Lovastatin "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Lovastatin "Stada" 10 mg tabletter
 • Dosering:
 • 10 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Lovastatin "Stada" 10 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 32103
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

10. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Lovastatin “Stada”, tabletter

0.

D.SP.NR.

20807

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lovastatin “Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

10 mg

En tablet indeholder 10 mg lovastatin.

Hjælpestoffer behandleren skal være opmærksom på: En tablet indeholder 69,5 mg lactose

(som lactosemonohydrat).

20 mg

En tablet indeholder 20 mg lovastatin.

Hjælpestoffer behandleren skal være opmærksom på: En tablet indeholder 139 mg lactose

(som lactosemonohydrat).

40 mg

En tablet indeholder 40 mg lovastatin.

Hjælpestoffer behandleren skal være opmærksom på: En tablet indeholder 278 mg lactose

(som lactosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

10 mg: Rund, let bikonveks, svagt lyserød tablet med skrå kant.

20 mg: Rund, svagt bikonveks, lyseblå tablet med skrå kant og delekærv på den ene side.

40 mg: Rund, svagt bikonveks, lysegrøn tablet med skrå kant og delekærv på den ene side.

32103_spc.doc

Side 1 af 15

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Svære tilfælde af hyperkolesterolæmi, hvor diætbehandling har utilstrækkelig effekt.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Patienten bør sættes på en kolesterolnedsættende standarddiæt, inden der gives lovastatin.

Denne diæt bør fortsættes under behandlingen med lovastatin. Enhver årsag til sekundær

hyperkolesterolæmi bør udelukkes, før behandlingen påbegyndes.

Hyperkolesterolæmi

Startdosis er sædvanligvis 20 mg daglig, der gives som en enkeltdosis sammen med

aftensmåltidet.

Det er vist, at daglige enkeltdoser givet sammen med aftensmåltidet er mere effektive end den

samme dosis givet sammen med morgenmåltidet, muligvis fordi kolesterolsyntesen fortrinsvis

sker om natten. Patienter kan behandles med en startdosis på 10 mg lovastatin. Eventuelle

dosisjusteringer bør foretages med mindst 4 ugers mellemrum. Der bør maksimalt gives 80

mg daglig som enkeltdosis eller fordelt på 2 doser sammen med morgen- og aftensmåltidet.

To daglige doser synes at være mere effektivt end én daglig dosis.

Dosis af lovastatin bør nedsættes, hvis koncentrationen af LDL-kolesterol falder til under 1,94

mmol/l, eller hvis plasmakoncentrationen af totalkolesterol falder til under 3,6 mmol/l.

Anden samtidig behandling

Lovastatin er effektivt alene eller kombineret med galdesyrebindende midler.

Hos patienter, der får ciclosporin, fibrater eller niacin samtidig med lovastatin, er den

maksimale anbefalede dosis 20 mg/dag (se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse og pkt.

4.5).

Dosering ved nyreinsufficiens

Da lovastatin kun i ringe grad udskilles via nyrerne, kræver moderat nyreinsufficiens ingen

nedsættelse af dosis.

Hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min) skal doser over

20 mg/dag overvejes omhyggeligt og om nødvendigt initieres forsigtigt (se pkt. 4.4 under

Myopati/rhabdomyolyse).

Dosering til pædiatriske patienter, der er under 10 år

Lovastatin er ikke blevet undersøgt til præpubertetspatienter eller patienter, der er under 10 år.

Lovastatin bør derfor ikke anvendes til børn under 10 år på nuværende tidspunkt.

Dosering til pædiatriske patienter (10-17 år) med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

Det anbefalede dosisinterval er 10-40 mg/dag. Den maksimale anbefalede dosis er 40 mg/dag.

Doser bør tilpasses individuelt i overensstemmelse med det anbefalede mål for behandlingen

(se pkt. 4.4). Patienter, der kræver reduktioner i LDL-C på 20 % eller derover for at opnå

32103_spc.doc

Side 2 af 15

deres mål, bør starte med 20 mg/dag af lovastatin. En startdosis på 10 mg kan overvejes til

patienter, der har behov for mindre reduktioner.

Anvendelse til ældre

I et kontrolleret studie vedr. behandling af patienter over 60 år syntes virkningen at svare til

virkningen hos resten af befolkningen, og der var ingen væsentlig forøgelse i hyppigheden af

unormale kliniske forekomster eller laboratorieværdier.

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Aktiv leversygdom eller uforklarlige, vedvarende forhøjede aminotransferaseniveauer

Kolestase

Myopati

Samtidig behandling med stærke CYP3A4-hæmmere (f.eks. mibefradil, itraconazol,

ketoconazol, HIV-proteasehæmmere, delavirdin, erythromycin, clarithromycin,

telithromycin og nefazodon) og amiodaron (se pkt. 4.5)

Graviditet og amning (se pkt. 4.6).

Alkoholisme

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Myopati/rhabdomyolyse

Lovastatin forårsager i lighed med andre inhibitorer af HMG-CoA-reduktase lejlighedsvis

myopati, der viser sig som muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed med et niveau af

kreatinkinase (CK) på over 10 x øvre normalgrænse. Myopati har undersiden form af

rabdomyolyse med eller uden akut nyreinsufficiens, der er sekundær i forhold til

myoglobinuri. Og der har været en sjælden forekomst af dødelighed. Risikoen for myopati

stiger ved høje niveauer af HMG-CoA-reduktaseinhibitoraktivitet i plasma.

Risikoen for myopati/rhabdomyolyse stiger ved brug af lovastatin samtidig med

Potente inhibitorer af CYP3A4, f.eks. mibefradil, itraconazol, ketoconazol, erythromycin,

clarithromycin, telithromycin, HIV-protesaseinhibtorer eller nefazodon, især ved høje

doser af lovastatin (se pkt. 4.5).

Lipidsænkende lægemidler, der kan forårsage myopati, når de tages alene: Gemfibrozil,

andre fibrater eller lipidsænkende doser (> 1 g/dag) af niacin, især ved høje doser af

lovastatin (se pkt. 4.5).

Andre lægemidler:

Ciclosporin eller danazol, især ved høje doser af lovastatin (se pkt. 4.5).

Amiodaron eller verapamil: Risikoen for myopati/rhabdomyolyse stiger, når enten

amiodaron eller verapamil anvendes samtidig med høje doser af et nært beslægtet

medlem af HMG-CoA-reduktaseinhibitorklassen (se pkt. 4.5).

Fusidinsyre: Risikoen for myopati kan stige, når fusidinsyre anvendes samtidig med et nært

beslægtet medlem af HMG-CoA-reduktaseinhibitorklassen (se pkt. 4.5).

Som for andre HMG-CoA-reduktaseinhibitorer er risikoen for myopati/rhabdomyolyse

dosisafhængig. I et klinisk studie (EXCEL), hvori patienterne blev overvåget nøje og nogle

interagerende lægemidler blev udelukket, var der ét tilfælde af myopati blandt 4933 patienter,

32103_spc.doc

Side 3 af 15

der var randomiseret til lovastatin 20-40 mg daglig i 48 uger, og 4 tilfælde blandt 1649

patienter, der var randomiseret til 80 mg daglig.

Der har været meget sjældne rapporter om en immun-medieret nekrotiserende myopati

(IMNM) under eller efter behandling med nogle statiner. IMNM er klinisk karakteriseret

ved vedvarende proksimal muskelsvaghed og forhøjet serum kreatin kinase, der varer ved

til trods for seponering af behandling med statiner.

Kreatinkinasemåling

Kreatinkinase (CK) bør ikke måles efter anstrengende udfoldelser, eller hvis der er en

alternativ årsag til stigning i CK, da dette kan vanskeliggøre fortolkningen af CK-værdierne.

Hvis CK-niveauet er signifikant forhøjet ved basislinien (>5 x øvre normalgrænse), bør

målingen gentages 5-7 dage senere for at bekræfte resultaterne.

Før behandling

Alle patienter, der starter på behandling med lovastatin, eller hvis dosis af lovastatin øges, bør

informeres om risikoen for myopati og bør opfordres til straks at indberette eventuelle

uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed.

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med prædisponeringsfaktorer for rhabdomyolyse.

For at fastlægge en referencebaselineværdi bør CK-niveauet måles før initiering af behandling

i følgende situationer:

Ældre (> 70 år)

Nedsat nyrefunktion

Ukontrolleret hypotyroidisme

Personlige eller familiære tilfælde af arvelige muskelsygdomme i anamnesen

Tidligere muskeltoksicitet associeret med et statin eller fibrat i anamnesen

Alkoholmisbrug

I sådanne situationer bør risikoen ved behandling afvejes mod mulige fordele, og klinisk

monitorering anbefales. Hvis en patient tidligere har oplevet en muskelforstyrrelse ved brug

af et fibrat eller et statin, bør behandling med et andet medlem af denne klasse kun initieres

med forsigtighed. Hvis CK-niveauet er signifikant forhøjet ved baseline (>5 x øvre

normalgrænse), bør behandlingen ikke initieres.

Under behandling

Hvis der forekommer muskelsmerter, -svaghed eller -kramper under behandling med et statin,

bør patientens CK-niveau måles. Hvis niveauet er signifikant forhøjet (>5 x øvre

normalgrænse) i fravær af anstrengende motion, bør behandlingen standses.

Hvis muskelsymptomerne er alvorlige og medfører dagligt ubehag, selv når CK-niveauet er

≤5 x øvre normalgrænse, bør afbrydelse af behandlingen overvejes. Hvis der er mistanke om

myopati af en anden årsag, bør behandlingen afbrydes.

Hvis symptomerne forsvinder, og CK-niveauet vender tilbage til normalværdi, kan det

overvejes at reintroducere det hidtidige statin eller et alternativt statin i den laveste dosis og

med omhyggelig monitorering.

Behandling med lovastatin bør standses midlertidigt i nogle få dage forud for en større elektiv

operation, og hvis der indtræffer en større medicinsk eller kirurgisk omstændighed.

Som følge heraf gælder følgende

Brug af lovastatin samtidig med potente CYP3A4-inhibitorer (f.eks. mibefradil,

ketoconazol, erythromycin, clarithromycin, telithromycin, HIV-proteaseinhitorer eller

32103_spc.doc

Side 4 af 15

nefazodon) bør undgås. Hvis behandling med itraconazol, ketoconazol, erythromycin,

clarithromycin eller telithromycin ikke kan undgås, bør behandling med lovastatin

afbrydes under behandlingsforløbet. Brug af lovastatin samtidig med andre lægemidler,

der ifølge mærkningen er potente inhibitorer af CYP3A4 ved terapeutiske doser, bør

undgås, med mindre fordelene ved kombineret behandling overstiger den øgede risiko.

Dosen af lovastatin bør ikke overstige 20 mg daglig hos patienter, der får samtidig

behandling med cyclosporin, danazol, gemfibrozil, andre fibrater eller lipidsænkende

doser (>1 g/dag) af niacin (se pkt. 4.2). Kombineret brug af lovastatin sammen med

gemfibrozil bør undgås, med mindre det er sandsynligt, at fordelen ved en yderligere

ændring af lipidniveauerne opvejer den øgede risiko ved denne kombination af

lægemidler. Fordelene ved brugen af lovastatin hos patienter, der får andre fibrater,

niacin, ciclosporin eller danazol, bør afvejes omhyggeligt mod risiciene ved at kombinere

disse lægemidler. En tilføjelse af fibrater eller niacin til lovastatin giver typisk en lille

yderligere reduktion i LDL-C, men der kan muligvis opnås yderligere reduktioner i

niveauerne af TG og yderligere stigninger i niveauerne af HDL-C. Kombinationer af

fibrater eller niacin med lave doser af lovastatin har været anvendt uden forekomst af

myopati i små, kortvarige kliniske studier under nøje monitorering.

Dosen af lovastatin bør ikke overstige 40 mg daglig hos patienter, der får samtidig

behandling med amiodaron eller verapamil. Kombineret brug af lovastatin ved doser, der

er højere end 40 mg daglig, sammen med amiodaron eller verapamil bør undgås, med

mindre det er sandsynligt, at den kliniske fordel opvejer den øgede risiko for myopati.

Lovastatin må ikke administreres med systemiske formuleringer af fusidinsyre eller

inden for 7 dage efter endt behandling med fusidinsyre. Hos patienter, hvor

fusidinsyrebehandling anses for at være essentiel, skal behandling med statiner afbrydes

under behandlingsforløbet med fusidinsyre. Der er blevet rapporteret tilfælde af

rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter i behandling med fusidinsyre og

statiner i kombination (se pkt. 4.5). Patienterne bør rådes til at søge læge straks, hvis de

oplever symptomer på muskelsvaghed, smerte eller ømhed.

Behandling med statiner kan genoptages syv dage efter sidste dosis med fusidinsyre.

Under særlige omstændigheder, hvor langvarig systemisk behandling med fusidinsyre er

nødvendig, f.eks. ved behandling af alvorlige infektioner, bør samtidig behandling med

lovastatin og fusidinsyre kun overvejes på baggrund af den enkelte sag og under tæt

medicinsk overvågning.

Alle patienter, der starter på behandling med lovastatin, eller hvis dosis af lovastatin

forøges, bør informeres om risikoen for myopati og opfordres til straks at indberette

eventuelle, uforklarlig muskelsmerte, -ømhed eller -svaghed. Lovastatinbehandling bør

straks seponeres ved diagnosticering af myopati, eller hvis der er mistanke herom.

Forekomst af disse symptomer og/eller et CK-niveau >10 gange øvre normalgrænse er

tegn på myopati. I de fleste tilfælde forsvandt muskelsymptomerne og CK-stigningerne,

når patienterne straks fik seponeret behandlingen. Periodiske CK-bestemmelser kan

overvejes hos patienter, der starter på behandling med lovastatin, eller hvis dosis forøges,

men der er ingen sikkerhed for, at en sådan monitorering vil forhindre myopati.

Mange af de patienter, der har udviklet rhabdomyolyse under behandling med lovastatin,

har en kompliceret sygehistorie, herunder nyreinsufficiens, sædvanligvis som følge af

langvarig diabetes mellitus. Sådanne patienter har behov for en tættere monitorering.

Behandling med lovastatin bør indstilles midlertidigt nogle få dage forud for en større

elektiv operation, og hvis der indtræffer en større medicinsk eller kirurgisk

omstændighed.

Behandling med lovastatin skal midlertidigt afbrydes eller seponeres hos patienter, der er i en

tilstand, der prædisponerer dem for udvikling af nyreinsufficiens, som. f.eks. alvorlig akut

32103_spc.doc

Side 5 af 15

infektion, hypotension, traumer, en svær metabolisk, endokrin eller elektrolytbalance-

forstyrrelse eller ukontrolleret epilepsi.

Leverpåvirkning

I de indledende kliniske studier forekom hos nogle få patienter markante (til mere end 3 x

øvre normalgrænse) stigninger i transaminaser. Disse indtraf sædvanligvis 3 til 12 måneder

efter start på behandling med lovastatin men uden udvikling af gulsot eller andre kliniske tegn

eller symptomer. Der var ingen tegn på overfølsomhed. Der blev taget en leverbiopsi på en af

disse patienter, som viste mild fokal hepatitis. Nogle af disse patienter havde unormale

leverfunktionstest forud for behandling med lovastatin og/eller et væsentligt alkoholforbrug.

Hos patienter, som fik lægemidlet seponeret pga. forhøjede transaminaser, herunder patienten,

der fik taget leverbiopsi, faldt transaminaseniveauerne langsomt til niveauerne før

behandlingen.

I det 48 ugers EXCEL-studie, der blev udført med 8.245 patienter, var hyppigheden af

markante (mere end 3 gange øvre normalgrænse) stigninger i serumtransaminaser ved

successive test 0,1 % for placebo, 0,1 % ved 20 mg/dag, 0,9 % ved 40 mg/dag og 1,5 % ved

80 mg/dag hos patienter, der fik lovastatin.

Det anbefales, at der udføres leverfunktionstest før initiering af behandling for patienten med

leversygdom i anamnesen, eller hvor det på anden vis er klinisk indiceret. Udførelse af

leverfunktionstest anbefales for alle patienter før behandling med 40 mg eller mere daglig og

derefter, når det er klinisk indiceret.

Hvis niveauerne af serumtransaminase stiger til mere end tre gange øvre normalgrænse bør

den potentielle risiko ved at fortsætte behandling med lovastatin afvejes mod de forventede

fordele. Transaminasemålinger bør straks gentages. Hvis disse forhøjelser er vedvarende eller

progressive, bør lægemidlet seponeres.

Som for andre lipidsænkende midler er der under behandling med lovastatin rapporteret

moderate (mindre end tre gange øvre normalgrænse) stigninger i serumtransaminaser (se pkt.

4.8). Disse ændringer viste sig hurtigt efter start på behandling med lovastatin, var

sædvanligvis forbigående og var ikke ledsaget af nogen symptomer. Afbrydelse af behandling

var ikke nødvendig.

Lægemidlet bør anvendes med forsigtighed hos patienter, som har et væsentligt

alkoholforbrug og/eller har en leversygdom i anamnesen. En aktiv leversygdom eller

uforklarlige vedvarende forhøjelser af serumtransaminaser er en kontraindikation mod

anvendelsen af lovastatin (se pkt. 4.3).

Diabetes mellitus

Noget tyder på, at statiner som klasse hæver niveauet af blodglukose, og at de hos nogle

patienter, der har høj risiko for fremtidig diabetes, kan frembringe et niveau af hyperglykæmi,

hvor basal diabetesbehandling er passende. Denne risiko opvejes dog af reduktionen i

vaskulær risiko med statiner og bør derfor ikke være en grund til at standse statinbehandling.

Risikopatienter (fasteglukose 5,6 til 6,9 mmol/l, BMI > 30 kg/m

, forhøjede triglycerider,

hypertension) bør monitoreres både klinisk og biokemisk ifølge nationale retningslinjer.

Øjenundersøgelser

Uden behandling med et lægemiddel forventes en stigning i forekomsten af linseuklarheder

med tiden som følge af aldring. Langtidsdata fra kliniske undersøgelser tyder ikke på, at

lovastatin har en skadelig virkning på den humane linse.

Interstitiel lungesygdom

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom er blevet rapporteret ved brug af nogle statiner,

særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.8). Symptomer kan inkludere dyspnø, tør hoste og

32103_spc.doc

Side 6 af 15

forringelse af den generelle helbredsstatus (træthed, vægttab og feber). Hvis der er

mistanke om, at en patient har udviklet interstitiel lungesygdom, skal statinbehandlingen

afbrydes.

32103_spc.doc

Side 7 af 15

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effektiviteten ved brug af lovastatin til patienter i alderen 10-17 år med

heterozygot familiær hyperkolesterolæmi er blevet evalueret i kontrollerede, kliniske studier

af 48 ugers varighed med halvvoksne drenge og kontrollerede kliniske studier af 24 ugers

varighed med piger, der havde haft deres første menstruation mindst ét år tidligere. Patienter,

der blev behandlet med lovastatin, havde en bivirkningsprofil, der i det store og hele svarede

til, hvad man så for patienter, der blev behandlet med placebo. Der er ikke undersøgt doser

på over 40 mg i denne population. I disse begrænsede, kontrollerede studier var der ingen

påviselig indvirkning på væksten eller den seksuelle modning hos de halvvoksne drenge eller

på menstruationscykluslængden hos pigerne (se pkt. 4.2 og 4.8). Halvvoksne kvinder bør

rådgives i passende præventionsmetoder, mens de behandles med lovastatin (se pkt. 4.3, 4.4

og 4.6). Lovastatin er ikke blevet undersøgt hos præpubertetspatienter eller patienter, der er

under 10 år.

Ældre

Et kontrolleret studie med ældre patienter på over 60 år viste, at effekten svarede til den, der

sås i befolkningen som helhed. Og der var ingen klar stigning i forekomsten af kliniske eller

laboratoriemæssige utilsigtede fund.

Homozygot familiær hyperkolesterolæmi

Lovastatin var mindre effektiv hos patienter med den sjældne sygdom homozygot familiær

hyperkolesterolæmi. Dette skyldes muligvis, at disse patienter ikke har nogen funktionelle

LDL-receptorer. Det ser ud til, at det er mere sandsynligt, at lovastatin øger niveauerne af

serumtransaminaser (se pkt. 4.8) hos disse homozygote patienter.

Hypertriglyceridæmi

Lovastatin har kun en moderat triglyceridsænkende virkning og er ikke indiceret til patienter,

hvor hypertriglyceridæmi er den anomali, der vækker mest bekymring (dvs. hyperlipidæmi

type I, IV og V).

Vitamin K-antagonister

Der er en risiko for forøget virkning af vitamin K-antagonister (se pkt. 4.5 under

Coumarinderivater).

Nedsat nyrefunktion

Lovastatin bør anvendes med forsigtighed ved alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance <30 ml/min) (se pkt. 4.2).

Sekundær hyperkolesterolæmi

I tilfælde af sekundær hyperkolesterolæmi forårsaget af hypotyreoidisme eller nefrotisk

syndrom skal den underliggende sygdom først behandles.

Andet

Lovastatintabletterne indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galac-

toseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp lactase deficiency) eller

glucose/galactosemalabsorption.

32103_spc.doc

Side 8 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

CYP3A4-interaktioner

Lovastatin metaboliseres af CYP3A4, men har ingen CYP3A4-inhibitorisk aktivitet.

Lovastatin forventes derfor ikke at påvirke plasmakoncentrationerne af andre lægemidler,

der metaboliseres af CYP3A4. Følgende potente inhibitorer af CYP3A4 øger risikoen for

myopati ved at reducere elimineringen af lovastatin:

Itraconazol

Ketoconazol

Erythromycin

Clarithromycin

Telithromycin

HIV-proteaseinhibitorer

Nefazodon

Mibefradil

(Se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse)

Interaktioner med lipidsænkende lægemidler, der kan forårsage myopati, når de gives alene

Risikoen for myopati stiger også med følgende lipidsænkende lægemidler, som ikke er

potente inhibitorer af CYP3A4, men som kan forårsage myopati, når de gives alene:

Gemfibrozil

Andre fibrater

Niacin (nikotinsyre) (>1 g/dag)

(Se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse).

Andre lægemiddelinteraktioner

Ciclosporin eller danazol:

Risikoen for myopati/rhabdomyolyse stiger ved samtidig administration af ciclosporin eller

danazol, især ved høje doser af lovastatin (se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse).

Amiodaron eller verapamil:

Risikoen for myopati/rhabdomyolyse stiger, når enten amiodaron eller verapamil anvendes

samtidig med høje doser af et nært beslægtet medlem af HMG-CoA-reduktaseinhibitor-

klassen (se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse).

Fusidinsyre:

Risikoen for myopati, herunder rhabdomyolyse, kan forøges ved samtidig administrering

af fusidinsyre og statiner. Interaktionsmekanismen (den farmakodynamiske eller

farmakokinetiske eller begge) er endnu ukendt. Der har været rapporteret tilfælde af

rhabdomyolyse (herunder nogle dødsfald) hos patienter der modtog denne kombination.

Hvis behandling med fusidinsyre er nødvendig, bør behandling med atovastatin afbrydes

under behandlingsforløbet med fusidinsyre. Se også pkt. 4.4.

Andre interaktioner

Grapefrugt-juice indeholder en eller flere komponenter, der hæmmer CYP 3A4, og kan

derfor øge plasmaniveauet af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4. Effekten af typisk

indtagelse (ét glas á 250 ml daglig) er minimal (34 % stigning i hæmmende virkning på

aktiv plasma-HMG-CoA-reduktase målt ved hjælp af arealet under koncentrations-tids-

32103_spc.doc

Side 9 af 15

kurven), og det har ingen klinisk relevans. Meget store mængder grapefrugt-juice (mere

end 1 liter pr. dag) øger dog signifikant den hæmmende virkning af HMG-CoA-reduktase

under behandling med lovastatin, og sådanne mængder bør derfor undgås.

Coumarinderivater

Samtidig anvendelse af lovastatin og coumarinderivater kan medføre øget protrombintid hos

nogle patienter. Det anbefales, at patienter der får antikoagulantia, får målt protrombintiden

inden påbegyndelse af lovastatinbehandling og løbende i starten af behandlingen med en

hyppighed der sikrer, at der ikke opstår signifikante ændringer i protrombintid. Når der er

påvist stabil protrombintid, kan der monitoreres med intervaller, der sædvanligvis gælder for

patienter i behandling med coumarin. Hvis lovastatindosis ændres, bør proceduren gentages.

Lovastatinbehandling har ikke været associeret med blødning eller med ændringer i

protrombintiden hos patienter, der ikke er i behandling med antikoagulanter (se pkt. 4.5).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Lovastatin er kontraindiceret under graviditet.

Sikkerheden hos gravide kvinder er ikke blevet fastlagt. Der ikke udført kontrollerede kliniske

studier med lovastatin til gravide kvinder. Der har været sjældne rapporter om medfødte

anomalier efter intrauterin eksponering for HMG-CoA-reduktaseinhibitorer. I en prospektiv

analyse af ca. 200 graviditeter, der i løbet af det første trimester havde været eksponeret for

lovastatin eller en anden nært beslægtet HMG-CoA-reduktaseinhibitor, var forekomsten af

medfødte anomalier sammenlignelig med den, der ses i den almindelige befolkning. Dette

antal af graviditeter var statistisk tilstrækkeligt til at udelukke en stigning på 2,5 gange eller

derover i medfødte anomalier over baggrundshyppigheden.

Selvom der ikke er bevis for, at hyppigheden af medfødte anomalier hos børn af patienter, der

tager lovastatin eller en anden nært beslægtet HMG-CoA-reduktaseinhibitor, adskiller sig fra

den hyppighed, der observeres i den almindelige befolkning, er det muligt, at maternal

behandling med lovastatin kan reducere fosterets niveauer af mevalonat, som er et forstadie til

kolesterolbiosyntese. Aterosklerose er en kronisk proces, og almindelig afbrydelse af

indtagelse af lipidsænkende midler under graviditet har sandsynligvis kun ringe indflydelse på

langtidsrisikoen, der er forbundet med primær hyperkolesterolæmi. Af disse årsager bør

lovastatin ikke anvendes til kvinder, der er gravide, forsøger at blive gravide eller har

mistanke om, at de er gravide. Behandling med lovastatin bør seponeres under graviditet, eller

indtil det er blevet fastslået, at kvinden ikke er gravid (se pkt. 4.3).

Lovastatin bør kun anvendes til kvinder i den fødedygtige alder, hvis de anvender effektiv

kontraception, eller hvis det er højst usandsynligt, at de bliver gravide.

Amning

Det vides ikke, om lovastatin udskilles i modermælk. Da mange lægemidler imidlertid

udskilles i modermælk, og da der er en potentiel risiko for alvorlige bivirkninger, bør kvinder

der tager lovastatin ikke amme deres børn (se pkt. 4.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Lovastatin har ingen eller kun ringe indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Ved kørsel af motorkøretøj eller betjening af maskiner skal man dog

32103_spc.doc

Side 10 af 15

være opmærksom på, at der har været sjældne indberetninger om svimmelhed efter

markedsføring.

4.8

Bivirkninger

Lovastatin er almindeligvis veltolereret. For størstedelen har bivirkningerne været af en mild

og forbigående karakter. I kontrollerede, kliniske studier var bivirkningerne (defineret som

muligvis, sandsynligvis eller afgjort lægemiddelrelaterede):

Almindelige (

1/100 til <1/10): Flatulens, diarré, forstoppelse, kvalme, dyspepsi,

svimmelhed, synsforstyrrelser, hovedpine, muskelkramper, myalgi, hududslæt og

mavesmerter.

Ikke almindelige (

1/1.000 til <1/100): Træthed, kløe, mundtørhed, søvnløshed, søvnbesvær

og smagsforstyrrelser.

Sjældne (

1/10.000 til <1/1.000): Myopati og rhabdomyolyse. I sjældne tilfælde forekom

erektil dysfunktion i forbindelse med HMG-CoA-reduktasehæmmere.

Manifest overfølsomhedssyndrom har været rapporteret i sjældne tilfælde. Det har været

associeret med et eller flere af følgende symptomer: Anafylaksi, angioødem, lupus-lignende

syndrom, reumatisk polymyalgi, dermatomyositis, vaskulitis, trombocytopeni, leukopeni,

eosinofili, hæmolytisk anæmi, positive antinukleære antistoffer (ANA), forhøjet

sedimentationsreaktion (ESR), artrit, artralgi, urticaria, asteni, fotosensibilitet, feber, rødme,

kuldegysninger, dyspnø og utilpashed.

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data): immunmedieret

nekrotiserende myopati (se pkt. 4.4.)

I den 48 ugers udvidede kliniske evaluering af lovastatin (EXCEL-studie), der

sammenlignede lovastatin med placebo, svarede de rapporterede bivirkninger til resultaterne

fra de indledende studier, og hyppigheden ved brug af lægemiddel var ikke statistisk

forskellig fra hyppigheden ved brug af placebo.

Følgende yderligere bivirkninger er blevet rapporteret, siden lovastatin er blevet markedsført:

Hepatitis, kolestatisk gulsot, opkastning, anoreksi, paræstesi, perifer polyneuropati, svækket

hukommelse, psykiske forstyrrelser, herunder angst, alopeci, toksisk epidermal nekrolyse og

erythema multiforme inklusive Stevens-Johnsons syndrom.

Følgende bivirkninger er rapporteret ved brug af nogle statiner:

Søvnforstyrrelser herunder søvnløshed og mareridt

Hukommelsestab

Seksuel dysfunktion

Depression

Sjældne tilfælde af interstitiel lungesygdom, særlig ved langtidsbrug (se pkt. 4.4).

Diabetes mellitus: Hyppigheden afhænger af tilstedeværelse eller fravær af risikofaktorer

(fasteblodglukose ≥ 5,6 mmol/l, BMI> 30 kg/m

, forhøjede triglycerider, tilfælde af

hypertension).

Laboratorieundersøgelser

I sjældne tilfælde (

1/10.000 til <1/1.000) er der rapporteret betydelige og vedvarende

stigninger i aminotransferaser (se pkt. 4.4). Andre anomalier i leverfunktionsprøver, herunder

32103_spc.doc

Side 11 af 15

forhøjet alkalisk fosfatase og bilirubin, er blevet rapporteret. En stigning i kreatinkinase (CK)

som følge af en CK-fraktion af nonkardiel oprindelse er set. I de fleste tilfælde var

forhøjelserne lette og forbigående. Betydelige forhøjelser er kun forekommet i sjældne

tilfælde (se pkt. 4.4 under Myopati/rhabdomyolyse).

Pædiatrisk population (10-17 år

I et 48 ugers kontrolleret studie med halvvoksne drenge med heterozygot familiær

hyperkolesterolæmi (n = 132) og et 24 ugers kontrolleret studie med piger, som havde haft

deres første menstruation mindst et år tidligere, med heterozygot familiær hyperkolesterolæmi

(n = 54) svarede sikkerheds- og tolerabilitetsprofilen for grupperne, der blev behandlet med

lovastatin (10 til 40 mg daglig), generelt til den for grupperne, der blev behandlet med

placebo (se pkt. 4.2 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Indtil der er opnået yderligere erfaring med overdosering af lovastatin, kan der ikke anbefales

nogen specifik behandling. Almindelige forholdsregler bør iagttages, og leverfunktionen bør

følges.

Dialyserbarheden af lovastatin og dets metabolitter hos mennesker kendes endnu ikke.

Fem raske forsøgspersoner personer fik op til 200 mg lovastatin som enkeltdosis uden klinisk

signifikante bivirkninger. Der er rapporteret enkelte tilfælde af overdosering ved fejltagelse.

Ingen af patienterne havde specifikke symptomer, og alle kom sig uden følgevirkninger. Den

højeste dosis var 5-6 g.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 10 AA 02. Serumlipidsænkende middel - HMG-CoA reduktasehæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Lovastatin er en inaktiv lacton, der hydrolyseres efter peroral administration til den

tilsvarende hydroxysyre. Denne syre hæmmer 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzym A

(HMG-CoA) reduktase, et enzym, der katalyserer et tidligt og hastighedsbegrænsende trin i

kolesterols biosyntese. I kliniske undersøgelser nedsatte lovastatin plasmakoncentrationen af

total kolesterol og af LDL- og VLDL-kolesterol (low-density og very low-density

32103_spc.doc

Side 12 af 15

lipoprotein). Desuden havde lovastatin en moderat øgende virkning på HDL-kolesterol (high-

density lipoprotein) og nedsatte plasmatriglycerider. Den aktive form af lovastatin er en

specifik hæmmer af HMG-oA reduktase, det enzym, der katalyserer omdannelsen af HMG-

CoA til mevalonat. Da omdannelsen af HMG-CoA til mevalonat er et tidligt trin i kolesterols

biosyntese, antages behandling med lovastatin ikke at medføre en ophobning af eventuelt

toksiske steroler. HMG-CoA genomdannes desuden hurtigt til acetyl-CoA, som indgår i

mange biosyntetiske processer i organismen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Lovastatin havde i dyrestudier (peroral administration) en høj leverselektivitet, hvor der

fandtes langt højere koncentration end i andre væv. Lovastatin undergår udtalt førstepassage

biotransformation i leveren, stoffets primære virkningssted, med efterfølgende udskillelse i

galden. Efter peroral administration af lovastatin til forsøgspersoner blev 10 % af dosis udskilt

i urin og 83 % i fæces. Både lovastatin og dets beta-hydroxysyre bindes til humane

plasmaproteiner (> 95 %). Dyrestudier har vist, at lovastatin passerer blod/hjernebarrieren og

placentabarrieren. Maksimum plasmakoncentration af lovastatin og dets aktive metabolit nås i

løbet af 2-4 timer efter administration. Plasmakoncentrationen er lineær op til en dosering på

120 mg lovastatin. Ved indgivelse dagligt nås steady state-plasmakoncentrationer på anden-

eller tredjedagen. Ved indgivelse under faste blev der opnået koncentrationer af lovastatin og

dets aktive metabolit svarende til 2/3 af plasmakoncentrationen ved indgivelse umiddelbart

efter et almindeligt måltid.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Gentagen administration af lovastatin i høje doser medførte toksiske virkninger hos

forskellige dyrearter, som bidrog til en udtalt farmakologisk virkning. De primære målorganer

var lever og CNS. I studier med hunde forekom katarakt i enkeltstående tilfælde efter

administration af lovastatin i høje doser. På basis af AUC-niveauer forekommer der at være

en tilstrækkelig høj sikkerhedsmargin i relation til human terapeutisk dosis.

Der sås ingen tegn på genotoksisk potentiale i en række (in-vitro og in-vivo) genetiske

toksikologistudier.

En øget forekomst af tumorer blev set efter administration af lovastatin i langtidsstudier med

mus og rotter, som blev udført med henblik på afdækning af tumorigent potentiale.

Relativ eksponering (ved sammenligning

med human terapeutisk dosis) på basis af

AUC-niveauer

Observerede tumorer

Rotte

Hepatocellulære karcinomer

Papillomer i (non-glandulært)

pladeepitel i gastrisk mucosa*

Hepatocellulære karcinomer og

adenomer

Pulmonale adenomer

* Hos mennesker består den gastriske mucosa udelukkende af glandulært epitel.

Signifikansen af disse observationer for langtidsbehandling af mennesker er endnu uklar.

I toksikologiske reproduktionsstudier forekom skeletale misdannelser hos fostre efter

administration af høje doser (800 mg/kg/dag) til rotter og mus. Hos kaniner sås der ingen

misdannelser hos afkommet ved doser op til 15 mg/kg/dag (MTD). Fertiliteten var nedsat hos

hunde ved doser fra 20 mg/kg/dag, men et fertilitetsstudie med rotter bekræftede ikke dette.

32103_spc.doc

Side 13 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

10 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Allura Red AC (E129)

20 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Patent Blue V (E131)

40 mg

Lactosemonohydrat

Prægelatineret majsstivelse

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Butyleret hydroxyanisol

Majsstivelse

Patent blå (E131)

Quinolingult (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVDC/PVC/Aluminium blisterpakning

Pakningsstørrelser: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 120 og, 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

32103_spc.doc

Side 14 af 15

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Stada Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 32103

20 mg: 32104

40 mg: 32105

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. juni 2002

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

10. marts 2016

32103_spc.doc

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety