Lumica

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lumica Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l mesotrion
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Lumica Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

L4029074 DENM/12T

5 707239 201660

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i majs ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.

Fortsæt skylning.

P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 1-237

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: mesotrion 100 g/l (9% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 20 L

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Tel. 32 87 11 00

9

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S., (MESOTRIONE)

20 L

L256329 DENM/12T

Product names marked ® or ™ , the ALLIANCE FRAME

the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON

are Trademarks of a Syngenta Group Company

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i majs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

BRUGSANVISNING

Produktdata

Aktivstof

Mesotrion 100 g/l (9% w/w)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Fareklasse

GHS07, GHS09

Emballage

20 L

Opbevaring

Frostfrit

Godkendt anvendelse

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i majs.

Behandlingsfrister og restriktioner

Må kun anvendes i fodermajs. Må i majs ikke anvendes senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der

lever i vand (SPe3).

Virkemåde og virkningsspektrum

Lumica

er et herbicid, som anvendes til ukrudtsbekæmpelse i fodermajs. Aktivstoffet meso

trion optages

primært gennem bladene, men også i stor udstrækning via rødderne. Det betyder, at der også sker en be-

kæmpelse af ukrudt der fremspirer efter sprøjtningen.

Mesotrion er et systemisk middel, der virker ved at forhindre dannelsen af klorofyl.

Følsomme planter afbleges og dør hurtigt efter behandlingen. Virkningen ses efter en lille uges tid med efter-

følgende visning, startende fra vækstpunktet. Væksten ophører umiddelbart efter kontakt med aktivstoffet.

Den bedste og hurtigste virkning opnås, når de klimatiske forhold betinger god vækst af ukrudtet.

Resistens

Lumica

tilhører gruppen 4-HPPD (HRAC gruppe F2). Risikoen for udvikling af resistens anses for at være

meget lille. For nærværende findes der ingen andre produkter på markedet som har samme virkningsmeka-

nisme, og man kender ikke til krydsresistens i ukrudt som er resistent over for andre ukrudtsmidler.

Majs i sædskiftet er derfor med til at forebygge opbygningen af resistens.

Læs altid etiket og brugsanvis-

ning grundigt før anvendelse.

Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

AFGRØDE

SKADEVOLDER

DOSERING

(l/ha)

BEMÆRKNINGER

Majs

BBCH 11-18

(majsens

1-8 blad-

stadium)

Agersennep

Amarant

Burresnerre

Fuglegræs

Hvidmelet gåsefod

Hanekro

Hanespore *

Hundepersille

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs

Kamille, vellugtende

Mælde, svine

Natskygge, sort

Pengeurt, alm.

Pileurt, fersken

Pileurt, bleg

Pileurt, snerle

Pileurt, vej

Spergel, alm.

Spildkartofler

Stedmoder, ager

Tvetand, rød

Vikke

Ærenpris

2 x 0,75

eller

1 x 1,5

eller

3 x 0,5

Splitbehandling:

2 x 0,75 l/ha udsprøjtes med 8-10 dages

interval.

1. behandling foretages, når ukrudtet har max.

1-2 løvblade.

2. behandling foretages efter fremspiring

af nyt ukrudt, og dette har max. 1-2 løvblade.

Typisk 10-12 dage efter 1. behandling.

Med splitbehandling opnås den mest sikre

virkning, og den bør altid foretrækkes, når

forholdene betinger det.

Til bekæmpelse af tidsel og gråbynke anbefales

at behandle med 3 x 0,5 l/ha.

Enkeltbehandling:

1 x 1,5 l/ha når ukrudtet har max. 3-4 løvblade.

Enkeltbehandling kan anvendes, hvis ugunstige

vejrforhold har medført, at tidspunktet for split-

behandling er overskredet.

Såfremt koldt vejr medfører vækststandsning og

gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsæt-

tes til majsen igen begynder at få grøn farve.

For at opnå en sikker effekt på alle arter, er det vigtigt, at der sprøjtes på småt ukrudt. Mod let bekæmpeli-

ge arter som fuglegræs, hvidmelet gåsefod, sort natskygge, alm. pengeurt, rød tvetand og fuglegræs vil 2

x 0,5 l/ha ofte være tilstrækkeligt, når der sprøjtes på småt ukrudt.

Hvor ærenpris dominerer bør den bekæmpes på max. 2-4 blad stadiet med 2 x 0,75 l/ha.

Amarant, kamille, snerle-pileurt, svinemælde og agerstedmoder kan bekæmpes indtil ukrudtets 2-4 blad-

stadium.

* Mod hanespore bør altid anvendes højeste dosis og sprøjtes på småt ukrudt (indtil ukrudtets 3 blad-

stadium).

På stort ukrudt bør altid anvendes højeste dosis.

Lumica

vil desuden have en svidningseffekt på agersvinemælk.

Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Sprøjteteknik

Lumica

skal udbringes med en marksprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de standarder

og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparat-

fyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Ved valg af sprøjteteknik skal der sikres en ensartet og god dækning

af ukrudtsplanterne, men undgå vinddrift. Der anvendes 200-300 liter vand pr. ha. Højeste vandmængde skal

vælges på stort ukrudt, samt ved sene behandlinger, hvor majsen kan dække over ukrudtet.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæ-

sken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat,

som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præ-

paratfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil

til der ikke er synlige spor af Lumica

i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som

fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskyl-

ning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Blandingen udsprøjtes straks.

Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (l/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket

sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret

med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtvæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig ren-

gøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den

behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel

for specifikke anvisninger).

Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

Læs i øvrigt Bek. nr. 1598 af 18.12.2014: Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbring-

ning af plantebeskyttelsesmidler.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme behol

dere kan bortskaffes

med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjte-

væsken. Emballagen må ikke genbruges.

Optimale virkningsforhold

Effekten af Lumica

er uafhængig af temperaturen. Lumica

er regnfast efter 1 time. Synlige symptomer på,

at midlet har virket, ses hurtigere, når ukrudtet er i god vækst. Flest mulige solskinstimer øger også effek-

ten, hvorfor morgensprøjtninger på ikke dugvåde planter er at foretrække.

Såfremt koldt vejr eller stor temperaturforskel mellem nat og dag, dårlig jordstruktur eller andre forhold

medfører vækststandsning og gulfarvning af majsen, bør sprøjtningen udsættes til majsen igen fortsætter

væksten og begynder at få grøn farve.

Tankblanding

Ved anvendelse af Lumica

i tankblandinger, tilsættes Lumica

først. Lad omrøringen køre under den fortsat-

te opfyldning med vand. Blandingen udsprøjtes straks.

Lumica

kan under normale omstændigheder tankblandes med Harmony

SX, MaisTer

, Tomahawk

180 EC

og Fighter

480. Tankblanding med produkter, som indeholder bentazon f.eks. Fighter

480, kan give risiko

for skade på majsen. Risko for evt. skade af tankblandinger er størst når vejret er koldt og majsafgrøden er

stresset.

Omsåning; efterfølgende afgrøder

Efter anvendelse af Lumica

må der det efterfølgende år ikke sås/plantes følsomme afgrøder/kulturer, som

roer, spinat, ærter, salat, kål og andre grønsager. Før såning af vårraps bør jorden pløjes. Lettere jordbear-

bejdning som harvning er tilstrækkelig før såning af korn og græsser. Ved omsåning kan der kun sås majs.

Der må tidligst sås efterfølgende afgrøder 4 måneder efter sprøjtning.

At bemærke

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndig

hederne, såfremt

den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig et-

hvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig

opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbunds-

forhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

Syngenta Group Company: Lumica

®

BASF AG: Fighter

®

Bayer CropScience AG: MaisTer

®

DuPont de Nemours: Harmony

®

Makhteshim-Agan: Tomahawk

®

SIKKERHEDSDATABLAD

IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktidentifikator

Produktnavn

Lumica

Design code

A12739A

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Ukrudtsmiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel: 32 87 11 00, Fax: 32 87 11 99

E-mail adresse: dk@syngenta.com

Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

FAREIDENTIFIKATION

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008.

Øjenirritation

Kategori 2

H319

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H400

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1

H410

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

Ikke klassificeret i henhold til EU lovgivning.

Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Farepiktogrammer

Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger:

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P280

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Supplerende information: EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Revideret: 2015-05-13 (ver.6)

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: -

Andre farer

Ingen kendte.

SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-nr.

EF-nr.

Registreringsnummer

Klassifikation

(67/548/EØF)

Klassifikation

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

% W/W

poly(oxy-1,2-ethanediyl),

alpha-isodecyl-

omegahydroxy-

61827-42-7

Acute Tox.4; H302

Eye Dam.1; H318

15 - 25

mesotrione

104206-82-8

R50/53

Aquatic Acute1; H400

Aquatic Chronic1; H410

9,17

1-octanol

111-87-5

203-917-6

01-2119486978-10-0005

Eye Irrit.2; H319

Aquatic Chronic3; H412

5 - 10

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd: Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller lægen kontaktes.

Indånding: Før den tilskadekomne til frisk luft. Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da

kunstigt åndedræt. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt: Forurenet tøj tages straks af. Skyl omgående med rigeligt vand. Søg læge, hvis hudirritationen

vedvarer. Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Fjern kon-

taktlinser. Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Fremprovoker IKKE

opkastning.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer: Ingen information tilgængelig.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd: Der er ingen specifik modgift tilgængelig. Behandles symptomatisk.

BRANDBEKÆMPELSE

Slukningsmidler: Slukningsmidler - mindre brande: Brug vandspray, alkohol

bestandigt skum, pulver

eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande: Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen: Da produktet indeholder brændbare

organiske forbindelser vil brand fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

Anvisninger for brandmandskab: Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet ånde-

drætsværn. Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. Afkøl lukkede beholdere i

nærheden af branden med vandtåge.

FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Der henvises

til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er

sikkerhedsmæssigt muligt. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloak

system.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart

absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til

de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13). Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, infor-

mer da respektive myndigheder.

Henvisning til andre punkter: Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Der

henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

HÅNDTERING OG OPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering: Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. For personlig

beskyttelse se punkt 8.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Ingen specielle opbeva-

ringsforhold påkrævet. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevares

utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Fysisk og

kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet originalemballage ved tempererede omgivelser.

Særlige anvendelser: Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette pro-

dukt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på produktetiketten.

EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

mesotrione

10 mg/m3

8 t TWA

SYNGENTA

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, formulerin-

gen og pakningen af produktet.

Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger: Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyttelse hvis

eksponering ikke kan undgås. Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko. Hvis

luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg. Bedøm eksponering og brug yderligere

forholdsregler for at holde luftbårne partikler under relevant eksponeringsgrænse. Om nødvendigt, søg

yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstaltninger: Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr. Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd. Personligt

beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende standard.

Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Åndedræts

værn med partikelfilter

kan være nødvendigt indtil effektivt teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder: Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige.

Vælg handsker baseret på de fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne: Ved mulig øjenkontakt, brug tætsiddende kemikalieresistente beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud og krop: Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på de fysiske arbejdskrav.

FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Væske

Farve

Gulbrun til brun

Lugt

Som octanol

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

2 - 6 ved 1 % w/v (20 °C)

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval

< -5 °C

Kogepunkt/Kogepunktsinterval

> 100 °C

Flammepunkt

90 °C Pensky-Martens c.c.

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,09 g/ml ved 20 °C

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Blandbar i vand

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

395 °C

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

1.990 mPa.s ved 20 °C

1.060 mPa.s ved 40 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

Andre oplysninger:

Overfladespænding

29,1 mN/m ved 21 °C

STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Se punkt 10.3 ”Risiko for farlige reaktioner”.

10.2 Kemisk stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner: Ingen farlige reaktioner ved normal håndtering og opbevaring i henhold til

bestemmelserne.

10.4 Forhold, der skal undgås: Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås: Ingen stoffer er kendt som fører til dannelse af farlige stoffer eller termi-

ske reaktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende

dampe.

TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet: LD50 hun rotte, > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding mesotrione: LC50 rotte, > 5 mg/l, 4 t

Akut dermal toksicitet: LD50 han og hun rotte, > 2.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation: Kanin: Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Kanin: Moderat irriterende.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Buehler Test Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i

dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet:

mesotrione: Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

1-octanol: Ikke mutagen i Ames-test.

Kræftfremkaldende egenskaber:

mesotrione: Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

1-octanol: Ingen information tilgængelig.

Fosterbeskadigelse 1-octanol: Ingen information tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet:

mesotrione: Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

1-octanol: Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen.

Gentagne STOT-eksponeringer:

mesotrione: Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet for fisk

LC50 Cyprinus carpio (Karpe), 71 mg/l, 96 t.

Giftighed for vandlevende hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna (dafnie), 49 mg/l, 48 t.

Giftighed for vandplanter

ErC50 Pseudokirchneriella subcapitata, (grønalger), > 100 mg/l, 96 t.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Stabilitet i vand

mesotrione: Halveringstid for nedbrydning: > 30 d ved 25 °C. Persistent i vand.

Stabilitet i jord

mesotrione: Halveringstid for nedbrydning: 6 - 105 d. Er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

mesotrione: Lavt potentiale for bioakkumulering.

12.4 Mobilitet i jord

mesotrione: Mesotrion har medium til høj mobilitet i jord.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

mesotrione: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

1-octanol: Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger:

Andre oplysninger: Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentrationerne af klassi-

ficerede komponenter.

FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt: Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere. Affald må ikke komme

i kloakken. Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbrænding. Hvis

genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i henhold til lokale regulativer.

Forurenet emballage: Tøm for resterende indhold. Skyl beholderne tre gange. Tomme beholdere skal

bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Tomme beholdere må ikke

genbruges.

TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (ADR-RID)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(MESOTRIONE)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5 Miljøfarer

Miljøfarligt

Tunnelrestriktionskode

Søtransport (IMDG)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(MESOTRIONE)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.5 Miljøfarer

Havforurenende stof

Lufttransport (IATA-DGR)

14.1 UN-nummer

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(MESOTRIONE)

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballagegruppe

Fareetiketter: 9

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: Ikke anvendelig

OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sund-

hed og miljø: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Farlig ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

Risiko for alvorlig øjenskade.

R50/53

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3:

H302

Farlig ved indtagelse.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevis-

ning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering,

brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller

kvalitetsangivelse.

Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale

anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

Brugsanvisning og sikkerhedsdatablad findes også på www.syngenta.dk