Maladan 44 EW

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Maladan 44 EW Olie i vand emulsion
 • Lægemiddelform:
 • Olie i vand emulsion
 • Sammensætning:
 • 440 g/l malathion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Maladan 44 EW Olie i vand emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

1/14

Maladan 44 EW

Brugsanvisning

Forbud - sprøjtefrist

Leverandørbrugsanvisning

Produktidentifikation

Håndtering og opbevaring

Transportoplysninger

Fareklasse:

Indhold:

Tilstand:

Emballage:

Opbevaring:

5.00

Ingen

Malathion 440 g/liter (42%)

Sprøjtevæske

5 liter, 1 liter, (4x5, 12x1) Plastflaske

Tåler ÷10° C

Alsidigt

insektmiddel

Brugsanvisning

Maladan 44 EW er et flydende insektmiddel, af gruppen fosforholdige

forbindelser, til bekæmpelse af en række insekter indenfor landbrug,

frugtavl og gartneri. Maladan 44 EW er tilladt til IP i kernefrugt, med

begrænsninger.

Dosering

Markkulturer i landbrug og gartneri:

Doseringerne er nævnt under de enkelte kulturer.

Der anvendes væskemængder på mellem 150 og 400 liter vand pr. ha,

der kan udbringes med:

Lave vandmængder kan nedsætte tålsomheden overfor kulturen.

Landbrug

Afgrøde

Ltr. pr. ha

Skadedyr

Tidspunkt

Hvid- og

rødkløver

Kløversnudebille Ved angreb før

blomstring

Bederoer

Bedebladlus

Ved 15%

angrebne planter

Ærter, grønne til

modenhed

Ærtebladlus

Ved 15-20%

angrebne planter

Skadedyr bekæmpes efter skadetærskler eller når de observeres i den

pågældende afgrøde.

Frugtavl

Doseringerne er nævnt under de enkelte kulturer.

Vandmængde 200 - 400 liter pr. ha.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

2/14

Udsprøjtningen kan f.eks. foretages med Schaumann sprøjte med

luftforstøvning:

Grøntsager på friland

Afgrøde

Ltr. pr. ha

Skadedyr

Tidspunkt

Hvid- og

blomkål

Bladlus, stor-

og lille

kålsommerfugl

v.a.

Salat på friland,

spinat og

bønner

Bladlus

v.a.

Spinat

Bladlus

v.a.

Bønner

Bladlus

v.a.

Ærter

Bladlus

v.a.

Grøntsager i væksthus

Afgrøde

Styrke

Skadedyr

Tidspunkt

Agurk, squash og

melon

0,2%

Bladlus,

nelliketrips, larver

af målere og

viklere

v.a.

Tomat, peber,

aubergine, pepino

og jødekirsebær

0,2%

Bladlus,

nelliketrips, larver

af målere og

viklere

v.a.

Salat

0,2 liter

/ 1.000

Bladlus

v.a.

Frugt og bær

Afgrøde

Ltr. pr.

Skadedyr

Tidspunkt

Æbler og

pærer

3,0-4,0

Æblebladlus,

frostmålere,

knopviklere,

æbleviklere,

æblesnudebiller og

æblebladhvepsens

larve

v.a.

Kirsebær og

blomme

3,0- 4,0

Blommebladlus,

kirsebærbladlus,

frostmålere,

knopviklere og

blommeviklere

v.a.

Solbær, ribs,

stikkelsbær,

Bladlus,

hindbærsnudebiller,

hindbærbiller.

v.a.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

3/14

hindbær og

brombær

Larver af målere og

viklere

april-maj

Væksthussnudebille,

voksen

aug.-sept.

Jordbær

Bladlus,

jordbærviklere.

Hindbærsnudebiller.

Voksne

væksthussnudebiller

v.a.

f.b.

aug.-sept.

v.a. = ved angreb uden for blomstring

f.b. = før blomstring

Prydplanter, Væksthus

Afgrøde

Styrke Skadedyr

Tidspunkt

Diverse

prydplanter

0,2%

Bladlus, larver af målere

og viklere, nelliketrips,

voksne øresnudebiller*,

skjoldlus og uldlus

v.a.

Prydplanter på friland og planteskolekulturer

Afgrøde Dosering Skadedyr

Tidspunkt

Diverse

afgrøder

0,2%

styrke

eller

liter/ha

Bladlus, larver af målere

og viklere, nelliketrips,

voksne øresnudebiller*,

skjoldlus og uldlus

v.a.

*herunder væksthussnudebiller

v.a. = ved angreb uden for blomstring

f.b. = før blomstring

Virkningsforhold

Maladan 44 EW er et meget effektivt insektmiddel, der virker som mave-

og nervegift, så virkningen opstår dels ved optagelse dels ved kontakt.

Optimale virkningsbetingelser

Der er også virkning, selv om de optimale virkningsbetingelser ikke er

tilstede, men det begrænser muligheden for at anvende nedsatte

doseringer.

Maladan 44 EW må maksimalt anvendes 3 gange pr. år på et givet areal.

Tankblanding

Der foreligger ingen forsøgsmæssig dokumentation.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Tanken fyldes halvt med vand. Maladan 44 EW tilsættes under omrøring.

Derefter fyldes tanken op.

Tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

4/14

Forbud / Sprøjtefrist

Må kun anvendes til bekæmpelse af visse skadegørere i visse afgrøder i

landbrug, frugtavl, gartneri og private haver. Må i spiselige afgrøder og

foderafgrøder ikke behandles senere end 1 uge før høst. Må ikke

anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)

Læs i øvrigt etikettens forsigtigshedstekst, inden midlet bruges.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Maladan® 440 g/l EW

Indholdsfortegnelse:

1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3. Fareidentifikation

*4. Førstehjælpsforanstaltninger

5. Brandbekæmpelse

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

7. Håndtering og opbevaring

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

9. Fysisk-kemiske egenskaber virksomheden

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologiske oplysninger

12. Miljøoplysninger

13. Bortskaffelse

14. Transportoplysninger

15. Oplysninger om regulering

16. Andre oplysninger

videret udgave: ændrede afsnit er markerede med *.

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG

SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

Produktnavn:

Maladan® 440 g/l EW

Producent:

CHEMINOVA A/S

P.O.Box 9 DK-7620 Lemvig

Danmark

Nødtelefonnr.: 97 83 53 53

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

2.1.

AKTIVSTOF:

FYFANON

CAS-navn

Butanedioic acid, [(dimethoxyphos-

phinothioyl)thio]-, diethyl ester

Andet navn

S-[1,2-Bis(ethoxycarbonyl)ethyl] O,O-dimethyl

phosphorodithioat

ISO navn

Malathion

CAS-nr.

121-75-5

EF-nr. (EINECS-

nr.)

204-497-7

Index-nr.

015-041-00-X

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

5/14

Molekylvægt

330,36

Empirisk formel

Strukturformel

EU klassificering

Xn;R22: Farlig ved indtagelse.

2.2.

TYPISK INDHOLD:

Aktivstof

Fyfanon® (Malathion) ......Teknisk 42 vægt%

Andre indholdsstoffer

Emulgatorer, hjælpestoffer .............9 vægt%

Vand.................................... ad 100 vægt%

2.3.

Anvendelse

Insekticid

Produktets EU klassificering

Ikke klassificeret

2.5.

WHO klassificering

Class III: Slightly Hazardous

3. FAREIDENTIFIKATION

3.1.

Farer (akute og kroniske)

Aktivstoffet Fyfanon® (malathion) er en

cholinesterasehæmmer af lav toksicitet for

pattedyr. Dog kan den giftigere og

synergistiske forurening isomalathion (LD50,

oral, rotte, 89 mg/kg) dannes ved oplagring

ved for høje temperaturer (se pkt.7.2).

Fyfanon® optages let i organismen ved al

hudkontakt og ved stænk i øjnene.

Tilsmudset tøj tages straks af og al

eksponeret hud vaskes omgående.

Gentagen kontakt med cholinesterase-

hæmmere såsom Fyfanon® kan imidlertid,

uden forudgående varsel, medføre øget

følsomhed over for alle

cholinesterasehæmmere.

3.2.

Forgiftningssymptomer

Hovedpine, kvalme, opkastning, krampe,

svaghed, sløret syn, dobbeltsidig pupil-

forsnævring til knappenålsstørrelse, trykken

for brystet, åndedrætsbesvær, stærk sved,

spyt- og tåresekretion, rykvise muskel-

trækninger, svigtende vejrtrækning og

coma.

3.3.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

6/14

Miljøfarer

Se pkt. 12.

4.* FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1.

Første hjælp

Kontakt øjeblikkelig læge eller sygehus.

Forklar, at tilskadekomne har været

eksponeret for malathion, et organofosfor

insekticid, og beskriv tilskadekomnes

tilstand. Fjern øjeblikkeligt tilskadekomne

fra området, hvor stoffet findes.

Ved åndedrætsstandsning gives øjeblik-

keligt kunstigt åndedræt, og der

fortsættes hermed, indtil en læge

overtager behand-lingen.

Hvis produktet sluges, skal opkastning

fremkaldes hurtigst muligt. Lad tilskade-

komne drikke 1 eller 2 glas vand og frem-

kalde opkastning ved at berøre det

bageste af svælget med en finger eller en

stump genstand. Gentag indtil opkast

bliver klart. Giv aldrig vand eller andre

drikke og frem-kald aldrig opkastning hos

en bevistløs person.

Lad tilskadekomne ligge ned og forholde

sig i ro. Tilkald lægehjælp øjeblikkelig.

Hvis stoffet er kommet i øjnene eller på

huden skylles omgående med store

mængder vand samtidig med, at

forurenet tøj og forurenede sko tages af.

Tilkald omgående lægehjælp.

4.2.

Anvisninger til lægen

Fyfanon® (malathion) er en choline-

sterasehæmmer som påvirker både det

centrale og det perifere nerve-system og

medfører reduceret puls og

åndedrætsbesvær.

Cholinesterase inhibition -

behandling

Modgift: injektion af atropin sulfat i store

doser. TO til FIRE mg intra-venøst eller

intramuskuløst så snart cyanose er

overstået. Fortsæt atropin injektion med

5-10 minutters mellem-rum indtil tegn på

atropinisering viser sig.

Obidoxim chlorid (Toxogonin) er en

farma-kologisk modgift og kan anvendes

som et supplement, men ikke som

erstatning for atropin, som er en

symptomatisk og ofte livreddende

modgift. ANVEND IKKE MORFIN ELLER

BEROLIGENDE MIDLER.

Så snart tegn på lungeødem viser sig,

skal tilskadekomne have supplerende ilt

og behandles symptomatisk.

Fortsat absorption af Fyfanon® kan ske

og tilbagefald kan forekomme efter

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

7/14

begyn-dende bedring. PATIENTEN SKAL

OVER-VÅGES NØJE I MINDST 48

TIMER.

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1.

Slukningsmidler og

fremgangsmåde

Pulver eller kulsyre ved mindre brande,

vandtåge eller skum ved større brande.

Tanke og beholdere skal holdes lukkede

og nedkølede ved oversprøjtning med

rigelige mængder vand. Ved forbrænding

af stoffet dannes giftige gasser, hvorfor

man skal nærme sig brandstedet fra

vindsiden og bære beskyttelsesmaske.

Indtrængning i rum må kun ske under fuld

åndedrætsbeskyttelse. Undgå hvis muligt,

at vandet løber ned i kloakker. Anvend

ikke samlet vandstråle.

5.2.

Farlige nedbrydningspro-

dukter ved brand

De væsentligste nedbrydningsprodukter

er: dimethylsulfid, svovldioxid,

kulmonoxid, kuldioxid og fosfor-

pentaoxid.

5.3.

Specielle brand- og

explosionsfarer

Se pkt. 10.1.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1.

Personlig beskyttelse

Anvend alle nødvendige personlige

værnemidler (se pkt. 8).

6.2.

Forholdsregler ved spild

Små væskespild på gulvet eller på anden

uigennemtrængelig flade fjernes

omgående eventuelt ved hjælp af

absorption med læsket kalk, savsmuld,

Fullers jord eller et andet absorberende

stof i egnede beholdere og transporteres til

et egnet destruktionssted i

overensstemmelse med instruktionerne

under Bortskaffelse (se pkt.13). Arealet

renses med natronlud.

Store væskespild på gulvet eller på

anden uigennemtrængelig flade søges

standset, inddæmmet og fjernet

omgående, eventuelt ved hjælp af

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

8/14

absorption med læsket kalk, Fullers jord

eller et andet absorberende stof i egnede

beholdere og transporteres til et egnet

destruktionssted i overensstemmelse med

instruktionerne under Bortskaffelse (se

pkt.13). Arealet renses med natronlud.

Store spild som trænger ned i jorden skal

graves op, opsamles i egnede containere

og bortskaffes i overerensstemmelse med

instruktionerne under Bortskaffelse (se pkt.

13).

Fyfanon® kan forsæbes i vand ved

opvarm-ning og indstilling af pH (basisk).

Produktet kan bortskaffes ved kontrolleret

forbrænding.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1.

Forholdsregler ved

håndtering

Se Personlige værnemidler, pkt. 8

7.2.

Forholdsregler ved

oplagring

Produktet er stabilt, når det lagres ved

temperaturer, der ikke overskrider 25°C.

Produktet må aldrig opvarmes til tempe-

raturer over 55°C, ligesom lokal opvarming

over 55°C skal undgås.

Undgå at forurene vand, madvarer, foder-

stoffer eller såsæd ved oplagring eller

bortskaffelse.

7.3.

Forebyggelse af brand

og eksplosion

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1.

Åndedrætsværn

Beskyttelseshandsker

Anvend kemikalieresistente handsker som

laminat, butylgummi, nitrilgummi eller

viton.

Ansigts- og

øjenbeskyttelse

Anvend sikkerhedsbriller.

Anden beskyttelse

Anvend overtræksdragt eller skjorte med

lange ærmer og lange bukser. Anvend sko

og sokker.

8.2.

Sikkerhedsforanstaltninger Ved indendørs håndtering bør effektiv

mekanisk ventilation forefindes.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

9/14

Ved en arbejdspladsvurdering skal det

sikres, at ansatte ikke er udsat for

påvirkninger, der kan indebære en risiko

ved graviditet eller amning (jf.

Arbejdsmini-steriets bekendtgørelse om

arbejdets udførelse).

Personer, der arbejder med produktet

gennem en længere periode, bør jævnligt

have deres cholinesteraseniveau

kontrolleret ved hjælp af

blodprøvetagning. Hvis

cholinesteraseniveauet falder under et

kritisk niveau, bør de ikke udsættes for

yderligere eksponering, før blodprøverne

viser, at cholinesteraseniveauet igen er

blevet normalt.

Hold personer, der ikke bærer beskyttel-

sesbeklædning, borte fra områder, hvor

der arbejdes med produktet.

Handsker skal vaskes grundigt med vand

og sæbe, før de tages af. Vask altid

hænder, ansigt og arme med vand og

sæbe før tobaksrygning og indtagelse af

mad og drikke.

Efter arbejdets udførelse totalafvaskes

kroppen med vand og sæbe, og alle

beklædningsgenstande skiftes. Vask

beskyttelses-beklædning og beskyttel-

sesudstyr med vand og sæbe straks efter

brug. Beskyttelsesmasken rengøres efter

de instruktioner, der er gældende for den

pågældende beskyttelsesmaske, og

filteret udskiftes.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1.

Tilstandsform

Væske

9.2.

Farve

Hvid

9.3.

Lugt

Lim-agtig

9.4.

Smeltepunkt

Under 0°C

9.5.

Kogepunkt

Malathion : 156-157*C ved 0,7 mm Hg

(se dog pkt. 10.1., Thermostabilitet)

9.6.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

10/14

Massefylde

1,101 g/ml ved 20°C

9.7.

Damptryk

Malathion :

3,4 x 10-6 mm Hg ved 25°C

1,4 x 10-4 mm Hg ved 45°C

9.8.

Viskositet

9.9.

Opløselighed i vand

Malathion : 148,2 mg/l ved 25°C

Produktet kan dispergeres i vand

9.10.

Fordelingskoefficient n-

oktanol/vand

Malathion : K

= 560

9.11.

5,0; pH forventes at falde ved langvarig

lagring.

9.12.

Flammepunkt

> 100°C (Pensky-Martens closed tester;

se dog pkt. 10.1., Thermostabilitet)

9.13.

Selvantændelsestem-

peratur

9.14.

Eksplosionsgrænser

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1.

Thermostabilitet

Produktet (malathion) nedbrydes hurtigt

ved opvarmning til temperaturer over

100°C, som kan forårsage eksplosionsfare.

Nedbrydningen er afhængig af tiden og

temperaturen p.g.a. eksotherme og

autokatalytiske reaktioner, som omfatter

omlejringer og polymerisering og som

afgiver flygtige, lugtende og brandfarlige

stoffer som dimethylsulfid og methyl-

mercaptan.

10.2.

Farlige nedbrydnings-

Se pkt. 5.2.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

11/14

produkter

10.3.

Materialer der skal

undgås

Stærke alkaliprodukter og stærkt

oxiderende stoffer. Produktet kan angribe

jern, stål og hvidblik. Fyfanon®

hydrolyseres hurtigt ved pH > 7.0.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1.

Sundhedsfarer

Se pkt. 3.1.

11.2.

Optagelsesvej:

- Indtagelse

, oral, rotte: > 5000 mg/kg

- Hud

, dermal, rotte: > 5000 mg/kg

- Indånding

, inhalation, rotte (M): > 7.74 mg/l/4 h

(maksimalt opnåelig koncentration)

11.3.

Irriterende egenskaber

Produktet er ikke irriterende.

11.4.

Allergisk sensibilisering

Der er ingen tegn på, at malathion frem-

kalder allergi.

11.5.

Kræftfremkaldende

egenskaber

Malathion er ikke klassificeret som kræft-

fremkaldende.

11.6.

Virkninger på

forplantningsevne

Der er ikke fundet skadelige virkninger på

forplantningsevnen ved brug af malathion

i forsøg med rotter og mus ved doser som

ikke er giftige for moderdyrene.

11.7.

Teratogenicitet

Malathion er ikke teratogent.

11.8.

Mutagenicitet

Malathion er ikke mutagent.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

12/14

12. MILJØOPLYSNINGER

Aktivstoffet malathion nedbrydes hurtigt biologisk. Det nedbrydes hurtigt i

miljøet og i spildevands-rensningsanlæg. Koncentrationer op til 100 mg/l

giver ingen skadelige virkninger i spildevands-rensningsanlæg.

Nedbrydningen sker både aerobt, anaerobt, biologisk og abiologisk.

Produktet er giftigt for fugle, fisk og for i vand levende organismer og

meget giftigt for bier. Aktivstoffet malathions akute toksicitet er:

- Fisk

96 h-LC

, Regnbueørred (Salmo gairdneri) 0,200 mg/l

- Invertebrater 48 h-EC

, Dafnier (Daphnia magna)

1,0 mg/l

- Fugle

, Japansk vagtel (Colinus virginianus)

400 mg/kg

- Bier

24 h-LD

, Arbejdsbier, kontakt

0,27 mg/bi

24 h-LD

, Arbejdsbier, oral

0,38 mg/bi

13. BORTSKAFFELSE

13.1.

Bortskaffelse af affald

Bortskaffes i overensstemmelse med dansk

lovgivning som kemikalieaffald ved

aflevering til kommunal modtagestation

eller Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Kemikalieaffaldskortnr.: 05.12

EAK-kode: Pesticider, 20 01 19 00

Undgå at forurene vand, madvarer, foder-

stoffer eller såsæd ved oplagring eller

bortskaffelse.

13.2.

Bortskaffelse af tom

emballage

Bortskaffes i overensstemmelse med dansk

lovgivning som farligt affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN KLASSIFICERING:

Proper Shipping Name Environmentally Hazardous Substance,

Liquid, N.O.S. (Contains Malathion 42%)

UN Nr.

3082

Class

Packaging Group

Primary Hazard

Miscellaneous

Subsidiary Risk

Marine Pollutant

(P/PP)

(IMDG-Code)

Marine Pollutant

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

13/14

I EU: Klassificering og

mærkning

(ifølge 88/379/EEC som

ændret)

Ingen

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn

og ikke sammen med eller i nærheden af

levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller

lignende.

15.2.

Grænseværdier for

luftforurening

OSHA

(USA)

PEL-TWA

ACGIH

(USA)

TLV-TWA

(Tyskland)

(Danmark)

Australien

Malathion

10 mg/m3

10 mg/m3

15 mg/m3

5 mg/m3

10 mg/m3

16. ANDRE OPLYSNINGER

Materialet må kun anvendes af personer, som nøje er instruerede i

arbejdets udførsel og som har kendskab til indholdet af denne

brugsanvisning.

Leverandørbrugsanvisning i overensstemmelse med 91/155/EEC

(produkter)/93/112/EEC (stoffer), samt dansk lovgivning.

28/3/2018

Produkter / Maladan

file:///L:/PlanteInnovation/02_Aktiviteter/03_Middeldatabasen/Etiketter/Maladan_44_EW_11-13_Etikette_20010905.htm

14/14

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.