Maxim Tech

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maxim Tech Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 930 g/kg fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Maxim Tech Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

L141014 DENM/12L

20 KG

Svampemiddel

Må kun anvendes til industriel bejdsning

af bederoefrø i lukkede anlæg

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad

samt i Arbejdsstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til industriel bejdsning af bederoefrø i lukkede anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i

sække/poser og plomberes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4.

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatabladet punkt 13.

Svampemiddel nr. 1-189

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Nettoindhold: 20 kg

Krystallinsk pulver

Analyse: Fludioxonil min. 95% w/w

Fabr. nr.:

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel. 32 87 11 00

Miljøfarlig

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til

brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle og gnavere. Ved såning skal frøet dækkes

med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

L141015 DENM/12L

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof

Fludioxonil 95%

Formulering

Krystallinsk pulver

Fareklasse

Miljøfarlig

Emballage

20 kg

Opbevaring

Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til industriel bejdsning af bederoefrø i lukkede anlæg.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. De bejdsede frø skal

umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Aktivstoffet fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid med virkning på jord- og frøbårne svampesygdomme. Aktivstoffet for-

bliver i området omkring frø, kim og rødder. En del optages af kimen under spiringen. Derved er planten beskyttet mod både jord-

og frøbårne sygdomme.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

06 Bejdseteknik

Maxim

TECH placeres i de yderste lag af pillemassen og dækkes af en filmcoat.

Mærkning af bejdset frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Beholderen tømmes omhyggeligt før bortskaffelse; evt. rester i beholderen skal forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke

genanvendes.

07 Optimale virkningsforhold

Maxim

TECH virker optimalt under gunstige vækstforhold.

08 Tankblandning

Maxim

TECH anvendes i pelleringprocessen sammen med et eller flere af følgende midler: Cruiser

70 WS, Cruiser

SB, Force

20 CS

og Tachigaren

. Tankblandinger kan udføres i henhold til bejdsestationens / frøproducentens erfaringer.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

10 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i origi-

nal indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader,

herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes

på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker:

Syngenta Group Company: Maxim

, Cruiser

, Force

DuPont de Nemours: Tachigeren

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING

(g/unit)

ANMÆRKNING

Bederoer

Phoma spp.

Rhizoctonia spp.

Fusarium spp.

Maxim

TECH kan anvendes i blanding med Tachigeren

. Herved bekæmpes tillige Pythium spp. og

Aphanomyces spp.

Der udsås normalt 1,0 - 1,1 unit/ha.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brød-

korn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle og gnavere. Ved såning skal frøet dækkes med jord.

Ikke dækkede frø skal opsamles.

22-7-2018

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting

We must address data gaps on tech for women’s health. Our new Women’s Health Technologies Strategically Coordinated Registry Network https://bit.ly/2L4Tqsx  provides more evidence on areas as uterine fibroids, pelvic floor disorders & female long-acting reversible contraception pic.twitter.com/TAWmVh99oL

FDA - U.S. Food and Drug Administration