Medicinsk oxygen "Praxair Scandinavia" 100 %

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medicinsk oxygen "Praxair Scandinavia" 100 % 100 % medicinsk gas, kryogen
 • Dosering:
 • 100 %
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk gas, kryogen
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medicinsk oxygen "Praxair Scandinavia" 100 % 100 % medicinsk gas, kryogen
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40494
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia 100 %, medicinsk gas, kryogen

Oxygen 100 %

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt. Lad derfor være

med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får en bivirkning, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavias virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Sådan skal du bruge Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Yderligere oplysninger

1.

MEDICINSK OXYGEN PRAXAIR SCANDINAVIAS VIRKNING OG HVAD DU SKAL

BRUGE

DET TIL

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia indeholder oxygen til inhalation. Den er farveløst og uden lukt

og smag og forhandles i beholdere med en flow-regulator. Beholderen indeholder rent flydende

oxygen

(nedkølet til ca. -180 ºC ) (kryogen gas).

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia øger oxygenkoncentrationen i blodet (øget oxygenmætning).

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia sørger for transport af mere oxygen til alle vævene i kroppen.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia anvendes

ved behandling eller forebyggelse af akut eller kronisk oxygenmangel.

som drivgas ved inhalation af andre lægemidler (nebulisatorbehandling).

som en del af friskgasflowet ved anæstesi, som smertedæmpende lægemiddel eller ved

intensiv behandling.

i trykkammer for at nedsætte risikoen for skader ved dykkersyge, gas- eller luftbobler i

kresløbet og alvorlig kulilteforgiftning samt ved gangræn.

ved behandling af et akut anfald af klyngehovedpine.

2.

DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MEDICINSK OXYGEN

PRAXAIR SCANDINAVIA

Lægen kan have foreskrevet anden andvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt skal lægen altid

informeres

hvis:

Du har en kronisk lungesygdom f. eks. astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom.

Brug af anden medicin

Hvis du får andre lægemidler med bivirkninger i lungerne f.eks. bleomycin (ved cancerbehandling), så

kan oxygenbehandling forværre bivirkninger av disse lægemidler.

Graviditet og amning

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan bruges under graviditet.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan bruges i amningsperioden.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MEDICINSK OXYGEN PRAXAIR SCANDINAVIA

Hvis lægen har ordineret Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia til dig personligt, bør du konsultere

lægen

før du ændrer dosis.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia tilføres ved inhalation. Normal dosis for behandling eller

forebyggelse af akut oxygenmangel hos voksne er 3-4 liter per minut når der anvendes næsekateter og

5-15 liter per minut med maske. Spørg din læge, om hvilken dosis som skal bruges til andre tilstande.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia bliver administreret via en et næsekateter eller en

ansigtsmaske. Du

trækker vejret selv – ”spontan vejrtrækning” – eller får hjælp til dette af en respirator/ventilator.

Læs brugsanvisningen/patientinformationen grundigt for det udstyr du bruger til oxygenbehandlingen!

Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk oxygen, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

I særlige tilfælde kan for meget medicinsk oxygen påvirke vejrtrækningen og i specielle situationer

føre til kuldioxidnarkose/bevidstløshed.

Anvendelse over en længere periode med overskud af oxygen kan forårsage smerte, tør hoste og

åndedrætsbesvær. Hvis dette opstår skal du altid kontakte lægen eller sygehuset.

Sikkerhedsforanstaltninger

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia skal kun bruges til medicinske formål.

Hvis etiketten på beholderen mangler eller er ulæselig, må oksygenbeholderen ikke bruges, og

bør returneres til Praxair Danmark A/S.

Beholdere med Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia skal kun bruges i godt ventilerede rum.

Beholderen opbevares opretstående. Om beholderen vælter kan flydende Medicinsk

oxygen sive ud og forårsage alvorlige frostskader. Ved normal brug forårsager ikke denne

frosne, flydende oxygen nogle skader. Når det kommer ut af beholderen ændres det til oxygen

i regelmæssig gas form.

Beholderen må ikke udsættes for stærk varme.

Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor der udføres oxygenbehandling fordi dette

vil kunne forårsage brand.

Brug ikke brødrister, hårtørrer eller lignende elektriske apparater mens der anvendes

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia.

Læg ikke oxygenmaske eller næsekateter direkte på tekstiler under oxygenbehandlingen da

dette kan være brandfarligt. Hvis dette skulle indtræffe skal tekstilet rystes og luftes grundigt.

Anvend aldrig olie eller fedt, selvom beholderventilen er stram. Dette kan føre til spontan

antændelse med Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia under højt tryk.

Luk beholderen hvis den ikke anvendes.

Luk beholderen ved brand.

Beholderen må bringes i sikkerhed ved risiko for brand.

Vis forsigtighed. Beholderen bør ikke få stød eller tabes.

Hold beholderene tørre og rene.

Opbevares og transporteres opretstående med lukket ventil.

Berøring med kryogen oxygen kan forårsage alvorlige forbrændinger eller frostskader.

Når kryogene oxygensystemer håndteres må kryogene eller frosne systemer ikke

komme i kontakt med hud eller tøj, som ikke beskytter.

4.

BIVIRKNINGER

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre eller du får bivirkninger som ikke er

nævnt her. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Pasienter eller pårørende kan også indberette bivirkningerne direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finner skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsen netsted

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

Bivirkninger ved behandling udenfor sygehus

Medicinsk oxygenbehandling med næsekateter kan føre til tørre slimhinder i næse og mund fordi

gassen er tør.

Læs også afsnittet ”Hvis du har taget for meget Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia”.

Bivirkninger ved behandling på sygehus

Bivirkninger ses som oftest ved høje koncentrationer (mere end 70%) og efter brug over længere tid

(mindst 6-12 timer).

Sammenbrud af lungeblærerne (alveolær kollaps)

Smerte ved vejrtrækning, tør hoste, akut lungesvigt (akut respiratorisk distress syndrom,

ADRS)

Følgende bivirkninger kan ske meget sjælden

Blodmangel (anæmi), virkninger på lunger, hjertet, nyrerne og leveren

Bivirkninger i nyfødte

Skader på nethinden (retina), som kan medføre nedsat syn, har blevet betragtet som en følge af

terapi med oxygen ved koncentrationer over 40 %.

Bivirkninger ved behandling i trykkamre for hyperbar behandling (hyperbar oxygenbehandling)

Sprængning af trommehinden, bihulesmerter, forbigående muskelsmerter og virkninger på

sentralnervesystemet fra kvalme, svimmelhed, angst, forvirring og muskelkontraktioner, til

bevidstløshed og epileptiske anfald. Virkningerne på centralnervesystemet kan komme som

følge af hyperbar behandling med mere end 2 atmosfærer i mere end et par timer. Ved højere

tryk kan symptomerne opstå tidligere.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU MEDICINSK OXYGEN PRAXAIR SCANDINAVIA

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares under 45 ºC.

Opbevar beholderen i et godt ventileret sted hvor den ikke udsættes for stærk varme

Hold beholderene tørre og rene

Må ikke tabes eller udsættes for stød

Bør ikke opbevares nær ved brændbare stoffer.

Brug ikke Medicinsk oksygen Praxair Scandinavia efter den udløbsdato, der står på gasbeholderens

etiket.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia indeholder:

Aktivt stof: 100 % oxygen, kryogen (kemisk formel: O

Medicinsk oxygen indeholder ikke andre stoffer.

Medicinsk oxygen Praxair Scandinavias udseende og pakningsstørrelser

Kryogene beholdere for hjemmeboende patienter, størrelser:

(Fyldt op av patienten eller sundhedspersonale): 0,3, 0,33, 0,38, 0,5, 0,6, 0,85, 1,2, 1,23

(Fyldt op av indehaveren af markedsføringstilladelsen): 10,7, 12, 15, 21, 21,6, 30, 31, 31,2,

36, 38,3, 40, 41, 46, 46,6, 60 og 196 liter.

Beholderne er koblet til et doseringsudstyr som tilpasser det flow, der er ordineret patienten.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Praxair Scandinavia Holding AS

P.O. Box 23, Haugenstua

N-0915 Oslo

Besøgsadresse:

Grenseveien 92, Helsfyr

N-0663 Oslo

Norge

Fremstillere

Praxair Norge AS

P.O. Box 23, Haugenstua

N-0915 Oslo

Norge

Praxair Danmark A/S

Røde Banke 120

DK-7000 Fredericia

Danmark

Praxair Sverige AB

Perstorp Industripark

Perstorp 28480

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017

Yderligere information om Medicinsk oxygen Praxair Scandinavia på Lægemiddelstyrelsens

hjemmeside.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-4-2018

OXYGEN Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

OXYGEN Gas [Praxair Mexico, S. De R.L. De C.V]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

OXYGEN Gas [Richmond Oxygen Company Inc.]

OXYGEN Gas [Richmond Oxygen Company Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

OXYGEN Liquid [AMO Medical Oxygen, Inc.]

OXYGEN Liquid [AMO Medical Oxygen, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

OXYGEN Gas [AMO Medical Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [AMO Medical Oxygen, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

HELIUM OXYGEN NITROGEN MIXTURE Gas [Praxair Distribution, Inc.]

HELIUM OXYGEN NITROGEN MIXTURE Gas [Praxair Distribution, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

HELIUM OXYGEN MIXTURE Gas [Praxair Distribution, Inc.]

HELIUM OXYGEN MIXTURE Gas [Praxair Distribution, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXYGEN COMPRESSED UN 1072 REFRIGERATED UN 1073 (Oxygen) Gas [RCC Medical Supply]

OXYGEN COMPRESSED UN 1072 REFRIGERATED UN 1073 (Oxygen) Gas [RCC Medical Supply]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

OXYGEN COMPRESSED (Oxygen Gas) Gas [A + OXYGEN D.M.E.]

OXYGEN COMPRESSED (Oxygen Gas) Gas [A + OXYGEN D.M.E.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Bluegrass Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Bluegrass Oxygen, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN (Oxygen ) Gas [Blue Water Industrial Products, Inc.]

OXYGEN (Oxygen ) Gas [Blue Water Industrial Products, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Airtec Gases, LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Airtec Gases, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Latex Welding Supply Inc. Dba ARC-La-Tec Welding Supply]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Latex Welding Supply Inc. Dba ARC-La-Tec Welding Supply]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Youngstown Oxygen Welding Supply, Inc.]

OXYGEN Gas [Youngstown Oxygen Welding Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Praxair, Inc.]

OXYGEN Gas [Praxair, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Praxair Canada, Inc.]

OXYGEN Gas [Praxair Canada, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

NITROGEN Gas OXYGEN Gas [Praxair, Puerto Rico Inc]

NITROGEN Gas OXYGEN Gas [Praxair, Puerto Rico Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Praxair, Puerto Rico Inc]

OXYGEN Gas [Praxair, Puerto Rico Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYGEN Gas [Indian River Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Indian River Oxygen, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN Gas [Oxygen One, Inc.]

OXYGEN Gas [Oxygen One, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN Gas [Airway Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Airway Oxygen, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [RoadRunner Oxygen Service, Inc.]

OXYGEN Gas [RoadRunner Oxygen Service, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [Mobile Oxygen Services Inc]

OXYGEN Gas [Mobile Oxygen Services Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [My Oxygen Company, Inc.]

OXYGEN Gas [My Oxygen Company, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [Oxygen Rich, LLC]

OXYGEN Gas [Oxygen Rich, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

OXYGEN Gas [Red Ball Oxygen Co., Inc.]

OXYGEN Gas [Red Ball Oxygen Co., Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Genesis Respiratory Services]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Genesis Respiratory Services]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

OXYGEN Gas [Sky Oxygen]

OXYGEN Gas [Sky Oxygen]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Norco, Inc.]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Norco, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Shaw Oxygen Company Inc]

OXYGEN Gas [Shaw Oxygen Company Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [James Oxygen And Supply Company]

OXYGEN Gas [James Oxygen And Supply Company]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [Alloy Oxygen Welding Supply Co. Inc.]

OXYGEN Gas [Alloy Oxygen Welding Supply Co. Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [Precision Oxygen Supply]

OXYGEN Gas [Precision Oxygen Supply]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Southern Gas And Supply Of Mississippi, Inc.]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Southern Gas And Supply Of Mississippi, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [Ali-Rob, Inc. Dba Southern Oxygen Welding Supply]

OXYGEN Gas [Ali-Rob, Inc. Dba Southern Oxygen Welding Supply]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [WAYNE OXYGEN AND WELDING SUPPLY COMPANY]

OXYGEN Gas [WAYNE OXYGEN AND WELDING SUPPLY COMPANY]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Eureka Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Eureka Oxygen Company]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Fresno Oxygen Welding Suppliers Inc]

OXYGEN Gas [Fresno Oxygen Welding Suppliers Inc]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

OXYGEN Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

OXYGEN Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Delille Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Delille Oxygen Company]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde LLC]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico, Inc]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico, Inc]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Canada LTD]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Canada LTD]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

OXYGEN Gas [Indiana Oxygen Company, Inc.]

OXYGEN Gas [Indiana Oxygen Company, Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

OXYGEN Gas [C C Oxygen Company]

OXYGEN Gas [C C Oxygen Company]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

Red Blood Cells

Red Blood Cells

Red blood cells are the blood cells that carry oxygen. Red blood cells contain hemoglobin and it is the hemoglobin which permits them to transport oxygen and carbon dioxide. Hemoglobin, aside from being a transport molecule, is a pigment. It gives the cells their red color and their name.

US - RxList

31-5-2017

OXYGEN Gas [Praxair Distribution, Inc.]

OXYGEN Gas [Praxair Distribution, Inc.]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

22-4-2017

When Oxygen Runs Low, the Naked Mole-Rat Finds a Way

When Oxygen Runs Low, the Naked Mole-Rat Finds a Way

Title: When Oxygen Runs Low, the Naked Mole-Rat Finds a WayCategory: Health NewsCreated: 4/20/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/21/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet