Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 %

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 % 100 % medicinsk gas, komprimeret
 • Dosering:
 • 100 %
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk gas, komprimeret
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 % 100 % medicinsk gas, komprimeret
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49225
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk Oxygen ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, komprimeret

Oxygen 100% (O

, ilt)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis dine symptomer ikke aftager.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Den er farveløs,

lugtfri og uden smag, og den leveres i gasbeholdere, der har en trykregulator til at sænke gastrykket.

Beholderen indeholder kun ren oxygen.

Medicinsk Oxygen Air Liquide øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk

Oxygen Air Liquide bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til kroppens væv.

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes:

Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel

Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling)

Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling

I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i

blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand

Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvis De personligt får ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal De informere lægen, hvis

De:

- lider af en kronisk lungesygdom for eksempel astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv

Lungesygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis dit barn har brug for ekstra oxygen og er født for tidligt. Giv kun den mængde

Medicinsk Oxygen Air Liquide, som anvises af sundhedspersonalet.

Hvis du har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling), er der risiko for

beskadigelse af lungehinden (pneumothorax).

Brug af anden medicin sammen med Medicinsk Oxygen Air Liquide

Fortæl det til lægen, før du bruger medicinsk oxygen, hvis du tager eller har fået ordineret bleomycin

(mod cancer), amiodaron (mod hjertesygdom) eller furadantin eller lignende antibiotika (mod

infektion), da der er mulighed for lungeforgiftning

Graviditet og amning

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under graviditet.

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under amning.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid, og har fået ordineret

behandling i trykkammer (hyperbar behandling).

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan køre bil og anvende maskiner, når du har brugt Medicinsk Oxygen Air Liquide, såfremt din

læge mener, at du er rask nok og i stand til dette.

3.

Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis du personligt har fået ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, må du ikke ændre

doseringen uden først at have konsulteret din læge.

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes ved inhalation. Den sædvanlige dosis

for voksne til

behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af

næsekateter eller 5-15 liter i minuttet med maske.

Med hensyn til dosering i andre tilfælde skal du konsultere din læge.

Medicinsk Oxygen Air Liquide indåndes normalt via næsekateter eller en maske. Enten indånder du

selv – du "indånder spontant" – eller du får hjælp af en respirator/ventilator.

Læs brugsanvisningen/patientinstruktionen for indåndingsapparturet grundigt!

Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Medicinsk Oxygen Air Liquide, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

I sårbare situationer kan for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide påvirke åndedrætsfunktionen og i

sjældne tilfælde forårsage kuldioxidnarkose/-bevidstløshed.

Langvarig brug af for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide kan forårsage smerter, en tør hoste og

endda kortåndethed. Hvis du oplever tegn på overdosering, skal du altid kontakte din læge eller det

nærmeste hospital.

Sikkerhedsoplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug.

Beholderen må kun forbindes med en kobling, der er beregnet til medicinsk oxygen.

Oxygen beholdere må kun anvendes i rum med god ventilation.

Gasbeholderne må ikke udsættes for stærk varme.

Rygning og åben ild er forbudt i rum hvor Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes, da det

øger risikoen for brand.

Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med

Medicinsk Oxygen Air Liquide.

Placer aldrig en oxygenmaske eller næsekatetre direkte på tekstiler, mens behandlingen

foregår – stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brændbare/forårsage risiko

for brand. Hvis dette skulle ske, skal du ryste og lufte tekstilerne grundigt.

Luk for udstyret når det ikke er i brug.

Luk for udstyret ved brand.

Gasbeholdere skal bringes i sikkerhed i tilfælde af brandfare.

Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast, fordi der er

risiko for selvantændelse i kontakt med Medicinsk Oxygen Air Liquide under højt tryk.

Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.

Skal håndteres forsigtigt. Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.

Hold beholderen ren og tør.

Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket. Hvis der forefindes en

beskyttelseshætte/-dæksel skal dette være påsat.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Behandling andre steder end på hospitalet:

Behandling med Medicinsk Oxygen Air Liquide via næsekatetre kan give tørre slimhinder i næsen og

munden, da gassen er tør.

Læs også afsnittet "Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide".

Behandling på hospitalet:

Bivirkninger ses normalt ved høje koncentrationer (over 70 %) og efter langvarig behandling (mindst

6-12 timer):

Almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter)

Ingen

Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)

Åndedrætsrelaterede smerter, tør hoste og kortåndethed

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Fornemmelse af tryk i mellemøret, sprængning af trommehinde

Sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter)

Hos nyfødte, som har været udsat for høje oxygenkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, som kan

medføre nedsat syn

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Svært åndedrætsbesvær (akut lungesvigtsyndrom (ARDS))

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Angst eller forvirring og epileptiske anfald

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirknng.dk eller

sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.

Hold beholderen ren og tør.

Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.

Opbevares adskilt fra brændbart materiale.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder:

Det aktive stof er 100 % oxygen (kemisk symbol: O

- Der er ikke andre indholdsstoffer i Medicinsk Oxygen Air Liquide

Udseende og pakningsstørrelser

Beholderens skulder er markeret med hvid farve (oxygen). Selve beholderen er hvid (medicinsk gas).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaveren af markedføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL

75 quai d' Orsay

75007 Paris

Frankrig

Fremstillere

Air Liquide Gas AB

Fabriksgatan 2

S-565 22 Mullsjö

Sweden

Air Liquide Danmark A/S

Frejasvej 2

DK-8722 Hedensted

DANMARK

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal du henvende dig til

den lokale repræsentant:

Air Liquide Gas AB

Lundavägen 151

S-212 24 Malmö

SVERIGE

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29.01.2015

Beholderstørrelse i liter

Batteristørrelse i liter

12x40

10x50

15x40

12x50

20x40

20x50

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

28-3-2018

AIR, COMPRESSED (Nitrogen, Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico Inc]

AIR, COMPRESSED (Nitrogen, Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico Inc]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

OXYGEN Gas [Richmond Oxygen Company Inc.]

OXYGEN Gas [Richmond Oxygen Company Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

OXYGEN Liquid [AMO Medical Oxygen, Inc.]

OXYGEN Liquid [AMO Medical Oxygen, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

OXYGEN Gas [AMO Medical Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [AMO Medical Oxygen, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXYGEN COMPRESSED UN 1072 REFRIGERATED UN 1073 (Oxygen) Gas [RCC Medical Supply]

OXYGEN COMPRESSED UN 1072 REFRIGERATED UN 1073 (Oxygen) Gas [RCC Medical Supply]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

OXYGEN COMPRESSED (Oxygen Gas) Gas [A + OXYGEN D.M.E.]

OXYGEN COMPRESSED (Oxygen Gas) Gas [A + OXYGEN D.M.E.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CARBON DIOXIDE OXYGEN MIXTURE Gas [General Air Service Supply Co]

CARBON DIOXIDE OXYGEN MIXTURE Gas [General Air Service Supply Co]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Bluegrass Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Bluegrass Oxygen, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Gilmore Liquid Air Company]

OXYGEN Gas [Gilmore Liquid Air Company]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

OXYGEN Gas [Superior Oxygen Medical Equipment]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

OXYGEN (Oxygen ) Gas [Blue Water Industrial Products, Inc.]

OXYGEN (Oxygen ) Gas [Blue Water Industrial Products, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

OXYGEN Gas [Air Liquide Large Industries U.S. LP]

OXYGEN Gas [Air Liquide Large Industries U.S. LP]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NITROGEN (Nitrogen) Gas [Air Liquide Large Industries U.S. LP]

NITROGEN (Nitrogen) Gas [Air Liquide Large Industries U.S. LP]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck LLC]

OXYGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Aspen Air US Corp]

OXYGEN Gas [Aspen Air US Corp]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Airtec Gases, LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Airtec Gases, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Latex Welding Supply Inc. Dba ARC-La-Tec Welding Supply]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Latex Welding Supply Inc. Dba ARC-La-Tec Welding Supply]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN (0xygen) Gas [Air Source Industries Inc]

OXYGEN (0xygen) Gas [Air Source Industries Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Youngstown Oxygen Welding Supply, Inc.]

OXYGEN Gas [Youngstown Oxygen Welding Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYGEN Gas [Indian River Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Indian River Oxygen, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

OXYGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN Gas [Oxygen One, Inc.]

OXYGEN Gas [Oxygen One, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

AIR Gas [Fresno Oxygen And Welding Suppliers, Inc.]

AIR Gas [Fresno Oxygen And Welding Suppliers, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN Gas [Airway Oxygen, Inc.]

OXYGEN Gas [Airway Oxygen, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [RoadRunner Oxygen Service, Inc.]

OXYGEN Gas [RoadRunner Oxygen Service, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [Mobile Oxygen Services Inc]

OXYGEN Gas [Mobile Oxygen Services Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [My Oxygen Company, Inc.]

OXYGEN Gas [My Oxygen Company, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

OXYGEN Gas [MTB Oxygen Equipment Company Of Toledo]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

OXYGEN Gas [Oxygen Rich, LLC]

OXYGEN Gas [Oxygen Rich, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

OXYGEN Gas [Red Ball Oxygen Co., Inc.]

OXYGEN Gas [Red Ball Oxygen Co., Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Genesis Respiratory Services]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Genesis Respiratory Services]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

OXYGEN Gas [AIR SUPPLY OF NORTH TEXAS]

OXYGEN Gas [AIR SUPPLY OF NORTH TEXAS]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

OXYGEN Gas [Sky Oxygen]

OXYGEN Gas [Sky Oxygen]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

OXYGEN Gas [Premier Oxygen LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Norco, Inc.]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Norco, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Shaw Oxygen Company Inc]

OXYGEN Gas [Shaw Oxygen Company Inc]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

AIR Gas [Minneapolis Oxygen Company]

AIR Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Minneapolis Oxygen Company]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [James Oxygen And Supply Company]

OXYGEN Gas [James Oxygen And Supply Company]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

OXYGEN Gas [Alloy Oxygen Welding Supply Co. Inc.]

OXYGEN Gas [Alloy Oxygen Welding Supply Co. Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [Precision Oxygen Supply]

OXYGEN Gas [Precision Oxygen Supply]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Southern Gas And Supply Of Mississippi, Inc.]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Southern Gas And Supply Of Mississippi, Inc.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [Ali-Rob, Inc. Dba Southern Oxygen Welding Supply]

OXYGEN Gas [Ali-Rob, Inc. Dba Southern Oxygen Welding Supply]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

OXYGEN Gas [WAYNE OXYGEN AND WELDING SUPPLY COMPANY]

OXYGEN Gas [WAYNE OXYGEN AND WELDING SUPPLY COMPANY]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Eureka Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Eureka Oxygen Company]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Fresno Oxygen Welding Suppliers Inc]

OXYGEN Gas [Fresno Oxygen Welding Suppliers Inc]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

OXYGEN Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

OXYGEN Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

AIR Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

AIR Gas [Dale Oxygen And Acetylene Service, Inc]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

AIR, COMPRESSED (Nitrogen, Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

AIR, COMPRESSED (Nitrogen, Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

AIR Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

AIR Gas [DuPuy Oxygen Supply Company, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

OXYGEN Gas [Delille Oxygen Company]

OXYGEN Gas [Delille Oxygen Company]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde LLC]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico, Inc]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas Puerto Rico, Inc]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Canada LTD]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Canada LTD]

Updated Date: Oct 25, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

OXYGEN (Oxygen) Gas [Linde Gas North America LLC]

Updated Date: Oct 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

OXYGEN Gas [Indiana Oxygen Company, Inc.]

OXYGEN Gas [Indiana Oxygen Company, Inc.]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

OXYGEN Gas [C C Oxygen Company]

OXYGEN Gas [C C Oxygen Company]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

Red Blood Cells

Red Blood Cells

Red blood cells are the blood cells that carry oxygen. Red blood cells contain hemoglobin and it is the hemoglobin which permits them to transport oxygen and carbon dioxide. Hemoglobin, aside from being a transport molecule, is a pigment. It gives the cells their red color and their name.

US - RxList