Mariprax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Mariprax 0,7 mg tabletter
 • Dosering:
 • 0,7 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Mariprax 0,7 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42540
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

2. februar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Mariprax, tabletter

0.

D.SP.NR.

25678

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mariprax

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

0,088 mg

En tablet indeholder 0,088 mg pramipexolbase (som 0,125 mg pramipexoldihydrochlorid-

monohydrat).

0,18 mg

En tablet indeholder 0,18 mg pramipexolbase (som 0,25 mg pramipexoldihydrochlorid-

monohydrat).

0,35 mg

En tablet indeholder 0,35 mg pramipexolbase (som 0,5 mg pramipexoldihydrochlorid-

monohydrat).

0,7 mg

En tablet indeholder 0,7 mg pramipexolbase (som 1,0 mg pramipexoldihydrochlorid-

monohydrat).

1,1 mg

En tablet indeholder 1,1 mg pramipexolbase (som 1,5 mg pramipexoldihydrochlorid-

monohydrat).

Bemærk venligst:

I litteraturen refereres til doser af pramipexol i saltformen.

Doserne udtrykkes derfor her både som pramipexolbase og som pramipexolsalt (i

parentes).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

42540_spc.doc

Side 1 af 15

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

0,088 mg

Hvide, runde tabletter mærket på den ene side med "0" (nul) og med en diameter på 6,0

0,1 mm og en tykkelse på 3,0 mm

0,2 mm.

0,18 mg

Hvide, runde tabletter mærket på den ene side med "1" (ét), med delekærv på den anden

side og med en diameter på 6,0

0,1 mm og en tykkelse på 3,0 mm

0,2 mm.

0,35 mg

Hvide, runde tabletter mærket på den ene side med "2" (to), med delekærv på den anden

side og med en diameter på 6,0

0,1 mm og en tykkelse på 3,0 mm

0,2 mm.

0,70 mg

Hvide, runde tabletter mærket på den ene side med "3" (tre), med delekærv på den anden

side og med en diameter på 6,0

0,1 mm og en tykkelse på 3,0 mm

0,2 mm.

1,1 mg

Hvide, runde tabletter mærket på den ene side med "4" (fire), med delekærv på den anden

side og med en diameter på 6,0

0,1 mm og en tykkelse på 3,0 mm

0,2 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Mariprax er indiceret til voksne til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk

Parkinsons sygdom. Mariprax kan gives som monoterapi eller i kombination med levodopa

i hele sygdomsforløbet, herunder i de sene stadier, når effekten af levodopa klinger af eller

bliver ustabil og svingninger i den terapeutiske effekt opstår ("end of dose-fluktuationer"

eller "on-off-fluktuationer").

Mariprax er indiceret til voksne til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk

Restless legs syndrom i doser på op til 0,54 mg base (0,75 mg salt) (se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Parkinsons sygdom

Døgndosis bør indtages ligeligt fordelt på 3 daglige doser.

Initial dosis

Dosis skal øges gradvist hver 5.-7. dag fra en startdosis på 0,264 mg base (0,375 mg

salt)/døgn. Forudsat at patienten ikke får uacceptable bivirkninger, skal dosis titreres indtil

den maksimale terapeutiske effekt.

42540_spc.doc

Side 2 af 15

Skema for dosisøgning af Mariprax

Dosis

(mg base)

Total døgndosis

(mg base)

Dosis

(mg salt)

Total døgndosis

(mg salt)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

3 x 0,5

1,50

Hvis en yderligere øgning af den daglige dosis er nødvendig, bør denne øges med 0,54 mg

base (0,75 mg salt) ugentligt op til maksimal døgndosis på 3,3 mg base (4,5 mg salt).

Man skal være opmærksom på, at hyppigheden af døsighed øges ved doser højere end 1,5

mg (salt)/dag (se pkt. 4.8).

Vedligeholdelsesdosis

Den daglige dosis af pramipexol bør være mellem 0,264 mg base (0,375 mg salt) og 3,3

mg base (4,5 mg salt). I kliniske optrapningsforsøg sås en effekt allerede ved en daglig

dosis på 1,1 mg base (1,5 mg salt). Yderligere dosisjusteringer bør foretages på basis af

klinisk respons og forekomst af bivirkninger. Ca. 5% af patienterne i de kliniske forsøg

blev behandlet med doser mindre end 1,1 mg (1,5 mg salt). For patienter med fremskreden

Parkinsons sygdom, og hvor en reduktion af levodopadosis er tilsigtet, kan pramipexol

doser højere end 1,1 mg (1,5 mg salt) i døgnet være nyttig. Det kan anbefales, at

levodopadosis reduceres både under dosisstigning og vedligeholdelsesbehandling med

pramipexol, afhængigt af den enkelte patients reaktioner (se pkt. 4.5).

Behandlingsophør

Pludseligt ophør med dopaminbehandling kan føre til udvikling af malignt neuroleptika-

syndrom. Pramipexoldosis bør reduceres med 0,54 mg base (0,75 mg salt) per dag, indtil

den daglige dosis er reduceret til 0,54 mg base (0,75 mg salt). Derefter bør dosis reduceres

med 0,264 mg base (0,375 salt) per dag (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Eliminationen af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Afhængigt af patientens

nyrefunktion foreslås et af følgende doseringsregimer som begyndelsesterapi:

Ved kreatininclearance over 50 ml/min. er reduktion af dosis eller doseringshyppighed

ikke nødvendig.

Ved kreatininclearance mellem 20 og 50 ml/min. bør initialdosis af pramipexol fordeles

på to daglige doser begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) to gange daglig

svarende til 0,176 mg base (0,25 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på 1,57

mg pramipexolbase (2,25 mg salt) bør ikke overskrides.

Ved kreatininclearance mindre end 20 ml/min. bør pramipexol gives som en enkeltdosis

begyndende med 0,088 mg base (0,125 mg salt) per døgn. En maksimal daglig dosis på

1, mg pramipexolbase (1,5 mg salt) bør ikke overskrides.

Hvis nyrefunktionen bliver nedsat under vedligeholdelsesbehandling med pramipexol,

bør dosis reduceres med samme procent som faldet i kreatininclearance. Dvs. hvis f.eks.

kreatininclearance reduceres med 30 %, så reduceres den daglige dosis tilsvarende med

30 %. Den daglige dosis kan fordeles på to daglige doser, hvis kreatininclearance er

mellem 20 og 50 ml/min., og gives som en enkeltdosis, hvis kreatininclearance er under

20 ml/min.

42540_spc.doc

Side 3 af 15

Nedsat leverfunktion

Dosisreduktion er sandsynligvis ikke nødvendig for patienter med nedsat leverfunktion, da

omkring 90 % af det absorberede aktive stof udskilles via nyrerne. Den potentielle

indflydelse af nedsat leverfunktion på pramipexols farmakokinetik kendes ikke.

Pædiatrisk population

Pramipexols sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Det er ikke

relevant at bruge pramipexol til behandling af Parkinsons sygdom hos børn.

Restless legs syndrom

Den anbefalede startdosis for pramipexol er 0,088 mg base (0,125 mg salt), som tages 1

gang daglig 2-3 timer før sengetid. For patienter som behøver yderligere symptomatisk

lindring, kan dosis øges hver 4.-7. dag til et maksimum på 0,54 mg base (0,75 mg salt)

daglig, som vist i tabellen nedenfor.

Skema til øgning af dosis for Mariprax

Titreringstrin

1 gang daglig

Aftendosis

(mg af base)

1 gang daglig

Aftendosis

(mg af salt)

0,088

0,125

0,18

0,25

0,35

0,50

0,54

0,75

Behandlingens effekt hos Restless legs syndrom-patienten og den forsatte behandling bør

evalueres efter 3 måneders brug. Hvis behandlingen afbrydes i flere dage, skal den initieres

påny med dosistitrering, som ovenfor beskrevet.

Behandlingsophør

Pramipexol kan ved behandling af Restless legs syndrom (RLS) seponeres uden aftrapning

idet den daglige dosis ikke vil overstige 0,54 mg base (0,75 mg salt). I et 26-ugers

placebokontrolleret forsøg blev der hos 10 % af patienterne (14 ud af 135) observeret

rebound af RLS-symptomer (forværring af symptomer i forhold til baseline) efter

pludseligt behandlingsophør. Denne indvirkning blev fundet at være uafhængig af dosis.

Nedsat nyrefunktion

Udskillelse af pramipexol er afhængig af nyrefunktionen. Patienter med en

kreatininclearance over 20 ml/min. behøver ingen reduktion i den daglige dosis.

Brugen af pramipexol har ikke været undersøgt hos hæmodialysepatienter eller hos

patienter med svært nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leversvigt er dosisjustering ikke nødvendig, da ca. 90 % af det

absorberede aktive stof bliver udskilt via nyrerne.

Pædiatrisk population

Pramipexol bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende dokumentation

for sikkerhed og virkning.

42540_spc.doc

Side 4 af 15

Tourettes syndrom

Pædiatrisk population

Pramipexol anbefales ikke til børn og unge under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er

klarlagt hos denne population. Pramipexol bør ikke anvendes til børn og unge med

Tourettes syndrom på grund af en negativ balance mellem fordele og ulemper ved denne

sygdom (se pkt. 5.1).

Administration

Tabletterne kan både indtages sammen med mad og alene og indtages oralt sammen med

vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Hos patienter med Parkinsons sygdom og nedsat nyrefunktion bør dosis reduceres, se pkt.

4.2.

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienterne bør informeres om, at hallucinationer (hyppigst visuelle) kan forekomme.

Dyskinesi

Ved fremskreden Parkinsons sygdom kan dyskinesi forekomme i optitreringsfasen med

pramipexol, når det gives i kombination med levodopa. I disse tilfælde bør levodopadosis

reduceres.

Dystoni

Der er en gang imellem rapporteret om aksial dystoni, herunder antecollis, camptocormia

og pleurothotonus (Pisa-syndrom) hos patienter med Parkinsons sygdom efter

påbegyndelse af behandling med eller efter gradvis dosisøgning af pramipexol. Selvom

dystoni kan være et symptom på Parkinsons sygdom, er symptomerne hos disse patienter

blevet mildere efter reduktion eller seponering af pramipexol. Hvis der opstår dystoni, bør

det dopaminerge medicineringsregime gennemgås og en justering af pramipexol-dosen

overvejes.

Pludseligt opståede søvnanfald, døsighed og somnolens

Pramipexol er blevet forbundet med døsighed, somnolens (søvnlignende bevidstheds-

svækkelse) og episoder med pludselig opståede søvnanfald, især hos patienter med

Parkinsons sygdom. Tilfælde af pludseligt opstået søvn under daglige aktiviteter, i nogle

tilfælde uden nogen form for advarsel, har været rapporteret. Patienterne bør informeres

om dette og rådes til forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner. Patienter, som har

oplevet døsighed, somnolens og/eller en episode med pludselig opstået søvn, må ikke køre

bil eller betjene maskiner. En reduktion af dosis eller ophør med behandling kan overvejes.

På grund af en mulig additiv effekt bør forsigtighed udvises, når patienter tager anden

sedativ medicin eller alkohol i kombination med pramipexol (se pkt. 4.7 og pkt. 4.8).

42540_spc.doc

Side 5 af 15

Patologiske vane- og impulshandlinger

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og impuls-

handlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på

patologisk vane- og impulskontrol inklusive patologisk spillelyst, forøget libido og

hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan

opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister, inklusive Mariprax. Det

anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer opstår.

Mani og delirium

Patienter bør kontrolleres regelmæssigt for evt. udvikling af mani og delirium. Patienter og

pårørende bør informeres om, at mani og delirium kan forekomme hos patienter i

behandling med pramipexol. Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis

sådanne symptomer opstår.

Patienter med psykotiske lidelser

Patienter, som lider af psykotiske lidelser, bør kun behandles med dopaminagonister, hvis

de potentielle fordele opvejer risikoen. Samtidig behandling med antipsykotiske

lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Der anbefales oftalmologisk undersøgelse med regelmæssige mellemrum, eller hvis der

opstår synsabnormaliteter.

Alvorlig kardiovaskulær sygdom

Forsigtighed tilrådes i tilfælde af alvorlig kardiovaskulær sygdom. Det anbefales, at

monitorere blodtrykket, særligt i starten af behandlingen, på grund af risikoen for

hypotension i forbindelse med dopaminbehandling.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der ligner malignt neuroleptikasyndrom, har været rapporteret i forbindelse

med pludseligt ophør med dopaminbehandling (se pkt. 4.2).

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Pramipexol bør nedtrappes ved ophør af behandling hos patienter med Parkinsons sygdom

(se pkt. 4.2). Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når behandling med

dopaminagonister (inklusive pramipexol) nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter

apati, angst, depression, træthed, svedtendens og smerter, som kan være svære. Patienter

skal informeres herom inden nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

regelmæssigt derefter. Det kan være nødvendigt at øge pramipexol-dosen midlertidigt, hvis

symptomerne er vedvarende (se pkt. 4.8).

Augmentation

Litteraturen rapporterer, at behandling af restless legs syndrom/ andre indikationer med

dopaminerge lægemidler kan resultere i augmentation. Således kan symptomerne optræder

tidligere på aftenen (eller tilmed om eftermiddagen), at symptomerne forværres og kan

involvere andre ekstremiteter. Augmentation blev specielt undersøgt i et kontrolleret

klinisk forsøg af 26 uger. Augmentation blev observeret hos 11,8 % af patienterne i

pramipexolgruppen (N = 152) og hos 9,4 % af patienterne i placebogruppen (N = 149).

Kaplan-meier-analyse af tid til augmentation viste ingen signifikant forskel mellem

pramipexol- og placebogruppen.

42540_spc.doc

Side 6 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Plasmaproteinbinding

Pramipexol er kun i ringe udstrækning bundet til plasmaproteiner (< 20 %), og der er kun

set beskeden biotransformation hos mennesker. Derfor er interaktioner med andre

lægemidler, der påvirker plasmaproteinbinding eller elimination ved biotransformation,

usandsynlig. Da antikolinergika hovedsageligt elimineres via biotransformation, er den

potentielle risiko for interaktion begrænset, selvom interaktion med antikolinergika ikke er

blevet undersøgt. Der er ingen farmakokinetisk interaktion med selegilin og levodopa.

Inhibitorer/kompetitive hæmmere af den renale eliminationsvej

Cimetidin reducerer den renale clearance af pramipexol med ca. 34 %, antageligt ved en

hæmning af det kationiske sekretionstransportsystem i de renale tubuli. Lægemidler, der

hæmmer den aktive, renale eliminationsvej eller elimineres via denne vej, såsom cimetidin,

amantadin, mexiletin, zidovudin, cisplatin, quinin og procanamid, kan være årsag til

interaktioner resulterende i nedsat clearance pramipexol. Det bør overvejes at nedsætte

pramipexoldosis i tilfælde, hvor disse lægemidler administreres samtidigt med pramipexol.

Kombination med levodopa

Når pramipexol gives i kombination med levodopa, anbefales det at reducere levodopa-

dosis og at holde dosis af andre antiparkinson-lægemidler konstant, mens dosis af

pramipexol øges.

På grund af en mulig additiv effekt ved kombination af anden sedativ medicin eller alkohol

med pramipexol bør der udvises forsigtighed i sådanne tilfælde (se pkt. 4.4, 4.7 og 4.8).

Antipsykotiske lægemidler

Samtidig behandling med antipsykotiske lægemidler og pramipexol bør undgås (se pkt.

4.4), f.eks. i tilfælde hvor en antagonistisk virkning kan forventes.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ikke gennemført studier over påvirkningen af human fertilitet. I dyrestudier

påvirkede pramipexol brunstperioden og nedsatte fertiliteten hos hunner som forventet for

en dopaminagonist. Disse studier viste ikke tegn på direkte eller indirekte skadelig

virkning på fertiliteten hos hanner.

Graviditet

Effekten på graviditet og amning hos mennesker er ikke kendt. Pramipexol er ikke

teratogent i rotter og kaniner, men er embryotoksisk i rotter ved maternotoksiske doser (se

pkt. 5.3). Pramipexol bør ikke bruges under graviditet, med mindre det er strengt

nødvendigt, og hvis fordelene opvejer den potentielle risiko for fostret.

Amning

Da pramipexol hæmmer sekretionen af prolaktin hos mennesker, forventes amningen også

at blive hæmmet.

Udskillelsen af pramipexol i human mælk er ikke kendt. Hos rotter var koncentrationen af

lægemidlet højere i modermælken end i plasma.

Pga. mangel på humane data bør pramipexol ikke anvendes til ammende kvinder.

Amningen bør ophøre, hvis der gives pramipexol.

42540_spc.doc

Side 7 af 15

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Pramipexol kan have stor virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Der kan opstå hallucinationer eller somnolens.

Patienter, som bliver behandlet med pramipexol, og som har oplevet døsighed, somnolens

og/eller episoder med pludseligt opstået søvn, bør informeres om, at de skal afstå fra at

køre bil eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for

alvorlig fare eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende

episoder, døsighed og/eller somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4, 4.5 og 4.8).

4.8

Bivirkninger

En analyse af poolede placebokontrollerede kliniske forsøg omfattende 1.923 patienter i

behandling med pramipexol og 1.354 patienter i placebobehandling viste, at rapportering

af bivirkninger var hyppigt forekommende i begge grupper. 63 % af patienterne i

pramipexolbehandling og 52 % af patienterne i placebobehandling rapporterede mindst én

bivirkning.

Hovedparten af bivirkningerne starter sædvanligvis tidligt i behandlingen, og de fleste har

tendens til at forsvinde, også selv ved fortsat behandling.

Bivirkningerne er opført efter systemorganklasse og hyppighed (antal patienter, der

forventes at opleve en bivirkning) ved brug af følgende kategorier: meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud

fra forhåndenværende data).

Almindeligste bivirkninger ved Parkinsons sygdom

De mest almindeligt (≥ 5 %) rapporterede bivirkninger hos patienter med Parkinsons

sygdom, som oftere ses efter behandling med pramipexol end efter behandling med

placebo, er kvalme, dyskinesi, hypotension, svimmelhed, døsighed, søvnløshed,

forstoppelse, hallucinationer, hovedpine og træthed. Forekomsten af døsighed var større

ved doser højere end 1,5 mg pramipexol salt/dag (se pkt. 4.2). Dyskinesi ses hyppigere i

kombination med levodopa. Hypotension kan forekomme i begyndelsen af behandlingen,

specielt hvis pramipexol optitreres for hurtigt.

Tabel 1: Parkinsons sygdom

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Pneumoni

Endokrine sygdomme

Ikke almindelig

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, usædvanlig adfærd med symptomer på

manglende impulskontrol og tvangshandlinger, konfusion,

hallucinationer, søvnløshed

Ikke almindelig

Uhæmmet fødeindtagelse, overdrevent indkøbsmønster,

vrangforestillinger, hyperfagi

, hyperseksualitet, ændring af libido,

paranoia, ludomani, rastløshed, delirium

Sjælden

Mani

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, dyskinesi, døsighed

42540_spc.doc

Side 8 af 15

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Hukommelsestab, hyperkinesi, somnolens (søvnlignende

bevidsthedssvækkelse), pludseligt opstået søvn, synkope

Øjne

Almindelig

Synsforstyrrelse herunder diplopi, sløret syn og nedsat

synsskarphed

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hikke

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed, perifere ødemer

Ikke kendt

Dopamin-agonist-abstinens-syndrom inklusive apati, angst,

depression, træthed, svedtendens og smerter

Undersøgelser

Almindelig

Vægttab samt nedsat appetit

Ikke almindelig

Vægtøgning

Bivirkninger observeret efter markedsføring. Med 95 % sandsynlighed er frekvens-

kategorien ikke højere end ’ikke almindelig’, og kan være lavere. En præcis estimering af

hyppigheden er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i kliniske forsøg med

2.762 patienter med Parkinsons sygdom som fik pramiprexol.

Restless legs, de mest almindelige bivirkninger

De hyppigst (≥5 %) indberettede bivirkninger hos patienter med restless legs, som blev

behandlet med pramipexol, var kvalme, hovedpine, svimmelhed og træthed, Kvalme og

træthed blev oftere indberettet hos kvindelige patienter i behandling med pramipexol (hhv.

20,8 % og 10,5 %) end hos mænd (hhv. 6,7 % og 7,3 %).

Tabel 2: Restless legs

Systemorganklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke almindelig

Pneumoni

Endokrine sygdomme

Ikke almindelig

Uhensigtsmæssig udskillelse af antidiuretisk hormon

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Unormale drømme, søvnløshed

Ikke almindelig

Usædvanlig adfærd med symptomer på manglende impulskontrol

og tvangshandlinger, såsom uhæmmet fødeindtagelse, overdrevent

indkøbsmønster, hyperseksualitet og ludomani

, konfusion,

vrangforestillinger

, hallucinationer, hyperfagi

, ændring af libido,

paranoia

, rastløshed, mani

, delirium

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine, døsighed

42540_spc.doc

Side 9 af 15

Ikke almindelig

Pludseligt opstået søvn, somnolens (søvnlignende

bevidsthedssvækkelse), synkope, hyperkinesi

, amnesi

, dyskinesi,

Øjne

Ikke almindelig

Synsforstyrrelser, herunder diplopi, sløret syn og nedsat

synsskarphed

Hjerte

Ikke almindelig

Hjertesvigt

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, hikke

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Almindelig

Forstoppelse, opkastning

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Overfølsomhed, pruritus, udslæt

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Træthed

Ikke almindelig

Perifere ødemer

Ikke kendt

Dopamin-agonist-abstinens-syndrom inklusive apati, angst,

depression, træthed, svedtendens og smerter

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægttab inklusive nedsat appetit, vægtøgning

Bivirkninger observeret efter markedsføring. Med 95 % sandsynlighed er frekvens-

kategorien ikke højere end ’ikke almindelig’, og den kan være lavere. En præcis,

estimering hyppighed er ikke mulig, da bivirkningerne ikke blev observeret i klinisk

forsøgs med 1.395 patienter med restless legs syndrom, som fik pramipexolbehandling.

Døsighed/s

omnolens

Det er almindeligt, at pramipexolbehandling er forbundet med døsighed, men det er ikke

almindeligt, at det er forbundet med somnolens i dagtimerne og pludseligt opståede

søvnepisoder (se også pkt. 4.4).

Ændring af libido

Pramipexol kan ikke almindelige tilfælde være forbundet med ændring i libido (øget eller

nedsat).

Manglende impulskontrol

Patologisk spilleadfærd, øget libido og hyperseksualitet, tvangsforbrug af penge eller

shopping, spiseanfald og tvangsspisning kan forekomme hos patienter i behandling med

dopaminagonister, inklusive pramipexol (se også pkt. 4.4).

I et retrospektivt screening- og casekontrolstudie med 3.090 Parkinson-patienter fik 13,6 %

af alle patienter behandlet med dopaminerge eller non-dopaminerge lægemidler

symptomer på unormal adfærd i løbet af de sidste 6 måneders behandling. Observerede

manifestationer var ludomani, tvangshandling, der førte til overdrevent indkøbsmønster,

uhæmmet madindtagelse og tvangspræget seksuel adfærd hyperseksualitet. De mulige

uafhængige risikofaktorer for unormal adfærd omfatter dopaminbehandling, højere doser

af dopaminbehandling, en yngre alder (≤ 65 år), at være ugift og at have arvelig ludomani.

42540_spc.doc

Side 10 af 15

Dopaminagonist-abstinenssyndrom

Ikke-motoriske bivirkninger kan forekomme, når dopaminagonister, inklusive pramipexol,

nedtrappes eller seponeres. Symptomer omfatter apati, angst, depression, træthed,

svedtendens og smerter (se pkt. 4.4).

Hjertesvigt

Hjertesvigt er rapporteret hos pramipexol behandlede patienter i kliniske forsøg og efter

markedsføring.

I et farmako-epidemiologisk forsøg var brug af pramipexol associeret med en øget risiko

for hjertesvigt sammenlignet med ikke-brug af pramipexol (observeret risikoratio 1,86, 95

% CI, 1,21-2,85).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering. De forventede bivirkninger vil

relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist, herunder kvalme,

opkastning, hyperkinesi, hallucinationer, agitation og hypotension. Der er ingen kendt

antidot ved overdosering af dopaminagonister. I tilfælde af at centralnervesystemet synes

at være stimuleret, kan et neuroleptisk middel anvendes. Behandling af overdosering kan

kræve generel understøttende behandling med udpumpning, intravenøst drop, indgivelse af

aktivt kul og elektrokardiografisk overvågning.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BC 05. Anti-Parkinson-lægemiddel, dopaminreceptoragonist.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Pramipexol er en dopaminreceptoragonist. Det bindes med høj selektivitet og specificitet

til undergruppen dopamin-D

-receptorerne og har primært affinitet til D

-receptorer. Det

har fuld intrinsic aktivitet.

42540_spc.doc

Side 11 af 15

Pramipexol lindrer det motoriske underskud forbundet med Parkinsons sygdom ved

stimulation af dopaminreceptorer i corpus striatum. Dyreforsøg har vist, at pramipexol

hæmmer dopaminsyntese, -frigørelse og -omsætning.

Virkningsmekanismen for pramipexol til behandling af Restless legs syndrom er ukendt.

Neurofarmakologiske evidens foreslår primært involvering af det dopaminerge system.

Farmakodynamisk virkning

Hos frivillige forsøgspersoner fandt man et dosisafhængigt fald i prolaktin. I et klinisk

studie med raske, frivillige forsøgspersoner, hvor dosisjustering af pramipexol

depottabletter var hurtigere (hver 3. dag) end anbefalet - op til 3,15 mg pramipexol-

base/dag (4,5 mg salt) - blev der observeret en stigning i blodtrykket samt en forøgelse af

hjerterytmen. Der er ikke set en tilsvarende virkning i patientstudier.

Klinisk virkning og sikkerhed ved Parkinsons sygdom

Hos patienter reducerer pramipexol tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom.

Placebokontrollerede kliniske undersøgelser inkluderede ca. 1.800 patienter på Hoehn &

Yahr stadier I-IV, behandlet med pramipexol. Ud af disse var ca. 1.000 på mere

avancerede stadier; de fik ledsagende levodopaterapi og led af motoriske komplikationer.

Ved tidlig og fremskreden Parkinsons sygdom blev effekten af pramipexol i de

kontrollerede kliniske undersøgelser bevaret i ca. 6 måneder. I fortsatte, åbne

undersøgelser over mere end 3 år var der ikke tegn på aftagende effekt. I en kontrolleret

dobbeltblind klinisk undersøgelse af 2 års varighed forsinkede initial behandling med

pramipexol signifikant fremkomsten af motoriske komplikationer og reducerede deres

forekomst sammenlignet med initial behandling med levodopa. Denne forsinkelse af

motoriske komplikationer med pramipexol skal opvejes imod en større bedring af den

motoriske funktion med levodopa (målt ved den gennemsnitlige ændring i UPDRS-score).

Den samlede incidens af hallucinationer og døsighed var generelt højere i optitreringsfasen

for pramipexolgruppen. Imidlertid var der ingen signifikant forskel i vedligeholdelses-

fasen. Disse punkter skal overvejes ved initiering af pramipexolbehandling hos patienter

med Parkinsons sygdom.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Mariprax i alle undergrupper af den pædiatriske population ved

Parkinsons sygdom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Klinisk virkning og sikkerhed ved Restless legs syndrom

Effekten af pramipexol er blevet vurderet i fire placebokontrollerede kliniske forsøg hos

cirka 1.000 patienter med moderat til meget svær idiopatisk Restless legs syndrom.

De primære effekt-parametre var gennemsnitsændringen fra baseline af Restless legs

syndrom Rating Scale (IRLS) og Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I). For

begge primære endpoints er statistiske signifikante forskelle set for pramipexol doserne

0,25 mg, 0,5 mg og 0,75 mg (salt) sammenlignet med placebo. Efter 12 ugers behandling

var baseline IRLS scoren forbedret fra 23,5 til 14,1 point for placebo og fra 23,4 til 9,4

point for pramipexol (kombinerede doser).

Den justerede gennemsnitsforskel var -4,3 point (CI 95 % -6,4; -2,1 procent, p-værdi

<0,0001). CGI-I svarrater (forbedret, meget forbedret) var henholdsvis 51,2 % og 72,0 %

42540_spc.doc

Side 12 af 15

for placebo og pramipexol (forskel 20 % CI 95 %: 8,1 %; 31,8 %, p<0,0005). Effekt blev

set ved 0,088 mg base (0,125 mg salt) pr. dag efter den første uges behandling.

I et placebo-kontrolleret polysomnografi-studie over 3 uger reducerede pramipexol

signifikant antallet af periodiske benbevægelser, mens forsøgspersonerne var

sengeliggende.

Langtidseffekten blev evalueret i et placebokontrolleret klinisk forsøg. Efter 26 ugers

behandling var der en gennemsnitlig justeret reduktion i IRLS total-score på mindst 13,7

og 11,1 point i henholdsvis pramipexol- og placebogruppen med en statistisk signifikant (p

= 0,008) gennemsnitlig behandlingsforskel på -2,6. CGI-I-responsraten (meget forbedret,

rigtig meget forbedret) var 50,3 % (80/159) og 68,5 % (111/162) for henholdsvis placebo

og pramipexol (p = 0,001), svarende til "number needed to treat" (NNT) på 6 patienter (95

% CI: 3,5, 13,4).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med pramipexol i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med

Restless legs syndrom (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Klinisk virkning og sikkerhed ved Tourettes sygdom

Virkningen af pramipexol (0,0625-0,5 mg/dag) hos pædiatriske patienter mellem 6-17 år

med Tourettes sygdom blev evalueret i et 6-ugers, dobbeltblind, randomiseret,

placebokontrolleret fleksibelt dosis-studie. I alt blev 63 patienter randomiseret (43 til

pramipexol, 20 til placebo). Det primære endepunkt var ændring fra baseline i Total Tic

Score (TTS) på Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Der blev ikke observeret nogen

forskel på pramipexol og placebo for hverken det primære endepunkt eller for nogen af de

sekundære endepunkter inklusive YGTSS total score, Patient Global Impression of

Improvement (PGI-I), Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I) eller Clinical

Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S).

Der forekom bivirkninger hos mindst 5 % af patienterne i pramipexolgruppen. Følgende

bivirkninger var mere almindelige hos de pramipexolbehandlede patienter end hos de

placebobehandlede patienter: Hovedpine (27,9 %, placebo 25,0 %), døsighed (7,0 %,

placebo 5,0 %), kvalme (18,6 %, placebo 10,0 %), opkastning (11,6 %, placebo 0,0 %),

øvre abdominalsmerter (7,0 %, placebo 5,0 %), ortostatisk hypotension (9,3 %, placebo 5,0

%), myalgi (9,3 %, placebo 5,0 %), søvnforstyrrelser (7,0 %, placebo 0,0 %), dyspnø (7,0

%, placebo 0,0 %) og infektion i de øvre luftveje (7,0 %, placebo 5,0 %). Andre

signifikante bivirkninger, der førte til seponering af forsøgsmedicinen hos de patienter, der

fik pramipexol, var konfusionstilstand, taleforstyrrelse og forværret tilstand (se pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Pramipexol absorberes hurtigt og fuldstændigt efter oral administration. Den absolutte

biotilgængelighed er større end 90 %, og maksimal plasmakoncentration opnås efter 1-3

timer. Absorptionshastigheden reduceres ved samtidig indtagelse af et måltid, men

påvirker ikke den samlede optagelse af pramipexol. Pramipexol udviser lineær kinetik og

kun en lille interpatientvariation i plasmaniveauet.

42540_spc.doc

Side 13 af 15

Distribution

Hos mennesket er proteinbindingen af pramipexol meget lav (< 20 %) og distributions-

volumenet stort (400 l). Høj koncentration i hjernevæv blev observeret hos rotter (omkring

8 gange sammenlignet med plasma).

Biotransformation

Pramipexol metaboliseres kun i ringe omfang hos mennesket.

Elimination

Den væsentligste eliminationsvej er renal udskillelse af ikke-metaboliseret pramipexol. Ca.

90 % af en

C-mærket dosis udskilles via nyrerne og mindre end 2 % via fæces. Den totale

clearance for pramipexol er omkring 500 ml/min, og den renale clearance er omkring 400

ml/min. Eliminationshalveringstid (t½) varierer mellem 8 timer hos yngre og 12 timer hos

ældre.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksicitetsstudier med gentagen dosering viser, at pramipexol udøver funktionelle

virkninger, som hovedsagelig involverer CNS og det kvindelige reproduktionssystem,

antagelig stammende fra en overdreven farmakodynamisk virkning af lægemidlet.

Fald i det diastoliske og systoliske blodtryk og hjerterytmen blev fundet i minigrise, og en

tendens til en hypotensiv virkning blev set i aber.

Den potentielle virkning af pramipexol på den reproduktive funktion er blevet undersøgt i

rotter og kaniner. Pramipexol var ikke teratogen i rotter og kaniner, men var embryotoksisk

i rotter ved maternotoksiske doser. På grund af de valgte dyrearter og det begrænsede antal

undersøgte parametre er pramipexols bivirkninger i forbindelse med graviditet og mandlig

fertilitet ikke fuldt belyst.

Forsinket kønsudvikling er observeret hos rotter (dvs. forsinket præpupital separation og

forsinket vaginalåbning). Relevansen for mennesker er ukendt.

Pramipexol var ikke genotoksisk. I et karcinogenitetsstudie udviklede hanrotter Leydig-

cellehyperplasi og adenomer på grund af pramipexols prolaktinhæmmende effekt. Dette

fund er ikke klinisk relevant for mennesket. Samme studie viste tillige i albinorotter, der

fik doser på 2 mg/kg (salt) pramipexol og derover, en sammenhæng med retinal

degeneration. Sidstnævnte fund blev hverken observeret i pigmenterede rotter eller

albinomus i et karcinogenitetsstudie over 2 år eller hos nogen anden undersøgt dyreart.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Stivelse, pregelatineret (majsstivelse 1500)

Mannitol

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon (27,0-32,4)

Talcum

Magnesiumstearat

42540_spc.doc

Side 14 af 15

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister (PA/ALU/PVC - aluminium) med 10 tabletter i et blisterkort.

Pakningsstørrelser: Kartonæsker indeholdende 3 eller 10 blisterark (10, 30 eller 100

tabletter)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmathen S.A.

Dervenakion 6

15351, Pallini, Attiki

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,088 mg:

42537

0,18 mg:

42538

0,35 mg:

42539

0,7 mg:

42540

1,1 mg:

42541

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juli 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

2. februar 2018

42540_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-5-2018

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Accord Healthcare Limited)

Pramipexole Accord (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2995 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Teva B.V.)

Pramipexole Teva (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2775 of Thu, 03 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety