Lysantin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lysantin 50 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lysantin 50 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 04455
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lysantin

, 50 mg, filmovertrukne tabletter

Orphenadrinhydrochlorid

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lysantin til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Lysantins virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at tage Lysantin

Sådan skal du tage Lysantin

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Lysantin

Yderligere oplysninger

1.

Lysantins virkning og hvad du skal bruge det til

Lysantin er et middel mod Parkinsons sygdom.

Lysantin påvirker balancen mellem nogle bestemte stoffer i hjernen, så muskelstivhed og rysten bliver

mindsket.

Du kan få Lysantin mod Parkinsons sygdom.

Lægen kan have givet dig Lysantin til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lysantin

Tag ikke Lysantin hvis du

er allergisk over for orphenadrinhydrochlorid eller et af de øvrige hjælpestoffer

har grøn stær (snævervinklet glaukom) og ikke får behandling for dette

har bevægelsesforstyrrelser (tardiv dyskinesi)

har vandladningsbesvær

lider af porfyri, der er en sjælden stofskiftesygdom

Vær ekstra forsigtig med at tage Lysantin

Tal med lægen, inden du tager Lysantin, hvis du har

forstørret blærehalskirtel (prostata)

hurtig puls

forhøjet blodtryk

dårligt hjerte

dårlig lever

dårlige nyrer

forsnævring eller tilstopning i mave eller tarm

nedsat muskelkraft (myasthenia gravis)

epilepsi

eller ofte bliver forvirret og desorienteret

Vær opmærksom på

Du må ikke stoppe pludseligt med behandlingen. Tal med lægen.

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og

mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod

depression (isocarboxazid, moclobemid, tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin)

skizofreni og andre sindslidelser (f.eks. olanzapin, perphenazin, haloperidol, chlorpromazin)

Brug af Lysantin sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Lysantin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du skal tage Lysantin med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Lysantin efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Lysantin efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lysantin kan give bivirkninger som svimmelhed og nedsat evne til at se skarpt, der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lysantin

Lysantin indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

Lysantin indeholder desuden hvedestivelse. Patienter med kronisk fedtdiarré (cøliaki) kan tage denne

medicin. Patienter med hvedeallergi (bortset fra cøliaki) bør ikke tage denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Lysantin

Tag altid Lysantin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Startdosis: 1 tablet 2 gange daglig. Dosis skal stige langsomt til den bedst mulige virkning. Tal med lægen.

Vedligeholdelsesdosis: 3-5 tabletter daglig.

Du må højst tage 8 tabletter daglig fordelt på flere doser.

Du skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din

sygdom. Tal med lægen.

Børn

Du skal normalt ikke bruge Lysantin til børn.

Hvis du har taget for mange Lysantin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Lysantin, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er forvirringstilstand med hallucinationer og uro. Pupillerne er ofte forstørrede. I

alvorlige tilfælde hjertestop, eventuelt bevidstløshed og kramper.

Hvis du har glemt at tage Lysantin

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Lysantin

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Du skal stoppe behandlingen gradvist over 4-6 dage for at undgå en forværring af symptomerne på din

sygdom. Tal med lægen.

4.

Bivirkninger

Lysantin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.

Irritation i øjnene og problemer med at se skarpt, synsforstyrrelser, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

Svimmelhed, søvntrang (fortrinsvis hos ældre).

Kvalme, forstoppelse.

Nervøsitet, søvnløshed, forvirring (fortrinsvis hos ældre), opstemthed.

Hyppigheden er ikke kendt

Rastløs uro.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller

dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og

vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

5.

Sådan opbevarer du Lysantin

Opbevar Lysantin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Lysantin ved almindelig temperatur.

Brug ikke Lysantin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Yderligere oplysninger

Lysantin 50 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:Orphenadrinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer : Lactosemonohydrat, kartoffelstivelse, povidon, hvedestivelse, glycerol,

mikrokrystallinsk cellulose, talcum, magnesiumstearat, ethylcellulose, hypromellose, titandioxid (E171),

propylenglycol, erythrosin (E127), polysorbat.

Lysantins udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Lysantin er runde, røde filmovertrukne tabletter uden delekærv.

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

medic team a/s

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88/ fax: 44 52 88 99

e-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juli 2012