Maxim Tech

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maxim Tech Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 930 g/kg fludioxonil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Maxim Tech Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 1-189
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

L141014 DENM/12L

20 KG

Svampemiddel

Må kun anvendes til industriel bejdsning

af bederoefrø i lukkede anlæg

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad

samt i Arbejdsstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til industriel bejdsning af bederoefrø i lukkede anlæg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i

højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i

sække/poser og plomberes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp: Se sikkerhedsdatabladet punkt 4.

Bortskaffelse: Se sikkerhedsdatabladet punkt 13.

Svampemiddel nr. 1-189

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Nettoindhold: 20 kg

Krystallinsk pulver

Analyse: Fludioxonil min. 95% w/w

Fabr. nr.:

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel. 32 87 11 00

Miljøfarlig

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til

brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle og gnavere. Ved såning skal frøet dækkes

med jord. Ikke dækkede frø skal opsamles.

L141015 DENM/12L

BRUGSANVISNING

01 Produktdata

Aktivstof

Fludioxonil 95%

Formulering

Krystallinsk pulver

Fareklasse

Miljøfarlig

Emballage

20 kg

Opbevaring

Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til industriel bejdsning af bederoefrø i lukkede anlæg.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. De bejdsede frø skal

umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Aktivstoffet fludioxonil er et bredspektret kontaktfungicid med virkning på jord- og frøbårne svampesygdomme. Aktivstoffet for-

bliver i området omkring frø, kim og rødder. En del optages af kimen under spiringen. Derved er planten beskyttet mod både jord-

og frøbårne sygdomme.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

06 Bejdseteknik

Maxim

TECH placeres i de yderste lag af pillemassen og dækkes af en filmcoat.

Mærkning af bejdset frø

De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på

beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Beholderen tømmes omhyggeligt før bortskaffelse; evt. rester i beholderen skal forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke

genanvendes.

07 Optimale virkningsforhold

Maxim

TECH virker optimalt under gunstige vækstforhold.

08 Tankblandning

Maxim

TECH anvendes i pelleringprocessen sammen med et eller flere af følgende midler: Cruiser

70 WS, Cruiser

SB, Force

20 CS

og Tachigaren

. Tankblandinger kan udføres i henhold til bejdsestationens / frøproducentens erfaringer.

09 Omsåning; efterfølgende afgrøder

Ingen restriktioner.

10 At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i origi-

nal indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader,

herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes

på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker:

Syngenta Group Company: Maxim

, Cruiser

, Force

DuPont de Nemours: Tachigeren

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING

(g/unit)

ANMÆRKNING

Bederoer

Phoma spp.

Rhizoctonia spp.

Fusarium spp.

Maxim

TECH kan anvendes i blanding med Tachigeren

. Herved bekæmpes tillige Pythium spp. og

Aphanomyces spp.

Der udsås normalt 1,0 - 1,1 unit/ha.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brød-

korn, andre levnedsmidler og foderstoffer. De bejdsede frø er giftige for fugle og gnavere. Ved såning skal frøet dækkes med jord.

Ikke dækkede frø skal opsamles.

22-2-2018

February 21, 2018: Pharmacy Tech Sentenced to Five Years in Prison for Tampering with Opioids for IV Fluid

February 21, 2018: Pharmacy Tech Sentenced to Five Years in Prison for Tampering with Opioids for IV Fluid

February 21, 2018: Pharmacy Tech Sentenced to Five Years in Prison for Tampering with Opioids for IV Fluid

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

September 25, 2017: U.S. Attorney Charges Pharmacy Tech for Tampering with Opioids

September 25, 2017: U.S. Attorney Charges Pharmacy Tech for Tampering with Opioids

September 25, 2017: U.S. Attorney Charges Pharmacy Tech for Tampering with Opioids

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-3-2018

PHENTERMINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, Inc.]

PHENTERMINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN Tablet [KVK-Tech, Inc.]

OXYCODONE AND ACETAMINOPHEN Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Bakul Patel talks modernizing regulatory structures while preserving standards of safety and effectiveness for #DigitalHealth tech https://go.usa.gov/xn7gx  #MedicalDevice #FDAPrecert

Bakul Patel talks modernizing regulatory structures while preserving standards of safety and effectiveness for #DigitalHealth tech https://go.usa.gov/xn7gx  #MedicalDevice #FDAPrecert

Bakul Patel talks modernizing regulatory structures while preserving standards of safety and effectiveness for #DigitalHealth tech https://go.usa.gov/xn7gx  #MedicalDevice #FDAPrecert

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

LEVOCARNITINE Tablet [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

LEVOCARNITINE Tablet [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Hi-Tech Pharmacal]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Hi-Tech Pharmacal]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

TIMOLOL MALEATE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

ACETIC ACID Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

ACETIC ACID Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

OXYMORPHONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

OXYMORPHONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

OXYBUTYNIN CHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

OXYBUTYNIN CHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [KVK-TECH, INC.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [KVK-TECH, INC.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH,INC]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH,INC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

NITROGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck, LLC]

NITROGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

OXYGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck LLC]

OXYGEN Gas [Tech Air Of Naugatuck LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE Powder [KVK-Tech, Inc.]

SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE Powder [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

OXYGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

OXYGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

NITROGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

NITROGEN Gas [Tech Air Of Texas, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LIDOCAINE Ointment [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

LIDOCAINE Ointment [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

PROTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROTRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Tablet [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

BUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE Tablet [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPHENIDATE (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [KVK-Tech, Inc.]

METHYLPHENIDATE (Methylphenidate Hydrochloride) Solution [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED RELEASE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE EXTENDED RELEASE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

Tech at Bedtime May Mean Heavier Kids

Tech at Bedtime May Mean Heavier Kids

Title: Tech at Bedtime May Mean Heavier KidsCategory: Health NewsCreated: 12/12/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/13/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-12-2017

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [KVK-Tech, Inc.]

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

DIETHYLPROPION HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

DEXMETHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [KVK-TECH, INC.]

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [KVK-TECH, INC.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [KVK-TECH, Inc.]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [KVK-TECH, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

BENZPHETAMINE HYDROCHLORIDE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

ALBUTEROL SULFATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

ALBUTEROL SULFATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

DOCU LIQUID (Docusate Sodium) Liquid [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

DOCU LIQUID (Docusate Sodium) Liquid [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

CLOBETASOL PROPIONATE Shampoo [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

SULFAMETHOXAZOLE AND TRIMETHOPRIM Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

DORZOLAMIDE HYDROCHLORIDE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-8-2017

LACTULOSE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

LACTULOSE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Syrup [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

CHLORHEXIDINE GLUCONATE Rinse [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

HYDROCODONE BITARTRATE AND HOMATROPINE METHYLBROMIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND HOMATROPINE METHYLBROMIDE Tablet [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

FDA Warns Against Use of Any Liquid Product From PharmaTech

FDA Warns Against Use of Any Liquid Product From PharmaTech

Clinicians and patients should not use any liquid product manufactured by Pharma Tech LLC and distributed by Rugby Laboratories because of Burkholderia cepacia contamination and the potential for severe patient infection, the US Food and Drug Administration (FDA) advised today in a safety communication.

US - RxList

7-8-2017

TRIFLURIDINE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

TRIFLURIDINE Solution/ Drops [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Aug 7, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

MORPHINE SULFATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

MORPHINE SULFATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [KVK-Tech, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [KVK-Tech, Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

MEGESTROL ACETATE Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

This comprehensive, integrated approach to #digitalhealth tech is part of the @US_FDA Medical Innovation Access Plan http://go.usa.gov/xRQCy 

This comprehensive, integrated approach to #digitalhealth tech is part of the @US_FDA Medical Innovation Access Plan http://go.usa.gov/xRQCy 

This comprehensive, integrated approach to #digitalhealth tech is part of the @US_FDA Medical Innovation Access Plan http://go.usa.gov/xRQCy 

FDA - U.S. Food and Drug Administration