Medrol Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medrol Vet. 4 mg tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Medrol Vet. 4 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 15509
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

26. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Medrol Vet., tabletter

0.

D.SP.NR

1708

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Medrol Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Methylprednisolon 4 mg

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Aseptiske inflammationer og allergiske tilstande.

4.3

Kontraindikationer

Systemisk kortikosteroid behandling er sædvanligvis kontraindiceret til patienter med

nyrelidelser og diabetes mellitus, tuberkulose, mavesår og Cushings syndrom.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller

flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

I tilfælde af infektioner skal den steroide behandling kombineres med en korrekt

antibiotikabehandling.

Ved tilstedeværelse af osteoporose, prædisponering for thrombophlebitis, hypertension,

medfødt hjertefejl eller bakteriel infektion bør brug af kortikosteroider foretages under nøje

15509_spc.doc

Side 1 af 5

observation.

Længere tids behandling med steroider i høj dosis kan kompromittere patientens

immunologiske forsvarsmekanismer.

Behandlingsforløbet skal nøje følges af en dyrlæge.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Vask hænder efter brug. I tilfælde af selvindgivelse ved hændeligt uheld skal der søges

lægehjælp. Indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger

Behandling med steroider kan forårsage iatrogen Cushing syndrom, der inkluderer væsentlig

ændring i fedt, kulhydrat, protein og mineral metabolisering. Symptomer på omlægning af

kropsfedt, muskel- og hudatrofi, alopeci samt osteoporose kan observeres. Endvidere kan ses

polyuri, polydipsi og polyfagi. Ved langtidsbehandling kan der optræde forsinket sårheling

eller gastrointestinale ulcus ved kombination med NSAIDs. Hos katte kan der udvikles

diabetes mellitus.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Kombination af glukokortikoider med salicylater og ikke-steroide antiinflammatoriske stoffer

forøger risikoen for gastrointestinale komplikationer.

Kombination af glukokortikoider med diuretika af thiazidgruppen forøger risikoen for

glukoseintolerance.

I tilfælde af diabetes kan glukokortikoider forstærke behovet for insulin eller oral

hypoglukæmisk medicin.

Administration

barbiturater,

phenylbutazon,

phenytoin

eller

rifampicin

forøger

metaboliseringen og nedsætter kortikosteroidernes effekt. Kortikosteroider kan også nedsætte

antikoagulanters effekt.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering individuel.

Følgende dosisanbefalinger er retningsgivende.

Legemsvægt

Gennemsnitlig daglig dosis

< 9 kg

2 mg, svarende til ½ tablet 4 mg

9-18 kg

2-4 mg, svarende til ½-1 tabletter 4 mg

18-36 kg

4-8 mg, svarende til 1-2 tabletter 4 mg

Den initiale daglige dosis bør fordeles over 2 daglige doseringer.

Så snart et tilfredsstillende klinisk respons er opnået, bør den daglige dosis gradvis reduceres

enten i forbindelse med behandlingens afslutning ved akutte lidelser, eller til minimal effektiv

vedligeholdelsesdosis ved kroniske lidelser.

4.10

Overdosering

De væsentlige tegn på akut toksicitet er hypertension, opkastning og ødem.

15509_spc.doc

Side 2 af 5

I tilfælde af kronisk forgiftning bør dosis nedsættes til mindste vedligeholdelsesdosering ved

første tegn på toksicitet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

ATCvet-kode: QH 02 AB 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Det aktive stof er methylprednisolon, der er et syntetisk glukokortikoid.

Glukokortikkoider forhindrer migration af makrofager ved at virke på "makrofag migration

inhibitions faktor". Dette medfører en nedsat frigørelse af ikke-lysosomale proteolytiske

enzymer, f.eks. kollagenase, elastase og plasminogen aktivator, hvorved vævsnedbrydning i

relation til infektionen forhindres.

Inflammation resulterer i et øget antal af cirkulerende neutrofile granuloyter, der frigøres i

knoglemarven. Kortikosteroider forhindrer imidlertid den neutrofile marginering og den

kapillære permeabilitet og nedsætter reaktionen af de kemotaktiske faktorer. Glukokortikoider

forhindrer også, via deres indirekte inhibering på lipaser, frigørelse af arachidonsyre fra den

cellulære membran, hvorved oxidation til prostaglandiner og leukotriener forhindres.

Glukokortikoider kan forårsage bronchodilatation via en alfa-adrenerg og cholinerg

stimulation.

Methylprednisolon har opnået en klinisk fordelagtig plads mellem glukokortikoid aktivitet og

uønsket

mineralokortikoid

aktivitet.

Methylprednisolon

gange

stor

antiinflammatorisk aktivitet som hydrokortison og 1,25 gange så stor som prednisolon. Til

forskel fra disse to kortikosteroider har methylprednisolon minimal mineralokortikoid effekt

pga. methylsubstitution på prednisolon-molekylet. Derfor er risiko for mineralokortikoid

inducerede bivirkninger såsom natriumretantion og kaliumekskretion relativ lille.

Den manglende fluorsubstitution resulterer i en svagere inhibering af den hypothalære-

pituitære-adrenale-akse og reduktion af glukokortikoiders klassiske bivirkninger som f.eks.

muskelatrofi.

I dens frie form diffunderer methylprednisolon gennem den cytoplasmatiske membran og

bindes til de intracytoplasmatiske receptorer, hvor den ofte inducerer syntese af specifikke

proteiner via DNA og RNA. Interaktioner af disse syntetiserede molekyler med forskellige

celleceptorer har indflydelse på bl.a. glukose, protein og lipidmetabolisme.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Halveringstiden for methylsubstitueret prednisolon er 80,7 ± 7,5 min., medens halveringstiden

for prednisolon er 71,3 ± 1,7 min.

Udskilles via urinen som glukuronsyrekonjugat efter metabolisering i leveren. Når C

erstattes med hydroxylgruppe som i methylprednisolon, nedsættes metaboliseringen i leveren.

15509_spc.doc

Side 3 af 5

Kortikoider er sædvanligvis bundet af transcortine, et globulin. Disse proteinbundne

kortikoider er ikke biologisk aktive og virker som en reserve.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Majsstivelse, tørrede

Saccharose

Calciumstearat

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Plastdåse

Blisterpakning

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

15509

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. oktober 1994

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. april 2018

15509_spc.doc

Side 4 af 5

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15509_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.