Maladan insektpudder

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maladan insektpudder Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 40 g/kg malathion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Maladan insektpudder Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Produktresumé

Leverandørbrugsanvisning

(Sikkerhedsdatablad)

Udarbejdet efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485

af 16. juni 1995 om stoffer og materialer, §16, stk. 2.

Maladan Insekt-pudder

Nr. 6. udgave

Side 1 af 4

gældende fra d. 01.08.1999

_________________________________________________________________________________

1. Produktidentifikation Maladan Insekt-pudder

Produkttype:

Insektmiddel til anvendelse udendørs, i drivhuse og i kornlagre.

Miljøstyrelsens reg. nr. 18-35

Leverandør

Bayer A/S

telefon: 45 23 50 00

Nørgaardsvej 32

telefax: 45 23 52 60

2800 Lyngby

Kontaktperson: M. Baandrup

2. Oplysning om indholdsstoffer

Stofnavn

Malathion

Siliciumdioxid, amorf

Indhold

<10%

Cas nr

121-75-5

7631-86-9

Klassifikation

Xn, R22

G.V.:

5 mg/m³ (H)

2 mg/m³

Kemisk gruppe

Organofosfat

3. Fareidentifikation

For mennesker

Undgå indånding af pudderet.

For miljø

Meget farligt for bier

4. Førstehjælp

Generelt

Bring den forulykkede ud i det fri. Undgå afkøling

(tildækning med f.eks. tæppe). Bevidstløse lægges med

hovedet lavt (aflåst sideleje). Ved vejrtrækningsstop gives

kunstigt åndedræt. Opsøg læge eller tilkald ambulance.

Medbring brugsanvisning eller etikette.

Indånding

Se generelt.

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes med

vand og sæbe.

Øjne

Skyl straks med rigeligt vand. Kontakt læge.

Nr. 6. udgave

Side 2 af 4

Maladan Insekt-pudder

gældende fra d. 01.08.1999

_________________________________________________________________________________

Indtagelse

Fremkald opkastning hos patienter ved bevidsthed. Giv først

rigeligt at drikke (ikke mælk eller alkohol, det fremmer opta-

gelsen). Tilkald læge.

Modgift

Atropin-sulfat.

5. Forholdsregler ved brand

Produktet bør så vidt muligt fjernes fra brandstedet.

Slukningsmidler

Vand, pulver, skum, CO

Risici

Der kan udvikles farlige røggasser.

Værnemidler

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

6. Forholdsregler ved spild

Miljøværnemidler

Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.

Spild opsamles ved hjælp af granulat, savsmuld, sand, jord

eller kiselgel og kommes på lukkede beholdere.

Personlige værnemidler

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Vask hænder før måltider, før tobaksrygning og straks efter

arbejdet. Arbejdstøj, værneudstyr og arbejdsredskaber

rengøres jævnligt.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Skal opbevares adskilt fra nærings- og nydelsesmidler, samt

foderstoffer.

Skal opbevares tørt og køligt.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Eksponeringskontrol

Undgå indånding af pudderet.

Vask huden efter arbejdet.

Personlige værnemidler

I.h.t. Arbejdstilsynets vejledning anbefales:

Åndedrætsværn med filter P

, beskyttelsesdragt med hætte,

støvler og handsker.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende:

Pudder

Nr. 6. udgave

Side 3 af 4

Maladan Insekt-pudder

gældende fra d. 01.08.1999

_________________________________________________________________________________

10. Stabilitet og reaktivitet

Thermostabilitet:

Intet specielt.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indtagelse

Lav akut giftighed. LD50, oral, rotte = 5500 mg/kg (malathion)

Hudkontakt

Ikke hudirriterende.

Øjenkontakt

Ikke øjenirriterende.

Virkemåde

Acetylcholinesterase-hæmmer.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet

fisk:

Malathion er meget giftigt for fisk og dafnier.

giftighed for bier:

Malathion er meget farligt for bier.

13. Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale

affaldsordning.

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Miljøstyrelsens

klassificering

Ingen.

Risikosætninger:

Sikkerhedssætninger:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og

nydelsesmidler, samt foderstoffer.

Undgå indånding af pudderet.

Uddannelse:

Ved erhvervsmæssig anvendelse på planter:

Krav om sprøjtecertifikat i.h.t. Miljø- og Energiministeriets

bekendtgørelse nr. 360 af 24.05.1993 med senere

ændringer. Gælder dog ikke for elever under uddannelse.

Nr. 6. udgave

Side 4 af 4

Maladan Insekt-pudder

gældende fra d. 01.08.1999

___________________________________________________________________

Restriktioner:

Må kun anvendes til bekæmpelse af skadedyr udendørs

og i drivhuse, samt i kornlagre.

Spiselige afgrøder og foderafgrøder må ikke behandles

senere end 1 uge før høst.

Korn behandlet efter høst må ikke anvendes til menneske-

føde eller til opfodring før tidligst 1 uge efter behandling.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer, m.v.).

Må ikke anvendes til andre skadegørere og i andre

afgrøder end de i brugsanvisningen nævnte.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

16. Andre oplysninger

Anvendelse

Insektmiddel til bekæmpelse af skadedyr udendørs og i

drivhuse, samt i kornlagre.

Anvendelsesbegrænsninger:

Se punkt 15.

Autoriseret af:

Dato 01.08.1999

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her