Lumark

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lumark
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Lumark
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Diagnostiske radioaktive lægemidler
 • Terapeutisk område:
 • Radionuklidbilleddannelse
 • Terapeutiske indikationer:
 • Lumark er en radiofarmaceutisk forstadie. Det er ikke beregnet til direkte brug hos patienter. Dette lægemiddel må kun anvendes til radioaktivt mærkning af bærermolekyler, som er specifikt udviklet og godkendt til radioaktivt mærkning med dette radionuklid.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/002749
 • Autorisation dato:
 • 19-06-2015
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/002749
 • Sidste ændring:
 • 01-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

EMA/524793/2017

EMEA/H/C/002749

EPAR – sammendrag for offentligheden

Lumark

lutetium(

Lu)-chlorid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Lumark.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Lumark bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Lumark, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Lumark, og hvad anvendes det til?

Lumark indeholder den radioaktive forbindelse lutetium (

Lu)-chlorid. Det anvendes til radioaktiv

mærkning af andre lægemidler. Radioaktiv mærkning er en teknik, hvor lægemidler mærkes med

radioaktive forbindelser. Formålet er at bringe radioaktiviteten frem til de steder i kroppen hvor der er

brug for den, f.eks. til en svulst.

Lumark må udelukkende anvendes til radioaktiv mærkning af lægemidler, der er specielt udviklet til

anvendelse med lutetium (

Lu)-chlorid.

Hvordan anvendes Lumark?

Lumark anvendes kun af specialister med erfaring i radioaktiv mærkning.

Lumark indgives aldrig alene til en patient. Radioaktiv mærkning med Lumark sker i laboratoriet. Det

radioaktivt mærkede lægemiddel gives derefter til patienten efter anvisningerne i produktresuméet for

det pågældende lægemiddel.

Lumark

EMA/524793/2017

Side 2/3

Hvordan virker Lumark?

Det aktive stof i Lumark, lutetium (

Lu)-chlorid, er en radioaktiv forbindelse, der hovedsagelig

udsender stråling af typen betastråling og små mængder gammastråling. Når et lægemiddel er

radioaktivt mærket med Lumark, bringer lægemidlet strålingen frem til, hvor der er brug for den i

kroppen. Dette kan enten være til at dræbe kræftceller (til behandlingsformål) eller til billeddannelse

på en skærm (til diagnoseformål).

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Lumark?

Da anvendelsen af lutetium (

Lu) til radioaktiv mærkning af lægemidler er veletableret, fremlagde

virksomheden oplysninger fra den videnskabelige litteratur. En række offentliggjorte undersøgelser har

fastslået værdien af lutetium (

Lu) til radioaktiv mærkning af lægemidler til brug ved diagnosticering

og behandling af neuroendokrine svulster. Svulster af denne type udgår fra hormonproducerende celler

i mange dele af kroppen, bl.a. bugspytkirtlen, tarmen, mavesækken og lungerne.

Fordelene ved Lumark afhænger hovedsagelig af det lægemiddel, som det anvendes til radioaktiv

mærkning af.

Hvilke risici er der forbundet med Lumark?

Bivirkningerne med Lumark afhænger hovedsagelig af det lægemiddel, det anvendes sammen med. De

vil være beskrevet i indlægssedlen for det pågældende lægemiddel. Lumark er selv radioaktivt og kan

som alle andre radioaktive produkter medføre risiko for kræft og arvelige defekter. Den anvendte

mængde af Lumark er imidlertid meget lille, hvorfor disse risici anses for at være lave. Lægen vil sikre,

at patientens forventede fordel af at anvende Lumark opvejer risiciene ved radioaktiviteten.

De hyppigste bivirkninger ved Lumark (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er anæmi

(mangel på røde blodlegemer), trombocytopeni (lavt antal blodplader), leukopeni (lavt antal hvide

blodlegemer) og lymfopeni (lavt antal lymfocytter, som er en type hvide blodlegemer).

Lægemidler, der er radioaktivt mærket med Lumark, må ikke anvendes hos gravide kvinder eller

kvinder, der kan blive gravide. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger forbundet

med Lumark fremgår af indlægssedlen. Oplysninger om særlige begrænsninger for lægemidler, der er

radioaktivt mærket med Lumark, findes i indlægssedlerne for de pågældende lægemidler.

Hvorfor blev Lumark godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur fandt, at anvendelsen af lutetium (

Lu) til radioaktiv mærkning

af lægemidler var veletableret og veldokumenteret i den videnskabelige litteratur. Som ved alle

materialer til radioaktiv mærkning af lægemidler er der risici knyttet til udsættelse for radioaktivitet fra

Lumark. Oplysninger om, hvordan risiciene minimeres, findes i produktinformationen for Lumark.

Agenturet konkluderede, at fordelene ved Lumark overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Lumark?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Lumark.

Lumark

EMA/524793/2017

Side 3/3

Andre oplysninger om Lumark

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Lumark den 19. juni 2015.

Den fuldstændige EPAR for Lumark findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Lumark, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2017.

Indlægsseddel

B.

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Lumark, 80 GBq/ml, radiofarmaceutisk mærkningsopløsning

Lutetium (

Lu)-chlorid

Dette lægemiddel er under supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

tilvejebringes. Du kan medvirke ved at indberette om eventuelle bivirkninger, som du får. Se sidst i afsnit 4,

hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du får det lægemiddel, der er kombineret med Lumark, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg den nuklearmedicinske læge, der har ansvar for proceduren, hvis der er mere du vil vide.

Tal med den nuklearmedicinske læge, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide før anvendelse af det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark

Sådan anvendes lægemidlet, der er radioaktivt mærket med Lumark

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lumark er ikke et lægemiddel og er ikke bestemt til selvstændig anvendelse.

Lumark er en radiofarmaceutisk mærkningsopløsning. Det indeholder det aktive stof lutetium (

Lu)-

chlorid.

Lumark anvendes til radioaktiv mærkning af lægemidler. Ved denne teknik mærkes lægemidler radioaktivt

med lutetium

Lu, der er en radioaktiv form af grundstoffet lutetium. Disse lægemidler kan derefter

anvendes medicinsk til at føre radioaktiviteten hen, hvor der er brug for den i kroppen, såsom steder, hvor

der er kræftceller.

Lumark bruges udelukkende til radioaktiv mærkning af lægemidler, der er specielt beregnet til at blive

anvendt sammen med det aktive stof lutetium (

Lu)-chlorid.

Brug af (

Lu)-mærkede lægemidler medfører, at man faktisk bliver udsat for små mængder radioaktivitet.

Din egen læge og den nuklearmedicinske læge har vurderet, at risikoen ved strålingen opvejes af den kliniske

fordel, du vil få ved anvendelse af det radioaktive lægemiddel.

Se indlægssedlen for det lægemiddel, der skal mærkes radioaktivt med Lumark.

2.

Det skal du vide før anvendelse af det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark

Du må ikke få lægemidlet, der er radioaktivt mærket med Lumark:

hvis du er allergisk over for lutetium eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i

afsnit 6)

hvis du er gravid eller mener du måske er gravid

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær særlig forsigtig med anvendelse af det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark:

hvis du ammer

Behandling med lutetium (

Lu)-radioligander kan medføre følgende bivirkninger:

nedsat antal røde blodlegemer (blodmangel)

nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni); blodplader er vigtige for at kunne standse

blødninger

nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni, lymfopeni eller neutropeni); hvide blodlegemer er vigtige

for at kunne beskytte kroppen mod infektioner

De fleste af disse bivirkninger er milde og forbigående. Da lutetium (

Lu) indimellem kan påvirke

blodlegemerne, vil lægen tage blodprøver, før behandlingen påbegyndes, og regelmæssigt under selve

behandlingen.

Et lille antal patienter har fået knoglemarvskræft (myelodysplastisk syndrom) og blodkræft (leukæmi) efter

brug af lutetium (

Lu) til behandling af neuroendokrine tumorer. Det vides ikke, om disse kræftsygdomme

var forårsaget af lutetium (

Lu).

Under brug af peptidreceptor-radionuklider til behandling af neuroendokrine tumorer udskilles radioaktivt

mærkede somatostatin-analoger gennem nyrerne. Derfor vil lægen tage en blodprøve til måling af din

nyrefunktion, før behandlingen påbegyndes, og under selve behandlingen.

Før du får Lumark, skal du:

drikke rigeligt vand, før du får det radioaktivt mærkede lægemiddel, for at du skal lade vandet så ofte

som muligt de første timer efter proceduren.

Børn og unge

Lægemidler, der er radioaktivt mærket med Lumark, bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med lægemidler, der er radioaktivt mærket med Lumark

Fortæl det altid til den nuklearmedicinske læge, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller

påtænker at gøre det, da det kan gribe ind i proceduren.

Det vides ikke, om lutetium (

Lu)-chlorid vekselvirker med andre lægemidler, da der ikke er udført særlige

undersøgelser heraf.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har en formodning om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge den nuklearmedicinske læge til råds, før du får et lægemiddel, der er radioaktivt mærket med

Lumark.

Før du får et lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark, skal du fortælle det til den

nuklearmedicinske læge, hvis der er en mulighed for at du er gravid, hvis du har sprunget en menstruation

over, eller hvis du ammer.

Hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du spørger den nuklearmedicinske læge til råds.

Du må ikke få lægemidler, der er radioaktivt mærket med Lumark, hvis du er gravid.

Hvis du ammer

Du vil blive bedt om at holde op med at amme, hvis du bliver behandlet med lægemidler, der er radioaktivt

mærket med Lumark.

Spørg den nuklearmedicinske læge om, hvornår du kan begynde at amme igen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

De lægemidler, der anvendes i kombination af Lumark, kan tænkes at påvirke din evne til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Læs indlægssedlen for det pågældende lægemiddel omhyggeligt.

3.

Sådan anvendes lægemidlet, der er radioaktivt mærket med Lumark

Der gælder strenge lovbestemmelser for anvendelse, håndtering og bortskaffelse af radioaktive lægemidler.

Lægemidler, der er radioaktivt mærket med Lumark, må kun anvendes i særlige, kontrollerede lokaler. Dette

produkt må kun håndteres og gives til dig af personale, der er kvalificeret og uddannet til at anvende det på

sikker måde. De pågældende vil drage særlig omsorg for, at produktet anvendes på sikker måde, og vil holde

dig orienteret om, hvad de foretager sig.

Den nuklearmedicinske læge, der har ansvar for proceduren, vil fastsætte din dosis af det lægemiddel, der er

radioaktivt mærket med Lumark. Du vil få den mindste dosis, der er nødvendig for at opnå et tilfredsstillende

resultat, alt efter den samtidigt indgivne medicin og dens tilsigtede anvendelse.

Indgift af det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark, og forløbet af proceduren

Lumark må kun anvendes i kombination med et andet lægemiddel, der er specielt beregnet til og godkendt til

at kombineres med Lumark. Det vil kun blive indgivet i den kombinerede form.

Procedurens varighed

Den nuklearmedicinske læge vil fortælle dig, hvor lang tid proceduren normalt tager efter indgift af det

lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark.

Efter indgift af lægemidlet, der er radioaktivt mærket med Lumark

Den nuklearmedicinske læge vil fortælle dig, om du skal træffe særlige forholdsregler efter at have fået det

lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark. Spørg den nuklearmedicinske læge, hvis der er mere du

vil vide.

Hvis du har fået for meget af det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark

Det lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark, bliver håndteret af en nuklearmedicinsk læge under

strengt kontrollerede forhold. Der er derfor kun meget lille risiko for overdosering. Skulle du alligevel få en

overdosis, vil du få den nødvendige behandling.

Spørg den nuklearmedicinske læge, der har ansvar for proceduren, hvis der er mere du vil vide.

4.

Bivirkninger

Medicin, der er radioaktivt mærket med Lumark, kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Der er rapporteret om forbigående mundtørhed hos patienter med prostatakræft i behandling med lutetium

Lu).

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Nedsat antal blodlegemer (blodplader og røde og hvide blodlegemer)

Efter indgift af dette lægemiddel, der er radioaktivt mærket med Lumark, vil lægemidlet afgive en vis mængde

ioniserende stråling (radioaktivitet), som kan medføre en lille risiko for kræft og udvikling af arvelige defekter.

I alle tilfælde vil risikoen for stråling opvejes af fordelene ved at få det radioaktivt mærkede lægemiddel.

For mere information se indlægssedlen for lægemidlet, som er radioaktivt mærket.

Tal med den nuklearmedicinske læge, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Tal med den nuklearmedicinske læge, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du kan desuden indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen via det nationale indberetningssystem, der er anført i Appendiks V. Ved at indrapportere

bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Du skal ikke selv opbevare produktet. Opbevaring af Lumark er den nuklearmedicinske læges ansvar og vil

ske i særlige lokaler. Radioaktive lægemidler skal opbevares efter nationale bestemmelser for radioaktive

materialer.

Følgende oplysninger er udelukkende tiltænkt den nuklearmedicinske læge.

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Lumark må ikke anvendes efter den udløbsdato og det klokkeslæt, der står på i etiketten efter EXP.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod stråling. Ingen særlige krav til opbevaringsforhold.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lumark indeholder:

Aktivt stof: lutetium (

Lu)-chlorid. 1 ml opløsning indeholder 80 GBq lutetium (

Lu)-chlorid på

referencetidspunktet for aktivitet (ART), svarende til maksimalt 160 µg lutetium. ART fastlægges ved

afslutning af produktionen. (GBq: GigaBecquerel er måleenheden for radioaktivitet).

Øvrige indholdsstoffer: saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lumark er en steril, klar, farveløs opløsning i et farveløst 10 ml hætteglas af glas type I med prop af

brombutylgummi og aluminiumkapsel.

Hvert hætteglas indeholder et rumfang mellem 0,1 og 5 ml, svarende til en aktivitet fra 8 til 400 GBq (ved

ART). Rumfanget afhænger af, hvor stor en mængde lægemiddel, der skal kombineres med Lumark og

indgives af den nuklearmedicinske læge.

Hver pakning indeholder et hætteglas i en blybeholder, der er anbragt i en plastbeholder

Kun til engangsbrug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nederlandene

Tlf.: +31 0 13 5079 558

Fax: +31 0 13 5079 912

Email: quality@idb-radiopharmacy.com

fremstiller

I.D.B. Holland B.V.

Weverstraat 17

5111 PV Baarle-Nassau

Nederlandene

Denne indlægsseddel blev senest revideret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Følgende oplysninger er udelukkende tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Det fuldstændige produktresumé for Lumark er vedlagt lægemiddelpakningen for at give sundhedspersoner

yderligere videnskabelig og praktisk information om produktets anvendelse.

Der henvises til produktresuméet.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF BETINGELSERNEFOR

MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for isotopen lutetium med

massetal 177 er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

Hæmatologiske forstyrrelser

Der er med stor konsistens rapporteret om hæmatologiske forstyrrelser, herunder anæmi, trombocytopeni og

leukopeni, i en række studier, der beskriver anvendelsen af lutetium 177 til peptidreceptor-radionuklid-

behandling (Lu177-PRRT) af neuroendokrine tumorer (NET) i fasen før udstedelse af

markedsføringstilladelse. Tilsvarende var forekomsten af alle grader af trombocytopeni, lymfopeni og

leukopeni i det nyligt randomiserede kliniske studie NETTER-1 signifikant højere i Lu177-DOTATATE-

behandlingsgruppen end i kontrolgruppen. Der var også svag evidens for højere forekomst af anæmi i

behandlingsgruppen og en ikke-signifikant numerisk ubalance i procentandelen af patienter med neutropeni.

Hæmatologiske forstyrrelser står anført som en bivirkning ved Lu177-PRRT i mange europæiske

brugervejledninger. Tre tilfælde af hæmatotoksicitet ved brug af Lu177-PRRT til behandling af NET er

registreret i EudraVigilance. De beskriver alle en tidsmæssig sammenhæng, og i ét tilfælde beskrives en

positiv rechallenge (kom igen ved re-eksponering).

Der er også set hæmatologiske forstyrrelser efter anvendelse af Lu177 til PSMA-målrettet behandling af

metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). På grundlag af den kendte virkningsmekanisme er

sammenhængen desuden biologisk plausibel.

Ud fra den foreliggende evidens anbefaler PRAC, at produktinformationen for Lu177 opdateres for at gøre

de ordinerende læger og patienterne opmærksomme på dette forhold.

Behandlingsrelateret myelodysplastisk syndrom (MDS)/akut myeloid leukæmi (AML)

Der er rapporteret om behandlingsrelaterede myeloide neoplasmer (t-MNs) hos 1-2 % af de patienter, der fik

Lu177-PRRT til behandling af neuroendokrine tumorer i en række studier, der blev udført inden

godkendelsen af Lu177. Desuden er der i en nyligt publiceret analyse af Lu177-DOTATATE hos patienter

med neuroendokrine tumorer (Brabander et al 2017) rapporteret om tilfælde af myelodysplastisk syndrom og

akut leukæmi. I en interimanalyse af NETTER-1-studiet, der blev publiceret tidligere i år, sås ét tilfælde af

MDS i den gruppe, der fik Lu177-DOTATATE.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen har efter markedsføringen modtaget 3 indberetninger om MDS og

1 indberetning om AML. Endnu et tilfælde bekræftet ved knoglemarvsundersøgelse er registreret i

EudraVigilance hos en patient, der ikke tidligere havde fået kemo- eller strålebehandling, efter 4 serier

Lu177-PRRT til behandling af en metastatisk karcinoid tumor i ileum.

En potentiel sammenhæng med behandlingsrelaterede myeloide neoplasmer anses for at være biologisk

plausibel. Derudover ser effekten ud til at være ret specifik, da der ikke er beskrevet andre typer maligniteter.

Dette er også i nogen grad konsistent med den viden, man har om den langsigtede sikkerhedsprofil for andre

radioaktive lægemidler som f.eks. radioaktivt jod. MDS/AML synes endnu ikke at være observeret ved

anvendelse af prostataspecifikt membranantigen (PSMA)-målrettede radioligander til behandling af mCRPC

(herunder Lu177-mærkede radioligander). Det kan dog tænkes, at der ikke er observeret toksicitet på grund

af forskellige sygdomsprognoser.

PRAC er derfor af den opfattelse, at produktinformationen bør opdateres for at gøre sundhedspersoner og

patienter opmærksomme på, at der er rapporteret om tilfælde af MDS/AML efter anvendelse af Lu177-

PRRT til behandling af NET.

Nedsat nyrefunktion

Radioaktivt mærkede somatostatin-analoger udskilles gennem nyrerne. Der er rapporteret om biopsi-

bekræftet, stråleinduceret nefropati med trombotisk mikroangiopati (der kan føre til kronisk nyresygdom)

ved anvendelse af en anden radioligand, 90Y-DOTATATE. Lu177 har dog en kortere penetration end 90Y.

Ud fra NETTER-1-studiets data er der hidtil ikke set evidens for nyretoksicitet i forbindelse med Lu177.

Desuden er der indsendt et lille antal relevante indberetninger efter markedsføringen, men disse konfunderes

med de øvrige hændelser i anamnesen. Patienter i de hidtidige studier, herunder NETTER-1, og i

sygdomstilfælde efter markedsføringen har imidlertid også fået infusioner med aminosyrer. Dette er i

overensstemmelse med de europæiske kliniske retningslinjer, der anfører stråleinduceret nefropati som en

mulig bivirkning ved radioligand-behandling af neuroendokrine tumorer og anbefaler at give patienterne

infusioner med aminosyrer til beskyttelse af nyrerne.

Stråleinduceret nefropati synes endnu ikke at være observeret ved anvendelse af PSMA-målrettede

radioligander til behandling af mCRPC.

På baggrund af de samlede oplysninger vurderer PRAC, at produktinformationen bør opdateres, så den

afspejler den tilgængelige evidens og de aktuelle retningslinjer.

Xerostomi

En sammenhæng mellem xerostomi og Lu177 er biologisk plausibel ved anvendelse af Lu177 som PSMA-

målrettet radioligand til behandling af mCRPC, da spytkirtlerne udtrykker PSMA og er strålefølsomme

organer. I en række dosimetri-analyser er det observeret, at spytkirtlerne er nogle af de organer, der får den

højeste dosis ved anvendelse af radioligander til behandling af mCRPC. Desuden er der observeret en effekt

på spytkirtlerne ved radioligand-behandling af mCRPC med andre radioisotoper end Lu177. I henhold til

oversigtstabellerne har indehaveren af markedsføringstilladelsen endnu ikke modtaget indberetninger om

xerostomi. Da denne bivirkning typisk er mild og forbigående, kan der være tale om underrapportering.

Ud fra den biologiske plausibilitet og den tilgængelige evidens anbefaler PRAC, at produktinformationen

opdateres med oplysninger om den aktuelle evidens.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for isotopen lutetium med massetal 177 er CHMP af den

opfattelse, at benefit/risk-forholdet for de lægemidler, der indeholder isotopen lutetium med massetal 177,

forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelserne ændres.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

24-9-2018

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (ITG Isotope Technologies Garching GmbH)

EndolucinBeta (Active substance: Lutetium (177 Lu) chloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6236 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3999/PSUSA/10391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (IDB Holland B.V.)

Lumark (Active substance: lutetium, isotope of mass 177) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6212 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/00010391/201712

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Astellas Pharma Europe B.V.)

EU/3/13/1177 (Active substance: Chimeric monoclonal antibody against claudin-18 splice variant 2) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2010 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/071/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (<sup>177</sup> Lu) chloride

Lutetium (177 Lu) chloride (Active substance: Lutetium (177Lu) chloride) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)1902 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10391/201706

Europe -DG Health and Food Safety