Matrifen

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Matrifen 50 mikrogram/time depotplastre
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/time
 • Lægemiddelform:
 • depotplastre
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Matrifen 50 mikrogram/time depotplastre
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 39027
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Matrifen depotplaster

12, 25, 50, 75 eller 100 mikrogram/time

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel.

Gem indlægssedlen. Du får muligvis behov for at læse den igen.

Kontakt din læge eller dit apotek hvis du har yderligere spørgsmål.

Dette lægemiddel er ordineret til dig personligt. Du bør ikke give det videre til andre. Det kunne

skade dem, selv om deres symptomer er de samme som dine egne.

Hvis en bivirkning bliver alvorlig eller du bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er

nævnt i denne indlægsseddel, bør du fortælle det til din læge.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Matrifen

Sådan skal du bruge Matrifen

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Matrifen tilhører den gruppe af stærkt smertestillende lægemidler, der kaldes opioider. Det virker ved

at blokere de signaler, der sendes til hjernen, når der opstår smerte et sted i kroppen.

Det virksomme indholdsstof fentanyl findes lagret i Matrifen plasteret, hvorfra det gradvist frigøres og

passerer gennem huden og ind i kroppen, hvor det lindrer svære og længerevarende smerter. Et plaster

virker smertestillende i 72 timer (3 dage).

Din læge kan have foreskrevet anden anvendelse eller anden dosering end beskrevet i denne

indlægsseddel. Følg altid lægens instrukser, og instruktionerne, der er beskrevet på etiketten på

pakningen.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MATRIFEN

ADVARSEL

Matrifen er et lægemiddel, som kan være livstruende for børn. Dette gælder også for brugte plastre.

Vær opmærksom på at udseendet af dette lægemiddel kan være fristende for børn.

Matrifen kan have livstruende bivirkninger hos personer, som ikke bruger opioide lægemidler

regelmæssigt.

Brug ikke Matrifen

hvis du er allergisk (overfølsom) over for fentanyl eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer

hvis du lider af kortvarige smerter (for eksempel efter en operation), da der kan opstå

livstruende vejrtrækningsbesvær

hvis dit centralnervesystem er alvorligt svækket, for eksempel ved hjerneskade

hvis du er i behandling med MAO-hæmmere som moclobemid (medicin mod depression) eller

selegilin (mod Parkinsons syge) eller har indtaget denne type medicin inden for de sidste 14

dage

Vær ekstra forsigtig med at bruge Matrifen

Du bør informere din læge, inden du begynder at anvende Matrifen, hvis du har en af nedenstående

lidelser:

astma, nedsat eller hæmmet vejrtrækning eller en anden lungesygdom

uregelmæssig hjerterytme

lavt blodtryk

nedsat leverfunktion

nedsat nyrefunktion

skader i hovedet eller en hjernesygdom (for eksempel en svulst)

en sygdom, der medfører hurtigt indsættende træthed og muskelsvaghed (myasthenia gravis)

Fortæl din læge hvis du får feber under behandlingen, da en øget kropstemperatur kan bevirke, at

plasteret virker stærkere, fordi en øget mængde medicin kan trænge gennem huden. Derfor må du

heller ikke lade et påsat plaster komme i nærheden af direkte varme, som for eksempel en varmepude,

en varmedunk, sauna, solarium eller et varmt bad. Det er muligt at være ude i solen, men plasteret skal

beskyttes med et beklædningsstykke på varme sommerdage.

Plasteret må ikke deles eller klippes i mindre stykker.

Hvis behandlingen foregår gennem længere tid, kan det ske, at du oplever, at virkningen med tiden

bliver svagere, eller at du føler en fysisk eller psykisk afhængighed af Matrifen. Dette ses dog

sjældent, hvis du behandles for smerter på grund af kræft.

Ældre skal følges nøje af lægen ved anvendelse af Matrifen.

Matrifen bør ikke gives til børn under 2 år eller til børn, der ikke tidligere har været behandlet med

stærke smertestillende lægemidler som morfin.

Brug af anden medicin

Visse andre lægemidler kan påvirke eller blive påvirket ved samtidig behandling med Matrifen. Nogle

af disse er:

smertestillende medicin (opioider som pentazocin, morfin, buprenorphin, codein), angstdæmpende

medicin, nervemedicin, sovemedicin, bedøvelsesmidler, medicin mod psykoser (phenothiazin),

sløvende allergimedicin, sløvende medicin mod transportsyge og muskelafslappende lægemidler

epilepsimedicin (barbitursyrederivater)

HIV-medicin (ritonavir)

lægemidler mod svampeinfektioner (itraconazol og ketoconazol)

visse midler mod depression og Parkinsons syge (MAO-hæmmere som moclobemid og selegilin)

medicin mod infektion (makrolid-antibiotika som azithromycin og erythromycin)

Hvis du tager eller for nylig har taget andre lægemidler, bør du oplyse din læge herom, også hvis der

er tale om ikke-receptpligtige lægemidler.

Brug af Matrifen sammen med mad og drikke

Alkohol kan øge risikoen for at få åndedrætsbesvær.

Graviditet og Amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin i forbindelse med

graviditet eller i ammeperioden.

Graviditet

Sikkerheden ved anvendelse under graviditet er ikke undersøgt.

Du må ikke bruge Matrifen under graviditet, med mindre lægen har vurderet at risikoen ved ikke at

anvende Matrifen er større end risikoen ved anvendelse. Længere tids brug af Matrifen under

graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos det nyfødte barn. Kontakt din læge hvis du bliver

gravid og er i behandling med Matrifen.

Matrifen må ikke anvendes under veer eller under selve fødslen (inklusive kejsersnit), da fentanyl

optages i moderkagen. Stoffet kan derved forårsage vejrtrækningsbesvær hos fosteret og/eller det

nyfødte barn.

Amning

Anvend ikke Matrifen hvis du ammer, med mindre lægen har vurderet at risikoen ved ikke at anvende

Matrifen er større end risikoen ved anvendelse.

Fentanyl udskilles i modermælken og kan forårsage sløvhed og vejrtrækningsbesvær hos det ammede

barn. Amning skal derfor afbrydes i mindst 72 timer efter det sidste plaster er påsat.

Trafik og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Du må ikke arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Matrifen kan virke sløvende og kan

påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Under behandling med Matrifen kan der opstå uønskede virkninger (døsighed, sløvhed eller generel

utilpashed). Dette bør du huske på, hvis du skal foretage dig noget, der kræver din fulde

opmærksomhed, som for eksempel at køre bil eller betjene maskiner. Det er dit eget ansvar, at vurdere

om du er i stand til at køre bil eller udføre andre opgaver, som kræver øget koncentration. Det er enten

medicinens virkning og/eller uønskede bivirkning, der kan påvirke din evne til at gøre dette

forsvarligt. Dette er beskrevet i andre afsnit af denne information. Læs derfor informationen grundigt

igennem og kontakt læge eller apotek, hvis du er i tvivl.

Brugte plastre

Et brugt plaster indeholder stadig meget af det virksomme stof. Brugte plastre, såvel som ubrugte, skal

derfor opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr og returneres til apoteket.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MATRIFEN

Brug altid Matrifen præcis som din læge har foreskrevet. Kontakt lægen eller apoteket hvis du er

usikker på, hvordan du anvender Matrifen.

Din læge har fastlagt hvilken styrke plaster, du skal bruge, det vil blive justeret specielt til dig. Følg

altid lægens anvisning.

Den normale dosering er 1 plaster hver 3. dag. Afhængigt af virkning kan lægen ændre dette til en

anden styrke eller et andet antal plastre efter behov. Effektiv behandling opnås inden for 24 timer

efter, at det første plaster er påsat. Afbryd aldrig en behandling uden at have talt med lægen.

Hvordan påsættes plasteret

Find et fladt område – overkrop eller overarm – på et stykke hud uden hår, rifter, bumser eller

skønhedspletter. Kropsdelen, hvor plasteret påsættes, må ikke have været udsat for

strålebehandling.

Plasteret skal sættes på den øverste del af ryggen, hvis det anvendes til børn. Dette er for at

minimere risikoen for, at barnet fjerner det.

Hvis du har meget hår på huden, kan du klippe håret kortere med en saks. Barbering skal undgås

for ikke at irritere huden. Hvis huden skal vaskes inden påsætning, skal du gøre det med vand

alene – brug ikke sæbe, olie, creme, skin tonic eller andre renseprodukter, der kan irritere huden.

Området skal være fuldstændig tørt, inden plasteret sættes på.

Plasteret skal påsættes så hurtigt som muligt efter, at det er taget ud af pakningen. Når

beskyttelsesfilmen er fjernet, placeres plasteret på det ønskede område og presses med fast

håndflade mod huden i cirka 30 sekunder for at sikre, at det sidder ordentligt fast. Vær

opmærksom på, at plasteret har kontakt med huden over det hele – især i hjørnerne.

Plasteret skal sidde på huden i 72 timer (3 dage). På yderpakningen kan dato og klokkeslæt for

påsætning af plasteret noteres. Dette kan hjælpe dig med at huske, hvornår plasteret skal skiftes.

Hvordan skiftes plasteret

Efter 72 timer (3 dage) skal plasteret tages af. Det falder normalt ikke af - af sig selv.

Fold det brugte plaster sammen på midten med klæbesiden indad, så det klæber sammen. Det

brugte plaster lægges tilbage i yderpakningen og returneres til læge eller apotek, når pakningen er

brugt op.

Sæt et nyt plaster på som beskrevet tidligere, men sæt det på et nyt hudområde. Der bør gå mindst

7 dage inden et tidligere anvendt hudområde benyttes igen.

Hvis plasteret falder af før det skal skiftes

Sæt et nyt plaster på med det samme. Følg vejledningen ovenfor. Husk at dette plaster skal sidde i

3 dage.

Hvis du har anvendt flere plastre end du har fået anvist

Hvis du har påsat flere plastre end anvist, skal du straks fjerne plastrene og kontakte læge eller

skadestue for vurdering af risiko. Ved akut forværring ringes 112.

De mest almindelige symptomer på overdosering er nedsat evne til at trække vejret. Det udmønter sig

ved meget langsom og svag vejrtrækning. Hvis dette skulle opstå - fjern da straks plasteret og kontakt

læge eller skadestue med det samme. Mens der ventes på lægen er det er vigtigt at holde personen

vågen og ved bevidsthed ved at blive ved at snakke til vedkommende og eventuelt ryste kroppen en

gang i mellem.

Andre symptomer på overdosering er døsighed, lav kropstemperatur, langsom hjerterytme, nedsat

muskelspænding, dyb bevidstløshed, manglende koordinering af muskler, sammentrækning af

pupillerne og kramper.

Hvis du har glemt at skifte plaster eller glemt at sætte et plaster på

Det er nemmest at huske at skifte plaster, hvis det gøres på samme tidspunkt hver 3. dag, med mindre

lægen har fortalt, at du skal gøre det anderledes. Hvis du har glemt at skifte plaster efter 3 dage, skiftes

det, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis der er gået ekstra lang tid inden plasteret bliver skiftet, bør du kontakte lægen, da du eventuelt får

brug for ekstra smertestillende medicin.

4.

BIVIRKNINGER

Matrifen kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis nogle af de følgende alvorlige og meget sjældne bivirkninger opstår, skal behandlingen

omgående afbrydes og læge eller hospital straks kontaktes:

Meget svag vejrtrækning (svær åndenød eller rallende vejrtrækning) eller svær forstoppelse

(krampagtige mavesmerter, opkast eller luft i maven).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Døsighed, hovedpine, utilpashed, opkastning, forstoppelse, svedudbrud, kløe.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 personer):

Sløvhed, forvirring, depression, angst, nervøsitet, hallucinationer, nedsat appetit, mundtørhed,

maveproblemer, hudirritation hvor plasteret sidder.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 1.000 personer):

Unaturlig lykkefølelse (eufori), besvær med at huske, søvnbesvær, rastløshed, kulderystelser, følelse af

myrekryb under huden, taleforstyrrelser, uregelmæssig hjerterytme, højt eller lavt blodtryk,

vejrtrækningsbesvær, diaré, hududslæt, rødmen, besvær med vandladning.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

Uklart syn, udvidede blodkar, hikke, alvorlig allergisk reaktion (vejrtrækningsbesvær, hvæsende

vejrtrækning, udslæt), hævelser, kuldefornemmelser.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud 10.000 personer):

Vrangforestillinger, nedsat fysisk styrke, nedsat seksualfunktion, manglende koordinering af muskler,

kramper, langsom vejrtrækning, stop i vejrtrækning, blodigt opspyt, usædvanlig blodansamling i

lungerne, halsbetændelse, total forstoppelse (tarmslyng), smertefuld luft i mave eller tarme, nedsat

urinproduktion, smerter i urinblæren.

Andre bivirkninger:

Ved langvarig anvendelse af Matrifen kan der forekomme mindsket smertelindring (tolerance) og

psykisk og fysisk afhængighed. Hos personer der har skiftet behandling fra andre stærkt

smertestillende lægemidler til Matrifen, kan der f.eks. opstå kvalme, opkastning, diaré, angst og

kulderystelser.

Bivirkningsprofilen hos børn og unge behandlet med fentanyl ligner den, som ses hos

voksne. Nogle bivirkninger er dog mere almindelige hos børn og unge (feber, opkastning

og kvalme).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Plastrene opbevares utilgængeligt for børn; også brugte plastre, da der stadig vil være meget

lægemiddel tilbage i plasteret efter brug.

Brug ikke Matrifen efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag

i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Der kan være medicin tilbage i et udskiftet plaster. Det kan ikke ses. Både brugte og ubrugte plastre

skal returneres til apoteket, der sørger for destruktion. Brugte plastre skal være sammenfoldede på

midten, så de er klæbet sammen. Læg plasteret tilbage i yderpakningen inden det returneres til

apoteket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Matrifen, 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time eller

100 mikrogram/time, depotplaster indeholder

Det virksomme stof er fentanyl 1,38 mg, 2,75 mg, 5,5 mg, 8,25 mg eller 11 mg (som svarer til, at der

frigives 12, 25, 50, 75 eller 100 mikrogram pr. time).

De øvrige indholdsstoffer er dipropylenglycol, hydroxypropylcellulose, dimethicon, silikone-

adhæsiver (amino-resistente), ethylenvinylacetat (EVA, frigivelsesmembran), polyethylenterephthalat

(PET, bagsidefilm) og fluorpolymercoated polyester (beskyttelsesfilm) og trykfarve.

Udseende og pakningsstørrelser

Matrifen er et gennemsigtigt rektangulært plaster.

Plastrene er pakket i en forseglet pose, lavet af aluminium og polyacrylonitril. Plastrene er mærket

med navn, virksomt stof og styrke – i hver sin farve.

Matrifen 12 mikrogram/time: brunt print

Matrifen 25 mikrogram/time: rødt print

Matrifen 50 mikrogram/time: grønt print

Matrifen 75 mikrogram/time: lyseblåt print

Matrifen 100 mikrogram/time: gråt print

Matrifen fås i flere pakningsstørrelser: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 eller 20 stk. Ikke alle pakninger er

nødvendigvis i handelen, spørg lægen.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Dette lægemiddel er godkendt i følgende europæiske lande under navnet Matrifen:

Belgien, Tjekkiet, Estland, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen,

Luxembourg, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige og England.

Produktet er godkendt i Portugal under navnet Fentanilo, Matrifen.

Produktet er godkendt i Holland under navnet Fentanyl Nycomed.

Denne tekst er sidst godkendt oktober 2008

5-11-2018

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

November 5, 2018: Nurse Sentenced for Taking Fentanyl for Personal Use

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-10-2018

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

October 18, 2018: Grand Jury Returns Superseding Indictment In Shamo Case; Adds Distribution Of Fentanyl Count Resulting In Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-9-2018

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

September 18, 2018: "The Drug Llama" Faces Federal Indictment and Mandatory Minimum Sentence for Distributing Fentanyl on Dark Web

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-8-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s continued, careful oversight of the REMS associated with transmucosal immediate-release fentanyl products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-7-2018

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

July 23, 2018: Springfield EMT/Paramedic Pleads Guilty to Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

July 10, 2018: Former Des Moines Pharmacy Technician Sentenced for Illegally Tampering with Fentanyl

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-7-2018

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

July 10: 2018: Former Pharmacy Technician Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

July 6, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Sentenced to Life in Prison Following Conviction for Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2018

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

July 3, 2018: Canton Man Indicted on Fentanyl and Firearms Charges

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-6-2018

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

Health Canada reminds Canadians of the limitations of fentanyl test strips being used to check street drugs before consumption

OTTAWA – With the growing availability of fentanyl test strips on store shelves and online, Health Canada would like to remind Canadians of the potential limitations when using fentanyl test strips to detect fentanyl or other deadly substances in street drugs before consuming them.

Health Canada

2-5-2018

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

May 1, 2018: Vero Beach Orthopedic Surgeon Convicted at Trial of Fentanyl Analog Drug Conspiracy Resulting in Death

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

March 30, 2018: KC Paramedic Indicted for Stealing Fentanyl, Morphine from Ambulances

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

March 27, 2018: Federal Jury Finds Three Guilty in Fentanyl Distribution Conspiracy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-10-2018

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Incline Therapeutics Europe Ltd)

IONSYS (Active substance: fentanyl) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)6412 of Mon, 01 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Kyowa Kirin Holdings B.V.)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4890 of Mon, 23 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

#DYK #Opioids are a type of drug that includes the illegal drug heroin, synthetic opioids such as fentanyl, and pain relievers available legally by prescription, such as oxycodone (OxyContin®) #FDAInnovationChallenge (1 of 2 messages)

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Takeda Pharma A/S)

Instanyl (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3006 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/959/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Kyowa Kirin Services Ltd)

PecFent (Active substance: Fentanyl ) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3007 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1164/PSUSA/1369-201704

Europe -DG Health and Food Safety