Lymelysal

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lymelysal 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lymelysal 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56868
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Lymelysal 300 mg hårde kapsler

lymecyclin, svarende til 300 mg tetracyclin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lymelysal

Sådan skal du tage Lymelysal

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lymelysal tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes tetracyklin-antibiotika.

Lymelysal anvendes til behandling af følgende infektioner hos voksne og børn over 12 år:

Moderat til svær akne

Pludselig forværring af bronkitis

Lungebetændelse

Urogenitale infektioner (infektioner i urinveje og kønsorganer) forårsaget af en

bakterietype, der kaldes Chlamydia.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lymelysal

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Lymelysal

hvis du er allergisk over for lymecyclin, andre tetracykliner eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Lymelysal (angivet i afsnit 6).

hvis du har en nyresygdom.

hvis du er under 12 år.

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du bruger et lægemiddel kaldet retinoid (såsom isotretinoin, etretinat eller acitretin)

til behandling af psoriasis eller akne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Lymelysal

hvis du har haft leverproblemer.

hvis du har haft nyreproblemer.

hvis du lider af en allergisk sygdom, der forårsager ledsmerter, hududslæt eller feber

(kaldet systemisk lupus erythematosus).

hvis du lider af en sygdom, der forårsager muskelsvaghed (kaldet myasthenia gravis).

Du bør undgå direkte udsættelse for sollys eller kunstigt sollys (solarium). Hvis du får

hudgener, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og søge råd hos lægen.

Børn og unge

Det frarådes at anvende dette lægemiddel til børn under 12 år, da det kan forårsage permanent

misfarvning af tandemaljen og påvirke knogleudviklingen.

Brug af anden medicin sammen med Lymelysal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

ikke

følgende lægemidler på samme tid som

Lymelysal.

Tag dem mindst

to timer før eller

to timer efter dette lægemiddel.

Fordøjelsesmidler

Sårhelende medicin

Quinapril (mod højt blodtryk)

Tilskud, der indeholder calcium, aluminium, magnesium, zink eller jern.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Orale retinoider (anvendes til behandling af akne)

Blodfortyndende medicin (anvendes til forebyggelse af blodpropper)

Vanddrivende medicin (anvendes til behandling af nyresygdom, hjertesygdom eller højt

blodtryk)

P-piller. Lymelysal kan nedsætte virkningen af p-piller (se afsnittet graviditet, amning og

frugtbarhed).

Medicin mod epilepsi (såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin)

Bedøvelsesmidlet methoxyfluran.

Brug af Lymelysal sammen med mad, drikke og alkohol

Indtagelse af moderate mængder (f.eks. et glas) mælk påvirker ikke optagelsen af lymecyclin.

Tag altid dette lægemiddel sammen med et glas vand.

Det er bedst, hvis du undlader at drikke alkohol, mens du tager dette lægemiddel.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke tage Lymelysal, hvis du er gravid eller ammer.

Brug af visse lægemidler, såsom lymecyclin, kan påvirke væksten af barnets tænder eller

knogler eller føre til permanent misfarvning af tænderne.

Lymelysal kan nedsætte virkningen af p-piller. Du bør anvende en ekstra præventionsmetode,

såsom kondom, mens du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Da dette lægemiddel kan forårsage svimmelhed eller synsforstyrrelser, skal du være

sikker på, at du ikke har sådanne bivirkninger, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Lymelysal indeholder tartrazin

Kan forårsage allergiske reaktioner.

3.

Sådan skal du tage Lymelysal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Voksne og børn over 12 år

Akne:

Den anbefalede dosis er én kapsel én gang om dagen, helst om morgenen.

Behandlingsvarigheden afhænger af, hvor hurtigt din akne bliver bedre. Den er som regel

mindst 8 uger. Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 6 måneder.

Andre infektioner:

Den anbefalede dosis er én kapsel to gange om dagen. Din læge kan anvise

en anden dosis. Det afhænger af infektionens type og sværhedsgrad. Spørg lægen, hvis du er i

tvivl.

Indtagelsesmåde:

Du skal tage kapslerne sammen med et glas vand i stående stilling. For at

minimere eventuelle mavegener anbefales det desuden at tage kapslerne sammen med et let

måltid.

Brug til børn og unge

Det frarådes at anvende dette lægemiddel til børn under 12 år, da det kan forårsage permanent

misfarvning af tandemaljen og påvirke knogleudviklingen.

Hvis du har taget for meget Lymelysal

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lymelysal, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis et

barn ved et uheld har taget dette lægemiddel, så du kan få vurderet risikoen og modtage

rådgivning.

Hvis du har glemt at tage Lymelysal

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage

en kapsel, skal du tage den, så snart du kommer i tanker om det, og derefter tage den næste dosis

på det rigtige tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Lymelysal

Akne og andre infektioner reagerer langsomt på antibiotika. Det er meget vigtigt, at du tager

hele den behandlingskur, som lægen har ordineret til dig. Hvis du stopper for tidligt med at tage

dette lægemiddel, kan din akne eller infektion blive værre eller vende tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du får symptomer på følgende

alvorlige bivirkninger

med ukendt hyppighed

(hyppigheden kan ikke fastslås ud fra de tilgængelige data), skal du

omgående stoppe med at

tage kapslerne og kontakte lægen eller tage til nærmeste hospital.

Symptomer på en alvorlig allergisk reaktion: Vejrtrækningsbesvær, hævelse af ansigt,

tunge eller svælg, udslæt eller kløe (særligt udslæt, der berører hele kroppen).

Symptomer på en alvorlig sygdom, der hedder Stevens-Johnsons syndrom:

Blisterdannelse eller afskalning af store hudområder, sårdannelse eller læsioner på

munden, læberne, kønsorganerne eller omkring endetarmen.

Andre mulige bivirkninger er:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede )

Hovedpine

Kvalme, mavesmerter, diarré.

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

Ændringer i antallet eller typen af visse blodlegemer

Nældefeber

Svimmelhed, forhøjet tryk i hjernen

Synsforstyrrelser

Smerter i øvre del af maven, infektion i tungen, opkastning, betændelse i tarmen

Gulfarvning af huden og øjnene (gulsot)

Hududslæt, øget følsom i huden over for sollys (ægte eller kunstigt), kløe

Feber

Ændringer i visse blodprøver (leverprøver).

Følgende bivirkninger kan forekomme i forbindelse med behandling med den gruppe af

lægemidler, som lymecyclin tilhører (tetracykliner):

Betændelse eller sårdannelse i spiserøret med smerter eller vejtrækningsbesvær til følge

eller smertefuld halsbrand

Synkebesvær

Betændelse i bugspytkirtlen

Leverskade

Misfarvning af tænder

Betændelse eller ømhed i tungen, munden, kinderne, tandkødet eller læberne

Ømhed eller kløe i kønsorganerne

Svampeinfektion ved endetarmen eller kønsorganerne

Infektion i tyktarmen (den sidste del af tarmsystemet)

Permanent synstab.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via nedenstående

oplysninger.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 25

ºC i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lymelysal indeholder:

Aktivt stof: Lymecyclin. Hver kapsel indeholder 408 mg lymecyclin, svarende til 300 mg

tetracyklin.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

Silica, kolloid (E551) og magnesiumstearat (E407b).

Kapselskal: Gelatine (E441), indigotin (E132), erythrosin (E127), titandioxid (E171),

tartrazin (E102).

Udseende og pakningsstørrelser

Kapsel, hård.

Hård gelatinekapsel med rød overdel og gul underdel, længde 21 mm, indeholdende et gult

pulver.

Pakningsstørrelser: 20 og 100 (5x20) kapsler i blisterpakninger af aluminium/aluminium.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4 ApS

Tømrervej 9

DK-6710 Esbjerg V

Danmark

Fremstiller

Laboratórios Atral, S.A

Rua da Estação 42 Vala do Carregado

2600–726 Castanheira do Ribatejo

Portugal

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04-2017