Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 %

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 % 100 % medicinsk gas, komprimeret
 • Dosering:
 • 100 %
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk gas, komprimeret
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medicinsk Oxygen "Air Liquide" 100 % 100 % medicinsk gas, komprimeret
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49225
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Medicinsk Oxygen ”Air Liquide” 100%, Medicinsk gas, komprimeret

Oxygen 100% (O

, ilt)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis dine symptomer ikke aftager.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder oxygen, der anvendes til inhalation. Den er farveløs,

lugtfri og uden smag, og den leveres i gasbeholdere, der har en trykregulator til at sænke gastrykket.

Beholderen indeholder kun ren oxygen.

Medicinsk Oxygen Air Liquide øger oxygenniveauet i blodet (øget oxygenmætning). Medicinsk

Oxygen Air Liquide bevirker, at der transporteres mere oxygen ud til kroppens væv.

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes:

Til at behandle eller forebygge akut eller kronisk oxygenmangel

Som drivgas til inhalation af andre medicinske produkter (nebulisatorbehandling)

Som en del af gasflowet under narkose, smertelindring og intensiv behandling

I trykkamre for at reducere risikoen for skader forårsaget af dykkersyge, gas- eller luftbobler i

blodkarrene og til behandling af alvorlig kulilteforgiftning og koldbrand

Til behandling af et akut anfald af klyngehovedpine

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Hvis De personligt får ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal De informere lægen, hvis

De:

- lider af en kronisk lungesygdom for eksempel astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv

Lungesygdom).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis dit barn har brug for ekstra oxygen og er født for tidligt. Giv kun den mængde

Medicinsk Oxygen Air Liquide, som anvises af sundhedspersonalet.

Hvis du har fået ordineret behandling i trykkammer (hyperbar behandling), er der risiko for

beskadigelse af lungehinden (pneumothorax).

Brug af anden medicin sammen med Medicinsk Oxygen Air Liquide

Fortæl det til lægen, før du bruger medicinsk oxygen, hvis du tager eller har fået ordineret bleomycin

(mod cancer), amiodaron (mod hjertesygdom) eller furadantin eller lignende antibiotika (mod

infektion), da der er mulighed for lungeforgiftning

Graviditet og amning

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under graviditet.

Medicinsk Oxygen Air Liquide kan anvendes under amning.

Fortæl det til lægen, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid, og har fået ordineret

behandling i trykkammer (hyperbar behandling).

Trafik- og arbejdssikkerhed

De kan køre bil og anvende maskiner, når du har brugt Medicinsk Oxygen Air Liquide, såfremt din

læge mener, at du er rask nok og i stand til dette.

3.

Sådan skal du bruge Medicinsk Oxygen Air Liquide

Hvis du personligt har fået ordineret Medicinsk Oxygen Air Liquide, må du ikke ændre

doseringen uden først at have konsulteret din læge.

Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes ved inhalation. Den sædvanlige dosis

for voksne til

behandling eller forebyggelse af akut oxygenmangel er 3-4 liter i minuttet ved anvendelse af

næsekateter eller 5-15 liter i minuttet med maske.

Med hensyn til dosering i andre tilfælde skal du konsultere din læge.

Medicinsk Oxygen Air Liquide indåndes normalt via næsekateter eller en maske. Enten indånder du

selv – du "indånder spontant" – eller du får hjælp af en respirator/ventilator.

Læs brugsanvisningen/patientinstruktionen for indåndingsapparturet grundigt!

Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Medicinsk Oxygen Air Liquide, end

der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

I sårbare situationer kan for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide påvirke åndedrætsfunktionen og i

sjældne tilfælde forårsage kuldioxidnarkose/-bevidstløshed.

Langvarig brug af for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide kan forårsage smerter, en tør hoste og

endda kortåndethed. Hvis du oplever tegn på overdosering, skal du altid kontakte din læge eller det

nærmeste hospital.

Sikkerhedsoplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide er kun beregnet til medicinsk brug.

Beholderen må kun forbindes med en kobling, der er beregnet til medicinsk oxygen.

Oxygen beholdere må kun anvendes i rum med god ventilation.

Gasbeholderne må ikke udsættes for stærk varme.

Rygning og åben ild er forbudt i rum hvor Medicinsk Oxygen Air Liquide anvendes, da det

øger risikoen for brand.

Anvend ikke brødristere, hårtørrere eller lignende elektrisk udstyr under behandlingen med

Medicinsk Oxygen Air Liquide.

Placer aldrig en oxygenmaske eller næsekatetre direkte på tekstiler, mens behandlingen

foregår – stoffer, der bliver mættet med oxygen, kan blive yderst brændbare/forårsage risiko

for brand. Hvis dette skulle ske, skal du ryste og lufte tekstilerne grundigt.

Luk for udstyret når det ikke er i brug.

Luk for udstyret ved brand.

Gasbeholdere skal bringes i sikkerhed i tilfælde af brandfare.

Anvend aldrig fedt, olie eller lignende til at smøre skruegevind, der sidder fast, fordi der er

risiko for selvantændelse i kontakt med Medicinsk Oxygen Air Liquide under højt tryk.

Trykregulatoren skal åbnes langsomt og forsigtigt.

Skal håndteres forsigtigt. Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.

Hold beholderen ren og tør.

Skal opbevares og transporteres med ventilen lukket. Hvis der forefindes en

beskyttelseshætte/-dæksel skal dette være påsat.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Behandling andre steder end på hospitalet:

Behandling med Medicinsk Oxygen Air Liquide via næsekatetre kan give tørre slimhinder i næsen og

munden, da gassen er tør.

Læs også afsnittet "Hvis du har brugt for meget Medicinsk Oxygen Air Liquide".

Behandling på hospitalet:

Bivirkninger ses normalt ved høje koncentrationer (over 70 %) og efter langvarig behandling (mindst

6-12 timer):

Almindelig (forekommer hos mere end 1 ud af 100 patienter)

Ingen

Ikke almindelig (forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter)

Åndedrætsrelaterede smerter, tør hoste og kortåndethed

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Fornemmelse af tryk i mellemøret, sprængning af trommehinde

Sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 1.000 patienter)

Hos nyfødte, som har været udsat for høje oxygenkoncentrationer: Beskadigelse af øjnene, som kan

medføre nedsat syn

Meget sjælden (forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter)

Svært åndedrætsbesvær (akut lungesvigtsyndrom (ARDS))

Behandling i trykkammer (hyperbar behandling)

Angst eller forvirring og epileptiske anfald

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via www.meldenbivirknng.dk eller

sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Medicinsk Oxygen Air Liquide efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar beholderen på et godt ventileret sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme.

Hold beholderen ren og tør.

Sørg for, at beholderen ikke tabes eller udsættes for stød.

Opbevares adskilt fra brændbart materiale.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Medicinsk Oxygen Air Liquide indeholder:

Det aktive stof er 100 % oxygen (kemisk symbol: O

- Der er ikke andre indholdsstoffer i Medicinsk Oxygen Air Liquide

Udseende og pakningsstørrelser

Beholderens skulder er markeret med hvid farve (oxygen). Selve beholderen er hvid (medicinsk gas).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaveren af markedføringstilladelsen

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL

75 quai d' Orsay

75007 Paris

Frankrig

Fremstillere

Air Liquide Gas AB

Fabriksgatan 2

S-565 22 Mullsjö

Sweden

Air Liquide Danmark A/S

Frejasvej 2

DK-8722 Hedensted

DANMARK

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Medicinsk Oxygen Air Liquide, skal du henvende dig til

den lokale repræsentant:

Air Liquide Gas AB

Lundavägen 151

S-212 24 Malmö

SVERIGE

Denne indlægsseddel blev senest revideret 29.01.2015

Beholderstørrelse i liter

Batteristørrelse i liter

12x40

10x50

15x40

12x50

20x40

20x50

9-11-2018

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Due to the Detection of Trace Amounts of NDEA (N-Nitrosodiethylamine) Impurity Found in the Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Sandoz Inc. is voluntarily recalling one lot of Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Tablets, USP 100mg/25mg to the consumer level. This product is being recalled due to the trace amount of an impurity, N-nitrosodiethylamine (NDEA) contained in the API Losartan, USP manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. Sandoz Inc. Losartan Potassium Hydrochlorothiazide product is manufactured by Lek Pharmaceuticals dd, Ljubljana, Slovenia. This impurity, which is a substance that occurs naturally in ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

Vyaire Medical, Inc. Recalls AirLife Resuscitation Devices Due to Manufacturing Error Preventing Oxygen Delivery https://go.usa.gov/xUHgr  #fda #medicaldevice

Vyaire Medical, Inc. Recalls AirLife Resuscitation Devices Due to Manufacturing Error Preventing Oxygen Delivery https://go.usa.gov/xUHgr  #fda #medicaldevice

Vyaire Medical, Inc. Recalls AirLife Resuscitation Devices Due to Manufacturing Error Preventing Oxygen Delivery https://go.usa.gov/xUHgr  #fda #medicaldevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

EU/3/18/2031 (Air Liquide SantE (International))

EU/3/18/2031 (Air Liquide SantE (International))

EU/3/18/2031 (Active substance: Argon) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4176 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/031/18

Europe -DG Health and Food Safety