Marcoumar

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marcoumar 3 mg tabletter
 • Dosering:
 • 3 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marcoumar 3 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 01232
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL:

INFORMATION TIL BRUGEREN

Marcoumar

Tabletter 3 mg

Phenprocoumon

Læs denne indlægsseddel grundigt,

inden du

begynder at tage medicinen.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

– Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du

vil vide.

– Lægen har ordineret Marcoumar til dig personligt.

Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

– Tal med lægen eller apoteket,

hvis en bivirkning

bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Marcoumars virkning og hvad du skal bruge

det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Marcoumar

3. Sådan skal du tage Marcoumar

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Marcoumar

6. Yderligere oplysninger

1.

MARCOUMARS VIRKNING OG HVAD DU

SKAL BRUGE DET TIL

Marcoumar findes som 3 mg tabletter. Det aktive stof

er phenprocoumon.

Marcoumar nedsætter effekten af vitamin K, som er

nødvendig, for at blodet kan størkne (koagulere) nor-

malt. Marcoumar «fortynder» blodet.

Marcoumar er et receptpligtigt lægemiddel til fore-

byggelse og behandling af patienter, som har risiko

for at danne blodpropper, der kan blokere blodårer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg

altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER

AT TAGE MARCOUMAR

Tag ikke Marcoumar hvis:

• Du er overfølsom (allergisk) over for det aktive

stof (phenprocoumon) eller et af de øvrige indholds-

stoffer i Marcoumar.

• Du har tilstande med unormal tendens til blødning

• Du har blødningstendens forbundet med:

– svær nedsat funktion af leveren

– nyresvigt

– ubehandlet eller ukontrolleret alvorligt forhøjet

blodtryk

– sårdannelse eller åbenbar blødning i mavetarm-

kanalen, urinvejene eller luftvejene

– en eller flere udposninger på blodkar i hjernen

– bristning af hovedpulsåren (aorta)

– betændelse i hjertet eller bakteriel betændelse

i hjerteklapperne

• Du har forhøjet kapillærskørhed (f.eks. fremskre-

den åreforkalkning eller svær forhøjet blodtryk).

• Du har gennemgået eller skal gennemgå en ope-

ration i hjernen,

i øjnene eller en operation,

resulterer i store åbne overflader.

• Du skal have foretaget diagnostiske eller tera-

peutiske procedurer, som potentielt kan forårsage

ukontrollerbar

blødning

(f. eks.

lumbalpunktur

(udtagning af spinalvæske fra lænderegionen)).

• Du er gravid (se Graviditet og amning).

• Du er i behandling med phenylbutazon eller oxy-

phenbutazonderivater (gigtmidler).

• Du tager produkter, der indeholder perikum (Hype-

ricum perforatum).

Hvis perikumprodukter alle-

rede anvendes, skal du aftale med lægen, hvordan

denne behandling evt. kan afsluttes.

Vær ekstra forsigtig med at tage Marcoumar

Behandling med Marcoumar gør, at der lettere opstår

blødning. Risikoen for alvorlig blødning er imidlertid

lille, hvis behandlingen er velkontrolleret. Er effek-

ten for kraftig, kan det vise sig ved unormalt store blå

mærker i huden, blødning fra tandkød, næseblod og

blod i urin og afføring samt kraftig blødning under

menstruation.

I sådanne tilfælde skal du tage kon-

takt til læge.

Patienter skal kontrolleres særlig omhyggeligt efter

kirurgisk indgreb, der kan resultere i øget risiko for

blødning efter operationen.

Patienter skal ligeledes

kontrolleres særlig omhyggeligt, hvis de har en led-

sagende sygdom, der i sig selv øger risikoen for blød-

ning.

Patienter, som behandles med Marcoumar, har noget

større risiko for blødning ved f.eks. ulykkestilfælde,

operationer og tandudtrækning. Af denne grund bør

du så vidt muligt undgå indsprøjtninger i musklerne.

Ved indsprøjtninger under huden eller i en blodåre

skal injektionsstedet sammentrykkes i længere tid

end normalt.

Når der samtidig gives lægemidler eller andet,

påvirker Marcoumar, skal koagulationstiden kontrol-

leres hyppigt (se «Brug af anden medicin»).

Patienter med nyresvigt har en øget blødningsten-

dens.

Marcoumar skal derfor anvendes med særlig

forsigtighed til denne patientgruppe.

Særlig forsigtighed bør udvises hos patienter,

skal have foretaget røntgenundersøgelse af hjerte

eller blodkar.

Fortæl din læge, om dit alkoholforbrug, da alkohols

effekt på Marcoumar varierer. Et akut indtag af store

mængder

alkohol

øger

blodets

koagulationsevne.

Omvendt forholder det sig for alkoholikere, som drik-

ker regelmæssigt, hvor et kronisk alkoholindtag ned-

sætter blodets koagulationsevne. For patienter med

skrumpelever (lever cirrose) kan blodets koagula-

tionstid variere i betydelig grad. Det kan derfor være

nødvendigt at justere din dosis.

Selvom forekomsten af leverbetændelse forårsaget

Marcoumar er meget lav,

skal leverfunktionen

hos patienter i langtidsbehandling med Marcoumar

kontrolleres.

I meget sjældne tilfælde kan der i begyndelsen af

behandlingen med Marcoumar forekomme områder

af hud,

som dør og afstødes (hudnekrose).

Kontakt

din læge øjeblikkeligt, hvis denne tilstand opstår.

Patienter som har arvelige sygdomme som galaktose-

intolerance, en særlig form for arvelig lactase mangel

(Lapp lactase mangel) eller som har nedsat optagelse

af glucose eller galaktose bør ikke tage Marcoumar.

Kvinder, som er i den fødedygtige alder, skal bruge et

effektivt svangerskabsforebyggende middel,

som de

skal fortsætte med at anvende i mindst 3 måneder

efter ophør med Marcoumarbehandlingen.

Fortæl om behandlingen med Marcoumar til dine

pårørende, læge og tandlæge. Af hensyn til blødnings-

risikoen bør du altid have vitamin K1 på dig. Du skal

også altid have en attest på dig, hvorpå der står, at du

er i antikoagulationsbehandling.

Tal med din læge

om disse ting.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket,

hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig.

gælder også medicin,

som ikke er på recept,

natur-

lægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Almindeligt ordinerede lægemidler kan svække eller

forstærke

virkningen

Marcoumar.

blods

koagulationsevne vil derfor blive kontrolleret,

hvis

du ophører eller påbegynder behandling med andre

lægemidler.

Patienter,

som får Marcoumar,

må ikke få phenyl-

butazon

oxyphenbutazonderivater

lignende

stoffer (se «Tag ikke Marcoumar hvis:»).

Følgende lægemidler kan forstærke virkningen

af Marcoumar:

Allopurinol, amiodaron, anabolske steroider, fibrater,

disulfiram,

antiinflammatoriske stoffer (salicylater

og nogle nonsteroide antiinflammatoriske stoffer),

tamoxifen,

thyreoide midler,

tricykliske antidepres-

siva og visse antibiotika (flere cefalosporiner,

klor-

amfenikol, cloxacillin, sulfonamider, erythromycin og

erythromycinderivater samt imidazol og trizolderi-

vater).

Stoffer som kan nedsætte virkningen af Marcoumar:

Barbiturater,

carbamazepin,

colestyramin,

nogle

vanddrivende

midler

(chlortalidon,

spironolacton),

penicillin (dicloxacillin), kortikosteroider, rifampicin

og vitamin k-præparater.

Produkter/naturmedicin,

der indeholder perikum (Hypericum perforatum),

må ikke tages sammen med Marcoumar, da det kan

medføre, at virkningen af Marcoumar går tabt.

Samtidig

anvendelse

capecitabin

(cytostatika)

sammen med Marcoumar kan i nogle tilfælde påvirke

eventuelle blødninger og blodets koagulationsevne.

Dette kan også være tilfældet op til en måned efter

afsluttet behandling med capecitabin.

10092181 DK 0803.1073

PREPRESS-

INFORMATION

Corrections

Date:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Printed Name:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OK for Printing

Date:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Printed Name:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neusatz

Änderungen

. Abzug

CUSTOMERS

RELEASE

Sängergasse 19

Tel. 061 307 92 00

Fax 061 307 92 05

ISDN 061 303 00 93

www.stauffer-febel.ch

E-Mail: info@stauffer-febel.ch

Marcoumar

10092181 DK 0803.1073

Blau: PMS 281

Format: 148

297 mm (NF2 NEU)

Font-size: U-Titel:

9 Pkt

Font-size: Lauftext:

8 Pkt

18.03.2008 10:09 Uhr

10092181_DK 18.03.2008 10:14 Uhr Seite 1

Svangerskabsforebyggende midler indeholdende østro

gen/progesteron kan øge udskillelsen af Marcoumar

uden at påvirke Marcoumars virkning.

Marcoumar kan forstærke virkningen af sulfonyl-

urinstoffer (midler mod sukkersyge) med risiko for

nedsat sukker i blodet. Kontakt lægen. Det er even-

tuelt nødvendigt at justere dosis.

Brug af Marcoumar sammen med mad

og drikkevarer

Tabletterne skal synkes hele sammen med vand.

De må ikke opløses først.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds,

før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Marcoumar,

hvis du er gravid.

Kvinder, som er i den fødedygtige alder, skal bruge

et effektivt svangerskabsforebyggende middel,

de skal fortsætte med at anvende i mindst 3 måneder

efter ophør med Marcoumarbehandlingen.

Amning

Det aktive stof udskilles kun i så små mængder

modermælken,

at der ikke forventes bivirkninger

hos barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marcoumar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Marcoumar

Marcoumar indeholder lactose. Kontakt lægen, før du

tager Marcoumar,

hvis lægen har fortalt dig,

at du

ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE MARCOUMAR

Dosering

Tag altid Marcoumar nøjagtig efter lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Tabletterne eller dele af tabletterne skal synkes hele

sammen med vand. De må ikke opløses først.

Den sædvanlige dosis er:

Behandling med Marcoumar:

1. behandlingsdag 4,5–9 mg (1

–3 tabletter).

2. behandlingsdag 6 mg (2 tabletter).

På tredjedagen vil din læge vanligvis foretage under-

søgelser for at justere din dosis.

Vedligeholdelsesdosis: 1,5–4,5 mg (

–1

tablet) dag-

ligt.

Din læge vil beslutte sig for den korrekte behandling

og kontrol af behandlingen. Behandlingsvarigheden

og dosis bestemmes af dit individuelle behov. Afhæn-

gig af din sygdoms karakter og behandlingens forløb

eller under specielle omstændigheder kan din læge

bestemme sig for et andet antal tabletter end nævnt

ovenfor. Behandlingen skal kontrolleres hyppigt med

blodprøver, derfor skal du se din læge med regelmæs-

sige mellemrum.

Hvis du har taget for mange

Marcoumartabletter?

Kontakt lægen,

skadestuen eller apoteket,

hvis du

har taget flere Marcoumartabletter,

end der står

i denne information, eller mere end lægen har fore-

skrevet. Ved overdosering kan der opstå blødninger.

Hvis du har glemt at tage Marcoumar?

Hvis du glemmer at indtage en dosis, må du ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet-

dosis. Du skal blot fortsætte med den næste dosis på

normal måde.

Hvis du holder op med at tage Marcoumar

Hvis du skal ophøre med Marcoumarbehandlingen,

vil din læge fortælle dig hvordan, og du skal nøje følge

lægens instruktioner. Ændring eller stop i behandlin-

gen bør kun ske i samråd med lægen.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er

i tvivl om eller føler dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Marcoumar kan som al anden medicin give bivirk-

ninger, men ikke alle får bivirkninger. Tal med lægen

eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Alvorlige bivirkninger

Kontakt din læge hvis du får nogen af disse alvorlige

bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Blod og lymfesystem:

Sygdom som forårsager blød-

ning.

Nervesystemet:

Blødning

centralnervesystemet,

hvilket kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Mave-tarmkanalen:

Blødning i mave-tarmkanalen

og blødning i bughulen samt fra bughinden, hvilket

kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Nyrer og urinveje:

Blødning i blæren,

nyrerne og

urinvejene.

Hud og underhud: Hudnekrose kan opstå i begyndel-

sen af behandlingen. I sådan et tilfælde skal behand-

lingen stoppes, og du skal straks søge læge. Toksisk

epidermal nekrolyse (hudsygdom hvor omfattende

partier

hudens

øverste

afstødes,

ledsaget

symptomer

organbeskadigelse),

betændelse

huden (dermatitis) og Steven Johnsons syndrom

(svær form for udslæt med feber, blærer og betænd-

else).

Lever og galdeveje:

Der kan forekomme forskellige

former for leverbetændelse med eller uden gulsot,

og patienterne kommer sig almindeligvis efter ophør

med Marcoumarbehandlingen.

Selvom forekomsten

af leverbetændelse er minimal, skal leverfunktionen

hos patienter i langtidsbehandling med Marcoumar

kontrolleres. Blod i galdevejene, leversygdom, unor-

mal leverfunktion og skade på levercellerne.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Mave-tarmkanalen: Kvalme, opkastning og diaré.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

Mave-tarmkanalen:

Gener og smerter i bughulen,

udspiling af maven,

prutten,

forstoppelse,

hyppig

afføring, dårlig fordøjelse, opkastningsfornemmelser,

blodig diarre.

Hud og underhud: Hudlæsioner, blødning i og under

huden,

anfaldsvis ødemdannelse under huden eller

under

slimhinderne,

blærer,

hævet

ansigt,

ødem

i øjenhulen, erythema urticaria (kløende udslæt) og

anden form for udslæt, afskalning af huden, reversi-

belt hårtab, svag hårvækst, kløe.

Knogler,

led,

muskler og bindevæv:

Nedsat knogle-

mængde

Immunsystemet: Allergiske hudreaktioner

Sygdomme i blodkarrene:

Der kan opstå blødning,

som hyppigt ses som store blå mærker i huden, blød-

ning fra tandkød og næsen. Smertefuld misfarvning

af tæerne, som skyldes kolesterol-blodpropper.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirk-

ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du finder skema og vej-

ledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens

netsted: http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/.

5.

OPBEVARING

Marcoumar skal opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholds-

regler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Marcoumar efter den udløbsdato, der står

på pakningen. Udløbsdagen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicin-

rester.Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicin-

rester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE INFORMATION

Marcoumar indeholder

Det aktive stof er phenprocoumon. Marcoumar tab-

letter findes i styrken 3 mg.

De øvrige indholdsstoffer er lactose (80 mg),

majs-

stivelse, talcum og magnesiumstearat.

Marcoumars udseende og pakningsstørrelse

Tabletten er hvid, mærket med krydskærv på begge

sider,

således at tabletten kan deles i to eller fire

dele.

Marcoumar 3 mg tabletter markedsføres i tabletglas,

som indeholder 25 tabletter.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Roche a/s

Industriholmen 59

2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

03/2008

10092181 DK 0803.1073

10092181_DK 18.03.2008 10:14 Uhr Seite 2