Marcain Adrenalin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Marcain Adrenalin 5 mg/ml +5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 5 mg/ml +5 mikrog/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Marcain Adrenalin 5 mg/ml +5 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 57350
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide om Marcain adrenalin.

3. Sådan bliver du behandlet med Marcain adrenalin.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Marcain adrenalin er et langtidsvirkende bedøvelsesmid-

del (lokalanalgetikum), der anvendes til at bedøve dele af

kroppen. Bedøvelse anvendes for at forhindre smerter i at

opstå eller for at give smertelindring.

• Marcain virker ved midlertidigt, at forhindre nerverne i

det bedøvede område i, at mærke smerte, varme eller

kulde. Følelsen af tryk og berøring vil dog stadig kunne

mærkes. På den måde bliver nerverne bedøvet i den

del af kroppen, der skal opereres (analgetisk virkning). I

mange tilfælde betyder det, at nerverne til musklerne i

området også vil blive blokeret, hvilket medfører midler

tidig kraftløshed eller lammelse (anæstetisk virkning).

• Adrenalin virker ved at mindske blodkarrenes diameter,

og ved at nedsætte blodgennemstrømningen. På den

måde forbliver Marcain-Adrenalin længere tid i vævet, i

stedet for at blive transporteret videre, og følelsesløshe

den/virkningen af bedøvelsen kan tilsvarende forlænges.

Adrenalin kan på tilsvarende måde nedsætte operations-

blødninger fra de indsprøjtede væv.

• Du kan få Marcain adrenalin som bedøvelsesmiddel ved

operationer til voksne og børn over 12 år, eller ved akut

opstået smerter hos voksne og børn over 12 år.

• Du skal have Marcain adrenalin som en indsprøjtning. Det

vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver

indsprøjtningen på en af følgende måder:

– ved at indsprøjte medicinen ind i det væv, som skal

opereres.

– ved at indsprøjte medicinen ved en nerve eller ved en

gruppe af nerver, som fører til den del af kroppen, der

skal opereres, f.eks. ved indsprøjtning i armhulen før

armen eller hånden skal opereres.

– ved at indsprøjte medicinen i et område omkring

knoglemarven, hvor bedøvelsen skal virke.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dose

ring end angivet i denne information. Spørg lægen.

2. Det skal du vide om Marcain adrenalin

Du må ikke få Marcain adrenalin:

• hvis du er allergisk over bupivacain eller andre lokalbe-

døvende midler af amidtypen, adrenalin, eller et af de

øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6 (f.eks. natrium-

metabisulfit).

• I nogle tilfælde vil lægen helt undlade at anvende Mar-

cain adrenalin (f.eks. ved Biers blokade, penisblokade og

Oberst-blokade).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger

Marcain adrenalin

• hvis du er ældre eller hvis din almentilstand er dårlig.

• hvis du har for meget syre i blodet (acidose).

• hvis iltforsyningen i din krop er dårlig (hypoxi).

• hvis du er gravid, og er sidst i graviditeten.

• hvis du har hjerterytmeforstyrrelser (AV-blok) eller anden

hjertesygdom iøvrigt.

• hvis du har en fremskreden leversygdom.

• hvis du har nedsat nyrefunktion.

• hvis du har forhøjet blodtryk.

• hvis du har stofskiftesygdom.

• hvis du har sukkersyge (diabetes).

Børn og unge

Sikkerhed og effekt ved anvendelse af Marcain til børn

under 1 år er ikke dokumenteret.

Sikkerhed og effekt ved anvendelse af Marcain adrenalin 5

mg/ml + 5 mikrogram/ml til børn under 12 år er ikke doku-

menteret.

• Samtidig behandling med anden medicin kan medføre

uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at

du er i behandling med Marcain adrenalin. Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Marcain adre-

nalin

• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

– lokale smerter (andre lokalanalgetika).

– hjerterytmeforstyrrelser (lidokain eller amiodaron).

– depression (tricykliske antidepressiva).

– migræne (ergotamin).

– psykose (phenotiaziner).

– forhøjet blodtryk, forebyggende mod angina pectoris og

migræne (ikke-selektive betablokkere, f.eks propranolol).

– for meget mavesyre (cimetidin).

– hjerterytmeforstyrrelser samt hjertekramper (verapamil).

– forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere).

– samtidig brug af bedøvelsesmidler til inhalation (inhala

tionsanæstetika).

– samtidig brug af kortvarigt virkende bedøvelsesmidler

(propofol).

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette

lægemiddel.

Graviditet:

• Du kan få Marcain adrenalin under graviditet. Tal med

lægen.

Amning:

• Du kan få Marcain adrenalin, selvom du ammer. Bupivacin

udskilles i modermælken. Det vides ikke om adrenalin

gør.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marcain adrenalin kan svække din bevægelse og

opmærksomhed i større eller mindre grad. Det skal du tage

hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med

maskiner.

Marcain adrenalin kan især i begyndelsen af behandlingen

og ved øgning af dosis påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Marcain adrenalin indeholder

• Denne medicin indeholder ca 0,1 mmol (ca 3 mg) natrium

pr. ml. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du

tage hensyn hertil.

• Marcain-Adrenalin indeholder natriummetabisulfit. Meta

bisulfit-delen kan i sjældne tilfælde medføre overfølsom-

hedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

3. Sådan bliver du behandlet med Mar-

cain adrenalin

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du

skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundheds-

personalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og er afhængig

af din sygdom.

Du vil normalt få Marcain Adrenalin af en læge eller sygep

lejerske.

Indlægsseddel: Information til brugeren

MARCAIN

®

ADRENALIN

5 mg/ml + 5 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Bupivacainhydrochlorid adrenalin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Marcain adrenalin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være ska

deligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirk-

ninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000111404-001-01

Ældre:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Brug til børn og unge:

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig,

hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.

Børn under 12 år må normalt ikke få Marcain adrenalin 5

mg/ml + 5 mikrogram/ml. Lægen vil vurdere det for hver

enkelt.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Du skal måske have en anden dosis. Spørg lægen.

Hvis du har fået for meget Marcain adrenalin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har

fået for meget Marcain adrenalin.

Symptomer:

• Forgiftningssymptomer af stigende sværhedsgrad, såsom

forvirrethed, følelsesløshed af læberne og omkring mun

den, følelsesløs tunge, syns- og høreforstyrrelser, talefor-

styrrelser, muskelsammentrækninger eller muskelkramper,

rysten, kramper eller bevidstløshed efterfulgt af mang-

lende ilt i kroppen og for meget kuldioxid i blodet som

kan give vejrtrækningsproblemer. Blodtryksfald, langsom

puls/uregelmæssig puls.

Symptomer som skyldes adrenalin:

• Hjertekar-symptomer, såsom varmefølelse, svedeture,

hjertebanken, migrænelignende hovedpine, blodtryks

stigning, smerter i brystet, evt. med udstråling til arm

eller hals (angina pectoris), hurtig hjertebanken og hjer-

testop.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirk-

ninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter):

• Forgiftningssymptomer på centralnervesystemet (kram

per, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløs-

hed i huden, følelsesløshed i tungen, skærpet hørelse,

synsforstyrrelser, bevidsthedstab, rysten, uklarhed, susen

for ørerne (tinnitus) og taleforstyrrelser i forbindelse med

at udtale ord). Ring 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

• Hjertestop. Ring 112.

• Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben,

Kontakt læge eller skadestue. Ring evt.112.

• Rygmarvshindebetændelse (arachnoiditis). Symptomer på

betændelse i rygmarvshinden kan være: døsighed,

• Smerter i led, føleforstyrrelser, feber, hurtig vejrtrækning.

Ring 112.

• Lammelse eller svækkelse (parese). Ring 112.

• Dobbeltsidig lammelse, oftest i den nedre kropshalvdel

eller i begge ben (paraplegi). Ring 112.

• Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.

Ring 112.

• Allergiske reaktioner. Pludseligt hududslæt, åndedræts

besvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt.

Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end

1 ud af 10 patienter):

• Kvalme.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypoten

sion).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 100 patienter):

• Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal

du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden (paræstesi).

• Svimmelhed.

• Opkastning.

• Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan

være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er

alvorligt.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 10.000 patienter):

• Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller

lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.

• Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt.

skadestue.

Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger:

• Bivirkninger hos børn svarer til de bivirkninger, man fin

der hos voksne. Det kan være svært at se tidlige tegn på

forgiftning hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke

er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelsty

relsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette læge

middel.

5. Opbevaring

• Opbevar Marcain adrenalin utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Marcain adrenalin efter den udløbsdato, der

står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den næv

nte måned.

• Opbevar Marcain adrenalin i køleskab (2-15°C).

• Frys ikke Marcain adrenalin, og udsæt det ikke for frost.

• Opbevar Marcain adrenalin i original pakning, for at

beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinres

ter. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-

ninger

Marcain adrenalin, 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml, injektions-

væske, opløsning indeholder:

Aktivt stof:

Bupivacainhydrochlorid 5 mg/ml og adrenalintartrat sva

rende til adrenalin 5 mikrogram/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Natriumchlorid, natriummetabisulfit, natriumhydroxid/salt

syre og vand til injektionsvæske

Udseende og pakningsstørrelser:

Marcain adrenalin er en klar, farveløs injektionsvæske,

opløsning.

Marcain adrenalin fås i:

Marcain adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml i pakninger

med 5 x 20 ml.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis mar

kedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Marcain adrenalin også som DI’s

Marcain-Adrenalin.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved rekla

mationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2017

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

27-7-2018

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Leadiant GmbH)

EU/3/16/1635 (Active substance: N-acetyl-D-mannosamine monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5053 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/228/15/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety