Medicinsk dinitrogenoxid "Praxair Scandinavia"100%

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medicinsk dinitrogenoxid "Praxair Scandinavia"100% 100 % medicinsk gas, flydende
 • Dosering:
 • 100 %
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk gas, flydende
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medicinsk dinitrogenoxid "Praxair Scandinavia"100% 100 % medicinsk gas, flydende
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40475
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia 100 %, medicinsk gas, flydende

Dinitrogenoxid (N

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægsseddelen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia

Sådan skal du bruge Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia er en medicinsk gas som anvendes for at opnå en

smertestillende virkning, eller som anæstesimiddel under kirurgisk behandling

sammen med andre anæstesimidler.

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia bliver indgivet ved inhalation. Når du inhalerer denne

medicinske gas vil du føle dig afslappet og søvnig og falder måske i søvn. Desuden har dinitrogenoxid

en smertstillende indvirkning. Virkningen af dinitrognoxid skyldes indvirkning på de kemiske stoffer i

kroppen som hedder neurotransmittere, der regulerer bevidshedstilstand og smertefølelse.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MEDICINSK

DINITROGENOXID PRAXAIR SCANDINAVIA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia

Hvis du:

har luft i din pleurale (lunge) sæk (pneumothorax) f.eks. på grund af sygdom eller af andre

grunde

har dykket for nyligt med dykkerudstyr

kan ha luft- eller gasbobler i kroppen (gas emboli)

nyligt har blevet behandlet i en hjertelungemaskine

har haft alvorlig hovedskade for nylig

Luftboblerne kan udvide sig når du bliver givet dinitrogenoxid

Hvis du nyligt er blevet behandlet med injektion af gas i øjeæblet på grund af en øjenfejl. Øget

tryk i øjet kan give blindhed.

Hvis du har ubehag i bugen/maven. Disse symptomer kan tyde på forstoppelse (ileus).

Dinitrogenoxid kan øge udvidelsen af tarmen.

Hvis du har en hjertesygdom, f.eks. hjerteinsufficiens eller stærkt nedsat hjertefunktion (f.eks.

efter hjertekirurgi). Dinitrogenoxid kan give yderligere nedsat hjertefunktion.

Hvis du har øget tryk i hjernen som har givet forvirring eller ændret bevidsthed. Dinitrogenoxid

kan øget trykket yderligere.

Hvis din bevidsthed eller samarbejdsevne nedsættes når du får dinitrogenoxid. Dinitrogenoxid

kan hæmme de beskyttende reflekser.

Advarsler og forsigtighetsregler

Informer din læge hvis du har disse sygdomme:

Hvis du har lavt vitamin B

niveau. Dinitrogenoxid kan forstærke de symptomer, der skyldes

mangel på vitamin B

Hvis du har øresygdomme. Dinitrogenoxid kan øge trykket i mellemøret.

Brug af anden medicin sammen med Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia

Fortæl altid lægen, sygeplejersken eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler og vitaminer

og mineraler

Dinitrogenoxid kan øge virkningen af andre anæstesimidler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia kan bruges under fødsler men skal bruges med

forsigtighed i de første seks måneder af svangerskabet.

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia kan gives i amningsperioden, men skal ikke gives mens

du ammer.

Sig til lægen eller sygeplejersken, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia har en beroligende effekt. Du bør derfor ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner eller andre krævende aktiviteter kort tid efter at du har fået

dinitrogenoxid, men vente til effekten er forsvundet helt.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MEDICINSK DINITROGENOXID PRAXAIR

SCANDINAVIA

Brug altid Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia under tilstedeværelse af sundhedspersonale.

Brug altid Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia nøjagtig efter lægens eller sygeplejerskens

anvisning.

Brug stående gascylindere.

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia bruges sammen med oxygen i en blanding som

indeholder mindst 21% oxygen for at undgå oxygenmangel (hypoksi). Dosis (koncentrationen) er som

regel 35 til 75 volumen % dinitrogenoxid. Nå det bruges som et anæstesimiddel vil en blanding af

dinitrogenoxid og oxygen blive administreret sammen med andre anæstesimidler.

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia bliver givet via en maske eller et mundstykke Du kan

inhalere gassen selv (spontan inhalation) eller kan få det ved hjælp af respirator eller ventilator.

Rygning og åben ild er forbudt på steder hvor dinitrogenoxidbehandling gives. Medicinsk

dinitrogenoxid Praxair Scandinavia skal kun bruges til medicinske formål.

Hvis du har fået for meget Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Medicinsk dinitrogenoxid Praxair

Scandinavia, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig

utilpas). Informer sundhedspersonalet hvis du får problemer med at trække vejret. Mængde af

dinitrogenoxid vil blive reduceret eller tilførselen afbrudt.

Spørg lægen eller sygeplejerske, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 af 100 patienter)

Svimmelhed, fornemmelse af beruselse, kvalme, opkastning

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mere end 1 af 1000 patienter men hos mindre end 1 af

100 patienter)

Følelse af tryk i mellemøret, oppustet, øget gasvolumen i tarmene

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mindre end 1 af 10 000 patienter)

Virkninger på rygmarv og nervesystem, fordi eksponering for dinitrogenoxid kan påvirke vitamin B

niveauet. Disse bivirkninger er meget sjældne og risikoen er mindre jo kortere eksponering. Hvis

dinitrogenoxid gives over en længere periode eller meget ofte vil lægen ønske at tage blodprøver for at

måle blodets indhold af bl.a. vitamin B

Tal med lægen eller sundhetspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 36 °C.

Gascylinderene skal lagres stående på et aflåst og godt ventileret sted beregnet til medicinske gasser.

Må ikke udsættes for stærk varme.

Rygning er forbudt.

Hold gascylinderene tørre og rene og undgå at vælte dem eller tabe dem.

Opbevares og transporteres med lukket ventil, samt beskyttelseshætte og krave, hvis disse forefindes.

Brug ikke Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia efter den udløbsdato, der står på

gascylinderens etiket. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia indeholder:

Aktivt stof: 100 % dinitrogenoxid

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia indeholder ikke andre stoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia er en farveløs gas uden særlig lugt eller smag. Det

markedsføres i gascylindere som en farveløs væske under tryk

Gascylinderens

størrelse (liter)

12×40

12x50

Indhold, gas (kg)

37,5

Indhold gas (liter)

1009

1615

4035

16 140

20 175

193 680

242 100

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Fremstiller

Praxair Scandinavia Holding AS

P.O. Box 23, Haugenstua

N-0915 Oslo

Besøgsadresse:

Grenseveien 92, Helsfyr

N-0663 Oslo

Norge

Ijsfabriek Strombeek n.V

Broekstraat 70

BE-1860 Meise

Belgien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2016

Du kan finde yderligere oplysninger om Medicinsk dinitrogenoxid Praxair Scandinavia på

Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Hvis etiketten mangler batch nummer eller ulæselig skal du ikke bruge cylinderen men returnere den

til Praxair Danmark A/S

Generelt

Medicinske gasser må kun anvendes til medicinske formål.

Anvend aldrig olie eller fedt, selvom cylinderventilen er stram, eller hvis regulatoren er svær at

tilslutte. Håndter ventiler og dertil hørende apparater med rene og fedtfrie (håndcreme osv.) hænder.

Anvend kun standardudstyr, der er beregnet til medicinsk lattergas (dinitrogenoxid)

Kontroller, at cylinderene er forseglede, før de anvendes.

Trykket skal være > 2 bar (200 kPa) ved retur af cylinderen.

Forberedelse til brug

Fjern forseglingen fra ventilen før brug.

Anvend kun regulatorer, der er beregnet til dinitrogenoxid. Kontroller, at den automatiske

sammenkoblingen eller regulatoren er ren, og at pakningerne er i god stand.

Anvend aldrig værktøj på en tryk-/flowregulator, der sidder fast, hvis den er beregnet til at

skulle tilsluttes manuelt, da det kan beskadige sammenkoblingen.

Åbn cylinderventilen langsomt, mindst en halv omgang.

Kontrollér for lækage i henhold til instruktionerne, der følger med regulatoren. Forsøg ikke at håndtere

lækagen fra ventilen eller apparatet selv ud over ved udskiftning af pakning eller O-ring.

I tilfælde af lækage skal ventilen lukkes og regulatoren frakobles. Mærk defekte cylindere, sæt dem til

side og returner dem til leverandøren.

Anvendelse af gascylinderen

Rygning og åben ild er strengt forbudt i rum, hvor der udføres dinitrogenoxid behandling.

Luk apparatet ved brand, eller hvis det ikke anvendes.

Bringes i sikkerhed ved brand.

Når cylinderen anvendes, skal den sidde fast i en passende holder.

Når der er en lille mængde gas tilbage i gascylinderen skal cylinderventilen lukkes. Det er vigtigt at

efterlade et lille tryk i cylinderen for at beskytte den imod kontaminering.

Efter brug skal cylinderventilen lukkes med normal kraft. Fjern trykket fra regulatoren eller

tilslutningen.

12-6-2018

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Blokhuis: harde feiten gif in sigaretten zeer zorgelijk

Teer, nicotine en koolmonoxide gehalten in sigaretten die gemeten worden volgens de Canadian Intense (CI) methode zijn minimaal twee keer zo hoog als de gehalten gemeten met de wettelijke voorgeschreven ISO methode waarmee de EU en dus ook Nederland werkt. In sommige gevallen liggen de gehaltes zelfs tot meer dan 20 keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat 100 sigaretten onder de loep nam. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft als opdrachtgever het onderzoek vandaag in ontvangst genome...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.