‑

ter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2016.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Megace

Megace

Megestrol is a man-made chemical similar to the female hormone progesterone used to treat loss of appetite and weight loss because of disease, and is also used in the treatment of advanced breast cancer and endometrial cancer.

US - RxList

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed