Medicebran

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Medicebran 20 mg tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Medicebran 20 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52517
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MEDICEBRAN

®

20 mg tabletter

Methylphenidathydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem

indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret

Medicebran til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medicebran

3. Sådan skal du tage Medicebran

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Medicebran anvendes til behandling af ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hos unge og børn fra 6 år og opefter, når andre ikke-medicinske

behandlinger alene har vist sig at være utilstrækkelige.

Medicebran bør anvendes sammen med andre former for behandling som del af et omfattende behandlingsprogram.

Et omfattende behandlingsprogram består typisk af psykologiske, undervisningsmæssige og sociale tiltag samt farmakoterapi.

Behandlingsprogrammet har til formål at stabilisere børn med ADHD med symptomer, som kan omfatte kronisk manglende opmærksomhed, at være

let at distrahere, emotionel labilitet, impulsivitet, moderat til svær hyperaktivitet, mindre neurologiske tegn og unormal elektroencefalografi (EEG).

Indlæringsevnen kan muligvis være hæmmet. Diagnosen kan ikke stilles udelukkende ud fra et eller flere symptomer. En fyldestgørende diagnose

stilles ved hjælp af medicinske og specialiserede psykologiske, undervisningsmæssige og sociale ressourcer.

Behandling med Medicebran må kun indledes af og anvendes under overvågning af en specialist i adfærdsforstyrrelser hos børn og/eller

unge.

Behandling med Medicebran er ikke indiceret til alle børn med ADHD. Beslutningen om at anvende lægemidlet skal baseres på en meget omhyggelig

vurdering af symptomernes sværhedsgrad og kroniske karakter i forhold til barnets alder. Methylphenidat skal altid anvendes på denne måde i

overensstemmelse med den godkendte indikation og efter de ordineringsmæssige/diagnostiske retningslinjer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Medicebran

Tag ikke Medicebran, hvis du eller dit barn

• er overfølsom (allergisk) over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Medicebran (angivet i punkt 6.)

• har forhøjet tryk i øjet (grøn stær)

• har en tumor i binyren

• tager lægemidler kaldet monoaminoxidasehæmmere (MAOI’er) mod depression eller har taget MAOIèr inden for de seneste 14 dage

• har problemer med skjoldbruskkirtlen

• lider af anoreksi (nervøs spisevægring) eller anoreksilignende forstyrrelser

• lider af depression, stemningsforstyrrelser, mani eller har selvmordstanker

• har psykotiske symptomer eller skizofreni eller psykopatisk/borderline personlighedssforstyrrelse

• har en diagnose på eller tidligere har lidt af svær og tilbagevendende (type I) bipolar (maniodepressiv) affektiv sindslidelse

• har hjerteproblemer som tidligere hjerteanfald, uregelmæssig hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom eller væsentlige

problemer med hjertets struktur eller funktion, som har været til stede ved fødslen

• har meget højt blodtryk eller karforsnævringer, som muligvis giver smerter i arme og ben

• har haft en cerebrovaskulær lidelse som slagtilfælde, cerebral aneurisme eller vaskulære abnormiteter, herunder cerebral vaskulitis.

Medicebran er ikke godkendt til brug hos voksne med ADHD.

Medicebran må ikke gives til børn under 6 år eller til ældre, da sikkerhed og fordele ved brugen ikke er fastlagt for disse aldersgrupper.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Medicebran hvis du eller dit barn

• er blevet instrueret i at tage disse tabletter længere end 12 måneder (se afsnit 3 nedenfor om langvarig brug)

• er på vej i puberteten (teenageårene)

• skal til at stoppe med at tage Medicebran, da lægen i så fald vil overvåge dit barn for eventuel depression

• har en hjertesygdom eller andre alvorlige hjerteproblemer

• har haft krampeanfald (kramper, epilepsi) eller unormale EEG’er (elektroencefalogrammer, hjernescanninger)

• har højt blodtryk

• har nedsat lever- eller nyrefunktion

• har en psykisk lidelse

• har bevægelsesmæssige eller verbale tics (gentagne trækninger i en hvilken som helst del af kroppen eller gentagne lyde og ord, som er svære at

kontrollere)

• ser, hører eller føler ting, som ikke er der (hallucinationer)

• tror ting, som ikke er sande (vrangforestillinger)

• er usædvanligt mistænksom (paranoia)

• oplever svingninger i stemningslejet som tankemylder eller impulsive tanker efterfulgt af irritabilitet eller trækker sig ind i sig selv emotionelt og socialt

• har selvmordstanker eller -handlinger

• føler sig deprimeret eller skyldig

• føler sig urolig, angst eller anspændt

• oplever ny eller forværret aggressiv eller fjendtlig adfærd.

Fortæl det til lægen, før behandlingen indledes, hvis nogle af ovenstående tilstande eller symptomer gælder for dig eller dit barn.

Din læge kontrollerer nedenstående, før behandlingen med Medicebran indledes

For at din læge kan beslutte, om methylphenidat er den korrekte medicin for dig eller dit barn, vil lægen drøfte følgende med dig:

• eventuel anden medicin, som du eller dit barn tager

• eventuelle andre medicinske lidelser (for eksempel hjertelidelser), som du, dit barn eller din familie har

• om der i jeres familie har været pludselige, uforklarlige dødsfald

• hvordan du eller dit barn har det, om du for eksempel er emotionel, har sære tanker eller tidligere har haft nogen af disse følelser

• eventuelle mentalhygiejniske/psykiske/adfærdsmæssige problemer, som du eller dit eller andre familiemedlemmer har eller har haft. Lægen vil

specifikt drøfte, om du eller dit barn er i risikogruppen for en affektiv (maniodepressiv) lidelse. Det indebærer kontrol af den psykiatriske sygehistorie,

inklusive selvmord, maniodepressiv psykose og depression i familien.

• måling af din eller dit barns højde og vægt, hjerterytme og blodtryk og registrering af resultaterne i et skema

• om der i familien har været tics (ansigtstrækninger)

Det er vigtigt, at du giver alle oplysninger, så din læge kan beslutte, om Medicebran er den korrekte medicin for dig eller dit barn. Din læge kan

beslutte, at du eller dit barn skal have foretaget andre medicinske test, før du eller dit barn tager denne medicin.

Doping: Medicebran står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Hvis du eller dit barn tager anden medicin, kan Medicebran påvirke den anden medicins virkning eller kan give bivirkninger. Hvis du eller dit barn

tager nogle af de følgende lægemidler, skal du spørge lægen, før du tager Medicebran:

• ikke-selektive, irreversible monoaminoxidase (MAO)-hæmmere (anvendes til behandling af depression)

• karsammentrækkende midler (medicin som kan øge blodtrykket)

• medicin, som anvendes til at nedsætte blodtrykket, for eksempel clonidin, guanethidin, verapamil, propranolol etc.

• visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder ingredienser, som kan påvirke blodtrykket. Det er derfor vigtigt at kontrollere dette på

apoteket, når du køber et af disse produkter.

• medicin mod depression, inklusive amitriptylin, imipramin og fluoxetin, paroxetin

• medicin mod epilepsi (krampestillende medicin) (f.eks. phenobarbital, phenytoin, primidon etc.

• medicin, som fortynder blodet for at forhindre blodpropper (f.eks. warfarin)

• dopaminerge lægemidler, inklusive antipsykotika

Hvis der er planlagt en operation med halogeneret anæstesi (en bestemt type narkose), må du eller dit barn ikke tage Medicebran på dagen for

operationen på grund af risikoen for en pludselig stigning i blodtrykket under operationen.

Narkotikatest

Dette lægemiddel kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika.

Hvis du er i tvivl, om nogle af de lægemidler, som du eller dit barn tager, er omfattet af listen ovenfor, skal du spørge lægen eller på apoteket, før du

tager Medicebran.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på

recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Medicebran sammen med mad og drikke og alkohol

• Det kan hjælpe med at lindre mavesmerter, kvalme og opkastninger, hvis Medicebran tages sammen med mad.

• Du eller dit barn må ikke drikke alkohol samtidig med brugen af denne medicin, da alkohol kan forværre medicinens bivirkninger. Husk, at nogle

madvarer og lægemidler kan indeholde alkohol.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, før du tager Medicebran, hvis du eller dit barn er:

• seksuelt aktiv. Lægen vil drøfte prævention med dig.

• gravid eller tror du måske er gravid. Lægen afgør, om du eller din datter skal bruge Medicebran.

• ammer eller planlægger at amme. Der er begrænset information, som tyder på, at methylphenidat udskilles i modermælk. Derfor beslutter lægen,

om du eller din datter bør amme under indtagelsen af methylphenidat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder at der kan forekomme svimmelhed, døsighed og synsforstyrrelser, når du tager

Medicebran. Hvis disse bivirkninger forekommer, kan det være farligt at udføre risikable aktiviteter som at føre motorkøretøj, betjene maskiner, køre

på cykel eller klatre i træer, før du er sikker på om du eller dit barn ikke bliver påvirket.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Medicebran

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Medicebran.

3. Sådan skal du tage Medicebran

Tag altid Medicebran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne kan synkes hele sammen med et glas vand. Tabletterne kan, om nødvendigt, deles i to dele. Tabletterne kan tages sammen med eller

efter et måltid.

Før du starter behandlingen, ved hver ændring af dosis og derefter mindst hver 6. måned eller ved hvert besøg vil lægen foretage forskellige test for

at sikre, at Medicebran stadig er tilstrækkeligt sikkert og gavnligt. De omfatter:

• Måling af blodtryk og hjerterytme samt registrering af disse i et skema, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert

besøg.

• Måling af højde, vægt og appetit samt registrering af disse i et skema, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert

besøg.

• Bedømmelse af psykiatriske symptomer, hver gang dosis ændres og derefter mindst hver sjette måned eller ved hvert besøg.

Dosistitrering

Det er nødvendigt omhyggeligt at titrere dosen ved starten af behandling med Medicebran. Dosistitrering skal indledes ved den lavest mulige dosis.

Hvis du eller dit barn ikke får det bedre med denne medicin, kan lægen beslutte, at der skal anvendes en anden behandling. Fortæl det til

lægen, hvis der ikke er nogen bedring i dit barns tilstand efter 1 måneds behandling med Medicebran.

Langtidsbehandling:

Behandling med methylphenidat behøver ikke at være på ubestemt tid. Hvis du eller dit barn tager methylphenidat i mere end et år, bør lægen stoppe

behandlingen med methylphenidat et kort stykke tid en gang om året for at se, om der stadig er behov for medicinen. Du eller dit barn bliver måske

ved med at se en fordel, når methylphenidat stoppes enten midlertidigt eller permanent. Dette kan ske i skoleferien.

Patienter på langtidsbehandling (dvs. over 12 måneder) skal løbende overvåges nøje, særligt for hjerte-karstatus, vækst, appetit, udvikling af nye eller

forværring af tidligere eksisterende psykiatriske symptomer.

Misbrug

Risikoen for, at dit barn giver methylphenidat til andre, bruger det forkert eller misbruger det, bør kontrolleres. Langvarigt misbrug af methylphenidat

kan føre til udtalt tolerance, psykisk afhængighed, unormal adfærd, psykotiske episoder. Denne medicin er beregnet udelukkende til dig eller dit

barn.Medicinen skal ordineres af en læge og må derfor ikke gives videre til andre. Den kan være skadelig for andre, selv om de har de samme

symptomer, som dit barn har.

Den sædvanlige dosis er

Børn fra 6 år

Din læge vil normalt starte behandlingen med 5 mg methylphenidat (det aktive stof i Medicebran) en eller to gange dagligt til morgenmaden og til

frokost, og om nødvendigt øge dosis ved ugentlige trin.

Hvis virkningen af tabletterne forsvinder sidst på eftermiddagen eller om aftenen, kan lægen vurdere, om en lille dosis af methylphenidat kan tages

om aftenen.

Den maksimale daglige dosis er 60 mg.

For doser, som ikke er mulige/praktiske med denne styrke, findes der andre produkter indeholdende methylphenidat.

Børn under 6 år:

Børn under 6 år må normalt ikke få Medicebran.

Voksne og ældre:

Medicebran bør ikke anvendes til voksne og ældre.

Hvis du har taget for mange Medicebran

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Medicebran, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Tegn på en overdosis kan være: opkastning, uro, rystelser, øgede ukontrollerede bevægelser, muskeltrækninger, krampeanfald (eventuelt efterfulgt

af koma), følelse af ekstrem lykke, forvirring (svær forvirring), hallucinationer (se, høre eller føle ting, som ikke er virkelige), delirium, svedafsondring,

rødmen og varme i ansigt og på overkrop hovedpine, høj feber, ændret hjerterytme (langsom, hurtig eller uregelmæssig), højt blodtryk, udvidede

pupiller, tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Medicebran

Du eller dit barn skal tage den næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Medicebran

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

Du eller dit barn må ikke stoppe pludseligt med at tage tabletterne. Du bør nøje følge lægens råd. Det er nødvendigt med nøje overvågning under

afvænningen, da det kan afsløre depression samt kronisk overaktivitet.

4. Bivirkninger

Medicebran kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Psykoser/sindslidelser. Kontakt lægen.

• Selvmordsforestillinger. Kontakt lægen.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion. Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet, hjertestop. Ring 112.

• Unormal leverfunktion, inklusiv leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

• Selvmordsforsøg (herunder fuldbyrdet selvmord).

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Voldsom hovedpine og sløret bevidsthed pga. betændelse eller tillukning af blodårerne i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Alvorligt hududslæt med betændelse. Og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds fænomen). Kontakt lægen.

• Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (Malignt neuroleptika syndrom). Det er ikke sikkert at denne bivirkning skyldes

methylphenidat eller andre lægemidler, som er taget i kombination med methylphenidat.

• Pludselig hjertedød, især set ved forkert brug samt ved forudgående hjerteproblemer. Tal med lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Meget høj feber (>41 °C). Tal med lægen.

• Alvorlige krampeanfald (grand mal kramper). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

• Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

• Hovedpine.

• Nervøsitetsfølelse.

• Søvnløshed.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Svimmelhed.

• Døsighed.

• Overdreven opførsel eller aktivitetsniveau (psykomotorisk hyperaktivitet).

• Ufrivillige bevægelser.

• Infektion i næse og svælg.

• Nedsat vækst eller højde ved langvarig anvendelse hos børn.

• Aggressivitet, truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Depression. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

• Irritabel adfærd, unormal opførsel, rastløs uro, angst.

• Appetitmangel/madlede (anoreksi), nedsat appetit.

• Følelsesmæssig uligevægtig med hurtige humørskift, nedsat stemningsleje.

• Uregelmæssig puls, hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hjertebanken.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

• Ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens (sædvanligvis en stigning).

• Hoste, smerter i mund og svælg.

• Smerter i øvre maveregion, diaré, kvalme, opkast, mavegener. Forekommer nomalt i starten af behandlingen og kan lindres ved samtidig

fødeindtag.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Medicebran i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Hårtab, udslæt, kløe, nældefeber.

• Smerter i leddene.

• Feber.

• Vægttab.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring

112.

• Blæredannelse i huden, afskalning af hud.

• Hævelse i det ydre øre.

• Hallucinationer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics).

• Forværring af forudeksisterende ufrivillige muskeltrækninger (ved Tourettes sygdom).

• Ændret humør, humørsvingninger, vrede, rastløshed, grådlabilitet, overdreven opmærksomhed på omgivelserne.

• Forstoppelse.

• Blod i urinen. Kontakt lægen.

• Sløvhed, søvnforstyrrelser.

• Rysten.

• Dobbeltsyn, sløret syn.

• Muskelsmerter, muskeltrækninger.

• Åndenød, åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Følelse af unormal træthed.

• Brystsmerter eller hjertemislyd.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Opstemthed (manisk). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Ændret sexlyst.

• Desorientering.

• Synsforstyrrelse, nedsat evne til at se skarpt, store pupiller.

• Kraftig sveden, plettet udslæt, rødmen af huden.

• Udvikling af bryster hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive

alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

• Nedsat funktion i nerver og muskler, som ophører igen ved ophør af medicinindtagelse.

• Unormale tanker, forbigående nedtrykthed, ligegyldighed, gøre ting om og om igen, være besat af én ting.

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Abnorme, ufrivillige bevægelser, med kast og vrid.

• Kuldegysninger.

• Muskelkramper.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Migræne.

• Brystgener.

• Ekstra hjerteslag og uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Tal med lægen.

• Tankeforstyrrelser, vrangforestillinger, forvirring, afhængighed. Tilfælde med misbrug og afhængighed er set hyppigere ved formuleringer med hurtig

frigivelse. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Tør hud.

Medicebran kan herudover give bivirkninger som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale når behandlingen ophører.

Indvirkning på vækst og modning

Når methylphenidat anvendes i en lang periode, kan det hos nogle børn forårsage reduceret vækst (vægtøgning og/eller højde). Din læge vil derfor

nøje kontrollere din eller dit barns højde og vægt, samt hvor godt du eller dit barn spiser. Hvis du eller dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som

forventet, skal din eller dit barns behandling med methylphenidat måske stoppes et kort stykke tid.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Medicebran utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Medicebran efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste

dag i den anførte måned.

• Opbevar ikke Medicebran ved temperaturer over 25 °C.

• Opbevar Medicebran i original beholder, tæt tillukket, da det er følsomt for fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Medicebran, 20 mg, tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Methylphenidathydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret majsstivelse, calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactosemonohydrat, magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Medicebran fås i:

Medicebran 20 mg i pakninger med 30 tabletter.

Udseende:

Tabletterne er hvide, runde og påtrykt ”L”. Tabletterne kan deles i to lige store dele.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 09/2015.

1000096344-002-01

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.